Pippeloentje in het Frans een stuk braver Buitenlandse schrijvers houden ons spiegel voor Films &Boeken Ijshockeyer slaat hole-in-one Knallende ruzies van radio-rebel lONDERDAG 17 JULI 1997 Lofèn kritiek in 'Achter de dijken Achter de dijken Buitenlandse schrij- Nederland. Samengesteld van Stipriaan. Met een rooraf van Gerrit Komrij; 172 f 19,90; Prometheus Wie ben ik? Wie zijn wij? Het zijn vragen waar menigmaal anderen de verstandigste ant woorden op geven. Wij Ne derlanders houden ervan ons door buitenlanders een spie- laten voorhouden. Maar die spiegel moet wél een aan genaam beeld vertonen. We willen steeds weer horen hoe tolerant, integer en gecivili seerd we zijn. Reizigers die echter, zoals Gerrit Komrij het noemt in een voorwoord bij bloemlezing Achter de dij ken oog hebben voor 'zaken zelf, uit gewenning, s zien, (kunnen) een behoorlijke schok bij ons te weegbrengen'. Komrij con- dudeert: 'Wie zichzelf niet ruikt hoort niet graag van een ander dat hij stinkt.' Deze door René van Stipri- tn samengestelde bundel bevat 27 teksten van buiten landse schrijvers over Neder land, 27 mogelijkheden om nationale merkwaardig heden te leren kennen. Vol gens de bloemlezer blijkt Ne derland 'voor velen niet het van de middelmaat maar ondoorgrondelijke uiter- Het boek is een herzie- •n uitgebreide versie van :ien jaar geleden versche- Hotel in Holland. luist de nieuwe teksten zijn het nut- gevaarlijkst, het zijn spiegels waarin we werkelijk onszelf zien en niet onze voorouders. Hoe schrijvers van een ■uw geleden over Nederland de Nederlands dachten; ach, dat raakt ons nauwelijks, met lofliederen dan klaagzangen komen, het allemaal voor namelijk als schilderachtig. Beaudelaire is nooit in Neder land geweest, maar hij prees 'het China van Europa' als luilekkerland, waar >i is, rijk, rustig, rechtschapen'. De gebroeders De Goncourt gewagen in hun dagboek van 'een land waar alles in orde, samenhangend, onontkoombaar en logisch is', maar dat is nauwelijks als compliment bedoeld. Aldous Huxley bereisde Nederland in de jaren twintig. Hem viel 'het geweldige geometrische land schap' op en hij verbaasde zich over de alomtegenwoor digheid van de fiets. Ook Ja mes Boswell. Hans Christian Andersen, Paul Verlaine, Cas anova en Heinrich Heine doen hun zegje. Onthullend Interessant en vertederend allemaal, maar Achter de dij ken wordt pas echt een ont hullend boek wanneer de ou de doos dichtgaat en de schrijvers van nu aan het woord komen. Het zijn meestal geen toevallige voor bijgangers, maar mensen die langdurig in Nederland wo nen. J. Rentes de Carvalho er voer 'hartelijkheid van de kant van enkelen, racisme van de kant van velen.' Lieve Joris ontdekte dat Vlaanderen en Nederland ongeveer ver schillende werelden zijn. Sa- dik Yemni vertelt over de moeizame aanpassingen aan het Nederlandse leven van een Turkse immigrant. Om gekeerd zou er ook aanpas sing zijn: smeergeld is hier nu bij de politie en ambtelijke diensten op sommige plaat sen net zo gewoon geworden als in Turkije. Anil Ramdas schrijft over de fiets die zo goed past bij de burgerlijke Hollandse levensstijl. Sylvain Ephimenco is vooral onder de indruk van de structurele en onmetelijke saaiheid van Ne derland. 'Bij de zuidelijke grens begint de chaos en de hel', zo vat hij de gevoelens van de gemiddelde Nederlan der samen. In dit boek worden wij Ne- derlandsers geconfronteerd met onszelf. Het antwoord op de vraag 'wie zijn wij' valt niet zo vleiend uit als we hadden gehoopt. Hoezo tolerant, in teger en geciviliseerd? Geef de schuld niet aan de spiegel. al s. iward Stem als radio-rebel Howard Stem. gge LMS AMSTERDAM :A 1 (020) 6278806 drul i3 00. 15.45. 18.45. 21.30: Two r 75 foys In The Valley on A 2 3C0, 19.30, 22.00: The Funeral XjOO, 15 45, 18.45, 21.30: Ridi- I If A 4 zal' 13 30, 16.00, 19 30. 22.00 (beh W; Cold Comfort Farm Stj 103.15, 16 30. 20.30 The Seven IAMBRA 1(020)6233192 8 30, 21.30: Donnie Brasco IAMBRA 2 h( 3 00. 15.45. 18.30: Fly Away Ho- W 100 The English Patient 11EVUE CINERAMA (020) 14876 2 45, 15.30, 18.30, 21,30: Speed 1: Cruise Control juli IERAMA 2 terdj 3 15. 16.00, 19,15,22.00: Bean •YPS0 1 (020) 6234876 3 15. 16.00. 19.15,22.00: Private Vertaalster Anne-Marie de Both-Diez: 'Geest Annie Schmidt moeilijk uit te leggen' Televisiekomiek verovert golfwereld in 'Happy Gilmore Pippeloentje had in Frankrijk Bobbelichon geheten, als het aan vertaalster Anne-Marie de Both-Diez (75) had ge legen. Le petit ourson Bobbelichon. ,,Dat vond iedereen leuker." En bovendien klinkt het lekker ritmisch. „Dat springerige van Annie M.G. Schmidt, dat moetje in de ti tel hebben." Maar Pippeloentje werd Robinson, op drin gend verzoek van de Franse uitgever. Les comptines de Robinson De aftelversjes van Robinson. „Ik verwijt me zelf achteraf dat ik niet radicaal gezegd heb: doe het zoals ik gezegd heb. Maar ik heb het geslikt." Mane de Both-Diez. Peintures de Harrie Geelen Ed Albin Michel Jeunesse, 1997 De prachtige prenten van Har rie Geelen waren in eerste in stantie de reden dat de Franse uitgever het boek wilde uitbren gen. Want de naam Annie M.G. Schmidt zegt Franse ouders niets. Een beetje spijtig kijkt An ne-Marie de Both-Diez naar het roomkleurige omslag van de Franse Pippeloentje. Het boek oogt wat ouderwets. Zoet en lief, dat wel, maar niet bepaald in de geest van Annie M.G. Schmidt. Anne-Marie de Both-Diez werd geboren in Frankrijk, trouwde in 1956 met een Ne derlandse man, ging naar Gro ningen, kreeg een dochter en gaf jarenlang Franse letterkunde aan de Groningse universiteit. Nu woont ze met haar man in Amersfoort. Na haar VUT begon ze een tweede carrière als vertaalster. In eerste instantie voor haar plezier, maar dat pakte nogal serieus uit. Nu heeft Anne-Ma rie de Both-Diez een stuk of ne gen romans van Hella Haasse op haar naam staan, werk van Cees Nooteboom, Els Pelgrom, Annie M.G. Schm idi Het beertje Pippeloentje Springer, Guus Kuyer. Het grootste succes is Hella Haasse. Zij wordt de laatste jaren in de Franse pers besproken als een gevestigd auteur. Wijzigingen Ontevreden met de Franse Pippeloentje is mevrouw De Both al met al niet. Aan deze lastige vertaalklus heeft ze veel plezier beleefd. Maar ze heeft toch wel spijt dat ze niet wat meer op haar strepen is gaan staan. Want de Franse uitgever bracht hier en daar vreemde wijzigingen aan. Zo eindigt 'Boodschappen doen', waarin Pippeloentje alle radijsjes opeet die hij net heeft gekocht, met: Pippeloentje krijgt vandaag van zijn papa een PAK SLAAG! De vertaalster, la chend: „In Nederland weet ie dereen wel dat een pak slaag niks voorstelt." In Frankrijk echter kunnen vaders en moe ders wel eens hardhandig zijn. Dus moest dat pak slaag eruit. De moeder van Robinson zegt vermanend tegen beertje: 'Tu es vraiment trop gourmand!' (Jij bent echt te gulzig). Nog zoiets. De 'vrindjes' van de jarige Pippeloentje moesten 'vriendinnetjes' worden. Op de illustratie van Harrie Geelen hebben de beertjes strikjes in, dus moeten de feestende beer tjes meisjes zijn, vond de Franse redactrice. Als Pippeloentje door het ijs is gezakt - Natte voetjes, ijskoud buikje. Gauw naar bed toe met een kruikje - luidt de laatste re gel in hoofdletters EN NOU NOOIT MEER OP HET IJS! Te r, oordeelde de Franse uitgever. Dus eindigt het vers voor Robinson geruststellend met 'Et mam an pour le conso ler' (Mama komt hem troosten). Nee, het is Anne-Marie de Both niet altijd gelukt, uit te leg gen hoe de geest van Annie M.G. Schmidt in de Hollandse kinderkamers waait: anarchis tisch en vrolijk, in plaats van braaf en volgens volwassen logi ca. „De redactrice met wie ik samenwerkte was zwanger, en ik had echt het gevoel dat zij meer dacht aan hoe ze zelf heel opvoedkundig verantwoord haar landje zat voor te lezen, dan aan Pippeloentje." Maar onwelwillend waren de Fransen toch ook weer niet, en sommige gedichten zijn echt uitgepakt zoals zij het bedoelde, zegt de vertaalster. Het moei lijkste van het vertalen van Pip peloentje was het handhaven van ritme, klank en rijm, in combinatie met de correcte ver taling van begrippen. Dat was een heel gepuzzel. „Dan komt de vraag: ga je voorrang geven aan het ritme of aan de beteke nis. Het ritme, daar ben ik wel erg gevoelig voor." Het Frans is een taal die veel minder dan het Nederlands accenten legt in de zin, legt ze uit. Dus worden klank en ritme nog belangrijker. Dat loste ze op door zoveel mo gelijk acht lettergrepen per regel aan te houden. Anne-Marie de Both werkt zo'n zeven, acht uur per dag, waarbij ze de laatste tijd is ge plaagd door oogkwalen. Eerst een operatie aan staar, en nu een glaucoom dat haar hindert bij het lezen. Men vraagt haar daarnaast geregeld om voor drachten en artikelen. „Dat zijn van die dingen die veel tijd ne- Met een armgebaar naar haar grote bureau: „Het liefst zit ik daar, te neuzen in mijn boe ken." En te vertalen, alles met de hand. Meneer de Both, on misbare hulpkracht, tikt Anne- Maries teksten uit op de com puter. Van Annie M.G. Schmidt zou ze best nog meer in het Frans willen vertalen. Bijvoorbeeld Jip en Janneke. „Ik denk dat dat de uitgevers en het publiek meer zal aanspreken dan Pippeloen tje, omdat het echt verhaaltjes zijn." Cultfiguur Stern speelt zichzelf in 'Private Parts' FILM RECENSIE Private Parts. Te zien Calypso 1, Amsterdam. Kijkhuis, Leiden Pathe 7, Scheveningen Begin dit jaar won regisseur Milos (Ama- deus) Forman in Berlijn de Gouden Beer met zijn film over Larry Flynt, de contro versiële pornobaas van het maandblad Husüer. Een film die in Amerika nog altijd omstreden is, met name in conservatieve kringen. En deze week worden we in de bioscoop verrast met een film over een minstens even omstreden figuur: de dee jay Howard Stem. Net als Larry Flynt evenzeer geliefd als verguisd en al vele ja ren de meest besproken radio-presentor van Amerika. Private Parts heet de film die producent Ivan Reitman liet maken over het radiole ven van Stern, waarin deze met veel over tuiging zichzelf speelt. Het boek is geba seerd op Stern's autobiografie uit 1993, een bestseller waarin hij op smeuïge wijze zijn ervaringen bij vijf radiostations be schrijft in de jaren zeventig en tachtig. Ja ren waarin Stem van een schuchtere dj bij de schoolradio uitgroeide tot dé grote at tractie van de Amerikaanse radio: een soort stand-up comedian met een dage lijkse show bij NBC, met meer dan 18 mil joen luisteraars. Het gegeven doet denken aan Oliver Stone's Talk Radio uit 1989 met een bril jante hoofdrol van Eric Bogosian als radio presentator die - net als Howard Stem - absoluut geen blad voor de mond nam. Bij Talk Radio was de radiouitzending een slagveld van opinies, waarbij Bogosian vooral met luisteraars in de clinch ging. Stem daarentegen ligt vooral overhoop met zijn bazen omdat hij dingen doet en zegt die niet door de beugel kunnen. Voor al seks blijkt een geliefd onderwerp te zijn. Zo praat hij ongegeneerd met de nieuws lezeres over zijn seksuele verlangens, ver werkt delen van zijn privéleven in zijn ra dioshow, laat zich erotisch masseren door een pomomodel en maakt live in de uit zending een knallende ruzie met een van zijn bazen. Als het allemaal waar is wat regisseur Betty Thomas laat zien in Private Parts. dan kun je je de wanhoop van zijn superi euren wel een beetje voorstellen. Maar het publiek vindt het prachtig en dus kon Stem uitgroeien tot een nationale cultfi guur met de status van een roek-ster. Het probleem voor ons is dat wij Howard Stem niet kennen, maar wat hij gedaan heeft is een beetje te vergelijken met wat Wim T. Schippers ooit bij de VPRO deed met Hoepla. Meer recente Nederlandse voor beelden zijn Theo van Gogh en Paul de Leeuw, voor wie provoceren en grenzen overschrijden ook een belangrijke drijfveer De radiocarrière van Stem - met de bij behorende muziek uit die jaren! - vormt de rode draad van de film, afgewisseld met korte (fake)interviews met mensen uit zijn omgeving. Stem blijkt een dynamische, charismatische persoonlijkheid die met anderhalf uur volpraat. Niet alle wendin gen in het scenario zijn even duidelijk: zo daalt Stem in het begin van de film als de 'scheetman' in een theater neer en blijkt het verhaal onnodig in de vorm van een flash-back te worden verteld. Maar dat zijn minimale minpuntjes in een vermakelijke en bij vlagen enerverende film, die pas af gelopen is als de laatste eindtitels van het doek zijn verdwenen. Blijven zitten dus tot het bittere einde. Vertaalster Anne-Marie de Both-Diez: „Ik denk dat 'Jip en Janneke' de uitgevers e spreken dan Pippeloentje." Hoewei de golfsport de laatste jaren doorbreekt naar een groot publiek, blijft het net als cricket nog een van de weinige sporten met een aureool van traditie, eti quette, ballotage en ballerigheid. Een elitair tijdverdrijf voor de happy few. Dat blijkt ook uit de film Happy Gilmore waarin een rauw douwer uit de ijs- hockeywereld de sjieke golfwereld binnendringt en voor een aardver schuiving zorgt op de gemillimeterde links. Happy Gilmore is zijn naam en hij wil niets liever dan een profcarrière als ijs hockeyspeler. Maar hij mist niet alleen de kwaliteiten, hij kan zich ook slecht beheersen en slaat er bij het minste of geringste op los. Toch is het een jon gen met een klein hartje die onmid dellijk in actie komt als zijn oma uit huis dreigt te worden ge zet omdat ze haar huurschuld niet kan betalen. Bij toeval ontdekt Happy dat hij vreselijk hard kan slaan met een golfclub en dit brengt hem via via op de golfbaan, waar hij aanvankelijk met de nek wordt aangekeken. Maar zoals het meestal gaat in dit soort 'happy-go-lucky'-ty pes, slaat Happy Gilmore zich met glans door al de problemen heen. Met behulp van een char mante PR-dame weet hij de cul- tuurkloof tussen de beruchte ijs- hockeywereld en de bekakte golfwereld te overwinnen en creërt zijn eigen bonte suppor- tersschare. Zonder de geijkte golf-manieren weet hij tijdens enkele proftoemooien de ene Rauwdouwer Happy Gilmore scoort op de golfbaan. na de andere favoriet te ver slaan, waarbij hij er zelfs niet voor terugdeinst om zijn ijshoc keystick te gebruiken bij het 'putten'. Happy Gilmore wordt met veel bravoure gespeeld door te levisiekomiek Adam Sandler, die zelf meeschreef aan het sce nario van de film. Het is Sand ler, met een televisieverleden bij NBC's Satuday Night Live, die ervoor zorgt dat het magere ver haaltje toch nog wat body krijgt. Met zijn sick jokes en verbale humor zet hij een personage neer waar je met veel plezier naar kijkt. De film moet het vooral hjeb- ben van de botsingen en de contrasten tussen de rauwe, on geremde Happy en zijn gladde, gemanicuurde golftegenstan- ders. Zo duikt Happv onver vaard een vijver in wanneer zijn golfbal in de bek van een kroko dil terecht is gekomen. De kro- kodil wordt met een krachtige kopstoot uigeschakeld, waarna de wedstrijd kan worden voort gezet. Wie dat soort dingen leuk vindt, beleeft met Happy Gilmo re een leuke middag. Wie daar bij voorbaat niets aan vindt, kan zich beter een middag verma ken op de golfbaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 21