Platworm leidt een spannend seksleven Slimme lift voor zware lasfles Wetenschap Techniek m n, DONDERDAG 17 JULI 1997 REDACTIE. SASKIA STOELINGA Belgische onderzoekster brengt de nachten door bij bak met wonnen De platworm leidt een uiterst boeiend seksleven. Carla Yrevs heeft de afgelopen jaren bijna elke nacht doorgebracht bij een bak met platwormen in het Limburgs Universitair Centrum in het Belgische Diepenbeek. Tijdens dit promotieonderzoek zag ze dat platwormen bij elke paring aan voorspel doen. De eigenlijke copulatie is zelfs zo zorgvuldig afgestemd, dat het menselijke equivalent zo onge veer tot een potje knikkeren verbleekt. Platwormen hebben zowel een penis als een vrouwelijk ge slachtsorgaan: ze zijn hermafro diet. Konden de dieren zichzelf nu maar op die manier be vruchten. dan had Carla Vreys niet jarenlang hoeven nachtbra ken. Maar platwormen hebben gewoon een partner nodig. Bij de copulatie dringen de penis sen wederzijds binnen, een kwestie van gelijk oversteken, zou je kunnen zeggen. „Die dubbele mannelijke en vrouwelijke rol bij platwormen maakte mij zo nieuwsgierig vertelt Vreys. „In het dierenrijk zie je over het algemeen dat vrouwtjes veel kieskeuriger zijn bij hun partnerkeuze dan man netjes. Een man beschikt elke dag over sperma. Hij loost het bij om het even wie. want hij kan zo weer opnieuw. Terwijl de vtouw maar een afgemeten aantal eicellen heeft en vervol gens veel energie moet investe ren in de zwangerschap, het ba ren en het grootbrengen van de jongen. Een slechte partner is voor haar dus een enorme ver spilling van energie. De stoutste verwachtingen van de onderzoekster werden over troffen. Al zou je dat nog niet bepaald zeggen bij een blik op haar platwormen in een bak water in het laboratorium. De ongeveer twee centimeter lan ge. zwarte dieren lijken nog het meest op druppels gesmolten teer. Als Vreys de stenen optilt waaronder ze zich schuilhou den. beginnen de beesten ner veus te kruipen. „Ze schrikken van het licht. Het zijn nachtdie ren. Dat verklaart ook waarom ik al mijn onderzoek 's nachts moest doen. Daarbij gebruikte ik rood licht om ze niet te sto ren." De wormen van de soort dugesia gonocephala zijn af komstig uit beken in de nabijge legen Voerstreek. Een uitvergrote video-opname van twee wormen die toenade ring zoeken, maakt het allemaal wat aanschouwelijker. De twee beesten kruipen op elkaar en maken zich allebei zo plat als een pannenkoek. „Ze meten eerst eikaars lengte. Als die niet bevalt, komt het niet tot paring. Dat is in zeventig procent van de gevallen zo." Vreys ontdekte dat platwormen instinctief een zo groot mogelij ke partner willen. Een kleinere partner wordt bijna altijd afge wezen. Omdat dit voor beide partijen opgaat, is de kans dat het tot paring komt dus het grootst als de dieren hetzelfde formaat hebben. .Anatomisch kan een grote platworm gewoon met een kleine paren, dus dat is het probleem niet. Het is echt een keuze.Als verklaring voert de onderzoekster aan dat een grotere platworm, nadat het tot copulatie is gekomen, een gro tere cocon met veel eieren kan leggen. Hoe groter de worm, hoe meer nageslacht. En dat is waar het in de strijd om het voortbestaan allemaal om draait. Het 'opmeten' tijdens het voor spel was de eerste in een reeks ontdekkingen. Vreys zag ook dat platwormen hun sperma niet rechtstreeks in het vrouwe lijk geslachtsorgaan van de partner spuiten. Ze maken bij de copulatie een soort zakje aan de top van hun penis en dat vullen ze met sperma. Dit 'sper mabommetje'. een spermafoor. wordt overgebracht. Het verhaal dat een mannetje altijd over sperma beschikt en er maar op los kan copuleren, blijkt niet op te gaan voor de platworm. Het kost ongeveer twee dagen voor een mannetje voldoende sper ma heeft aangemaakt. Ook de mannelijke 'helft' van een plat worm verspilt dus energie als die een verkeerde partner uit zoekt. Waarom het mannetje de om slachtige techniek van het zakje gebruikt, was een vraag die Car la Vrevs hoofdbrekens bezorg de. „In de dierenwereld zie je dit vooral als alternatief bij or ganismen die geen penis heb ben. Maar platwormen hébben een penis. De verklaring is vol gens de Belgische dat platwor men over organen beschikken die sperma verteren. „Bij plat wormen dient sperma niet al leen voor de voortplanting. maar tevens als voedsel. In de Dit griezelige beest is een lint worm onder een elektronenmicro scoop. De lintworm behoort tot de familie van de platwormen. FOTO ANP beken waar de dieren leven, is vaak een gebrek aan voldoende eten (afgestorven waterorganis men zoals muggenlarven). Het sperma vormt dan een extra voedselbron." Vals spelen met dit sperma, daar blijken platwormen niet in te trappen. Als een van beide partners geen spermafoor op de penis aanmaakt, maar alleen sperma wil ontvangen, gaat het feest niet door. De partner haakt dan af. Het is zelfs zo dat beide partijen zorgen dat ze een precies even grote hoeveelheid sperma in hun zakjes stoppen. Zodra een van beide partijen stopt met vullen en het zakje overdraagt, doet de ander dit ook. „Iemand die veel sperma geeft, is waarschijnlijk zo sterk dat hij ook voor goed nage slacht kan zorgen. Een worm die weinig sperma in het zakje stopt, geef je weinig terug, want er is alle kans dat hij zo ver zwakt en hongerig is dat hij al les verteert en niets gebruikt voor voortplanting. De eierstokken van de plat- wormsoort die Vreys onder zocht, liggen bijna in de kop. Het sperma moet vanaf het ach terlijf een lange weg door de eileiders afleggen om daar te komen. Overal langs deze route liggen orgaantjes die sperma verteren. Alleen het sterkste sperma overleeft deze hinder- nisbaan. Vreys slaakt een diepe zucht als ze haar verhaal heeft afgerond. „Vooral de laatste twee jaar van de vier jaar dat ik onderzoek heb gedaan, zijn soms echt waanzin geweest. De paring van platwormen duurt gemiddeld vijf uur, maar kan soms uitlo pen tot twaalf uur. Op die ma nier proberen de dieren te voor komen dat meteen een concur rent op de loer ligt. Mijn aan dacht kon geen moment ver slappen. Voor sommige experi menten moest ik meteen bij het eind van de copulatie de dieren doden en opensnijden. En dan weet je niet of dat nog vijf mi nuten duurt of vijf uur. Ik heb meegemaakt dat ik om zeven uur 's avonds begon te observe ren, terwijl een stel om twee uur 's nachts begon te paren en om vier of vijf uur 's middags op hield." Toch is de Belgische de dieren niet zo zat dat ze alleen bij het woord platworm al braaknei gingen krijgt. Volgende maand vertrekt ze naar Amerika met het plan bij een wetenschappe lijk instituut in Tennessee een platwormsoort die op het land leeft te onderzoeken. „De drang om alles te weten, houdt mij op de been. Het is constant pionie ren. Je ziet een puzzel, waarvan de stukjes langzaam ineen val len. Nu pluk ik de vruchten en is de vertelfase aangebroken. Dat is misschien wel het leuk ste: gewone mensen enthou siast maken. Mijn familie en vrienden die eerst riepen "Wat moet je toch met die vieze wor men'. kunnen niet meer langs een beek wandelen, zonder ste nen om te draaien en te kijken of daar platwormen onder zit ten." Iedere lasser kent het probleem van de lasfles, die van tijd tot tijd door een volle moet worden ver vangen. Die dingen zijn groot, glad en wegen minstens tachtig kilo - en soms zelfs nog veel meer. In je eentje til je zo'n ding niet gemakkelijk op. Meestal moeten er twee mensen aan te pas komen, of er moet een takel of een strop worden gebruikt. Dat laatste lukt lang niet onder alle om standigheden. Sjaak Cappon van de Zeeuwse machinefabriek Cappon uit Heinkenszand kent het probleem van dichtbij. Bij de vervaardiging van allerlei machi nes, vooral voor de landbouw, wordt veel laswerk verricht. „Ik had al een tijdje het idee dat dat pro bleem van die flessen eens goed opgelost moest worden. Dan ga je wat aan het knutselen en uit proberen om er iets op te vinden. Ik heb zeker wel een stuk of vijf verschillende karretjes gemaakt voordat we hadden gevonden hoe het moest. Sinds een jaar of wat bouwt Cappon de Swift-Lift: een wagentje waarmee een gasfles moeiteloos kan worden opgepakt en vervoerd. Het meest innova tieve deel van het karretje is het ingenieuze grij permechanisme, dat de fles automatisch beetpakt als de lasser het wagentje tegen de fles duwt. Daarna wordt met een slinger de hefconstructie in beweging gezet, die er voor zorgt dat de fles wordt opgetild en later weer neergezet. Het Innovatiecentrum in Zeeland, waar Sjaak Cappon al eerder contacten mee had, heeft de on dernemer geholpen bij het aanvragen van het oc trooi, dat de vinding moet beschermen tegen na maak. Belangstelling is er genoeg voor de Swift- Lift. Sjaak Cappon: „We hebben er tot nu toe al een stuk of 85 van verkocht, dus dat gaat erg leuk." De machinefabriek in het Zeeuwse land is ook op het gebied van landbouwmachines geregeld ver nieuwend bezig. Cappon heeft alweer een nieuwe octrooi-aanvraag lopen: voor een machine die er voor zorgt dat de ploegsneden of riemen, die tij dens het ploegen in het land ontstaan, direct wor den stukgesneden. Tot nu toe moesten landbou wers na het ploegen een tweede keer het land op om die ploegsneden met een cultivator of een eg te bewerken. Ondersteuning voor uitvinders wordt gegeven door het Innovatiecentrum voor Uitvindingen ID- NL, telefoon 010 - 41 36 33 3. 1 P z A R W K E T 2 Z O L A D E K R 3 c A K N c E A N 4 T L E N D E 1 R 5 N S P G O O E K 6 P A N S S K E R 7 c U A M P E N R 8 T R N O E O S T 9 H N A L T E N R 10 D R I A E A K T 11 W O 1 N T P E R 12 S c R H E O O F 13 s C P A H A K T 14 p E Z P IJ E N R OPGAVE OPLOSSING CITAAT» Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vor men dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende let ters vormen van boven naar be neden en van links naar rechts een citaaL Horizontaai:1. Rang in een thea ter: 2. deel v.e. huis;. 3. dans; 4. kolenwagen; 5. geest; 6. teken- gerei: 7. kampeerwagen; 8. be moediging; 9. handstaaf; 10. fa belachtig monster; 11. jaargetij de; 12. bundel graanhalmen; 13. wielstaaf; 14. specerij. KRUISWOORDRAADSEL toom-snip uk-era-de b-s-a-m-r artistiek -oa-p-sn- tube-otto -ti-a-re- weerklank a-l-e-l-a nn-pre-en taxi-bars R I Oene Horletoet, de tijwisselaar, voel de een vage onrust in zich opkomen. Hij legde zijn boek terzijde en begaf zich naar de landbouwer Iegel, die hij kende als een volgzaam en helder denkend iemand. „Kom mee Ieme", sprak hij. ,,Ik heb je hulp nodig." „Die kan je krijgen", zei de ander. Hij verliet zijn verdronken koolbedden en volgde de grijsaard langs het strand. „Wat voor hulp Oene?" vroeg hij. „Ga je toch wéér het tij wisselen? „Integendeel", hernam de oude. „Dat is uit de tijd. Nee, het gaat om de vreemdeling. Die pleegt verraad aan de wetenschap, Iegel! Ik yoel het. Hij wil mij dwingen om terug te val len in het duistere bijgeloof en toen dat niet lukte is hij naar mijn leerling gegaan, dat wil ik wedden. Hij hardt Kobbema in het kwaad!" Zo spreken de waren de beide eilanders een rots partijtje op het strand genaderd - en toen ze nu zwijgend voortslopen hoorden ze de stem van de tijwisse- laarsleerling wat beverig opklinken. „Trekje terug, o vloed", zei hij. „Niet verder omhoog... Ach, ik weet niet of het gaat, vreemdeling. Dit is geen goede tijtak - en ik heb het vak niet goed geleerd." „Houd vol, jonge vriend", sprak nu heer Ollie bemoedigend. Ik geloof in je. Ik, die toch een wetenschappelijk onderlegd heer ben, sta achter je; laat dat je tot steun zijn." Kobbema zuchtte diep en vervolgde: „Laat de cirkel droog, o vloed, de cirkel van Horletoet." „Bedrog!" riep nu de tij wisselaar voorwaarts tredend. „Dat is mijn cirkel niet!" En Iegel vulde aan: „Het is mogelijk, dat de vreemdeling achter je staat, Kobbema. Maar wij staan achter hem en wij zien het an ders. Héél anders! De wetenschap zal zegevieren over de domheid!" H E T DOOR JAN VISSER In het noorden van Europa doet de zomer goede zaken. In Lapla worden de laatste dagen temperaturen gemeten tot lokaal bijna graden. Het warme en overwegend zonnige zomerweer hangt sa met een hogedrukgebied in die streken. Bij ons gaan hogedrukgebieden tijdens het weekeinde een bela- kere rol spelen. Het ziet er echter niet naar uit dat deze ontwikk zal leiden tot een langdurige periode van stabiel en warm zome Een stroperig lagedrukgebied in de bovenlucht boven het midd< Europa breidt zich begin volgende week naar het westen uit. He volg is dat de buienkans weer gaat toenemen. Een over ons land trekkende storing in de bovenlucht met op 5 meter hoogte temperaturen omstreeks -20 graden veroorzaakt; vanavond als morgen enkele buien. Daarbij kan ook onweer opb Doordat de zon niet geheel verstek laat gaan kan de temperatui dagmiddag nog oplopen tot omstreeks 20 graden. De wind rum richtingen tussen west en noord naar noord tot noordoost en wo aan de kust later vrij krachtig, windkracht 5. Op zaterdag nemen de regenkansen af en laat de zon zich watr zien. De noordenwind is evenwel matigen aan zee vrij krachtig] door de thermometers in met name de kustgebieden moeite hel om de 20 graden te overstijgen. Overigens is de temperatuur vj zeewater inmiddels opgelopen tot 18 graden. Tijdens de zware buien die dinsdag over ons gebied trokken ise Zilk bij Hillegom een flinke sloot water opgevangen.-lk kreeg nq melding binnen van maar liefst 33 mm. Het weerbeeld werd gis woensdag, gekenmerkt door bewolking en eerst wat (mot)regen. dens de middaguren kwam de zon er af en toe aan te pas waard Schiphol en Bloemendaal nog op een maximumtemperatuur vai 20,3 graad uitkwamen. KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met vrijdag. Noorwegen: Eerst in het zuiden wolken en vooral langs de west kust van tijd tot tijd regen Later ook in het midden kans op wat regen. Verder af en toe zon. Middagtem- peratuur in het zuidwesten iets onder de 20 graden, elders rond 23. Zweden: Rustig en op de meeste plaatsen droog. Naast zon vooral op vandaag ook en kele wolkenvelden Mid- dagtemperatuur meest tussen 20 en 25 graden. Oenemarken: Geregeld bewolking en vooral donderdag soms re gen ndaag in het oosten perio den met zon. Middagtem- peratuur rond 22 graden. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: Donderdag vooral in Engeland, Wales en Schotland perioden met regen. In Ier land ook enkele opklaringen. Vandaag in het zuidoosten aanhoudend bung.elders steeds meer zon. Langs de Noordzee kust stevige noordoostenwind. Middag- temperaturen op veel plaatsen tussen 15 en 20 graden België en Luxemburg: Zowel zon als wolkenvelden en donder dag van het westen uit perioden met re gen Middagtemperatuur van 20 tot 24 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Donderdag in het oosten nog wat zon, maar van het westen uit toenemende bewolking en vandaag overal kans op buiige regen, soms met onweer. Mid- dagtemperatuur donderdag rond 25 gra den, vandaag net 20. Portugal: Donderdag naast zon. ook nog enkele wolken, vandaag flinke zonnige perio den en droog. Middagtemperatuur aan zee dichtbij 30 graden, landinwaarts ho ger. Madeira: Naast zon soms ook wolken. Vrijwel droog. Middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Vooral donderdag in het noorden nog en kele buien, soms met onweer. Elders steeds meer zon en droog. Maxima aan de Costa's rond de 30 graden, landin waarts dichtbij de 35 graden. Canarische Eilanden: Droog, flink wat zon, maar soms wolken velden. Middagtemperatuur ongeveer 28 graden. Marokko: Westkust: in het noorden èerst nog wol kenvelden. Geleidelijk steeds meer zon. Middagtemperatuur vlak aan zee rond 27 graden. Tunesië: Vrij zonnig, maar in het noorden ook en kele wolkenvelden en misschien een on weersbui Middagtemperatuur aan zee rond 30 graden, landinwaarts veel ho ger. Zuid-Frankrijk: Donderdag kans op pittige regen- of on weersbuien. Vandaag ook af en toe zon. Maxima van circa 25 graden langs de westkust tot 30 in de Provence, vandaag Mallorca en Ibiza: Zonnige perioden maar ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Mid dagtemperatuur rond 30 graden. Italië: Veel zon, maar in de loop van donderdag vooral in de noordelijke helft toenemen de kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur op veel plaatsen rond 30 graden. Corsica en Sardinië: Naast zon ook wolkenvelden en op beide kans op een regen- of onweersbui. Mid dagtemperatuur rond 30 graden Malta: Flinke zonnige perioden. In de loop van donderdag ook enkele wolken. Meest droog. Middagtemperatuur ruim 30 gra- Griekenland en Kreta: Naast zon in Griekenland eerst ook kans op een onweersbui. Rond de Egeische Zee een stevige noordenwind. Middag temperatuur aan zee 30 graden. Turkije en Cyprus: Rond de Dardanellen eerst nog kans op een bui. Verder aan de Turkse west- en zuidkust en op Cyprus veel zon. Middag temperatuur vlak aan ee 30 graden of iets lager. Duitsland: Donderdag naast zon ook wolkenvelden en vooral in het noorden kans op wat motregen. Vandaag overal meer bewol king en met name in het zuiden en mid den enkele plensbuien, mogelijk met onweer en op sommige plaatsen veel neerslag. Middagtemperatuur van 21 graden tot 28 in het zuiden, vandaag overal iets boven de 20 graden. Zwitserland: Donderdagochtend wat zon, m snel toenemende bewolking door regen en onweer. Soms neerslag Middagtemperatuur graden, donderdag in het zuid» Oostenrijk: Donderdag in het oosten nogzw toenemende kans op regen e In het westen kan het met bake hemel komen. Middagtemperai derdag tussen 26 en 29 gradi daag op de meeste plaatsen i 24 graden. Zowel zon als wolkenvelden er lijk een regen- of onweersbui in het midden en noorden mee? Middagtemperatuur van 20 0 het noordoosten tot 25 in he: reger- Tsjechië en Slowakije: Toenemende bewolking vandaag enkele stevige i weersbuien. Middagtemperatti pend tot ongeveer 28 graden wat minder warm. HBHÉHKjdö JUL11997 ton er &»Wdt>droo©5y«gdaagcW6e«l ftTBinlötfe S03i0^ragena^ofl( en met op sommige plaatsen i Waterstand eerS( oplopend t: Hfiggleri-iaar vandaag mlWH'l Hoog 02.55 15.19 02.28 Laag 11.05» 23.46 104 Weerrapporten 17 juli 08 ui Amsterdam half bew Rotterdam Barcelona Innsbruck Istanbul Klagenfurt Kopenhagen Las Palmas Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga licht bew, onbew half bew. hall bew. Zurich hall bew. Bangkok hall bew Buenos Aires onbew Casablanca zwaar bew Johannesburg onbew. Los Angeles zwaar bew. New Orleans onbew New York zwaar bew Tel Aviv licht bew. Toronto weerlicht Vancouver half bew TOM POES Af»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 10