'Inkomen ouders bepaalt beurs' Binnenland Wandelen in tropische oceaan Grijs protest Prinselijke aandacht Eis twaalf jaar cel na 'verderfelijke moord' Beslissing over onderzoek Herculesramp uitgesteld Miljoenenkorting publieke omroepen lijkt van tafel [OERPAP 12 JUN11997 ANP Algemeen Nederlands Persbureau CPD Geassocieerde Pers Diensten jiitenlanders mogen drugs kopen Minister Sorgdrager van justitie zal koffieshops niet Rieden om softdrugs aan buitenlanders te verkopen. Prak- jhiszo'n verbod onhaalbaar. De Tweede Kamer had Sorgdra- gevraagd de mogelijkheid van een verbod te onderzoeken 1 Duitsers, Britten en Fransen in grensplaatsen soft- >s kopen. Volgens de minister is het niet mogelijk om een inlander in een koffieshop naar zijn paspoort te vragen. Ook Kt zij dat er in geval van een verbod een tussenhandel ont- ^t die alleen maar extra overlast veroorzaakt. stof ingezet tegen processierups Inningen De Plantenziektekundige Dienst uit Wageningen ^gisteren bij wijze van proef in het Brabantse Someren de taprocessierups bestreden met vloeibare stikstof. De rups Waakt in de zomer veel overlast. Iedere rups produceert 0 brandhaartjes die irritaties kunnen veroorzaken aan de J, ogen en de luchtwegen. Al eerder is de rups bestreden or bomen te injecteren met stoffen waardoor de rupsen het j jdje leggen. Ook is geprobeerd de overlast tegen te gaan door jjups uit de bomen te zuigen. ten briefgeheim elektronische post i ipiAAGElektronische post valt niet onder het briefgeheim. [Jjtie beschouwt een dergelijk bericht als een beschreven ■kaart, waar iedere postbesteller kennis van kan nemen, ant- jprdt minister van justitie Sorgdrager op vragen van PvdA en I«over de mogelijkheden van het openbaar ministerie om in Itteken op Internet. Zij beraadt zich nog op de vraag of het Ijdzakelijk is het briefgeheim ook voor elektronische post wet- jk te regelen. tip campermoord beloond De familie van het in Duitsland vermoorde echt- den heeft een beloning van 20.000 mark uitgeloofd aanwijzingen die naar de daders leiden. Dit bedrag komt Ie 5.000 mark die de Duitse politie uitkeert aan degene die de gouden tip komt. Tot nu toe heeft de politie geen idee de daders zouden kunnen zijn. Het echtpaar werd afgelopen keinde bij Neurenberg dood gevonden in de camper waar zij op reis waren. De wagen was geheel uitgebrand. De man en vrouw (61) bleken met geweld omgebracht. Het zou om oofmoord gaan. kering voor inhuren prostituee Een 44-jarige gehandicapte Tilburger heeft recht op een ■age van de gemeente voor betaalde seks. Dit heeft de recht- :in Breda gisteren bepaald. Ongeveer twee jaar geleden had üburger een aanvraag ingediend om via de bijzondere bij- d in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor aide seks. De man is al vanaf zijn geboorte spastisch en zit n rolstoel. De man had een aanvulling geëist op zijn AAW- iring zodat hij een prostituee kon betalen. De gemeente erde dit omdat er geen dringende redenen zouden zijn om de extra bijstand in aanmerking te komen. Naar het oor van de rechtbank valt de gevraagde seksuele hulpverlening irde gezondheidszorg. addonor oorzaak geslachtsziekte ht» Het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) heeft hon- vrouwen die van een met chlamydia besmette donor zaad en gekregen, opgeroepen zich te laten onderzoeken op de- slachtsziekte. De betrokken vrouwen hebben gisteren een van het ziekenhuis gekregen. De besmetting van de zaad- rkwam aan het licht toen het ziekenhuis in januari 1996 evoeliger methode ging gebruiken om de chlamydia-tra- latisbacterie bij spermadonoren op te sporen. Eerdere tes- adden de infectie bij de donor nooit aangetoond. De man veertien kinderen verwekt. litairen bestraft na dodelijk ongeval m. De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem gisteren vier militairen wegens dood door schuld veroor- Itot vier maanden voorwaardelijk. Dé mannen waren be en bij een dodelijk ongeluk op het militair oefenterrein in lte op 24 april 1996. Een 75-jarige vrouw uit Darp kwam om iven toen een mitrailleurnabootser afging toen zij over een de zogenoemde struikeldraden viel. De vrouw liep ernstig lletsel op door rondvliegende metaaldeeltjes en overleed agen later. De mannen waren in november vorig jaar ook al ier maanden voorwaardelijk veroordeeld. Net als de recht- k oordeelde het hof dat de betrokkenen onvoldoende waren ileid en uitgerust voor hun werk. ;omensgrens rechtsbijstand omhoog aag. De inkomensgrens waaronder mensen in aanmerking in voor gesubsidieerde rechtshulp gaat met 350 gulden om- tot 2470 gulden netto voor een alleenstaanden en 3530 'n netto voor samenwonenden. Door deze verruiming kan veer de helft van de bevoking een beroep doen op gefinan- e rechtsbijstand. Met dit voorstel hoopt de bewindsvrouw toet te komen aan de kritiek van met name PvdA en D66 e huidige regeling te veel mensen met serieuze rechtspro- ïn in de kou laat staan. Sinds de Wet op de rechtsbijstand Mvan kracht werd, is het aantal mensen dat een beroep op isidieerde rechthulp kan doen, teruggelopen van 62 pro van de bevolking tot minder dan 48 procent. n tonrechter: en sneller slag zieke tonrechters hebben niet ik dat er sinds de priva- van de Ziektewet meer erzoeken ingediend voor ziek personeel, staatssecretaris De Gra- sociale zaken aan de Ie Kamer. Die had ophel- gevraagd over kranten- iten dat werkgevers in toe- - nde m te zouden probe- bas ek personeel te lozen om- sinds de privatisering van ktevvet zelf verantwoorde- jn voor de doorbetaling et loon bij ziekte. Bedrij- ouden zich daarbij van ledienen om het ontslag- I voor zieke werknemers zeilen. De Grave heeft de al eerder laten wetei\dat n aanwijzingen zijn dat ?urt. de kantonrechters zien oename van het aantal dingsverzoeken wegens Zij zeggen verder dat ze "ighoudend opstellen als ïrgelijk ontbindingsver- [och aan de orde is. Zij zich aan het ontslagver- ir ziek personeel. Alleen bedrijf aannemelijk kan dat het in grote proble- 'akt als het geen perso- 'ntslaat, kan van dat ver fden afgeweken. Nieuwste attractie in BurgersZoo arnhem gpd Vanaf volgend voorjaar kunnen bezoekers van Burgers Zoo in Arnhem een avontuurlijke en kleurrijke onderwatertocht maken van tweehon derd meter lengte. De wandeling voert langs twaalf zoutwaterbassins waarin het leven in tropi sche oceanen wordt nagebootst. De jongste be zienswaardigheid van de Arnhemse dierentuin gaat Burgers' Ocean heten en kost dertig miljoen gulden. Vele duizenden 'bewoners' zullen de waterbek kens bevolken, waaronder ook grote soorten als haaien. Binnenkort zullen de eerste dieren in quarantaine gaan, zodat ze te zijner tijd zonder veel problemen naar Arnhem kunnen verhuizen. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van dieren die in aquaria zijn geboren of die daar overtollig of te groot zijn geworden. Een deel is 'puur natuur' en komt rechtstreeks uit de Indi sche of Grote Oceaan. Daarbij moet Burgers' Zoo diverse wettelijke bepalingen in acht nemen, aan gezien de organismen die in koraalriffen leven onder strikte bescherming staan. Directeur Anton van Hooff gaf begin deze week een toelichting op het plan, waarvoor de werk zaamheden al flink zijn gevorderd. Hij greep te rug op de opening van het safaripark, bijna twin tig jaar geleden, waarmee een nieuwe trend in de dierentuinwereld werd gezet. „De dieren kregen vrijheid, de bezoekers werden gekooid. We wil den de dieren laten zien in hun natuurlijke omge ving. Het oude, stereotiepe gedrag van de con ventionele dierentuin werd daardoor voorko men." Na het safaripark volgden de oerwoudhal, het mangrovebos en de woestijnhal die alle vol gens hetzelfde principe zijn opgezet. De onder waterattractie behoorde destijds ook tot de plan nen, maar wegens geldgebrek moest de aanleg daarvan telkens worden uitgesteld. De oplevering van Burgers' Ocean valt samen met het 85-jarig bestaan van Burgers' Zoo. Ook hebben de Verenigde Naties 1998 uitgeroepen tot 'het jaar van de oceanen'. Commissie Hermans haalt studiefinanciering overhoop den haag gpd Ouders die daartoe financieel in staat zijn, moeten weer flink gaan bijdragen aan de studie van hun kinderen. De overheid betaalt bovendien alleen nog mee in de eerste studiejaren. Voor de overige studiejaren moet geleend worden. Met het aandragen van deze en andere 'bouw stenen' gaf de commissie-Hermans gisteren het startsein voor de publieke discussie over een toekomstig stelsel van studiefinanciering. beurs helemaal moeten terug betalen als ze niet aan de eisen voldoen. Door de lage basis beurs (425 gulden voor uitwo nende studenten), waar de poli tiek stelselmatig op bezuinigd heeft, moeten veel studenten noodgedwongen bijverdienen. Dat doorkruist volgens de com missie-Hermans in veel geval len het leren. Het is daarom 'onontkoom baar' dat de hoogte van de stu diefinanciering weer afhankelijk wordt van het inkomen van de ouders, zoals vóór 1986 ook het geval was. Dat betekent dat ou ders die draagkrachtig genoeg zijn moeten bijdragen aan de kosten van de studie, wellicht door middel van het inhouden van geld via de belastingen. Ou ders kunnen dan ook niet meer weigeren mee te betalen. In hoeverre deze ouders zelf een Het college onder leiding van de Friese commissaris van de ko ningin Hermans is door minis ter Ritzen van onderwijs ge vraagd een debat te beginnen over een nieuw stelsel voor stu diefinanciering dat een lange tijd mee kan. Van de PvdA-mi nister hoeft er weinig te veran deren en mag het geen cent meer kosten, zo liet hij bij de in stallatie van de commissie in ja nuari weten. Hermans en zijn zeven commissieleden hebben zich daarvan niets aangetrok ken. Wat hen betreft moet het huidige stelsel flink op de schop. De door Ritzen ingevoerde prestatiebeurs heeft volgens de commissie namelijk tot aan zienlijke 'financiële risico's' bij studenten geleid, omdat ze hun deel weer vergoed krijgen (bij voorbeeld via de kinderbijslag) wil de commissie nog onder zoeken. Voor studenten moet het hierdoor mogelijk zijn zon der bijverdienste te kunnen rondkomen. Wel blijft gedeelte lijk lenen noodzakelijk. Het CDA en de PvdA hebben on langs ook pleidooien gehouden om het stelsel in deze zin te ver anderen. De WD is hier fel te genstandervan. Veel (aankomend) studenten hikken aan tegen het hoge be drag dat ze moeten lenen. De commissie-Hermans stelt daar om voor dat ze de eerste twee jaar een studiebeurs krijgen en pas daarna - als ze weten dat ze met succes de studie kunnen voltooien - de rest van het be drag lenen. Gedacht kan ook worden aan een zogeheten 'academiebelasting', waarbij studenten afhankelijk van hun inkomen als academicus hun lening 'terugbetalen' Deze zomer wordt er over de 'bouwstenen' in drie plaatsen (Amsterdam, Arnhem en Haar lem) gedebatteerd met deskun digen en geïnteresseerdenVer volgens krijgt minister Ritzen in oktober het eindadvies van de commissie-Hermans. den haag Naar schatting 1.500 werknemers en bewoners van verzorgingshuizen uit het hele land hebben gisteren in Den Haag actie gevoerd onder het motto 'paars maakt het te grijs'. Zij willen dat het kabinet minstens honderd miljoen gulden extra uittrekt voor de bejaardenoorden. De 80-jarige mevrouw Luijben uit een verzorgingshuis in Rot terdam overhandigde een 'koffer van ongenoegen' aan diverse Kamerleden. Vogens de Woon Zorg Federatie, de organisatie van verzorgingshuizen, kan aan bewoners onvoldoende zorg worden ver leend. Zo zouden bewoners vaak maar één keer per week onder de douche kunnen en soms drie kwartier moeten wachten tot iemand ze naar het toilet kan helpen. De vertegenwoordigers van de regeringspartijen deden de zingende betogers geen enkele toezegging. foto anp hans steinmeier Defensie: Gevaar van asbest te lang onderschat den haag anp Defensie en de NAVO hebben zich onvoldoende gerealiseerd hoe gevaarlijk werken met as best kon zijn, ook nadat de mo gelijke gevolgen daarvan be kend waren. Zij hebben te lang aangenomen dat er voor bloot stelling aan asbest veilige nor men waren, schrijft staatssecre taris Meijling van defensiein antwoord op Kamervragen. Vol gens hem is dat ook de reden waarom in het NAVO-comman- docentrum de Cannerberg bij Maastricht militairen jarenlang hebben blootgestaan aan as best. De metingen van TNO bleven onder de normen, maar het in- tituut wees er wel op dat bij bij voorbeeld onderhoud de nor men overschreden zouden kun nen worden. „De verantwoor delijke autoriteiten hebben hierop gereageerd met het tref fen van - niet altijd afdoende - maatregelen", erkent de staats secretaris. Meijling heeft Sociale Zaken gevraagd uit te zoeken of de Ar beidsinspectie in de kwestie Cannerberg in gebreke is geble ven. Zo zou de inspectie onder meer in 1971 en 1976 niet gere ageerd hebben op verzoeken van Defensie nader onderzoek te doen. roermond anp Moeder wurgde dochter uit jaloezie Op de dag van de moord zou de vrouw al hebben geprobeerd het meisje met haar handen te wurgen, maar dat mislukte. Een half uur later slaagde een wurg- poging wel. „Ik heb het gedaan om mijn dochter van haar toe vallen te verlossenhad de vrouw tijdens het politieverhoor verklaard. Volgens de psycholoog was de daad op onbewust niveau misschien de wraak op de vader met wie het meisje steeds beter en meer optrok. De moeder voelde zich daarom door haar dochter verlaten. Ook was de vrouw ziekelijk. Ze was ver slaafd aan medicijnen en leed aan een bepaalde epilepsie- vonn die pas na de moord werd ontdekt. Mogelijk is er zelfs sprake van een diffuse hersenaf wijking, aldus de neuroloog. Uitspraak: woensdag 2 juli. „Het beeld van het meisje, lig gend in de woonkamer in haar Jip Janneke-trui, brandt op je netvlies. Deze daad is zo verder felijk en de rechtsorde is zo ge schokt, dat verdient de hoogste straf'. Met die woorden moti veerde gisteren officier van jus titie Jansen voor de rechtbank in Roermond zijn eis van twaalf jaar cel tegen een 36-jarige vrouw uit Echt die op 17 januari haar dochtertje wurgde. Het dochtertje ('een lief en vrolijk meisje dat zich op de eerste communie verheugde', aldus Jansen) zou al eerder door haar moeder zijn mishandeld. Op de zitting ontkende de ver dachte zowel de mishandeling als de moord. Volgens de vrouw was haar dochter van de trap gevallen. den haag anp-gpd pernis Prins Claus bekijkt samen met directeur Goetzee van Shell Pemis de nieuwe raffinaderij. De installatie, die veel schoner werkt dan de oude raffinaderij, draait al enkele weken op proef. De fabriek voorziet in haar eigen electriciteitsbehoefte doordat een centrale gas, dat gewonnen wordt uit reststoffen, omzet in elektriciteit. De installatie heeft een capaciteit van twintig miljoen ton olie per jaar. Prins Claus verrichtte de officiële ope ning door het kunstwerk van Hans Rikken te voltooien. foto anp marcel antonisse Nabestaanden willen onderste steen boven hebben wen het overleg met de vaste Kamercom missies nu als laatste strohalm. Ze zullen onder andere voorstellen om een onder zoek te laten uitvoeren door professor Ro senthal van het Crisis Onderzoeksteam (COT), die al eerder een onafhankelijk on derzoek verrichtte naar de afwikkeling van de Herculesramp. „Wij hebben nog steeds niet de indruk dat de bewindslieden al het mogelijke heb ben gedaan om de volledige waarheid op tafel te krijgenaldus Ron Geurts, een van de zeven overlevenden van de ramp. „Voor ons is het boek nog lang niet dicht. Nog lang niet alle mogelijke getuigen zijn ge hoord. Pas als dat is gebeurd, kan de zaak worden afgesloten. Eerder niet." hilversum anp Pas over twee weken zal duidelijk zijn of er een parlementair onderzoek komt naar de hulpverlening na de ramp met de Belgische Hercules. Eerst vindt nog overleg plaats tus sen de nabestaanden en de Kamercommis sies voor defensie en binnenlandse zaken. Dat bleek gistermiddag tijdens de afslui ting van het debat in de Kamer over de Her culesramp waarbij vorig jaar juli 34 van de 41 inzittenden om het leven kwamen. Tij dens het overleg toonde alleen Groen Links zich een uitgesproken voorstander van een parlementair onderzoek. WD en het CDA maakten duidelijk er geen behoefte aan te hebben. D66 sprak er zich nog niet over uit, net zo min als de PvdA. De Kamer had zich tijdens de eerste ter mijn met name geërgerd aan het beeld dat de regering opriep 'dat bij Defensie de trap van bovenaf is schoongeveegd'. Sommige fracties stelden nadrukkelijk dat de Lucht machtstaf ten onrechte buiten schot is ge bleven. Voorhoeve erkende dat er tekortko mingen w^ren, maar dat deze bij de ramp niet doorslaggevend waren. Hij benadrukte nog eens dat de drie uit hun functie gezette officieren geen zondebokken waren. Tegen het trio loopt nog een strafrechtelijk voor onderzoek. De nabestaanden hebben het Kamerde bat als uitermate onbevredigend ervaren, aldus woordvoerder Kempen. „We hebben geen antwoord gekregen op de vraag wat er in de eerste 25 minuten na het neerstorten is gebeurd. De politiek is met dezelfde vraag bliiven zitten." De nabestaanden hesrhnn- Nu is rekent op eigen plan Hilversum plan komen om voor het jaar 2000 hun begroting op orde te hebben. Volgens vice-voorzitter Van der Veer van de NOS hebben de omroepen gisteren beloofd dat zij zeventig miljoen aan bezui nigen zullen vinden, zonder dat de kijker er iets van zal merken. De manier waarop hangt mede af van een rapport dat organisa tiebureau McKinsey momenteel opstelt over de financiële posi tie van de publieke omroep. Nuis zei na de gesprekken van gisteren 'meer zekerheid te hebben dat we eruit komen'. Maar hij herhaalde wel dat hij snel 'haring of kuit moet heb ben'. De omroepen hebben Nuis ervan kunnen overtuigen dat ze in ieder geval veertig mil joen aan bezuinigingen halen. Over de hardheid van de toege zegde zeventig miljoen heeft hij nog twijfels. „Over dat gat ver- De korting van honderd miljoen gulden op het budget van de publieke omroep lijkt van tafel. Staatssecretaris Nuis (mediaza ken) heeft goede hoop dat de omroepverenigingen op tijd met een eigen bezuinigingsplan komen om hun begroting voor de eeuwwisseling sluitend te maken, zei hij gisteren na over leg met de omroepen. Nuis had zich de toorn van de omroepdirecteuren op de hals gehaald door zijn dreigement het jaarbudget voor AVRO. KRO. NCRV. EO. VARA. \PRO en TROS met honderd miljoen gulden te korten. Deze korting was een straf voor het feit dat de omroepen in de ogen van de staatssecretaris te lang hebben getalmd met het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigin gen op de overheadkosten. Nuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 5