chadeclaims HSL en A4 bij een loket uis ter Duin maakt zich op voor het gevecht iMini Fransoos Leiden Regio Waterpartij, kantoren en bomen langs 'nieuwe' A4 Vrachtwagens taboe op Van der Valk Boumanweg Huur Warmond gemiddeld bijna 3,5 procent omhoog ERDAG 22 MEI 1997 neente Leiderdorp wil samen met een aantal an- emeenten een 'schap' oprichten dat de schade- alhandelt van gedupeerden van zowel de HSL als ireding van de A4. De getroffenen hoeven dan niet rlei instanties aan te kloppen, maar kunnen te- lij één loket. In zo'n schap zitten deskundigen die ivergoeding-aanvragen behandelen op grond van Ie gemeenten opgestelde criteria. Daarbij wordt meer geput uit ervaringen met schadevergoedin- projecten als de Betuwelijn. verloop van de avond, waar zes tig belangstellenden op af kwamen. Veel gedupeerden ble ken het te waarderen dat de ge meente nu eindelijk wat meer duidelijkheid heeft verschaft door een voorkeur uit te spre ken voor een verbreding aan de westkant. HP» JUDY NIHOF der C. Huigen kondigde voor het instellen van itraal loket' gisteren aan en besloten informatie- omst voor Leiderdorpers den getroffen door de u van de A4. Huigen feden over het rustige MENCADEAU LES-IN-ÉÉN Hoofdstraat-bewoner Ad Cas- tel merkte na afloop van de bij eenkomst op dat 'het Zwaard van Damocles was gevallen'. Toen hij eergisteren de brief van de gemeente in de bus vond, was de schok groter dan de op luchting. „Als je zwart-op-wit ziet staan dat je huis wegmoet, is dat toch even slikken." Ook moet hij nog wennen aan het idee dat zijn huis 'nu echt on verkoopbaar is geworden'. De volgende onzekere perio de is alweer aangebroken voor de bewoners die wegmoeten voor de verbreding van de A4. „Ik woon nu prachtig aan de Rijn. Maar waar kom je straks terecht? En hoeveel krijg je voor je huis terug?", vroeg mevrouw Braat zich af. Ze woont al 45 jaar aan de Hoofdstraat en weet nog goed dat de boerderij van haar schoonouders moest ver dwijnen voor de aanleg van de rijksweg. Dat haar nu ditzelfde lot treft, kon zij toen allerminst vermoeden. G. Brouwer de Koning ver huisde nog maar een paar jaar geleden naar de Hoofdstraat. De plannen voor een verbre ding van de A4 weerhielden haar er destijds niet van de wo ning te kopen. „Ik heb steeds gehoopt dat ze een tunnel kon den boren en dat mijn huis kon blijven staan. En ik dacht ook altijd: mijn huis is ouder dan de rijksweg en heeft dus het recht om te blijven staan. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. radio - CD-speler, üettedeck en twee -tegreerde actieve kers. Slechts 11 cm diep. I itaan of aan de wand inonteerd worden, i-rbaar in de kleuren: jn, zilver, blauw, rood, zwart en geel. ig&Olufsen KATWIJK iro World Peursum b.v. Voorstraat 31 b-33. LEIDEN «f Bang Olufsen Center, Botermarkt 25. ■rning Muziek Totaal, i Stationsweg 11-17. .aak Beeld Geluid, arlemmerstraat 279. LISSE Stijn Bang Olufsen Center, Kanaalstraat 32. NOORDWIJK Lange Bang Olufsen Center, Molenstraat 49. OEGSTGEEST I at b.v. Bang Olufsen Center, I Lange Voort 11. RIJNSBURG :<est b.v., Anjelierstraat 37 3EL0FARENDSVEEN aeveen Beeld Geluid, 'ioordplein 15-17. VOORSCHOTEN Ru Zn., Voorstraat 25. LEIDERDORP JUDY NIHOF Een verdiepte, deels afgedekte A4 waar je overheen kunt wandelen van de Oranjewijk naar de Kerkwijk. Vier kleine kantoorgebouwen, afge schermd door bomen aan de kant van de Kerkwijk. Een wa terpartij met een park en een fietspad aan de kant van de Oranjewijk. Een nieuw plein rondom de gereformeerde kerk, met een brug over het water. Op die manier wil het Amersfoortse adviesbureau Zandvoort beide Leiderdorpse wijken aaneen smeden, zodra de verbreding-van de A4 een feit is en de weg niet langer een metershoge barrière vormt. Dat blijkt uit een schetsontwerp, dat bureau Zandvoort in opdracht van de gemeente heeft gemaakt. Wethouder C. Huigen vindt het 'een aardig plan', maar be nadrukt dat het slechts gaat om 'een eerste indruk', schets ligt vanaf vandaag ter inzage op het gemeentehuis. Huigen verwacht dat de teke ning veel reacties losmaakt. „Misschien dat er dan ook uit eindelijk een ander concept uit de bus komt." Wie de schets bestudeert, snapt waarom de gemeente nu al rekening houdt met de sloop van een aantal panden in de Oranjewijk, de wijk die nu net is ontsnapt aan de ver breding van de A4. De zeven huizen aan het Frederik Hen drikplantsoen en de Bernhard- straat en het gebouw van de bridgeclub staan volgens Hui gen mogelijk in de weg bij een goede stedebouwkundige in passing van de A4. Ook de Oranjewijk zal hiervoor straks moeten bloeden. „We kiezen voor een kwaliteitsverbetering van béide wijken", aldus Hui gen. Slechts een bomenrij scheidt de huizen in de B.C. Cortslaan in Leiderdorp van de A4. Als de weg wordt ver breed, moeten de woningen wijken. FOTO HIELCO KUIPERS Omstreden SDC krijgt milieuvergunning LEIDERDORP» JUDY NIHOF Vrachtwagens mogen straks niet meer rijden op het deel van de Van der Valk Boumanweg tussen de Spanjaardsbrug en de Droststraat in Leiderdorp. Door het instellen van een perma nent verbod (momenteel geldt al een vrachtautoverbod van 19.00 tot 07.00 uur) wil de ge meente de omwonenden van het Stads Distributie Centrum (SDC) tegemoet komen. Veel bewoners van de Van der Valk- Boumanweg en de Zijldijk zijn de verkeersdrukte en de ge luidsoverlast in hun straten nu al beu. Ze vrezen dat met de komst van het SDC naar het in dustrieterrein De Baanderij de situatie onhoudbaar wordt. De mogelijkheden öm ervoor te zorgen dat chauffeurs het verbod naleven, blijken echter beperkt. Voor intensieve con trole heeft de politie geen tijd. En voor het 'onaantrekkelijk' maken van alternatieve routes door bijvoorbeeld drempels aan te leggen, heeft de gemeente volgens wethouder A. van Dijk geen geld. Hij hoopt dat betere bewegwijzering naar De Baan derij het gewenste effect heeft. „Maar als blijkt dat de regels steeds worden overtreden, ne men we aanvullende maatrege len", zegt hij. Uit vorig jaar gehouden tellin gen blijkt dat de bewoners van de Van der Valk Boumanweg meer herrie moeten verduren dan volgens de Wet Geluidhin der is toegestaan. Ook is de ge luidsoverlast op de Van der Valk Boumanweg groter dan in wel ke andere Leiderdorpse straat. Ruim honderd bewoners heb ben de afgelopen tijd fel gepo- testeerd tegen het verlenen van een milieuvergunning aan het SDC. Ze geloven niet dat de vrachtwagens en de electrische wagens van het SDC zich zullen houden aan de route, die de milieuvergunning voorschrijft. Deze route loopt via de N445, de Engelendaal, de Rietschans en de Touwbaan naar de Draadbaan. Ook een groep on dernemers van de Draadbaan kwam in verzet tegen de ont- werp-milieuvergunning. Zij wil- :ht op Huis ter Duin wordt ontsierd door hoge Op de parkeerplaats van het stijlvolle hotel in vijk staat een aantal stevige politiewagens. De nten bij de oprit maken de sfeer nog grimmiger, lat iets zeer belangrijks gebeuren. „Inderdaad," Stokkermans, commercieel directeur van het ,In Amsterdam zullen ze vriendelijk lachen, i schudden en een verdrag ondertekenen. Maar Noordwijk, zullen ze vechten en keihard onder en voor het verdrag dat naar Amsterdam ver noemd zal worden." Duin, het strijdtoneel, van Huis ter Duin niet over- ch op voor de ingelaste schreden. Een week voor aan- De bedden worden( vang had het hotel alle wensen ikt, de vergaderzalen van de gasten binnen. „Dan en de koks zijn druk hebbefi wij nog voldoende tijd et de voorbereidingen om dat uit te werken. Natuurlijk tquise gerechten die de is op zo'n korte termijn niet al les mogelijk. Als de gasten bij voorbeeld een heel bijzondere wijn willen, kunnen wij dat niet in één week tijd in die hoeveelheden leveren. Dat is dan gewoon onmogelijk. Onze opdracht gever heeft daar over het alge meen alle be grip voor." De 'briefing' van het perso neel voor de Eurotop ver schilde inhou delijk niet veel met die van an- y forden het geheel wel dere congressen. „Ze moeten ts. Maar tot nu toe ver- gewoon het werk doen wat ze altijd doen", vertelt Stokker mans. „Waar ik hen wel op heb gewezen, is dat ze eerder van je zijn CHEF HANS JACOBS. 071-5356414. PLV -CHEF RUDOLF KLEUN, 071-5356436 GADING Centrum Gading houdt vrijdag 23 mei open huis. Wie meer wil weten over dit activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap, is die dag welkom van 11.00 tot 15.00 uur aan de Hoogmadeseweg 70. Gading wil gehandicapten een 'zinvol le dagbesteding' bieden en hen leren zelfstandiger te functioneren. Gading presenteert zich tijdens de open dag met een foto-tentoon stelling en demonstraties. RHIJNGEEST Eén gulden. Voor die prijs heeft Oegstgeest vorige week het het bos Rhijngeest en de Jelgersmakliniek gekocht van de gemeente Leiden. Het landgoed moest onder andere worden over gedragen omdat het gemeentehuis van Oegstgeest volgend jaar verhuist naar de Jelgersmakliniek. Het bijbehorende bos wordt overgedragen aan de Stichting Zuid-Hollands Landschap die het stuk groen zal beheren en verzorgen. De verbouwing van het mo numentale sanatoriumgebouw aan de Rhijgeesterstraatweg begint nog komende zomer. CENTRUM In het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat is van af vandaag de tentoonstelling 'Schildering onder glazuur - De Ne derlandse wandtegel 1600-1900' te zien. De expositie biedt een overzicht van de geschiedenis van de handgemaakte wandtegel in deze eeuwen. Een selectie tableaus is speciaal hiervoor uit het Ne derlands Tegelmuseum in Otterlo overgebracht. De rest komt van particuliere verzamelaars. De verzameling is samengesteld door de heer Hanekuijk uit Voorschoten, mede-auteur van het boek 'De Nederlandse Tegel 1570-1930', en enkele studenten van de Rein- wardt Akademie. opleiding museologie. CENTRUM I let bestuur van de ANBO-Voorschoten vraagt in een brief aan de gemeenteraad de WVG- en taxikosten toe te kennen aan alle 80-plussers in het dorp. Dit betekent dat deze groep geen medische indicatie meer nodig heeft voor een Wet voor Gehandi capten en Ouderen(WVG)-vergoeding in vervoerskosten. De ANBO meent dat het voor iedereen duidelijk is dat het verplaatsen op ou dere leeftijd meer geld kost. Daarnaast constateert de bond dat in Voorschoten niet alle WVG-gelden worden opgemaakt. Er is dus nog wat over voor deze groep senioren, redeneert de ouderenbond. WARMOND Vluchtelingenwerk Warmond/Oegstgeest en Alkema de streven naar de vorming van één stichting per 1 januari aan staande. Volgens coördinator Harry Slootbeek is een bredere sa menwerking nodig om een betaalde kracht te kunnen behouden. Het aantal uren dat een betaalde kracht per week werkzaam kan zijn, hangt af van het aantal asielzoekers dat naar een gemeente komt. Dit aantal neemt af. CENTRUM I let is deze maand 'Afrikaanse lente' in Warmond. Gale rie De Pomp aan de Dorpsstraat heeft een expositie over kunst uit Tanzania en op de zaterdagen 24 en 31 mei zijn er op het pleintje bij De Pomp allerlei activiteiten die in het teken van Afrika staan. Zo zijn er zaterdag workshops Tanzaniaanse schildertechniek, rit me en dans en bao, een Afrikaans bordspel. Op zaterdag 31 mei worden er onder meer huizen van klei gemaakt en rijst gestampt. De organisatie is in handen van de Stichting Kali Mata ld Jai uit Leiden, die vrouwen in Tanzania aan werk hejpt. Een serie artikelen rond de Eurotop in Noordwijk heel ontspannen." Jinisterie van Buiten en heeft de 'deadline' huis moeten vertrekken. Door die veiligheidscontroles hebben ze toch meer tijd nodig om bin nen te komen." Om het de politie niet al te moeilijk te maken, heeft het ho tel het aantal vrachtwagens dat tijdens de topdagen bestellin gen komt afleveren tot een mi nimum beperkt. „Maar je blijft met de verse producten zitten. Die moeten echt op die dagen geleverd worden, dus die moe ten door de 'bommencheck'." Op een enkele kamer na die voor langere tijd is verhuurd, staat het hele hotel ter beschik king van de honderdvijftig afge vaardigden van de vijftien lid staten van de Europese Unie. Of ze van alle vergaderzalen en werkruimtes die Huis ter Duin rijk is, gebruik gaan maken, is de vraag. „In principe is dat mogelijk", meldt Stokkermans die hierover niet niet in detail wil treden. „Of ze het doen, is len de Draadbaan juist ontlas ten. Volgens wethouder Van Dijk kan Leiderdorp echter niet om het afgeven van een milieuver gunning vobr het SDC heen. „Bij een milieuvergunning kun je als gemeente geen relatie leg gen tussen het SDC en het ver keer op de Van der Valk Bou manweg." De milieuvergunning voor het distributiecentrum staat maan dag 26 mei ter discussie in de Leiderdorpse politiek. CENTRUM G. Spruit, commandant van de brandweer, verlaat Was senaar per 1 juni. Hij is benoemd tot commandant 'Samenwer kingsgebied Oost.' Deze regio omvat deelgemeenten van Rotter dam. Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel. Spruit werkte acht jaar bij de Wassenaarse brandweer. Hij neemt afscheid op woensdag 28 mei in de kazerne aan de Johan de Wittstraat 39. De receptie is van 16.00 uur tot 17.15 uur. DUINRELL De Kikkerdag dient zich weer aan op Duinrell. Zondag viert het attractiepark de verjaardag van de kikker, de mascotte van Duinrell. Het park nodigt kinderen uit een naam te verzinnen voor het groene beest. Suggesties kunnen worden gestuurd naar: Duin rell BV, afdeling Marketing Communicatie, Antwoordnummer 10198,2240 WB Wassenaar, onder vermelding van 'Kikkerdag'. Zondag om 16.00 uur wordt in het park de winnaar bekendge maakt. De prijs voor de beste inzending bestaat uit een verblijf in een Duingalow inclusief het attractiepark, Tikibad en een diner in restaurant De Schaapskooi. kope woningen. „We streven er naar om de prijs in een gelijke verhouding te brengen met de kwaliteit. Hoe hoger de kwaliteit van een woning, hoe meer pun ten die heeft. De waarde van een punt is echter bij de ene woning bijvoorbeeld vier gul den en bij de andere zes. Dat verschil, dat historisch zo is ge groeid, willen we zoveel moge lijk minimaliseren." De bewonerscommissie is ak koord gegaan met de huurver- hoging. WARMOND MARIETA KROFT Woningstichting Warmunda verhoogt de huur van haar wo ningen in Warmond per 1 juli met gemiddeld 3,44 procent. Dat komt bijna overeen met het door het rijk vastgestelde wette lijk minimum van 3,5 procent. De huurverhoging per woning varieert van nul tot en met 5,5 procent. Volgens administrateur G. van der Horst is de huurstijging het grootst bij de relatief goed- Kleinbloemige Franse geraniums, 'j met een kleurenpracht die zich tot ver jn stoker laat bewonderen. Kies kleur en zet deze Mini Fransoos op een zonnig plekje. Per stuk 4.95 Huis ter Duin lijkt wel een fort. Hekken, politieagenten en camera's moeten iedereen tegenhouden die niet op de gastenlijst staat. FOTO LOEK ZUYDERDUIN een tweede. We hebben er veel en sommige zijn wel erg groot voor honderdvijftig man. Maar het is allemaal van hen en dat geldt ook voor de nachtclub, het zwembad en de fitnesszaal." PABLO CABENDA EN MARIJN KRAMP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 15