lan voor flat valt echt bij de buurt Oegstgeest koopt toekan, tankstation en T-schommel usters schrokkenmaar ik word er knapper -F Leiden Regio Eerste 'Hondenpoepkaart' Rijnwoude Zuur moest populier in Emmastraat vergiftigen Veel zomers vertier voor kinderen in Voorschoten Werkstraf voor bedreiging van agent en brandstichting jO/o Stoelen sje gewond bij val door ruit randen run» Een 6-jarig meisje uit Alphen aan den Rijn is biddag gewond geraakt toen ze tijdens het spelen door jt van de toegangsdeur van de hal van een flatgebouw viel. i daarbij een slagaderlijke bloeding op aan haar rechter- le slagader werd in afwachting van de komst van een jlance dichtgedrukt door een getuige. Het kind is overge- naar het Elisabethziekerihuis in Leiderdorp. :r schuurbrandje De Sitterlaan l Een tuinhuisje bij een woning aan de De Sitterlaan in is vannacht volledig uitgebrand. De brand onstond om- drie uur. De brandweer had het vuur in tien minuten ge- de schade bleef beperkt. De bewoners waren op vakan- jens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de brand is loken. Op het terrein tussen de De Sitterlaan en de Buys traat. ook bekend als het Landje van Star, is in het recente ïn regelmatig brand gesticht in schuurtjes en tuinhuisjes. CHEF HANS JACOBS, 071-5356414, PLV -CHEF RUDOLF KLEIJN, 071-5356436 OEGSTGEEST MAARTEN KEULEMANS Twee bokspringpalen. Een dubbele paardenwip. En twee paar drievaks- wippen, modelletje 'kever'. Het zijn nog maar enkele van de ruim zeventig speeltoestellen, die Oegstgeest onlangs heeft besteld. De gemeente is bezig met het vernieuwen van de 45 verou derde speelplaatsen die het dorp telt. En de bewoners mochten kiezen. Uit de talloze wipwappen, schommels en klimrekken, die staan geëtaleerd in een lijvige catalogus met de welluidende ti tel "Van veerwip tot hangklimcombi- natie'. „Het was heel leuk om te zien hoe enthousiast de mensen en kinderen daarvan werden", zegt ambtenaar C. Boot, die de reacties uit het dorp heeft verzameld. „Er kwam zelfs ie mand aanzetten met een complete ordner, waarin het voorstel dat de buurt ons deed heel uitgebreid stond beschreven. En ze was niet de enige die er zoveel werk van had gemaakt. De gemeente ontving ruim honderd brieven. Met complete verhandelingen over de voors en tegens van het een denkuipje, of over het hoe en waarom van de pirouetschijf. De omwonenden van de Prinses Marijkelaan stuurden een computeranimatie waarop precies zichtbaar is waar de buurt een T- schommel wil, en waar een driehoog- ten-duikelrek. Van het Apolloplein kwam een door kinderhanden gete kende potloodplattegrond. Met ideeën over waar de 'bascketbalring' en waar de 'skateremp' het best tot hun recht zouden komen. „Een andere opvallende reactie kwam van omwonenden van het Wil- heminapark en de Van Assendelft- straat", verhaalt Boot. „Ze stelden ons voor een speeltuin aan te leggen in de tuin van de Jelgersmakliniek, het toe komstige gemeentehuis. Dat is veilig, én onder direct toezicht van de ge meente, luidde het argument van de buurt." Of er ooit een klauterrek in de mo numentale tuin van de voormalige kli niek komt, is de vraag. De gemeente heeft de voorstellen van de buurtbe woners inmiddels op haalbaarheid be keken. Het overgrote deel van de toe stellen is besteld en wordt na de bouw vak geplaatst. Uit de verlanglijsten blijkt dat de wipveer het meest geliefde speeltoestel is. De Oegstgeestenaren willen maar liefst negentien van die dingen, in uit voering variërend van eend en kameel tot zelfs een toekan. De glijbaan blijkt eveneens populair (negen aanvragen), op de voet gevolgd door het duikelrek en de vertrouwde schommel (beide acht keer besteld). Minder geliefd zijn de grote combi- natie-klimrekken, met exotische na men als 'jungleplay', 'tankstation' en 'bergstation groot'. Ook de betonnen tafeltennistafel, die werd aangevraagd door de omwonenden van de Marti- nus Nijhoflaan, komt maar één keer op de verlanglijsten voor. Grote verliezer is de zandbak. Die nul keer werd besteld, maar wel op een aantal plekken moet wijken voor mo dernere toestellen. „Dat er zo weinig vraag naar is, komt omdat er katten in gaan zitten", weet Boot. „Die er ver volgens hun pootje omhoog doen." der Valk Boumanweg vreest waardevermindering huizen J in voor de bouw van 900 vierkante meter bedrijfs- Jjl met daarboven 24 appartementen, op de hoek joVan der Valk Boumanweg en de Dijkgravenlaan in rp, valt slecht bij een groep omwonenden. Ze erlies van zon en uitzicht. Het vijf lagen tellende is in hun ogen veel te hoog. tt£ «JUDVN het verschrikkelijk ko- aa^riep één van de vijftien ;en op een gisteravond ieentehuis gehouden ,De waarde van mïngen gaat sterk ach- Ook de komst van be gint de buurtbewoners _,vrezen overlast van de 0 zelf en een toename keer. De omwonenden tr alleen woningbouw, bij voorkeur laagbouw, liurt verrijzen. I iet complex moeten een ige politie-garage en de nde plasticfabriek van duet worden gesloopt, fcngbouw in het gebied te maken, wil de ge- het bestemmingsplan lijk wijzigen. _e gemeente in het ge- •aag weer bedrijven ziet, ort uit politieke afspra- —fet college, trachtte wet houder A. van Dijk het publiek uit te leggen. „We willen graag compensatie bieden voor de be drijfsruimte die verloren gaat, wanneer bedrijven gesloopt moeten worden. We willen de werkgelegenheid behouden." Maar voor die redenering kon den de aanwezigen geen enkel begrip opbrengen. Ze vonden dat de gemeente die compensa tie maar elders moest zoeken, bijvoorbeeld op bedrijventer rein De Baanderij. Na afloop van de zitting zei wethouder Van Dijk enigszins verbaasd te zijn over de grote weerstand. „Ik vind juist dat de mensen erop voorüitgaan. Het complex is een opwaardering van de buurt. En ik had niet ver wacht dat ze tegen de vestiging van bedrijven zouden zijn. We komen de mensen in hinderca- tegorie tegemoet. Nu mag zich zware industrie vestigen, straks alleen nog maar lichte bedrij ven." Het lukte Van Dijk tijdens de hoorzitting echter niet om die boodschap over te brengen. Sterker, de emoties liepen af en toe hoog op. A. van Putten, be woner van de Dijkgravenlaan, zag de komst van een zeker der tien meter hoog gebouw aan de overkant van de straat met angst en beven tegemoet. „Kijk, het is wassende maan," had hij eerder deze week nog tegen zijn vrouw gezegd. „Volgend jaar kan ik dat niet meer zeggen." Ook J. Oole van de machine fabriek aan de Van der Valk Boumanweg zag de bui al han gen. Hij vreest dat zijn bedrijf in de knel komt, als de woning bouw steeds verder oprukt. „Hoe lang duurt het nog voor dat ik daar stront mee krijg?", vroeg hij zich af. „Bij mij ligt oud ijzer en andere rotzooi. Als de mensen hierover een klacht indienen, ga ik het verliezen." Volgens wethouder Van Dijk hoefde Oole zich echter geen zorgen te maken. Zijn bedrijf gaat niet grenzen aan het nieu we complex, omdat het voor malige politiebureau er nog tus sen zit. Dit pand, waarin allerlei bedrijven zitten, wordt niet ge sloopt. hazerswoude-runduk Honden kwamen bij de officiële gebeurtenis van gisteren niet opdagen, bazen al evenmin. Toch waren M. Vorenkamp (links) en J. den Houdijker, respectievelijk wethouder en voorzitter van de 'hondenpoepwerkgroep Rijnwoude', in hun nopjes op de hondenuitlaatstrook langs de Corelli- straat in Hazerswoude-Rijndijk. Daar overhandigde de wethouder de eerste 'Hondenpoepkaart' aan Den Houdijker. Binnenkort valt er één bij alle ruim 1200 hondenbezitter van Rijnwoude op de deurmat De Hondenpoepkaart bevat overzichtelijke plattegrondjes met daarop in kleur aangegeven waar een hon denverbod geldt, waar ze los mogen lopen en waar ze aangelijnd moeten blijven. Ook staan er tips in de folder, vertelde een enthousiaste wethouder Vorenkamp gisteren. „Wist je bijvoorbeeld dat er speciaal hondenvoer te koop is dat minder ontlasting veroorzaakt?" FOTO MARK LAMERS achine' in Liduina Zorgcentrum toont hoe iemand er over 25 jaar uitziet lltymarieta kroft 'eten hoe hij of zij er twintig of vijfentwin- jitziet, moet zich spoe- het Liduina Zorgcen- tr^Warmond. Daar staat •eijeen tijdmachine. „Er lefcrs die flink schrokken Liiijzagen hoe ze er over tiaar uit zouden zien", mJecteur M. Momout. rdjvind dat ik alleen maar Op word. ilut legt uit hoe de ma- orferkt. „Ik sta ervoor en teichine maakt een foto. nefervolgens aan hoeveel •n>oruit vvil kijken en dat e. één tot maximaal vijf- erg jaar. Ik kan dus tot negentigste kijken. Een lutr past het gezicht ver- aan met rimpels en ootjes, koontjes, een —ten en mondhoeken die Beden gaan staan. Zo Ij dus", aldus Mornout ioodgedwongen bij een loet houden. Een de- Ioie is niet mogelijk, •machine hapert name- llig deze dag. Voor een l wordt zo snel mogelijk dmachine is volgens nj wel het meest specta- )irtoogtepunt van de ten- ng 'Een leven lang ac- 3e -iduina tot en met 24 ojUis heeft. De expositie m een bloemlezing van lor^n en instanties die ou- nin pas kunnen komen Directeur M. Momout bij de 'tijdmachine' die tijdelijk een plaatsje heeft gekregen in Liduina Zorgcentrum in Warmond. FOTO HIELCO KUIPERS bij het 'goed oud' worden. Zo is er een uiterst gebruiks vriendelijk, interactief video meubel. Geef een tik op het scherm en de gebruiker krijgt een videospotje over bijvoor beeld ouderensporten, groeps woonprojecten voor ouderen of over het 'aaihondenproject', waardoor depressies bij oude ren kunnen worden tegenge gaan. Verderop in het huis staat een computer waarop het wereld wijde computernetwerk Inter net wordt uitgelegd. Zelfs voor Leiderdorpse boom overleeft 'moordaanslag lijk: poging tot vernieling. Maar we hebben zoveel zaken op de plank liggen, dat we prioriteiten moeten stellen", zegt de woord voerder. Een medewerker van de ge meentelijke afdeling Groen van de gemeente trof in april acht tien boorgaten aan in de boom, die al langere tijd omstreden is. De populier veroorzaakt zelfs onenigheid in de buurt. De boom geeft in het voorjaar pluisjes af en dat is sommige buurtbewoners een doom in het oog. Anderen beschouwen de boom juist als een 'groene long' in de straat en willen hem niet kwijt. leiderdorp» judy nihof De 'pluizende' populier in de Emmastraat in Leiderdorp is in gespoten met een bijtend zuur, maar overleeft deze 'moordaan slag' wel. Dat blijkt uit onder zoek in het Gerechtelijk Labora torium in Rijswijk. „Het zou azijnzuur kunnen zijn", zegt een politiewoordvoerder. Wie de populier om zeep heeft willen helpen, weet de po litie nog niet. Dat moet nader onderzoek uitwijzen, maar de vraag is of het daar snel van komt. „De zaak staat op een laag pitje. Zeker is dat er een strafbaar feit is gepleegd, name- de grootste digibeet is het mo gelijk om door een simpele druk op het scherm in Internet te ko men. Interessant is verder de zogenoemde 'priegeltest', een test die de bezoeker bij zichzelf kan uitvoeren en die antwoord geeft op de vraag: hoe goed zijn je ogen om priegelwerk te kun nen verrichten zonder bril? Het Warmondse bejaarden huis heeft de reizende tentoon stelling gehuurd van de Stich ting Gezondheids Expotheek Nederland uit Leiden. Voor de inhoud is samengewerkt met wetenschappers en deskundi gen, verbonden aan onder an dere TNO, het centrum Verou- deringsonderzoek, de Stichting Kwaliteit Bruikbaarheidsonder- zoek, het AZL en diverse ou- dereninstanties. Het ten toon te stellen mate riaal is over het complete ver zorgingshuis verspreid. „We willen de bezoekers ons hele huis laten zien", zegt Momout gastvrij. Tegelijkertijd consta teert hij enigszins spijtig dat 'er nog geen rijen bezoekers voor de deur hebben gestaan'. Bang voor 'ongewenst bezoek' is hij niet. „Die kans is er natuurlijk altijd. Er hangt hier daarom een camera waarop iedere bezoeker wordt geregistreerd. De tentoonstelling 'Een leven lang actief is tot en met 24 juli dagelijks tussen negen en acht uur te zien in Liduina Zorgcen trum, Herenweg 50 in War mond. Huttenbouwen gaat dit jaar niet door VOORSCHOTEN DIMITRi WALBEEK Het traditionele huttenbouw- project van de Jeugd Vakantie Bezigheden Voorschoten gaat dit jaar niet door. De scouting groep Kimball O'hara kan niet genoeg vrijwilligers op de been brengen om de verwachte honderd kinderen te begelei den. In overleg met gemeente en diverse organisaties wordt geprobeerd het project vol gend jaar wel weer te houden. De rest van het zomerpro- gramma gaat wel door. Hoog tepunt van de vakantiespelen is nu het zeilen op het Vliet- meer op dinsdag 5 augustus. Maximaal honderd kinderen kunnen zich voor 1 augustus inschrijven voor deze boot tocht in Vlietland. Voor de vei ligheid dienen de deelnemers een zwemdiploma gehaald hebben. De kosten bedragen 3,50 gulden en kunnen bij het watersportcentrum Vlietland worden betaald. Het inschrij vingsformulier kan worden in geleverd tussen half negen uur en half een op het gemeente huis. Een dag eerder, op maandag 4 augustus, beginnen de zo merspelen met een brand weerspuitwedstrijd in zwem bad Het Wedde. Tussen twaalf uur en drie uur kunnen kinde ren tot 12 jaar leren met een brandweerspuit om te gaan. Na afloop is het vrij zwemmen in het zwembad. Deelname aan deze activiteiten kost 2,50 gulden. Na het zeilen op het Vliet- meer op dinsdag volgt op woensdag een 'Spel-dorado.' In activiteitencentrum De Bos- chbloem aan de B.S. van der Oyelaan 39 kunnen kinderen van 5 tot 10 jaar tobbedansen, 'wonderwielen' (met een groot rad het terrein over rollen) en een duik nemen in een plons- bad. Het Spel-dorado duurt voor kinderen van deze leef tijdscategorie van tien tot twee uur. Oudere kinderen zijn tus sen twee en vier uur en 's avonds tussen zeven en negen uur welkom. Een week later is er een filmmiddag in het Cultureel Centrum aan de Prinses Marij kelaan. Op donderdag 14 au gustus, om 13.45 uur en 15.30 uur, zijn de tekenfilms '101 Dalmatiërs' en daarna 'Lucky Luke' te zien. Daags erna is in het activiteitencentrum De Alettahof aan het A. Ja- cobsplantsoen 97 een poppen- voorstelling, gevolgd door een kinderbingo. De zomerfestiviteiten wor den 15 augustus in zwembad Het Wedde afgesloten met een 'No limit party-' Tussen zeven en negen uur 's avonds kun nen kmderen tussen 6 en 13 jaar deelnemen aan disco, zwemmen en andere activitei ten. De openbare bibliotheek in Voorschoten organiseert daar naast tot 1 september een leesprogramma voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onder de titel 'Gevaarlijk Spel' moeten kin deren vijf boeken lezen. Voor elk spannend boek krijgen ze een stempel. Als de deelne merskaart vol zit met vijf stempels krijgen de kinderen een officiële oorkonde met de plechtige verklaring dat ze 'su perspeurneus' zijn. LEIDEN/DEN HAAG Wegens bedreiging van een politieman en brandstichting is een 31- jarige Leidenaar veroordeeld tot tien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. De celstraf mag worden omgezet in 180 uur onbe taalde arbeid. Tegen de man was twee weken geleden twaalf maan den cel, waarvan zes voorwaardelijk, geëist. De Leidenaar verzette zich op 8 november vorig jaar toen een agent hem vroeg om zijn mes in te leveren. Een maand later hield de man na een ruzie een aansteker bij zijn eigen bromfiets. Door de steekvlam dreigde een woning aan de Hogewoerd in Leiden in brand te vliegen. <r>: MEUBELPLEIN 4 LEIDER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 17