'Viering moet een uitje voor de mensen zijn' Kerk Samenleving 'Dialoog is trefwoord, maar geen toverwoord' Anglicaanse Kerk eert weduwe Oliver Tambo Kranslegging in Warschau DONDERDAG 17 JUL11997 'Klimaatsverbetering' binnen RK-kerk UTRECHT ANP Het gevoelige dialoogproces in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zit in de lift. Maar meer onderlinge eensgezind heid tussen de bisschoppen zou het proces nog beter doen. Ook moeten alle en niet slechts en kele bisschoppen bij het proces worden betrokken. Dat schrijft de Begeleidings commissie dialoog in haar ver slag over de afgelopen twee jaar die zij de bisschoppen met raad en daad heeft bijgestaan. Vol gens de commissie is er in de Nederlandse kerkprovincie sprake van een 'algehele kli maatsverbetering'. De dialooggesprekken tussen de bisschoppen en de vele te genstrijdige groeperingen bin nen de kerk zijn op gang geko men. Maar er is nog veel tijd nodig om daadwerkelijk 'onder ling vertrouwen' te krijgen, al dus voorzitter mr. B. Meulen- broek van de commissie. „Men sen zijn jarenlang goed geweest in het beoefenen van de polari satie. Het is wat anders om weer met elkaar om te leren gaan. Dialoog is daarbij een tref woord, geen toverwoord." Een onderlinge eensgezind heid tussen alle bisschoppen zou het dialoogproces ten goe de komen, stelt de commissie vast. Meulenbroek erkent dat een volledige overeenstemming niet haalbaar is. Maar ondanks verschillen van inzicht moeten de bisschoppen volgens hem een gezamenlijk en inspirerend voorbeeld geven van de eigen dialoog. „Hun presentatie beïn vloedt de geloofwaardigheid van de oproep aan anderen om nader tot elkaar te komen." De bisschoppen moeten voortaan zelf de 'motor van het dialoogproces' vormen, advi seert de begeleidingscommissie. Nog teveel laten de bisschop pen de sturing van het proces in de praktijk over aan de com missie. Woensdag maakte de RK Kerk bekend dat de commis sie de bisschoppen nog één jaar extra zal begeleiden. Maar de leiding en uitvoering van plan nen ligt voortaan helemaal in handen van de bisschoppen, benadrukte Meulenbroek. Bovendien moeten alle en niet slechts enkele bisschoppen bij het dialoogproces worden betrokken. Nu zijn vooral de namen van kardinaal Simonis, bisschop Muskens en bisschop Van Luyn aan het proces ver bonden. Omdat zij in de perma nente raad van de bisschoppen conferentie zitten, houden ze zich met de dagelijkse zaken binnen de kerkprovincie bezig. Toch mag het dialoogproces zich niet tot deze bisschoppen beperken, aldus de commissie. In januari had in Amersfoort het eerste dialooggesprek op initiatief van de bisschoppen plaats. De volgende bijeen komst staat voor 12 en 13 sep tember in Nijmegen op de agenda. Voor het eerst zal ook het behoudende Contact Rooms-Katholieken aan deze gesprekken deelnemen. JOHANNESBURG EPD De Zuid-Afrikaanse Adelaide Tambo, weduwe van de vroegere ANC-voorzitter Oliver Tambo, is gisteren door de Anglicaanse Kerk geeërd met de hoogste onderscheiding voor niet-geestelij ken. Aartsbisschop Njongonkulu Ndungane van Kaapstad reikte de onderscheiding aan Tambo uit wegens haar inzet voor kans arme gemeenten. De verpleegster heeft zich tijdens haar leven ook ingezet voor de emancipatie van de zwarte meerderheid van de bevolking in Zuid-Afrika, zei Ndungane tijdens de bijeen komst in een zwart woonoord nabij Johannesburg. Uit het kerkelijk centrum 'Het Kruispunt' in Endegeest klinken prachtige klan ken van pianospel. Het is een van de bewoners, die ondanks alles zijn talent niet is kwijtgeraakt. Pastor Erik van den Borne (1938, Gemert) werkt bijna drie jaar in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. Geboren in een Brabants, katholiek milieu koos hij min of meer uit gewoonte voor het priesterschap. Hij trad toe tot de orde der Franciscanen en werd in 1965 tot priester gewijd. Van den Borne werkte als pastor in Delft waar hij onder andere catechese op basisscholen gaf. Daarna woonde hij jarenlang in een Franciscaanse commune in Amsterdam waar hij veel met thuis- en daklozen werkte. Intussen werd zijn keuze voor het priesterschap steeds meer op de proef gesteld waarna hij in 1978 na een crisis periode ervoor koos om te trouwen. Een jaar later ging hij in het psychiatrisch ziekenhuis Santpoort werken. Sinds 1994 is Van den Borne pastor in Éndegeest. In mijn kamer heb ik een woestijnroos. Dat is een onooglijk uitziende, grijsgroe ne stekelbol. Maar als je hem in een schaal water legt, wordt het een prachtige, bloeiende groene plant. In de natuur wordt de woestijnroos door de wind over een zandvlakte geblazen tot hij in een oase komt waar de roos opbloeit. Dit gebruik ik vaak als metafoor voor de bewoners die bij mij komen en ook tijdens de vieringen. Ook zij kunnen een plek vinden waar ze voeding krijgen, een sfeer waarin ze kunnen wortelen, waar ze res pect en vertrouwen vinden. Die oase wil ik bieden. De artsen hier proberen de patiënten in hun ziekte te helpen. Ik pro beer hun religieuze gevoel naar boven te halen, wat hen extra kracht kan geven om beter te worden. Soms denken de pa tiënten zo negatief over zich zelf. Soms zijn bewoners slecht aanspreekbaar, dan probeer ik net zolang tot ze aan me ge wend zijn geraakt en ik ze kan bereiken. Daarom bestaat een groot deel van mijn werk uit het bezoeken van de afdelingen en het beginnen van gesprek ken. Vaak maakt het de patiën ten met een niet-katholieke achtergrond niet uit dat ik ka tholiek pastor ben, ze zijn blij dat er aandacht aan hen ge schonken wordt. Als het ver trouwen eenmaal is opge bouwd, gaan we verder. Soms komt er iemand naar me toe die ik een jaar geleden voor het laatst sprak. Die herinnerde zich de sfeer en wil bidden, om kracht te vinden het geduld op te brengen voor zijn situatie. Soms vragen ze aan God of hij hen beter maakt. Dan probeer ik zo iemand uit te leggen dat er iets in je mentaliteit moet veranderen zodat je geduld krijgt met jezelf. Alleen zo kun je genezen. Ik organiseer groepssamen- komsten waarbij gezongen wordt en verhalen verteld en ik ga voor in vieringen. De patiën ten leven hiervan op. Soms ko men er zelfs mensen van bui ten Endegeest de viering bijwo nen omdat ze het ontspannend vinden, zo zeggen ze. De pa tiënten reageren ook heel di rect op wat ik zeg en doe en er wordt veel heen en weer gelo pen. Ik ben blij als mensen er wat aan hebben, zo'n viering moet ook een uitje voor hen zijn, het hoogtepunt van de week. Heel belangrijk voor ie mand die erg depressief is. Bij na altijd is het thema van de viering iets dat aansluit op de situatie van de kerkgangers. Zo las ik laatst het bijbelverhaal van het joodse volk in de woes tijn. We beleven allemaal wel eens een woestijn in ons leven, zeg ik dan. Vergeet die woestijn niet maar leer er wat van. Ei genlijk komt het altijd op het zelfde neer, maar het verveelt me nooit. Vroeger werkte ik met dak en thuislozen, die ook vaak psychiatrische patiënten zijn. Het sprak me aan want met die mensen heb je vaak veel lang duriger contacten dan in ande re werksituaties. De gezond heidszorg trok me, ik wilde tus sen de gewone maar kwetsbare mensen in staan. Ze helpen in het overeind te blijven in de sa menleving, hun rug rechten, uit de put klimmen. Dat was ook een van de redenen dat ik priester wilde worden. Ik had grote verwachtingen van de veranderingen in de ja ren zestig in de katholieke kerk en het viel me tegen dat het niet ver genoeg ging. Ik ben in de Franciscaanse orde geble ven waar gelukkig meer speel ruimte was dan elders in de kerk. Later ben ik in Latijns Amerika geweest en zag ik dat de kerk daar veel meer uitstra ling en geloofwaardigheid heeft en veel inspiratie geeft. De kerk is daar duidelijk onderdeel van het dagelijks leven. Hij speelt een grote rol in het leven van arme mensen en arbeiders en is duidelijk aanwezig in de milieubeweging. Die ontwikkeling is hier ge blokkeerd. Maar gelukkig heb je hier ook kleine religieuze groepen die goed werk doen, bijvoorbeeld de opvang van he- roirie-prostituees en onderdak aan asielzoekers in de Moses en Aaronkerk in Amsterdam. Dat werk heeft me altijd aange trokken. Het boeiendste aan mijn werk in Endegeest vind ik de mensen en hoe ze zich ge dragen. Ze zitten verscholen in zichzelf ma^ir be wijzen dat ze meer kracht heb- ben om verder te komen dan ze zich bewust zijn. S CARINE DAMEN* REDACTIE DICK VAN DER PLAS, 0 'Op de Bres zoekt 100.0(1 bidders vooi verkiezingei HEERDE ANP De interkerkelijke stic Op de Bres voor Neder! op zoek naar 100.000 dj nen die willen bidden de Tweede-Kamerverki gen van 6 mei. De j hoopt dat de overheid daardoor in haar beleid i op God gaat richten. Op de Bres wil de bid vanaf 13 september werkelijk mobiliseren, landelijke ontmoeting in evangeliegemeente Kandelaar in het Ve dorp Voorthuizen, moei gebed voor de verkiez inluiden. Daarna is h bedoeling dat chris overal in het land maanden lang speciaal het nieuwe kabinet bii „We hopen dat daardoo van Gods koninkrijk baar wordt in het kabi aldus voorzitter Cees van de stichting. Volgens hem spitst he bed zich zowel toe i christelijke als de niet-i telijke politici die gaan spelen in de Tw Kamer. Vork benadrul het gebed zich niet ric de val van het paarse net. „Dat is een weersli wat er in de samenlevii de hand is. We hebbe opdracht van God om de regerende overhe bidden. Dat zet de gees dimensie achter de po wereld in beweging." hoopt dat de kerken m aan de actie meedoei politici zouden het j hard nodig hebben on zicht te krijgen i plexe zaken waar zij moeten beslissen. Op de Bres werd i opgericht uit protest de verzwakking van he bed voor de overheid bi de kerken. Sinds 1981 dineert de stichting e uursgebedsketting, w ongeveer twaalfho christenen in 31 regio's doen. Daardoor wordt gebroken gebeden voo nisters, staatssecreta parlementsleden, met een maatschappel politieke functie en ningin. uit de Leidsch Dasblad ANN01897 Zaterdag 17 Juli LEIDENGedurende a.s. KERMIS zullen de volgende in richtingen Leiden komen bezoeken: Op de Lammerernnarkt. 't Hart met gymnasten-théatre; Wolffs fils en J. Dobbelaere, stoomcarroussels: wed. Rom- bach, hippodrome en twee gewone draaimolens. Nieuwe Beestenmarkt. Haak en Heymann, luchtschommels; H. Regter met Lombokgroep, H. Ros met dwergen, L. Rusch met lachspiegels, Th. Den Ronden met théatre méchanique, J. Damman met panorama, wed. Heesbeen en Gebr. Vermeulen met schiettenten. Groote Beestenmarkt, zijde koffiehuis van den heer van der Spek; de bekende poffertjeskramen. Steenstraat Blanus met paardenspel, Flaschentrager met Hollandsche vloot, Jac. Swaab met pnotographietent. Turfmarkt, de noodige gebakkramen en vischvermaken. Boom-en Bloemmarkt J. Peeters met Oosterschen dwaaltuin, Lacquementen en Jongemaets met beignet-en room- soezenkramen, Wesseling en Van der Zee met wafelen, Van der Voorden, Van Kas en Van Tol met poffertjeskramen. Bloemmarkt Watrin met théatre moderne sans rival. Aalmarkt, de bekende oliebollen- en nougatkramen. Vischmarkt koek-galanterie- en Parijschewafelenkramen. Op den Apothekersdijk komen de bijouterie- en nougatkra men, die anders op den Nieuwen Rijn stonden ANN01972 Maandag 17 Juli KAAGDaar staat ze dan, gekust door Joop Doderer, ge kroond door burgemeester Smolder en met een verrukkelijk acht-daagse Ierland reis, geschonken door Prim-Air, in de hand Miss Kaag '72 Machteld Vliem uit Pijnacker. Het had de hele avond gegonsd van geruchten in de "Bonte Koe", iedereen wist bijna zeker dat nummer elf, vier of der tien enz. zou gaan winnen. Het oordeel van de zevenhoofdi ge jury was echter een mengsel van voorkeuren en daar kwam Machteld als beste uit. "Heerlijk hier had ik helemaal niet op gerekend", jubelde Machteld met feest-champagne in haar handen. "Het is ge weldig, je moet weten dat ik hier geboren en getogen ben. Vorig jaar ben ik naar Pijnacker verhuisd maar ik zit nog vaak hier omdat ik gek ben op zeilen". De ruim negenhonderd bezoekers, die niet alleen voor de miss-verkiezing, maar ook voor de Veronica-drive-in show waren gekomen "stortten" zich daarna op de nieuwe Miss, die het allemaal lachend over zich heen liet gaan. LEIDENVorige week is een groep pupillen van Meerburg op sportkamp geweest in Leusden, waar ze beslag legde op een tweede plaats. LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 7 maart I860) In het Leidsch Dagblad van 3 juli is op pagina 3 een foto te zien van koningin Beatrix, die in Warschau een krans legt bij het monument ter herdenking van 'de Opstand in Warschau in 1944'. Er staat:De kranslegging bij het monument van het jood se getto was voor de koningin één van de hoogtepunten. In de verwachting dat het Rode Leger snel de Poolse hoofdstad zou innemen, kwamen de joden in het getto in opstand. De Sovjets wachtten echter totdat de Duit sers de opstand hadden neerge slagen waarbij een bloedbad werd aangericht'. De journalist die deze gege vens heeft vermeld, haalt twee historische gebeurtenissen door elkaar. De opstand in het getto in Warschau tegen de Duitsers vond plaats in juni 1943. De op stand tegen de Duitsers door het Poolse verzet in Warschau had plaats in september en ok tober 1944. Daar het Poolse ver zet voornamelijk geleid werd door aanhangers van de Poolse regering in ballingschap in En geland, was het voor Stalin gun stig deze verzetsmensen door de Duitsers te laten vernietigen, zodat hij zonder moeite in janu ari 1945 zijn eigen pro-commu nistische Poolse regering in Warschau kon instaleren. D.O.E. Gebhardt, Oegstgeest. KANTOOR Rooseveltstraat82 071-5356 356 Postadres, Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-5128030 DIRECTIE B. M. Essenberg, J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, W. Bank (adjuncta.i.) PUBLIC RELATIONS W. H.C. M.Steverink 071-5356356 OMBUDSMAN R.D. Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 - 11.30 uur of per post REDACTIE J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst J.M.Jacobs, chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindred. regio F. Blok, chef eindredactie algemeen Lectuur, Crave) W F. Wegman, chef red Duin en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie J. Preenen, chef binnen-, buitenland, eco Redactie Hoofdredactie 07' ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot ABONNEMENTEN bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtigir* verstrekken tot het automatischi van het abonnementsgeld, ontva korting per betaling. VERZENDING PER POST per kwartaal (NL> LEIDSCH DAGBLAD OP CASSET Voor mensen die moeilijk lez ogen hebben of blind zijn (of eet leeshandicap hebben), is het regionale nieuws uit het Leidsch geluidscassette beschikbaar Vooriri 0886-482345 (Centrum voor Gesprit LEIDEN Geboren: Youri zv. H.W. Goutier en H.N.J. Sneller Gijs Jakob zv. R.H.M. de Vriend en C.B. Stevens Joep Jeroen zv. J.E.M. Pulles en A.P.W. Naus* Koen Ferry zv. J.E.M. Pulles en A.P.W. Naus Sanne Esther Maria zv. S.M.E. van den Berg Hannah dv. M.R. van Schaik en K. Amro Maud Anna Eli sabeth dv. L.A. Smid en M.J.A. Geir- naerdt Manon dv. M. Varkevisser en J.C, van Duijn Mirjam NelineComelise dv. W.C. Hovius en G A. Hazenoot An ne dv. P.A. Varekamp en M.A. Loran Anne Elise dv. M.J. van Noppen en S.M. Teunissen* Saskia dv. R.C. Molina San chez en S.E. Pineau Izel dv. 0. Evren en S. Evren Casper zv. C.C. van der Leeden en G.D.W. Zielman Jessica dv. J. Mastenbroek en C.P. Eland Shaüri QuintyXanthi dv. R. Herueren PJ. Horsman Jan zv. R.J. Batenburg en C.E.M. van der Lans Aline Lisalotte dv. E.J. van Hulsen en J. Labots Jacoba Anna dv. A.C. Oskam en A. Barnhoorn Jill dv. GJ. Haasnoot en G. van Roon Kirstendv. M.H. Meulemansen B.J. Do- bos Tessa dv. M.E. de Best en P. de Mooij Eva Cornelia Divera dv. B. Cas- see en A.D.C. Oostermeijer Nienke He- leen Vivine dv. J.J.I.M. van der Velden en A.l. Scheer Tessa Stéfanie dv. M.H.J. van Amsterdam en G.W. Bloe- mers Jan Willem Adriaan zv. J.A. ten Bruggencate en M.F. Roeloffs Thomas zv. H. van Lare en L.E. Klaassen Pris- cilla Desirée dv. D. Hartevelt en M. van Weeren Daan Juriaan zv. H.J. Tonies en G.M.N. Zwetsloot* Devenydv. J.P.P. Verplancke en A.F. van Kapel Cindy dv. V. J. Schaddé van Dooren Florence Dina Cornélie dv. R.A. van der Schaft en M.C.A. van Odenhoven AnnieThi dv. T. Nguyen en T.T. Nguyen Anna Fleur dv. J.A. van Herwaarden en H.M. Bakker Lisanne dv. H.P. van den Berg en M.P.J. Schootman Matthijs Reinierzv L.R. de Raaf en C.J.A.M. de Roos* San- der Hubert Adriaan Marie zv. E.H.J. Kar- sten en M.J.A.Vrusch Petrus Cornelis Kjell zv. P.A.M. Warmerdam en A.H.W. van Stein Luke Jan zv. R.J. van Eg- mond en J.W. Tebeest José Luis zv. G.J.J. Breij en J.M.L. Gesta y Hupje Henkjan Benjamin zv. R.H.G. Veldhoven en M. Nijhof Julia Viktorovna zv. H.J. Guijt Elisabeth Sophia dv. A.M. Ver- brugge en M.I.A. Breeuwsma Emma Eline dv. M.C. Schouten en M.E.M. van der Aar Evi Denise dv. P.G.W. Grijpink en P.C. Boerlage «Julia dv. A.J.H.G.N. van Hoek en N.G.A.C.M. Caspers Christian Wilfried zv. F.F.H. Malonda en A.M.C. Trompert* Beyza Nurdv. A. Yurtkulu en Z. Yurtkulu Robin dv. C.J. de Besten K.C. Ouwehand Kelly dv. G.P. Hoek en A.J. Lenterman Jelle Ja cob zv. J. Paap en L.C. van der Plas Mamadou Saliou zv. A.S. Diallo en H A.M. Schüler Danielle dv. A. Jacobs en P.C. Ouwerkerk Adriaan Mahdi Pie- ter zv. B.A.M. Veuger en H. Kateb Ru ben Theodoor Alphonszv. R. van den Berg en L.M.A. Heruer Sophie Carlène Damiane dv. R. van den Berg en L.M.A. Heruer Pearly dv. J. Pardon en H.M.D. Tuinhof de Moed Lucas Joannes zv. J.C. Jacobs en M T. van den Heuvel Mireille Willemijn dv. A.P. M. van Saase en D.W. den Haan Marzenne Johanna dv. M.A.J. Silvester en J.D. van Leeuwen Romayssa dv. H. Bouazzaoui en J. Hamdi Mauricio Gregor Stephan zv. E.M.G. Roman en G. van Delft Tim lan Marco zv. M. Boot en B. Honsbeek Jel le Gerard zv. F.J. van Haasteren en T. Rollema Celina Petronella Maria dv. C.J.M. Immerzeel en A.P.M Custers Robin zv. P. Slotboom en L.P.T Hogen- doorn Loesje Margriet dv. G.O M. Hen driks en M.F. Boon Abel Gilles zv. P.J.M. Menheere en J.H. du Prie Huub zv. H.J. Kranenburg en M. Velthoen Ersin Seyhan zv. A. Korkmaz en N. Gü- Overleden: L.G. Tuk, geb. 4 jan 1905, vrouw G. Kreeft, geb. 21 febr 1935, man J. Heemskerk, geb. 19 april 1931, man IJ.G. van Spaandonk, geb. 30 mei 1938, ev. C. Staudt E. Staver- man, geb. 27 maart 1915, geh. gew. met H. Olthuis J.H. Duijzend, geb. 22 mei 1913, ev. Th.G. Roman* A.l.M. van Engelen, geb. 8 nov 1946, g gew. met A.J.M. Oomen P.K. Schelke, geb. 24 okt 1928, vrouw C.P. Andrea, geb. 16 mei 1918, man C.J. de Brie der, geb. 16 jan 1918, man B. Schop, geb. 6 okt 1938, man B. Merbis, geb. 18 mei 1916, man D. Molenaar, geb. 8 juni 1911, man*J. Devilee.geb. 12 aug 1918, man J.A. Scheer, geb. 30 juni 1940, man H.C. den Brave, geb. 26 dec 1928, man G. van Til, geb. 27 mei 1924, ev J. van Rooyen S. Egge, geb. 30 aug 1909, ev. C.P.J. Stotijn H. Noppe, geb. 2 dec 1912, man A.D. van den Ende, geb. 25 juni 1934, geh. gew. met M.D. Akuoko J.H. Wiesmeij- er, geb. 17 april 1930, man E.R H. Al berts, geb. 12 aug. 1911, geh. gew. met J.H.A. Kettenis J.D. Bosman, geb. 3 juni 1923, geh. gew, met J. Fasseur P. Neuteboom, geb. 15 febr 1933, man A. Rietbergen, geb. 2 febr 1922, man G. de Jong, geb. 28 maart 1918, man. Gehuwd: R.A.J. van der Vooren en M.A.R. Boeke* J.G.F. Vromansen C.E.M. Dirkse*J. Devileeen O.B. Ver meer S.J. Vlasveld en M.B. Honders L. Schenkeveld en A.H. van Steijn A. de Mes en P.J.M. Ronke G. van Selm en J, Thorburn P.P. Fretz en W. den Ouden B. Cherni en J. Teske D.A.C. Hallard en P. de Graaf G. Yumak en E. Kamasik. N H U I ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 e woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00, woensdag 13.00 uur (Diaconessenk dagelijks St.Elisabeth Ziekenhuis. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19 00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, voor pai bovendien van 10.30 -11.15 uur en van 19.45 - 21.00 uur Special Care Unit' 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00-19.30 u overleg met de dienstdoende verpleegkundige Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleeg! Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uuren 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545) dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19 30 uur, klassel daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15 30 uuren 18.30-19.30 uur (Voor vaders tot 21.0 Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag) Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14.30 uur en 18 Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131). dagelijks 14.00-15.00 uuren 18.30-19.30 uur, k daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-5269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 u 19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19 00 uur, 19.00-20.00 uurfl Partners/echtgenoten met kinderen.) Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur (uitsluitend partners/echtgenoten en eigen kinderen.) Kinderafdelingen: voorouders van opgenomen kinderen is er een ruime bei mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden, keel-, neus- en oorheelki neurologie: 14 15-15.00 uuren 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en heelkun 14.15-15.00 uuren 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17 001» babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 14