Stevige kritiek op nota Milieu en Economie Binnenland 'Happy hoeft geen groot kunstenaar te worden' ;s tamer verwijt Kok ager verdrag niet dvocaten: Onderzoek lar arrestaties Eurotop Zeewering weer als nieuw Dierenbeschermers eisen vaccinatie van varkens Sorgdrager geeft fout inlichten Kamer toe Rekenkamer kritisch over marktwerking ww en wao DERDAG 19 JUN11997 :gaal kaken rapen uit geldnood tgt» Een 32-jarige Rotterdammer is betrapt bij een stroop- 1 op een verdronken kerkhof op de schorren van Waarde, de Westerschelde in Zeeland. Bij zijn aanhouding had hij vijf selijke onderkaken en enkele oude muntjes bij zich. Dat was uit na een dagje illegaal schatzoeken op het Verdronken [van Valkenisse. De man verklaarde bij de politie dat hij de n uit geldnood aan tandartsen of studenten had willen ver- ilpverleners vergeten 'slachtoffer' Een rampenoefening in de Eerste Kamer leek gisteren illetjes verlopen. Alleen bleek achteraf dat de toegesnelde verleners één persoon uit de Eerste Kamer waren vergelen gjj§Mden. Het personeel van de Senaat was tevoren niet op de ;e gesteld van de oefening. Een PTT-monteur ging naar de voor reparatie aan de telefooncentrale. Tijdens zijn werk- leden ontstond een hevige rookontwikkeling die in scène gezet met behulp van een rookgenerator. De evacuatie van ig aanwezigen en de behandeling van één gewonde ging tkelijk keurig volgens het draaiboek. Achteraf bleken de tieners de monteur over het hoofd te hebben gezien. Hij •1 naar het Westeinde Ziekenhuis afgevoerd. Stunt met motoren wordt afgestraft Het openbaar ministerie heeft met het oog op de jaarlijk- fr in Assen (op 28 juni) voor de meest voorkomende overtre- tn hoge boetes in het vooruitzicht gesteld, die kunnen oplo- tot vele honderden guldens. In beslag genomen motoren len pas na het evenement teruggegeven. Op onnodig links ■n of het rijden met een vals kenteken staat een boete van julden. Aan de uitvoering van een 'wheely', een achterwiel- [of sprint, hangt een prijskaartje van vierhonderd gulden, ■toevallig' rondloopt met een slotentrekker of betonijzer- lar kan rekenen op een boete van 250 gulden. Ook tegen elke Ivan lawaai-overlast wordt streng opgetreden. ''j' Idzame boerderij afgebrand De laatste zogenoemde driekappenboerderij in Gelderland teravond geheel uitgebrand. Het monumentale pand in Loo jnbewoond. De brandweer had twee uur nodig om het vuur issen. De schade is gezien de monumentale status van het en het kostbare interieur zeer groot. Volgens de brandweer ond het vuur door nog onbekende oorzaak. In de boerderij nd zich onder meer een collectie unieke tegeltjes. Het was loeling dat de boerderij museum zou worden. dailies voor 870 Bosnië-militairen Nederlandse militairen die naar Bosnië zijn uitgezon- intvangen zaterdag 28 juni in Enschede de Herinnerings- aille Multinationale Vredesoperaties. Het gaat om de 870 airen van het 101de gemechaniseerde bataljon en het 1ste ingentscommando SFOR. Daarnaast ontvangen drie militai- ift draaginsigne gewonden en worden de twee in Bosnië eden militairen herdacht tijdens een korte ceremonie, een ndere vlaggenparade. De militairen zijn van december 1996 imet juni 1997 uitgezonden naar Bosnië. rde lord op echtpaar had elders plaats nberg Het bejaarde Nederlandse echtpaar uit Delden. dat aaj e uni dood werd gevonden in Duitsland, is niet om het leven >rkel lc^lt °P waar ^et tweetal werd gevonden. De politie jen j oedt dat de twee toeristen bij de Chiemsee, ten zuiden van rhen, zijn vermoord. Daar zijn patroonhulzen van een ol gevonden. De verkoolde lijken van de slachtoffers wer- ever. ip 8 juni in hun uitgebrande camper gevonden op een par- et pj (laats langs de autobaan bij Neurenberg, dat een aanzien lij^ nd verwijderd is van de Chiemsee. De dader(s) heeft het iorna laar met pistoolschoten omgebracht en hun kelen doorge- e ?n. Waarschijnlijk is hij daarna met het busje en de stoffelij- erschotten weggereden. ft de n. ai «_r emei ook' ond( 1 ond is djek K ?ken Tdrag van Amsterdam is pworden wat de Kamer an sp :hte, maar dat heeft niet inzet van de Nederland- ering gelegen. Dat oor- de Kamer gisteren in het over de Eurotop. PvdA, n D66 zijn blij dat de top dent rdrag heeft opgeleverd en blijv enige vooruitgang is ge- oor i op weg naar een sterker nop i. edid constatering leidde tot averwacht rustig debat, ractievoorzitter Wallage irde dat nu echt werk ge- kan worden van de uit- igvan de Unie. Naar ver- w zal de EU eind dit jaar aat-lidstaten waar- ijk Polen, Tsjechië en irijeuitnodigen voor lingsonderhandelingen. L X WD-leider Bolkestein, foren een aantal ijkpun- d geformuleerd waaraan oudeeuwe EU-Verdrag moest te w n, toonde zich tevreden. Nederland houdt een eigen commissaris, in de stemverde ling heeft het niet aan invloed ingeboet, het veto in het buiten landse beleid is overeind geble ven en de democratische con trole van het Europees Parle ment is uitgebreid. CDA en Groenlinks yinden dat uitbreiding van de Unie on der zware druk komt te staan, nu de top er niet in geslaagd is het probleem van de stemver houding in de Raad en het aan tal leden van de commissie te 'regelen. Daar moeten de lidsta ten het alsnog over eens worden vóór de eerste nieuwe landen toetreden. Premier Kok voerde echter aan dat het moeizaam bereikte compromis een "werkelijke stap vooruit' is. Dinsdagavond nog vreesde de premier dat de top zou stranden, toen er een pat stelling ontstond in de discus sie. „Dat was een moment waarop ik dacht: kan dit wel zo verder", aldus Kok. ht. 'ereniging Sociale Advo- ur Nederland (VSAN) eist rondig en onafhankelijk zoek naar de massa-ar- ies tijdens demonstra- egen de Eurotop in Am- am. Volgens een woord- Horfi ter van de VSAN zou de Kamercommissie voor ie in de Tweede Kamer Nationale Ombudsman onderzoek kunnen uit- wak) bet dabb V^AN is 'verontrust' i ~.,ühet aantal arrestaties dat de Europtop is ver- op basis van artikel 140 x>ek van strafrecht, het lemen aan een criminele lisatie. De VSAN plaatst vraagtekens bij de juri- e grond en bij de behan- g van de in totaal 609 de- ■tranten. Gisteren wer- ^e op enkele tientallen na tlaten. VSAN toont zich inge nomen met het vonnis van president Gisolf van de Am sterdamse rechtbank. Die be paalde maandag in kort ge ding al dat de massa-arresta ties niet gefundeerd waren. De VSAN toont zich echter ook geschokt door de manier waarop de politie mensen en behandelde. „De demon stranten maakten gebruik van het recht op betoging, maar veranderen door willekeurige aanhoudingen in verdachte criminelen die werden bestempeld en behandeld als lid van een maffia-achtige or ganisatie", aldus de VSAN. Groenlinks wil zo snel mo gelijk minister Sorgdrager van Justitie ondervragen over de arrestaties tijdens de Top van Amsterdam. Kamerlid Rabbae zal hiertoe vanmiddag vragen om een interpellatiedebat. Als de Kamer zijn verzoek steunt, vindt het debat waarschijnlijk volgende week plaats. 'Papieren stuk zonder werkelijk nieuw beleid' den haag anp De milieuorganisaties, de grootste oppositiepartij CDA en de FNV hebben gisteren flinke kritiek geuit op de ka binetsnota Milieu en Economie van de ministers Wijers (economische zaken) en De Boer (milieu). CDA, FNV en milieugroepen vinden de langverwachte nota te veel een papieren stuk' zonder werkelijk nieuw concreet beleid. De coalitiepartners PvdA, WD en D66 zijn positiever. Ook de werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden. economische groei laten sa mengaan met verlaging van de milieuvervuiling. Om het doel te verwezenlij ken wil het kabinet tussen 1998 en 2003 bijna 100 miljoen gul den uittrekken voor een 'groe ner' bedrijfsleven. Het geld is vooral bedoeld voor vernieu wend onderzoek naar schonere productieprocessen. Ook ko men er projecten voor duurza me woningbouw, ondergrondse bouw en ondergronds transport en voor de aanleg van 'milieu vriendelijke' bedrijfsterreinen. De FNV spreekt van 'gemiste kansen'. De vakcentrale vindt de nadruk te veel liggen op technologische oplossingen. Concrete voornemens om milieuvriendelijk gedrag van burgers te belonen blijven te veel uit, aldus de FNV. De inhoud van de nota, waar voor 250 miljoen gulden be schikbaar is, lekte vorige week al uit. De nota markeert een nieuwe fase in het milieubeleid. Meer dan nu wil het kabinet Bovendien wil het kabinet milieuvervuilende diensten en producten duurder maken. De fiscale uitwerking daarvan volgt later. Op het gebied van verkeer en vervoer wil het kabinet in sa menwerking met tal van organi saties komen tot een klantge richtere aanpak. Om het open baar vervoer aantrekkelijker te maken, moeten de verschillen de vervoersvormen (auto, bus, tram, metro) beter op elkaar gaan aansluiten. Dat kan door een speciale 'mobiliteitspas of ketenkaart' die geldig is in alle vormen van openbaar vervoer. Het kabinet wil ook nieuwe milieu-afspraken met het be drijfsleven maken. Het gaat dan vooral om de uitstoot van het broeikasgas C02. Kern van een nieuw 'protocol' moet zijn dat de bedrijven zich verplichten technologisch tot de wereldtop te behoren, in ruil voor het uit blijven van nieuwe nationale C02-doelstellingen. Bedrijven die de afspraken niet nakomen, kunnen overigens alsnog reke nen op extra milieu-eisen van de overheid. Vooral D66 noemt de komst van een protocol een 'belangrij ke doorbraak'. Samen met PvdA en WD prijst D66 het kabinet met de nota, omdat deze voor het eerst de verhouding tussen economie en ecologie tot beleid maakt. De PvdA kondigt al wel aan dat er in de volgende re geerperiode 'een schep boven op' moet. VNO-NCW is tevreden dat de nota vooraf goed met het be drijfsleven is doorgesproken 'Een succesvol groen poldermo del', aldus de werkgevers. VNO NCW is het overigens wel on eens met het voornemen meer milieubelastingen in te voeren. ANP Algemeen Nederlands Persbure GPD Geassocieerde Pers Diensten den haag gpd Om een eind te maken aan het lijden van de varkens in het Brabantse pestgebied wil de Dierenbescherming minis ter Van Aartsen van landbouw alsnog dwingen tot vaccinatie tegen de pest. De minister voelt daar absoluut niets voor en ging daarover eerder al de confrontatie aan met de Tweede Kamer. De Dierenbe scherming neemt nu zijn toe vlucht tot een kort geding dat morgen dient in Den Haag. Ze schaart zich daarmee aan de zijde van de varkenshou ders die al maanden pleiten voor vaccinatie. Dat de varkens in het pest gebied lijden onder de huidi ge crisis, wordt op het minis terie van landbouw niet ont kend. Het welzijn van de die ren staat zwaar onder druk. Ze groeien letterlijk de stallen uit. Gefrustreerd door het ge brek aan ruimte bijten ze el kaar oren en staarten af. Daarnaast klaagt woordvoer der B. Nieman van de Dieren bescherming over varkens die de elektrocutie overleven en levend de verbrandingsovens in gaan. „Dat is pure dieren mishandeling. De controle na elektrocutie is onvoldoende", vindt hij. „Je kunt bij deze aantallen nooit van alle die ren individueel nagaan of ze dood zijn." De Dierenbescherming vindt dat de minister onvol doende doet om het leed te stelpen waardoor 'gigantische misstanden ontstaan'. Eerder pleitte de organisatie voor een fokverbod, toen de minister daar nog niet aan toe was. Veertien dagen geleden werd dat alsnog van kracht. 'Noodvaccinatie' beschouwt de Dierenbescherming als een middel om de vernieti gingsmachinerie te onüasten en dierenleed te voorkomen. Minister Van Aartsen van landbouw is mordicus tegen vaccinatie. Volgens hem leidt dat onverbiddelijk tot een ex portverbod. In de Tweede Ka mer stelde de minister al dat hij niet van plan is de kosten - zo'n vijf miljard gulden - te betalen die gepaard gaan met een totale exportstop. Over opheffing staatsgeheim stukken IRT haarlem allard besse texel» De gespierde arm van een graafmachine tekent zich af tegen een fraaie wolkenlucht boven het eiland Texel. De machine is ingezet bij de dijkvernieuwing'tussen 't Homtje en Oude Schild. Daar wordt de zeewering over een afstand van anderhalve kilometer van een nieuwe stenen glooiing voorzien. foto gpd martin mooij den haag anpkerheid wordt regelmatig op zijn kop gezet, haar rapport Ontvlechting en marktwerking zonder eerst te kijken naar de effecten van in de sociale zekerheid, dat vandaag aan de De introductie van marktwerking bij de uit- de vorige ronde. Hierdoor is niet duidelijk Tweede Kamer is aangeboden. In een reac- voering van de WW en de WAO verloopt op of de beoogde marktwerking wel van de tie zegt minister Melkert zich niet helemaal een ongecontroleerde manier. Er is geen grond komt en zal leiden tot lagere uitvoe- in deze conclusies te kunnen vinden. Met sprake van duidelijke einddoelen en tussen- ringskosten. de aanbevelingen van de Rekenkamer is de tijdse ijkpunten. Het stelsel van sociale ze- Dat zegt de Algemene Rekenkamer in bewindsman het echter wel eens. Minister van justitie Sorgdrager heeft toegegeven de Tweede Kamer verkeerde informatie te hebben verschaft. Dit blijkt uit haar antwoorden op vragen die het CDA-Kamerlid A. Koekkoek heeft gesteld. De minister ver klaart dat het haar niet bekend was, dat het stempel 'staatsge heim' was afgehaald van docu menten uit de IRT-affaire waar onder anderen Koekkoek om had gevraagd. Voor Sorgdrager vormde dat najaar 1996 het ar gument Kamerleden de ge vraagde stukken niet te leveren. Uit onderzoek van deze krant bleek dit voorjaar echter dat een deel van de documenten al se dert het voorjaar van 1996 niet meer het predicaat 'staatsge heim' droegen. Het betrof stuk- Informatielijn gezondheidszorg utrecht» anp Korrelatie, vooral bekend als te lefonisch opvangpunt voor mensen in geestelijke nood. wil met andere organisaties een na tionale informatielijn voor de hele gezondheidszorg opzetten. Bellers kunnen vragen waar ze met hun problemen terecht kunnen. Dit voorkomt dat zij verdwalen in het 'doolhof van de hulpaanbieders. De organi satie is vooral bekend door hulpverlening na televisie-uit zendingen over gevoelige on derwerpen. Het aantal bellers steeg in 1996 met 22 procent naar 20.800. ken die gebruikt worden in de meineedzaak tegen de voorma lige Haarlemse rechercheurs K. Langendoen en J. van Vondel van de Criminele Inlichtingen Dienst en in een disciplinair on derzoek tegen Langendoen. Koekkoek en zijn CDA-collega H. Hillen wilden de documen ten inzien, omdat ze ook inzicht geven in de rol die de divisie Centrale Recherche Informatie heeft gespeeld in de IRT-affaire. Deze divisie valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van Sorgdrager. De Kamerleden krijgen on danks de opheffing van het staatsgeheim nog steeds niet de beschikking over de gevraagde documenten. Sorgdrager laat weten dat ze in de strafzaak worden gebruikt en daarom nog steeds vertrouwelijk zijn. Kunstenares leert chimpansee kleien haelen paul bots „Ik heb al zo'n zeshonderd kin deren leren kleien, dan moet het met een aap ook lukken." De Haelense kunstenares Truus Coumans toog deze week naar het Duitse Duisburg om de chimpansee Happy kleien te le ren. Dit alles in het kader van een onderzoek naar het 'kunst gevoel' van apen. De komende maanden zal ze het dier zo'n acht uur per week les geven. Coumans heeft al een heel scenario in haar hoofd voor de kleilessen. Het valt het best sa men te vatten onder het woord 'na-apen'. Ze wil Happy eerst laten zien wat kleien is. Voor de neus van de Duitse aap kleit de Haelense het hoofd van de apenverzorgster. 'Apenmoeder Evelien', noemt Coumans haar. „Evelien heeft Happy zelf thuis met de fles grootgebracht." On der het werk houdt de 'kléi-juf frouw' af en toe een bolletje klei tegen de ruit die haar scheidt van de aap. De kunstenares moet tijdens haar werk buiten de kooi blij ven. „Over een paar weken mag ik er in. Happy moet eerst even aan mij wennen. Nu is het te gevaarlijk. Deze apen zijn zes keer sterker dan een volwassen mens." De chimpansee is in eerste instantie niet echt onder de indruk van zijn nieuwe 'juf frouw'. Terwijl Coumans bezig is aan het borstbeeld van de 'apenmoeder', tikt Happy op zijn voorhoofd. De Duitse aap heeft ervaring met het maken van 'kunst'. Het dier heeft zich in de afgelopen maanden bezig gehouden met schilderen. „Maar het is niet de bedoeling om een groot kunste naar te maken van Happy," ga randeert projectleider Ernst Brockschnieder. Volgens de Duitse kunstenaar, politicoloog, historicus en pedagoog is het onderzoek erop gericht om apen een gelukkiger leven te la ten leiden. „We willen kijken hoe de dieren gemotiveerd wor den. In de vrije natuur moeten ze hun creativiteit gebruiken om aan eten te komen. In die rentuinen is dat niet nodig. Apen zitten daarom vaak wat voor zich uit te staren." Projectleider Brockschnieder is er van overtuigd dat het pro ject succes heeft. „Happy is dui delijk vriendelijker geworden." Bij het schilderen wist de aap zijn gevoelens goed op het doek weer te geven, legt Brockschnie der uit. „Als de dierenarts kwam, schilderde hij ineens met heel agressieve kleuren. Veel rood en zwart. Logisch. Hij heeft een hekel aan de dieren arts, want als die komt, krijgt Happy spuitjes." De Duitse aap went snel aan zijn lerares. Bin nen drie kwartier heeft Cou mans het dier zover dat het Tj Nederlander slikt meer den haag» anp Nederlanders gebruiken steeds meer geneesmidde len. Vergeleken met 1995 is het gebruik vorig jaar met acht a negen procent toege nomen. Dit blijkt uit onder zoek van de Stichting Far maceutische Kengetallen. De totale kosten zijn als gevolg van de invoering van de Prijzenwet Geneesmid delen waardoor medicijnen gemiddeld vijftien procent in prijs daalden, gelijk ge bleven. Nederlanders gaven vorig jaar gemiddeld 358 gulden uit aan geneesmid delen. De Stichting Farma ceutische Kengetallen wijt de stijging van het genees- middelengebruik aan de vergrijzing en de introduc tie van nieuwe medicijnen. De Stichting Farmaceuti sche Kengetallen ontdekte dat veel patiënten vlak voordat de eigen bijdrage regeling voor ziekenfonds patiënten in werking trad op 1 januari 1997, nog snel medicijnen zijn gaan ham steren. In december vorig jaar haalden ziekenfonds verzekerden 8,5 procent meer geneesmiddelen dan normaal op bij een apo theek. Fondsverzekerden moeten jaarlijks een eigen bijdrage van maximaal tweehonderd gulden beta len voor medische zorg. Dienstweigeraar terug naar Iran den haag anp t een kop van klei. Chimpansee Happy kijkt van uit zijn kooi belangstel- komt. als zij roept. „Ik behandel hem als een persoon. Dat merkt hij," verklaart de Haelense. Ze is er dan ook vast van overtuigd dat Happy echte kunstwerkjes in elkaar gaat klei en. „Ik heb in het verleden zo veel kinderen het kleien geleerd, dat dit ook moet lukken. Kinde ren zijn toch een soort kleine aapjes." Terwijl Happy op ontdek kingstocht gaat naar de eerste brok klei die in de kooi wordt neergelegd, fantaseert de pro jectleider al verder over de toe komst. „Ik hoop Happy ooit nog te laten werken met speksteen. Beeldhouwen. Dat doe ik zelf namelijk ook. Maar het heeft een nadeel. Je moet de aap dan materiaal geven dat hij als wa pen kan gebruiken." Uitgeprocedeerde Iraanse asiel zoekers die in eigen land dienst hebben geweigerd of uit het le ger zijn gedeserteerd, kunnen worden teruggestuurd naar Iran. Staatssecretaris Schmitz van justitie maakt voor deze ca tegorie uitgeprocedeerden in het algemeen niet langer meer een uitzondering. Dit blijkt uit een brief die zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorige week werd al besloten het toelatings- en terugkeerbe leid voor Iraanse asielzoekers, zoals dat sinds januari 1995 wordt uitgevoerd, voort te zet-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 3