Hotel Centraal Een gewilde plek om te verpozen Vis verovert de menukaart Moord met de hotelbijbel 'Een gekookt aardappeltje zie je niet' DONDERDAG 17 JULI 1997 De geschiedenis van Het Haagse Schouw; heen en weer, heen en weer... JLjen leugentje om bestwil, noemde Jaap van Praag het. als later uitkwam dat hij de pers weer eens met een kluitje het riet in luid gestuurd. In het belang van Ajax mag dat. nee moest dat, vond de voormalige voorzitter van Amsterdamse club en hij meende zoiets oprecht. Welnu, ik moet U ook iets bekennen. Twee dagen geleden, bij de start van het zomerproject Hotel Centraal, repte ik vanaf deze plaats over zoevende en met flitsende stickers beplakte automobielen waar mee de redactie 'zichtbaar' langs 's heren wegen zou gaan scheuren om kond te doen van allerlei wetens waardigheden omtrent de 117 hotels die deze regio rijk is. Die belofte maken we ook waar. dat is duidelijk, het bewijs daarvan ligt elke dag voor U. Alleen dat van die automobielen - dar klopte dus niet helemaal. Of eigenlijk helemaal niet. Want we deden tot nu toe ge woon met de grijze, onopvallende, auto van ondergete kende, zeg maar onzichtbaar ons werk. De reden daar voor was simpelonze speciale voertuigen waren ge woon nog niet klaar. De oorzaak daarvan is een lang verhaal, dat ik U verder hier zal besparen, al was het al leen maar uit ruimtegebrek. Intussen is het euvel verholpen en rijden we nu daad werkelijk rond in een kleine, blitse Ka van het merk Ford en een grote Transit van datzelfde merkDuidelijk her kenbaar. want ze zijn beplakt met stickers van Hotel Centraal. Ook nog met andere teksten, al moet u dat 'Huur Mij!' even niet al-te letterlijk nemen, want nu we ze eindelijk hebben, staan wij die wagens de komende weken toch echt niet meer af. Een leugentje om best wil derhalve, in de trant van de oude Van Praag, met dat ver schil dat het hier dan ging om het imago van het LD. U moet het ons maar niet kwalijk nemen. Trouwens, nu ik toch bij U in de biechtstoel zit. Die polo 's met ons logo, waarin U ons kunt herkennen en waarop Uons kunt aanspreken, die zijn er pas volgende week. ad van kaam ZEEVISHANDEL SCHUITEMAKER BV Detailhandel Groothandel Zalmrokerij i'De heerlijkste herberg op weg naar het Haagje'. Zo noemt de directie yan het Van der Valk-con cern het Leidse motel 'Het Haagsche Schouw', nabij de rijksweg tussen Den Haag en Amster dam. In de alliteratie lijkt een hoonlach verscho len: ha. ha. ha. ha! Of. zoals kwade tongen beweren: let op de toekan, als je nergens meer naar toe kan. Maar dat is toch een beetje bezijden de waar heid. Voor een paar losse gul dens kun je prima logeren in Het Haagse Schouw. En wie er binnengaat, zet zijn voet boven dien op historische grond. Het restaurant van Het Haagse Schouw is vroeger een veerhuis geweest. Velen denken dat de naam afstamt van 'schouwen', hetgeen 'kijken' betekent. Vanaf die plek kon men over de wei landen heen naar Den Haag kij ken, zo is de redenering. Mis evenwel. Een 'schouw' was vroeger een platte schuit waar mee men personen en voertui gen een rivier kon overzetten. In dit geval dus de Rijn. Heen en weer, heen en weer, zoals Drs. P. zingt. In de zestiende eeuw was het veer over de Rijn bekend onder de naam 'Het veer Ter Wad ding'. Deze kennis welde niet op in onze eigen arme her sentjes, nee, het is in 1967 alle maal keurig uitgezocht en opge schreven door ene G. 't Hart in het Leidsche Jaarboekje. Vol gens een gevelopschrift is het veerhuis in 1629 gebouwd, maar 't Hart denkt dat het veel ouder is. Hij schetst de geschie denis van het veer en gaat daar na in op de aanleg van een brug over de Rijn. Het plan om het veer te vervan gen door een brug is een idee geweest van Johan van Was- senaer Duivenvoorde. Hij wilde 'ene bekwaame brugge over de riviere van de Rhijn'. De brug kwam, het veerhuis bleef en be gon dienst te doen als herberg. Daar, in die uitspanning, ge noot Constantijn Huygens tij dens een plezierreisje in 1669 een voortreffelijk ontbijt. Een ontbijt dat zo overvloedig was dat hij later op de dag 'met eere' het middagmaal moest afslaan. Het veerhuis was een gewilde plek om zich te verpozen. In de 18de eeuw werden er boven dien harddraverijen gehouden. Terwijl ze brulden om kroezen bier, loofde de herbergier zelf de gouden of zilveren zweep uit voor het winnende paard. De schrijver A. Loosjes (1761 - 1818) beschreef in 1805 een ple zierreisje van 'enige jongelingen en jongedochters van de deftige stand'. Op bladzijde 73 komen de de dames en heren aan bij Het Haagse Schouw. Na een woordenstrijd over de schoon heid van Katwijkse en Noord- wijkse meisjes vergeleken 'met die van de steedse juffers', schrijft Loosjes in erbarmelijk proza: 'Oostenburg deed een oogenblik dezen strijd ophou den, toen men bij het Haagsche Schouw den nieuwen brug overreed, door te doen opmer ken, hoe deze nog onlangs ge bouwd zijnde, al het onaange name en ongerieflijke, dat zoo lang bij het overzetten met de schouw plaats had, weggeno men was. En Waasdorp haalde, daar men den Rhijn hier over gereden was, uit de Germanicus van Lucretia Wilhelmina van Merken de grootsche beschrij ving van den Rhijn aan, zoo als die oudtijds de landen van on derscheiden volkeren besproei de'. Hoe de discussie over de schoonheid van meisjes hier in de omstreken is afgelopen, ver meldt de geschiedenis niet. Ook niet of de jongedames en de jongeheren na de woordenstrijd over de schoonheid het zacht- gouden hooi zijn ingedoken. Dat laatste is niet onwaarschijn lijk. Want het Haagse Schouw is een romantische plek. Kijk maar naar de foto in de folder van Van der Valk. Onder de toe kan met zijn brutale snavel draagt een bruidegom zijn bruidje na^r een bed met balda kijn. Ja, ja, dat weet wat, dat veer. Heen en weer, heen en cees van hoore 7, Kinderfestivi in Huis ter Di Grand Hotel Huis ter Di Noordwijk organiseerti zomer wederom de trai nele Kinderfestivals. Qpr woendag 30 juli is de ee voorstelling met een oj den van Snabbel, een die een meester is in andere goochelen en jo ren. Na afloop van zijn is er een kinderdisco. Ook 6, 13 en 20 augustij re belooft Huis ter Duin, bol van spanning, hun verrasingen. Alle kindei van 4 tot en met 12 jaai welkom. De entree bei tien gulden per kind pa tival, inclusief een cons tie. De festivals beginni 15.00 uur en zijn telke ongeveer 17.00 uur af pen. Voor meer informatie! contact worden opgeni met de afdeling Guest tions van Grand Hotel ter Duin, tel: 071-3619 01) 'Zuster An, kon er wat y Elk hotel kent zijn vaste bre gers. Bedriegers van allel31 den. Neem Zuster An, dit tel Noordzee in Katwijkd eens heeft beduveld. Diri 31 André Kruijt kan de daim voor ons uittekenen. al „Een heel apart type, ja.i drie jassen over elkaar aa brillen op en was als een reg gewikkeld in bonte sji im Haar enige vriendje op di ee reld was 'Prins Willem All ar der', een oranje kanarie, boekte hier een kamer vo aa week of wat en was op ee ia >ker ogenblik ineens verti >li De grote verdwijntruc va ter An, zullen we maar ze ia „Maar..., een jaar of achi il zie ik 's avonds in onze! bar ineens een dame ziti denk: ik ken dat wijf! Em krijg ik een ingeving. Ikg haar toe en zeg tegen hai 'Prins Willem Alexander dood!' Gaat ze me daar li over de rooie! Toen wist zij het was. 'Je mag vann hier nog slapen maar dai wegwezen geblazen', zei 0! Want je gaat zo'n oud r midden in de nacht op zetten. Tja, zuster An, dk10 wat van." Bellen naar Hotel Centraal Voor wie een stukje wil reserveren in Hotel Centraal staat een speciaal telefoonnummer open. Het onderwerp moet natuurlijk wel direct of indirect te maken hebben met hotels. Boekingen: 06 - 53474513. /i£ W Gespecialiseerd in: levering aan hotels, restaurants, atA-by*1 zieken-, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Rederijstraat 13b, 2224 RB Katwijk Tel. 071 - 4029798 Fax 071 In elk hotel ligt hij paraat: de bijbel. In het nachtkastje of op de toilettafel, waaraan - o, ijdel- heid der ijdelheden - de mens zich mooi tracht te maken maar daarbij de schoonheid van zijn ziel vergeet. Maar bidden wij ook 's avonds die oefening van berouw? Lezen wij ook echt in dat boek der boeken? De dichter Johan Christian Daufsteiger (1899-1939) deed dat zeker niet. Hij sloeg met die bijbel midden in de nacht een insect dood en dichtte daarover: 'Een kleine moord begaan van nacht. Met de bijbel van het huis. Aan het vergulde symbool kleven pootjes en bloed. Een mug stierf aan het kruis'. Het kwam hem te staan op een aanklacht wegens blasfemie en Rome deed hem in de ban. Hij stierf op 40-jarige leeftijd in Ber lijn. Kreeg hij misschien zijn ge rechte straf? ii let enige tro pische tintje aan Katwijk is de tosti Hawaïe n twee verregende plas tic palmen, die el ke voorbijganger zegenen. Het re gent, het regent. De zee krijgt steeds meer van hetzelfde. Gezin nen, gewapend met een van daag tamelijk nutteloze koelbox trekken richting strand als de zon een zuinig straaltje zendt naar het droevige Nederland. Vluchtelingen in plaats van toe risten, vluchtelingen tegen een bunkergrauwe lucht. Maar Roland Berchtold uit Keu len, die stad van ontucht en Eau de Cologne, vermaakt zich in Vreemde Gasten Katwijk prima. Hij logeert in hotel Parlevliet aan de Katwijk- se Boulevard en daar is het ook alweer prima. Met zijn vrouw Gaby is hij hier nu voor de der de keer. „De mensen zijn hier vriendelijk", zegt Roland, terwijl hij zijn zoveelste Emte opsteekt.Als je in Noordwijk bent, zie je alleen maar toeris ten. Dat is een grote geldklop- perij. Hier heb je een beetje een mix van dorpelingen en toeris ten. Dat bevalt ons zeer. En als je vanuit Keulen één keer flink op het gaspedaal drukt, zit je in Katwijk." Schuitemaker levert steeds meer zeebanket aan hotels OOK HET LEIDSCH DAGBLAD/ HOTEL CENTRAAL RIJDT IN EEN AUTO VAN HUURMIJ HUUSMIJ/AUT0 PETER Pri|svoorbeel4 Tt»d Transit I. 69,r per dagdeel 50 fes vrij Lf I D E 8 1 tl B E R D 0 R P KATWIJK Gaby (36) en Roland (52) heb ben kennis gemaakt met een Duits echtpaar, Ulrike en Volk- mar. Ulrike is 38 jaar. Als uw verslaggever, die nog niet hele maal is uitgeslapen, vraagt of zij misschien de dochter is van Ga by, begint Gaby's gezicht op Donnerwetter te staan. Vlug maar een vraagje er overheen. Hoe bevalt Gaby de regen in Nederland? „Ja, voor hetzelfde geld kun je drie weken naar Spanje en dan ben je verzekerd van mooi weer. Maar hier is het rustig en de mensen zijn erg aardig. Bo vendien kunnen de kinderen naar hartelust ravotten. En als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben de ouders het ook naar hun zin." „Wat ik wel een beetje vind te genvallen, zijn de aardappelen hier. Of gebakken aardappelen of frites. Een gekookt aardap peltje zie je bijna niet. Voor kin deren is dat misschien wel lek ker, maar gezond is wat anders. Overigens vind ik de Nederlan ders bijzonder kindvriendelijk. Iedereen past hier op eikaars kinderen. Als ze te ver de zee in gaan, is er altijd wel iemand die je waarschuwt. Nee, voor mij is dit echt Erholung." We nemen afscheid van Gaby en Roland. En van het bevrien de echtpaar. Lieve mensen, die Duitsers. cees van hoore 'Eet gerust Engels rundvlees bij de groenten of op brood, want er is leven, er is leven na de dood'. Bij de Katwijkse vishandelaar Schuitemaker wordt dit lied van conferencier Freek de Jonge uit volle borst meegezongen. Nu het imago van vlees door gekke-koeienziekte en varkenspest een danige deuk heeft opgelo pen, koopt men vis. Veel vis. Neem de menukaarten in de hotels. Vijfjaar geleden was de verhouding a la carte 70-30 procent in het voordeel van vlees. „Tegen woordig", weet Erik Schuitemaker, „is dat fiftyfifty." Schuitemaker is een familiebedrijf, dat wordt gerund door vier broers en de 'vreemden' Gijs de Vreugd en Leen Schaap. De zes zijn allen eigenaar en in naam direc teur. Nico Schuitemaker is algemeen direc teur en het aanspreekpunt. Erik Schuitema ker is belast met met de toelevering van vis aan hotels. De veranderde eetgewoonten heeft het be drijf geen windeieren gelegd. „Wij verkopen meer aan dezelfde klanten." Die klanten kring bevindt zich voornamelijk langs de kust. Gerenommeerde hotels als Hotel Oranje en Boulevardhotel in Noordwijk ne men af bij de familie Schuitemaker. Toen die hotels er nog niet waren, althans niet in de huidige vorm, liep 'opa' Schuitemaker met zijn vishandel langs de deuren. Hij trok de stoute schoenen aan en klopte aan bij hotels in Wassenaar en Noordwijkerhout. Na lang aandringen ging men met de op richter van het nu florerende visbedrijf in zee. Anno 1997 heeft Erik Schuitemaker vijf commissionairs in dienst om de veeleisen de klanten te kunnen bedienen. De oudste broer koojDt in Scheveningen, de rest be trekt Schuitemaker van inkopers onder an dere in Lauwersoog en Urk. Bij één visafslag inkopen is te riskant. „Op Scheveningen is goede vis te koop, maar het is daar duur. Dan moet je ook eens bij een andere afslag kijken", legt Erik Schuitemaker uit. De winkel is vorig jaar uitgebreid met een eetgelegenheid. Restaurant mogen we het niet noemen, maar dat is het gezien de aan kleding feitelijk wel. De Schuitemakers zijn tevreden. De handel loopt als een trein. Te gen het einde van de week staan de mensen uit Leiden, Wassenaar en zelfs uit Rotter dam rijen dik in de zaak. De kibbeling, ka beljauw en schollen zijn niet aan te slepen. Bijna alles moet tegenwoordig gefileerd zijn, trouwens. Vroeger bakte zijn vader nog een simpel scholletje met graat. Erik Schui- temakér: „Men wil geen graatje meer zien. Mij best, maar dat kost meer. De mensen willen dat betalen. Ze vragen ook naar luxe vis als tonijnfilet, zwaardvisfilet, zal scampi. Dat is ook de reden dat de steeds meer vis op de menukaart zi vis op de barbecue wordt steeds pfl der." Zelfs de Katwijker komen tegenwot zijn zaak, waar zijn opa vroeger kla 'Aan een Katwijker kun je niks verd Dat was begrijpelijk want als de vis! een trip huiswaarts keerden, namel ten vol vis mee en verspreidden dal buren, kennissen en familie. Dat da anderd merkt Schuitemaker aan de van het filiaal in de supermarkt Kon id Katwijk. Die is in vijf jaar tijd verdul De winkel annex 'restaurant' en gr<? <Jj del aan de Rederijstraat ligt in een1 buurt. Maar binnen is het schoon ei men investeringen gedaan om aan sen van hygiëne te voldoen. Toch h pand daar zijn langste tijd wel geha de wil van de gemeente om in de bi l wéar ooit ook concurrent Ouwehai) gehuisvest - die tegenwoordig hui! drijvenpark 't Heen - huizen neer t« Erik Schuitemaker berust: „Als heti ni dan gaan we hier weg." De visliefhebber kan gerust zijn. 'Er Katwijk wordt het bedrijf voortgeze! rob onderwater

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 18