Bibliotheek Alphen wil nieuwe hoofdvestiging Anders lunchen in Stadslokaal Burgerzaken Een minder pittig dier was Leiden Regio JVoubrugse pionier aalt warmte uit e 'koude grond' Modehuis Fratelli wil Boekenuitleen presenteertjaarverslag i mnissend eekhoorntje oor zichzelf houden HANDEL Kfl WANDEL ^sintratuin 1 loogbejaarde slachtoffer babbeltruc ielofarendsveen en hoogbejaarde vrouw uit Roelofarendsveen is gisterochtend r° et slachtoffer geworden van de zogenoemde babbeltruc. Ter- iat! ijl de 90-jarige Veense bij haar woning aan het Noordeinde et erd afgeleid door vrouw van circa twintig jaar, zag een onge le >er veeitigjarige kans om geld uit de woning te stelen. Beide ouwen zijn niet meer aangetroffen. Het hevig geschrokken achtoffer is door familie opgevangen. Eigenares zwaargewonde pony Aswan zoekt nog naar oorzaak zijn de slechtste klanten van EWR die je je maar kunt irstellen. De 'energie-nul- üng' van Arie en Wil Kroon Woubrugge wemelt van de necellen en andere snufjes gewone electriciteit overbo- maken. Daardoor is het huis ak in Nederland. Ook met ons nieuwe project beleeft abrugge een landelijke pri- ir. Pal voor het huis aan de rambachtsweg verrijst een toor annex werkplaats, dat ks wordt verwarmd met mte uit de grond. oppompen van die rmte gebeurt via de heipalen, 2 ann de Woubruggenaar el 's ihandig meetsensoren en ko en warmtewisselaars heeft Igebracht. Ze reiken tot een van vijftien meter. De rf iperatuur van de grond komt a r het algemeen niet boven tien, twaalf graden uit. Toch et de omhoog gepompte mte voldoende zijn om de J nhet pand te laten branden. |f het allemaal lukt, weet on niet. ,,Het blijft een expe- ent. Dat is juist leuk; je kunt reervan leren." Met diezelf- I instelling begon Kroon - die energie-adviesbureau heeft Ier jaar geleden ook aan de iw van zijn 'energie-nul-wo- Aan het systeem om stroom en warmte voor het huis te winnen uit zonnestralen heeft Kroon in de loop der tijd flink moeten sleutelen voordat het perfect functioneerde. ,,Een aantal zaken bleek niet te wer ken zoals we dachten. In het be gin hadden we geregeld storin gen." Kroon beschouwt zichzelf als een pionier, die ervan overtuigd is dat zijn uitvindingen over een jaar of tien, twintig 'standaard' in de bouw worden toegepast. Voorlopig moet hij het hebben van opdrachtgevers, die ener gie- en waterbesparing hoog in het vaandel hebben staan. Zoals het gemeentebestuur in het Overijsselse Hasselt en het Leid- se kinderdagverblijf 'Peuterpa- let', waarvoor hij een spoelwa tersysteem voor toiletten mocht aanleggen. In huize Kroon func tioneert uiteraard ook een der gelijk systeem. Het echtpaar ge bruikt regenwater om de wc door te spoelen, te baden en de was te doen. Arie Kroon drinkt er ook wel eens van. Wil doet dat liever niet. ,,Het regenwater wordt wel gefilterd, maar ande re vervuiling wordt er niet uitge haald", zegt ze. Kroon wuift haar bezwaar weg. Van een glaasje regen heeft hij nog nooit iets opgelopen. ,,En het smaakt prima. Net bronwater. Een beetje bitter." marieta kroft Liefkozend geeft Jolanda Groen in 't Woud uit Warmond haar pony Aswan een aai. Aswan hinnikt in de manegebak in Noordwijk en laat de liefkozin gen tevreden over zich komen. ,,Het is een pittig dier. Als het een lobbes was geweest, waren we hem kwijt geweest. Dan was Aswan weggekwijnd", zegt ze. Als ze vertelt hoe ze, het dier een maand geleden op eiland Koudenhoom in Warmond aantrof, maakt de vertedering plaats voor de verwarring die ze toen voelde. ,,Een grote wond in de borst. Het bloed spoot alle kanten op. De wond bestond niet alleen uit een forse 'winkel haak' in de huid, maar was ook nog eens dertig tot veertig cen timeter diep. De dierenarts kon er tot bijna zijn elleboog zijn hand erin steken." Dierenkliniek Drie weken lang verbleef de po ny, een driejarige Welsh-Ara- bier, in de dierenkliniek in Voorschoten. Pas een week ge leden kon hij verkassen naar zijn winterverblijf in Noordwijk. De wond is nog duidelijk zicht baar. Rondom de scheur sterft een stuk huid af. Bovendien loopt de ruin nog kreupel. As- wan zou de komende tijd aan een flink aantal wedstrijden meedoen. ,,Het eerste jaar kan ik dat zeker wel vergeten. Het is de vraag of hij het been ooit nog goed kan gebruiken." Rijden op het strand, in de bossen en de duinen is er voorlopig ook niet bij, zegt ze. Doorlopend vraagt Groen in 't Woud zich af hoe dit heeft kun nen gebeuren. Veel vragen zijn onbeantwoord. De politie houdt het erop dat de pony tegen een hek is gesprongen. Het dier zou zijn geschrokken van een man met grasmaaier. Deze man ver klaarde dat hij het dier zag springen, maar zag niet dat dat kwam omdat hij zwaargewond Jolanda Groen in 't Woud bij haar zwaargewonde pony Aswan: „Deze wond kan niet veroorzaakt zijn door een v was. „Zo'n wond loopt hij niet op door tegen een hek aan te springen", zegt Groen in 't Woud er zelf over. ,,De huid is van boven naar beneden uitge scheurd en als het door het hek kwam, zou het omgekeerd zijn geweest. Een hek veroorzaakt bovendien geen*wond van der tig tot veertig centimeter diep." Ook wijst ze naar het afsterven de stuk: „Dat betekent dat de klap zó hard is geweest dat de verwondingen niet door een paal in de afrastering kan zijn veroorzaakt. De dierenarts zegt het ook." Dierenarts Vestjens uit Voor schoten houdt zich op de vlakte over de toedracht. „Gezien de diepte van de wond moet er een scherp voorwerp zijn geweest. Maar ik spoor geen misdaad op." Intussen zit Jolanda Groen in 't Woud met zo'n vierduizend gulden schade door dierenarts en kliniekkosten. Ze heeft nog niet eens alle rekeningen bin nen. Verhalen van de schade op de man met de maaimachine is tot nu toe niet gelukt. Begin deze week kreeg ze van zijn verzeke ring een brief waarin staat dat Groen in 't Woud de schade niet krijgt uitgekeerd. De Warmond- se zegt hiervan niets te begrij pen: „Maar ik laat het er niet bij zitten." 'li| idememer F. Reiber uit Ber- o n op Zoom moet terstond appen met de handel in irtjes met afbeeldingen van •n indelende en tennissende khoomtjes. Dat eist althans modehuis Fratelli Fashion Wassenaar in een kort ge- ie|ng voor de Bredase recht- |j ink. nfFratelli Fashion, bekend van modezaken Elitair, laat zich op voorstaan kwaliteitskle- ig op de markt te brengen. L' et modehuis heeft een stylis- in dienst die spraakmaken- afbeeldingen heeft gepro- en iceerd, die volgens de advo- io( at van Fratelli mr. M. Haks, mode- en damesbladen veel ndacht hebben gekregen. d< in van die afbeeldingen be- l|f aat uit fantasiefiguurtjes van 'it nd in hand wandelende ot khoomtjes, een ander stelt ro ikele tennissende soortge- lotjes voor. .Die afbeeldingen hebben n hoge mate van originali- t. Ze vormen een werk van terkunde, wetenschap of nst en vallen daarmee on- r het auteursrecht. Ze vol len ook aan het vereiste uit Auteurswet dat het niet nkbaar is dat twee ontwer- rs onafhankelijk van elkaar tzelfde ontwerp zouden ma il", aldus de advocaat, laar succes lokt nabootsing Zonder er zelf geld in te leven steken, komen ande ren met vrijwel identieke ont- werpjes op de markt". Vooral het handelshuis Vierkant Be- beer uit Bergen op Zoom is de boosdoener in de ogen van Fratelli. „We hebben de eek hoorntjes aangetroffen in zijn winkelsin Roosendaal, Mid delburg en Hoorn, maar Vier kant Beheer weet van de prins geen kwaad", stelt de advocaat misprijzend vast. Hij schat dat er al zeker 380 shirtjes zijn ontdekt en becijfert de schade voor Fratelli op een mille of tien. „Twintig gulden winst per shirtje, verlies aan exclusi viteit en reputatie en kosten van recherche en opsporing van inbreuk makende kleding stukken", zo somt hij op. Volgens directeur Reiber van Vierkant Beheer is er echter in zijn twaalf 'vliegende winkels' geen eekhoorntje te vinden. „En ik ben daar heel kien op. Ik krijg dagelijks aanbiedingen van Levi's-merken en andere gerenommeerde merken, maar het is dodelijk gevaarlijk om met namaak in de confec tie bezig te zijn". Volgens Rei- bers advocaat mr. J. van Oijen is het eekhoorntje bovendien geen fantasiefiguur, maar komt het afgebeelde beestje in het echt voor in Amerika. „Maar toch niet zo gekleed en met zulke gympen", opperde vice-president mr. J. Leijten van de Bredase rechtbank. Hij beslist over een week over de eis van Fratelli. Twee gewonden bij aanrijding in Rijnsaterwoude runsaterwoude Het bestuur van de twee bibliotheken in Alphen aan den Rijn wil één nieuwe hoofdvestiging. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Openbare Bibliotheek over 1996. Daarin schrijft de bestuursvoorzitter, S. Verduyn, dat ondanks de schreeuw om ruimte 'uitbreiding van het aantal filialen niet meer haalbaar is.' gemeentelijke plannen", schrijft mevrouw Verduyn in het ver slag. De gemeente heeft name lijk eerder aangekondigd dat de bibliotheken samen kunnen worden ondergebracht in het nieuw te bouwen stadhuis. Dat staat in het gemeentelijke Mas- terplan Stadshart. dimitri walbeek „Bij het maken van een keuze hebben wij de voorkeur gege ven aan een nieuw hoofdge bouw, afgestemd op het aantal inwoners van Alphen. We zijn optimistisch gestemd over de De directrice van de biblio theek in Alphen, H. Puister, heeft begin dit jaar al verheugd gereageerd op het voorstel van het gemeentebestuur. In het ge meentelijke beleidsplan over 1998 wordt de hoofdvestiging serieus overwogen. Puister meent dat de locatie van de bi bliotheek aan de Thorbecke- straat al vanaf het begin, negen jaar geleden, te klein is. Verdere uitbreiding dan het filiaal 'Rid- derveld' aan de Troubadourweg is nooit mogelijk geweest. De landelijke richtlijnen be1 palen daarnaast dat de biblio theken gecentraliseerd moeten worden. De gemeente Alphen heeft daarom al aangegeven 'Ridderveld' te willen sluiten. „Het filiaal heeft gezorgd voor enige verlichting van de druk op het hoofdgebouw en voor stij ging van het aantal gebruikers en uitleningen", schrijft de be stuursvoorzitter echter over het succes van het filiaal. Een nieuw hoofdgebouw zou naast het ruimteprobleem ook het personeelstekort van de stichting kunnen oplossen. De bibliotheken werken al jaren met een tekort van vier mensen, vindt directrice Puister. Om dat op te lossen is echter twee ton extra subsidie nodig. De ge meente gaf vorig jaar 1,8 mil joen gulden aan subsidie. In het jaarverslag pleit ook de directie voor meer medewerkers. „Het bleef ploeteren en improviseren het afgelopen jaar. De te hoge werkdruk is het belangrijkste aandachtspunt voor de komen de tijd." Bij een botsing tussen twee au tomobilisten op de kruising van de Waterlelielaan en de Zonne- dauwlaan in Rijnsaterwoude zijn gistermiddag twee gewon den gevallen. Een 34-jarige au tomobiliste uit Rijnsaterwoude gaf geen voorrang aan een 51- jarige Leimuidenaar. Beiden zijn met nekklachten naar het Elisabethziekenhuis overge bracht. Nekletsel Katwijkse leiderdorp Een 31-jarige automobiliste uit Katwijk is gisteren in Leider dorp gewond geraakt aan haar nek nadat ze van achteren werd aangereden door een 22-jarige vrouw uit Valkenburg. Het on geluk gebeurde nabij de krui sing van de Engelendaal met de Persant Snoepweg. De Valken- burgse had te laat in de gaten dat de bestuurster voor haar af remde. Laconieke reacties op 'Monster van Klinkenberg' afke van der toolen Verborgen in het riet staat, tot z'n kuiten in het water, visser Tonie. Naast hem een rode milieubox, met daarin vijf kleine visjes. Levend aas. Want Tonie is hier om snoek tevangen. En het liefst die éne. „Er zit hier inderdaad een heel groot monster", zegt Tonie, die net een flinke baars heeft opgehaald. „Dat heb ik drie jaar geleden al van duikers gehoord. Een snoek van tussen de een me ter tien en de een meter der tig lang." Vorige week werd de elfja rige Oegstgeestenaar Mamix Verweij tijdens een zwem partij in de Klinkenberger pias gebeten. Door 'iets don kers dat er daarna heel snel vandoor ging'. Mamix hield vier hechtingen aan zijn avontuur over: en de mens heid het raadsel van het 'Monster van Klinkenberg'. Gemeente en duikers van de plas beweerden immers in koor dat een vissenbeet die voor hechtingen zorgt wel heel uitzonderlijk is. Ook visser Tonie vindt het verhaal van Mamix nogal sterk. Het monster bestaat, daar is hij van overtuigd. Maar dat Mamix daar het slachtoffer van is geworden, acht hij minder waarschijn lijk. „Die snoek is een 'ligger'. Dat wil zeggen dat hij bijna niet zwemt. Hij ligt in zijn territorium en grijpt wat hem voor de bek komt. Maar het gebeurt uiterst zelden dat de grijpreflex van een snoek zich op een menselijke prooi richt." Tonie zelf zou overigens nooit een duik in het recrea tiemeertje nemen. „Het is hier diep en je weet nooit wat hier allemaal zwemt. Er zitten hier bijvoorbeeld ook meervallen." Het is stil bij de Klinken bergerpias. Tussen de onbe zorgd ronddobberende meerkoetjes scheert alleen het surfzeiltje van Egbert (24) en zijn buurjongen Stephan (13). De twee surfers maken zich net als de weinige ande re recreanten - vijf in totaal - niet druk om het monster- -verhaal. Stephan, laconiek: „Er komen hier elk jaar hon derden mensen en van hen is er maar "eentje gebeten." Ook Egbert haalt zijn schouders op. Maar toch: „Het is wel erg rustig vandaag. Ik had verwacht dat het drukker was. Misschien dat de men sen zich toch door zo'n ver haal laten afschrikken. Het kan natuurlijk ook aan het weer liggen." Op het grasveldje zitten vier jeugdige zwemmertjes. Het koude water heeft hen meer schrik bezorgd dan het verhaal over een bijtend zwembeest. „Dat was maar zó'n vissie toch?" Annika (14) geeft met duim en wijsvinger aan hoe klein dat 'vissie' vol gens haar is. En Kasper (12) gebruikt hetzelfde maatje om aan te geven wat hij boven het water uit zag steken: „Een vin, zó groot ongeveer." En toen dacht hij: daar gaat het monster? „Welnee, ik dacht: daar gaat een vis." leiden arno van 't hoog „Het was een waanzinnige ver bouwing. We hebben echt alles gestript. Zestigduizend kilo puin is er afgevoerd", zegt Evert Jan sen, samen met compagnon Marjo van den Bos eigenaar van het dit weekend geopende Stadslokaal Burgerzaken. „Wa terleidingen, elektriciteit, alles is opnieuw aangelegd." De vorige bewoner, Grieks restaurant Hel las, had een roze en lichtblauw interieür waar hij absoluut niet mee uit de voeten kon. Jansen toont een album van de verbouwing. De foto's geven het verslag van een verbouwing die veel weg heeft van een stads-archeologisch project. „Bij het breken kwamen we al lerlei verrassingen tegen, zoals een ingemetselde zeventiende eeuwse deur. In de kelder bleek een kluis te zitten van een bank die er eens huisde en bij restau ratie van het plafond kwamen de originele kleuren van het stucwerk in art-nouveaustijl weer tevoorschijn. Wie het Stadslokaal op de Breestraat betreedt, staat oog in oog met een oude kroonluchter uit de Schouwburg. Door ver- Het logo van Burgerzaken, afgeleid van een ornament op de oude schoorsteenmantel in het pand. foto henk bouwman wijdering van het verlaagde pla fond is het pand hoog en heel licht geworden. De gekleurde ornamenten gaan goed samen met de sfeervolle art-nouveau muurschilderingen, aange bracht door kunstenares Doret Cornelissen. „De hele inrich ting, ook de schilderingen, zijn geïnspireerd op het werk van Charles Rennie Mackintosh. Hij heeft aan het eind van deze eeuw een aantal schitterende Jugendstill-interieurs ontwor pen." De twee eigenaren zijn bekende gezichten in Leidse horecakringen. Jansen werkte vijf jaar als bedrijfsleider in De Brasserie en Van den Bos was uitbater van café De Tregter. „We kenden de eigenaar van restaurant Hellas. Zijn zaak liep niet goed meer en op een gege ven moment stond hij voor de keus tussen faillissement of ver koop. Eind vorig jaar is het bal letje gaan rollen en hebben we het pand gekocht." Stadslokaal Burgerzaken is el ke dag open: van negen tot ze ven. Daarnaast is het op don derdag- en zondagavond te be zoeken. Jansen: „De rest van de avonden willen we de ruimtes verhuren voor borrels, privé-di- ners of bruiloften. Overdag kan de klant terecht voor de lunch en zelfs voor warme hapjes en complete gerechten in de avond." Hij wil een lunch serve ren in 'Amsterdamse' stijl, want de middagmaaltijd is volgens hem veel meer dan het haastig wegschrokken van een voorver pakt broodje kaas. „Ik heb een aantal jaren in Amsterdam ge woond en daar kan je heel leuk lunchen. Onze kaart is anders, met meer bijzondere broodjes: Waldkornsandwiches en Bra bantse bollen bijvoorbeeld. We bieden een mooie zaak waar mensen rustig kunnen zitten. Eten is tenslotte genieten en ontspanning." Door de ruit is het stadhuis zichtbaar en een deel van de Leidse ambtenarij zal ongetwij feld tot de reguliere klandizie gaan behoren. Wellicht dat aan de toog nog eens het terrasbe- Evert Jansen bij de opening afgelopi leid ter sprake zal komen, want voor Jansen en Van den Bos valt er nog wat te wensen. „We wil len graag een terras aan de Breestraat. Nu mogen we maar drie keer per jaar tafeltjes plaat sen. Afgelopen zondag was dat het geval en het zat doorlopend vol. De zaak heeft dan nog meer uitstraling." Jansen noemt het stadhuis een 'goede buurman'. Afgelo pen zaterdag kwam het hoofd burgerzaken van de Leidse ge- oto henk bouwman meente, M. Jozias, de opening verrichten. De naamsovereen- komst levert nu al problemen op. Post bestemd voor het stadslokaal wordt geregeld bij burgerzaken op het stadhuis bezorgd. Jansen: „We krijgen misschien nog een eigen post vakje aan de overkant. Maar ook wij merken soms aan de te lefoon dat er verwarring ont staat. Laatst belde iemand met een vraag over de verlenging van zijn paspoort. Kussens om te kussen Vier prachtige tuinmeubel-kussens'voor 69.- Geschikt voor elke standen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 17