va r i a a t va r i a a t i e variaatie Getergde wetenschapper wil haringonderzoek hervatten Lezing over eigen ontslag 'Laat me toch met m 'n bootjes spelen Randstad Wild-West in Rijswi Rustige voortgang blokkade bij ECT nu voor Inbraak in flatwoningen Auto belandt in slootje DONDERDAG 17 JULI 1997 PIETER VAN HOVE Ooit was hij een gevierd haring onderzoeker. Internationaal en nationaal befaamd om zijn ken nis. Nu zit hij thuis in Uitgeest. Ad Corten is monddood ge maakt. Ten minste, zo voelt hij het zelf. Nota bene door de di rectie van zijn instituut, het Rijks Instituut voor Visserij On derzoek in IJmuiden (RIVO- DLO), een onderdeel van de Dienst Landbouwkundig On derzoek. Aanvankelijk kreeg de haring- bioloog twee jaar geleden een spreekverbod opgelegd nadat hij herhaaldelijk de Nederland se overheid had gekritiseerd die instemde met hoge vangstquota voor de haring. Mede hierdoor, zo meende Corten, is de haring stand op de Noordzee schrikba rend achteruitgegaan. Na het spreekverbod volgde overplaat sing binnen het RIVO. Uiteinde lijk kwam het tot een schorsing. Deze werd uiteindelijk terugge draaid. Terugkeer naar het ha ringonderzoek bleek echter on mogelijk vanwege 'een onher stelbaar verziekte relatie met zijn collega's'. Corten vocht de ze beslissing aan bij de afdeling Bestuursrecht van de Haarlem se arrondissementsrechtbank. Tijdens de zitting deze week draaide het voornamelijk om de vraag of door de handelwijze van Corten een 'onherstelbaar verstoorde werksfeer' op het in stituut was ontstaan. Dit was namelijk één van de argumen ten van RIVO-directeur J.W. Henfling. Corten heeft deze besluiten bij een speciale commissie van het ministerie van landbouw, milieubeheer en visserij aange vochten. Die heeft de schorsing ongedaan gemaakt; de over plaatsing naar het zoetwateron- derzoek bleef overeind. Maar Corten vertelde rechtbankvoor zitter Th. Seijlhouwer niets te voelen voor een nieuwe carrière als zoetwaterbioloog. ..Ik heb zoveel know-how op het gebied van haringonderzoek. Daarmee wil ik ook verder gaan. Corten had drie getuigen la ten oproepen die de meervou dige rechtbank ervan moesten overtuigen dat de werkverhou ding tussen Corten en zijn col lega's helemaal niet zo verziekt was. Het ministerie was verte genwoordigd in de persoon van mr. F. Kousen. Van RIVO-zijde was verder niemand aanwezig. Volgens voormalig visserijbio- loog Dolf Boddeke. gedurende vijftien jaar de directe chef van Corten. was er juist sinds de 'Ongeluk zit in klein hoekje komst van Henfling in 1993 sprake van een minder prettige sfeer op de werkvloer. „We mochten niet meer zomaar met de pers praten, iets dat voor heen wel mocht. Er werd een absurd repressief communica tiebeleid gevoerd, niet passend bij welk wetenschappelijk insti tuut dan ook." Cortens naaste medewerkers G. van der Kamp en zoetwater- bioloog W. Cazemier konden het zich niet voorstellen dat binnen het RTVO collega's zijn die Corten liever zien gaan dan komen. Maar zelfs een terugkeer naar het RIVO zit er volgens Corten niet meer in. „Na het intrekken van de schorsing belde ik de di recteur op met de vraag of ik weer op het instituut kon wer ken. Hij vertelde me dat er voor mij geen plaats meer is." Ook raadsman Kousen vertel de dat de verhoudingen zó zijn verslechterd dat buiten het in stituut gezocht wordt naar een baan voor Corten. Rechter Seijl houwer reageerde lichtelijk ver baasd: .Als alles zo onderhands wordt geregeld, waar blijft dan de rechtspositie van de ambte naar. Dan had de heer Corten zich niet tot de rechtbank hoe ven te wenden." Binnen zes we ken volgt uitspraak. Zoeterwoudseweg 11, Leiden, telefoon (071) 531 51 31 GROTE KLUS. KLEINE KLUS. BOUWVARIA DUS! CHEF HANS JACOBS, 071-5356414, PLV -CHEF RUDOLF KLEUN,07 RUSWUK ANP ROTTERDAM ANP De ontslagen directeur H. Krosse van de sociale dienst in Rotterdam heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij geeft op 22 september een lezing over zijn eigen falen. Dat ge beurt in de Rode Hoed in Am sterdam op verzoek van Pu bliek Domein, een Utrechts in stituut voor topmanagers. De oud-wethouder voor de PvdA in Tilburg werd in het voorjaar in Rotterdam ontsla gen nadat hij voor ruim 70.000 gulden te hoge onkostendecla- raties had ingediend en de kos ten voor zijn woonruimte af wentelde op de sociale dienst. Ook kocht hij op rekening van de gemeente een OV-jaarkaart voor zijn vrouw in Tilburg. De themadag in de Rode Hoek heet 'Marges en missers in het publieke ambt'. De speech van Krosse heet 'Een ongeluk zit in een klein hoek je' In de bebouwde kom van Rijswijk (ZH) heeft gisteren rt middaguur een grote schietpartij vanuit twee auto's plaat Eén man raakte zwaargewond. De politie tast nog in het over de aanleiding van het incident. Op de Huis te Landela vanuit beide voertuigen naar elkaar geschoten. Eén auto re< na weg om even verder, op de Steenvoordelaan, te stoppea gewond strompelde een slachtoffer daar- een café binnen naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield de medep aan wegens vuurwapenbezit. Zeven kogelgaten telden de; in de auto van het slachtoffer. De andere wagen is met vii tenden in de richting van Den Haag gereden. De politie p« hen aan te houden, maar ze wisten met de auto te ontkon politie weet niet of in dit voertuig ook slachtoffers zijn geval ROTTERDAM ANP Werknemers van het failliete containeroverslagbedrijf Bell Lijn houden de in- en uitgang van ECT in de Rotterdamse ha ven nog steeds geblokkeerd met containers. De tien tot vijftien actievoer ders gaven een onbekend aantal vrachtwagenchauffeurs aan het begin van de nacht wel toe stemming hun trailer met con tainers binnen de hekken van het ECT-terrein te zenen. Daar na konden de chauffeurs met hun ontkoppelde trucks naar huis rijden, zo deelde een me dewerker van ECT mee. Er deden zich in de avond en nacht geen problemen meer voor tussen de actievoerders en het bewakingspersoneel van ECT. Gisteren aan het begin van de avond kwam het nog tot een handgemeen tussen beide par tijen. hoogglans Hoog- en zijdeglans met extra dekkracht, hoge vaste stof gehalte, minder oplosmiddelen, modieuze kleuren, voor binnen en buiten toepassingen. ter introductie bij elke pot verf van 0,75 L hoogglans of zijdeglans 0,75 L grondverf t.w.v. 12,50 gratis! Zoeterwoudseweg 11, Leiden, telefoon (071) 531 51 31 ALPHEN AAN DEN RUN In twee flatwoningen aan de Mamixstraat in Alphen aan den Rijn is gisteren ingebroken. Uit de woningen werden twee videorecorders en een televisie gestolen. De inbrekers zijn binnengekomen door de voordeursloten te forceren. De politie is op zoek naar twee man nen in de leeftijd van circa dertig jaar die mogelijk iets met de in braak te maken hebben. Cafébezoeker slaat medewerkster ALPHEN AAN DEN RUN» Een 28-jarige medewerkster van een café in de Van Nesstraat in Al phen aan den Rijn heeft vannacht een kaakslag gehad van een be zoeker. De bezoeker was aan het spelen op een fruitautomaat en had een kwartier daarvoor al gehoord dat het sluitingstijdstip na derbij was. Toen de zaak gesloten werd, wilde hij doorspelen. Toen hem werd verteld dat dit niet kon, deelde hij de klap uit. HAZERSWOUDE-DORP. Op het Spookverlaat in Ha- zerswoude-Dorp is gisteren een 56-jarige man met zijn au to in de sloot beland. Hij raak te te water omdat hij moest uitwijken voor een tegenligger. Hij kwam met zijn wielen in de rechterberm terecht, stuur de vervolgens naar links en kwam in de linkerberm terecht om uiteindelijk, na een nieuwe ruk aan het stuur weer in de rechterberm te belanden. Daar gleed de wagen het water in. De Hazerswoudenaar kwam met de schrik vrij. Zijn auto liep waterschade op. Zoeterwoudseweg 11, Leiden, telefoon (071) 531 51 31 GROTE KLUS, KLEINE KLUS. BOUWVARIA DUSI Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Tnonvy» Rondvaartboten voeren oorlog op Amsterdamse grachten AMSTERDAM GPD/CARINE NEEFJES Op het water in Amsterdam woedt een stille oorlog. De strij dende partijen zijn rond- vaartrederijen die vechten om passagiers. Het conflict is het hevigst voor het Centraal Sta tion. Rondvaartrederij Kooij, de grootste in Amsterdam, duldt hier geen concurrent naast zijn steiger. Voor slechts zes gulden, ver beneden de normale prijs, biedt hij een rondvaart aan. Óp het Rokin, waar het hoofdkan toor van Kooij zetelt, vraagt hij voor precies dezelfde tocht der tien piek. Het familiebedrijf, dat al sinds 1921 'op het water zit', leeft vooral in onmin met rede rij Lovers die behoort tot de nieuwe generatie rondvaartex- ploitanten in de hoofdstad. Lovers houdt zich niet aan de regels. De gemeente sleepte de rederij deze week voor de rech ter, omdat Lovers een illegaal kassahuisje op zijn steiger voor het Centraal Station heeft staan. Het bedrijf heeft hier geen vergunning voor: het loket moet weg, zo oordeelde de rechter. Lovers is in hoger be roep gegaan en dus gaat Kooij voorlopig door met zijn aanbie ding van 'zes piek per vaar tocht'. Om de rondvaartgigant terug te pesten kan Lovers, net als voorgaande zomer, weer met een watertaxi voor het hoofdkantoor van Kooij gaan liggen en ook ritjes van zes gul den aanbieden die normaal ge sproken vijftien piek kosten. De 'strijd om het kassahuis je', inmiddels al enkele jaren beroemd en berucht bij de re derijen, is typerend voor de rondvaartbranche in Amster dam. Als kemphanen vechten de familiebedrijven op een vierkante meter om vergunnin gen voor steigers, vaarroutes en boten. Krijgen ze van de ge meente geen papiertje, dan stappen ze massaal naar de Raad van State waar inmiddels tientallen procedures lopen. Als de een iets voor elkaar krijgt en de ander niet, wordt de ge meente beschuldigd van voor- trekkerij. Volgens Lovers heeft rederij Kooij, die ook in onroerend goed handelt, een monopolie positie op het water. „Hij doet handig zaken. Heeft wel eens een huisje voor kinderen van ambtenaren in de aanbieding aldus een directielid van Lovers. Kooij wil rust in de tent en smijt na 'geen commentaar' de hoom op de haak. Volgens Holland International, die haar afvaart ook voor het Centraal Station heeft en waar een tocht vijftien gulden per uur kost. De rondvaartboten van rederij Kooy: monopoliepositie. gaat het gewoon om handig ondernemerschap. „Als ik iets voor elkaar krijg en de concur rent niet, dan ben ik een slim me jongen. Wij doen niet mee aan prijsdumping. Sinds die ac tie van zes piek is het aantal passagiers bij ons nog niet te ruggelopen", aldus woordvoer der G. Dorré. Efteling Gelukkig hebben de rederijen ook een gezamenlijke vijand: de gemeente Amsterdam. Bijna alle acht rondvaartbedrijven, die samen goed zijn voor zo'n 85 boten op het water, vinden dat de gemeente te veel dwars li^t en te weinig faciliteiten biedt. De Amsterdamse rond vaartboot is met 2,8 miljoen passagiers per jaar de grootste toeristische attractie van Ne derland. „We overtreffen zelfs de Efteling", zegt bedrijfsleider N. Oudshoom van rederij Plas, de oudste rondvaartonderne- ming. De gemeente moet meer in vesteren in het beste toeristi sche product van de stad, vindt Oudshoorn. „Nu wordt er voor al veel verboden. Neem de Beulingsloot, de kleinste gracht in Amsterdam. Tot voor kort een prachtige, toeristische doorvaart, vooral vanwege de dobberende poezenboot, het asiel voor zwerfkatten dat zelfs voor Japanners een bekend be grip is. Inmiddels geldt hier een vaarverbod, omdat de boten te veel stank en geluidsoverlast zouden veroorzaken. Doodzon de." Over het milieu gesproken. De gemeente wil dat rond vaartboten hun dieselmotoren vervangen door milieuvriende lijke alternatieven. Oudshoorn, fel: .Ambtenaren zeggen dood leuk: 'die boot stinkt', dus be denk maar iets anders. Zo mak kelijk gaat dat niet. Aardgas aan boord is gevaarlijk. We doen een proef met lijnzaadolie, maar die zorgt voor een vrese lijke patatgeur. Voor een boot op elektra heb je zoveel batte rijen nodig dat het schip spon taan zinkt. Bovendien kost het ons handen vol geld die boten om te bouwen zodat nieuwe motoren kunnen worden geïn stalleerd." Dan zijn er nog de illegale rondvaartboten. Deze oneerlij ke concurrenten zijn een doorn in het oog van de legalen, te meer omdat „de gemeente er niets aan doet". Volgens Plas gaat het om tientallen sloepen, sleepbootjes en dekschuiten die tegen betaling passagiers over de Amsterdamse grachten rondleiden. „Met klapstoelen en drank zitten ze buiten op het dek. Keiharde housemuziek aan boord, veel gelal en gebral. Onze branche krijgt daardoor een slechte reputatie." Oud zeer De dienst Binnenwaterbeheer die de rondvaartbotenbranche onder haar hoede heeft, kent de kritiek van de exploitanten. Volgens woordvoerder Tamar Frankfurther valt het met die il legalen wel mee en gaat het nog maar om een handjevol schuiten en aanverwanten. „De patrouilleboten van Binnenwa terbeheer proberen de beunha zen wel op te sporen, maar op een zomeravond, als de gracht uit haar voegen barst van de boten, valt dat niet mee. In een oogopslag valt niet zien of een schipper bedrijfsmatig vaart of niet. Maar hij kan niet voor de tiende keer per maand zeggen: 'Ik heb twintig vrienden aan boord'. Vorige zomer zijn enke le tientallen processen-verbaal opgemaakt." Dat de gemeente rond- vaartrederijen meer v dan toestaat, vindt further overdreven. „Ak branche niet beschérn het hek van de dam. 0 gels zijn hun bestaansra ders kan iedereen zom water opgaan en zou currentiestrijd nog feli Hun kritiek is begrijpelij re ondernemer wil het o uit de kan." Om een front te von genover de gemeente, Holland International t jaren geleden de Vevag t vereniging voor rederija i zelfs een aanval op de g r schappelijke vijand ni F Kooij richtte met een i tijdgenoten een eigen j de Vereniging voor J damse Rondvaartexplo i (VAR). Bedrijfsleider j hoorn (62) van rederijl middels overgenomeï t Kooij: „Er zit een ha j zeer tussen de oude en r generatie. Dat haal je n maar weg. Wij varen al< r leven en willen het lit j rust gelaten wordea n denk ik wel eens: In got t laat mij toch gewoon n k bootjes spelen." t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 16