'Eigen bijdrage fonds kost geld' Depressieven moeten oppassen met de paddo Binnenland ïie de geweldchip nodig ?eft, gebruikt hem niet In de was Leerlingen speciaal onderwijs mankeren nogal wat .Ou zorgt voor meer i uurwerkslachtoffers Antiek Beurs 17 JANUAR11997 ?deriands Persbureau GPD Geassocieerde P< rans-Nederlands onderzoek drugs omingen Nederland en Frankrijk gaan samenwerken bij het ■tenschappelijk onderzoek naar de effecten van drugs. Volgens liiiister Ritzen van onderwijs „kunnen feiten en getallen een drage leveren aan het debat". De Franse staatssecretaris d' ibert toonde zich gisteren bij de aankondiging van het initia- fvooral geïnteresseerd in onderzoek naar de nadelen van ugs. Voor hem staat bij voorbaat vast dat alle drugs schadelijk „Maar de wetenschap is vrij." irus legt hele oesterhandel lam uiaag De export van oesters ligt sinds dinsdag stil. De oes- javekers hebben dit gedaan op verzoek van de hoofdinspectie indheidsbescherming die na klachten uit Denemarken een 5 in oesters ontdekte. Dit kan ook andere partijen oesters bben aangetast. In totaal zijn tweehonderd meldingen bin- ngekomen, waarvan enkele uit Nederland, van mensen die Je werden na het eten van oesters. Het produktschap vis, dat nkt dat het om een incident gaat met uit Ierse wateren afkom- ie oesters, kan de schade nog niet berekenen. Vorig jaar ex- rteerde Nederland tien miljoen oesters met een omzet van zes Ijoen gulden. telefoonlijn voor klagende sollicitant jhaag Mensen met klachten over de gang van zaken rond licitaties kunnen vanaf zaterdag 18 januari hun problemen iden bij een speciaal opgerichte klachtenlijn. Het meldpunt is esteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele- iheid. Het ministerie hoopt via de klachtenlijn beter inzicht te jgen in eventuele knelpunten op het gebied van werving en ectie van nieuw personeel en van de klachtenafhandeling. Tot maart kunnen mensen met hun ervaringen op werkdagen issen 09.00 en 21.00 uur gratis bellen met 06-0223285. Jenen bepalen infectiegevoeligheid' Sommige mensen hebben een genetisch bepaalde ge- eligheid voor infecties. Dit kan verklaren waarom sommige •nsen doodgaan door hersenvliesontsteking, terwijl anderen idanks een besmetting niet eens ziek worden. Dit blijkt uit een derzoek van de Rijksuniversiteit Leiden. De resultaten zijn ge- bliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift de Lancet. On- rzoeker Westendorp onderzocht 190 naaste familieleden van jnsen die geleden hadden aan hersenvliesontsteking. Dertig jcent van deze groep was geïnfecteerd maar vertoonde geen ikteverschijnselen. Het wel of niet ernstig ziek worden heeft Igens de onderzoeker te maken met de aanwezigheid van een paalde hoeveelheid van een chemische stof die het immuun- iteem activeert. [iljoen gulden voor Aziatische olifant senaar Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft ruim 960.000 Iden ingezameld voor de actie om de Aziatische olifant te red- n. De organisatie zegt nog twee ton nodig te hebben om de lodzakelijke projecten te kunnen financieren. Dat heeft WNF leren meegedeeld in Wassenaar. Daar overhandigden vijftig rlingen van een basisschool uit Hoevelaken namens WNF im 7.500 oproepen tegen de handel in ivoor aan de ambassa- ur van Thailand. iderzoeker ziet weinig in 'tv-bewaker' hAAG ANP geweldchip die met name [digen moet afschermen van lige scenes in televi- programma's, is minder ef- iefdan gedacht. Tot die slot- ikomt professor Groebel in rapport over mediageweld hij heeft opgesteld voor mi er Sorgdrager van justitie en itssecretaiïs Nuis van me ien). uders die zelf al waken te- overdadig geweld zullen de aanschaffen, terwijl in ge nen die het toch al niet zo v nemen de voorziening zal breken. Bovendien zullen roepen hun eigen verant- irdelijkheid afschuiven op mders, die maar een toestel ichip moeten kopen. Ten- te hebben kinderen vaak oud tv-toestel op hun eigen lens de jaarwisseling is voor eerst in vijf jaar het aantal hverkslachtoffers weer ge il. In totaal moesten in ons 1.100 mensen in het zie- - thuis worden behandeld. Dat 5-daagse midweek, inkl. trein- Nir tussen elke willekeurige >ts In Nederland en Almelo, elntaxi-kaartjes en 2 taxiritten "Mo 475,- W verzorgd, inkl. 4 overnachtingen, dronkjes en maaltijden, gebruik van 'Wfadliteiten en iedere avond tinmen t. betalen bij om altijd minder. *3e all-in midweek-arrangementen "an ma. t/m do. f 100,- p.p.p.n.1 Vraag vrijblijvend onze folder r "°'<t Congresen Uitgaanscentrum van Nederland cn Palace - Almelo - Tel. 0546-542 i 21 Zorgverzekeraars luiden noodklok De eigen bijdrage die ziekenfondsverzekerden sinds 1 ja nuari moeten betalen, kost meer dan ze opbrengt. Die vrees spreekt Zorgverzekeraars Nederland uit nog geen drie weken nadat de regeling met een eigen bijdrage is begonnen. „Pas aan het eind van het jaar weten we zeker of onze angst terecht is. Dan zijn de betalingen binnen", houdt adjunct-directeur Bontjer van Zorgverzekeraars Nederland een slag om de arm. Zeist anpcollectieve lastendruk is de maatregel bedoeld om het ge bruik van medische voorzienin gen af te remmen. Dit moet 110 miljoen gulden opleveren. Het kabinet vindt dat mensen meer weloverwogen naar een arts moeten stappen. Bontjer denkt juist dat de ei gen bijdrageregeling geen enkel remmend effect op het bezoek aan artsen heeft. „Integendeel, wij denken dat mensen, zeker als ze rond de 160 gulden eigen bijdrage zitten, zullen proberen Sinds 1 januari hebben zieken fondsverzekerden te maken met een eigen bijdrage van maxi maal 200 gulden per jaar. Daar staat tegenover dat de nominale premie met 110 gulden per jaar omlaag is gegaan. Mensen die in 1997 aan de 200 gulden eigen bijdrage toekomen, krijgen 90 gulden terugbetaald. Dit is om te voorkomen dat chronisch zieken te zwaar belast worden. Naast een verlaging van de de 200 gulden te halen. Dat le vert tenslotte 90 gulden op", zegt Bontjer. Minister Borst van volksge zondheid liet bij de presentatie van de plannen vorig jaar april weten niet bang te zijn dat mensen nog even snel naar de specialist zullen gaan. Voor de huisarts geldt immers geen ei gen bijdrage. Zorgverzekeraars Nederland denkt ook dat de administratie ve kosten fors hoger zullen zijn. „Verzekeraars moeten straks vrij kleine bedragen van verze kerden terugvorderen. Dat is een kostbare zaak", zegt de ad junct-directeur. Voor dit jaar zijn de uitvoe ringskosten geraamd op hon derd miljoen gulden waarvan veertig miljoen gulden aanloop kosten zijn. Bijna elke school heeft een sponsor UTRECHT ANP Bijna alle scholen worden op één of andere manier ge sponsord. Het gaat om com puters in de Was, een ver zorgde rondleiding door een bedrijf of reclame in en rond de school. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Onder wijsonderzoek onder ruim 400 directieleden en docen ten. Uit het onderzoek blijkt dat scholen welwillend staan tegenover sponsoring zolang dit geen pure reclame is. Een derde van de ondervraagden vindt sponsoring zelfs ge wenst. De helft vindt het on gewenst maar driekwart daarvan geeft wel dat aan dat sponsoring noodzakelijk is voor scholen. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) komt waarschijnlijk deze maand nog met een gedragscode voor scholen. Ze vindt dat sponsoring niet de inhoud van het onderwijs mag beïn vloeden. Ook is het onaan vaardbaar dat commerciële geldschieters de objectiviteit, betrouwbaarheid en onaf hankelijkheid van scholen in gevaarbrengen. hengelo. anp Jodiumtekort schadelijk voor hersenen van ongeboren kind twaalf gram per dag enkele ja ren geleden tot dagelijks zes gram op dit moment. „De ziekte aids krijgt - be grijpelijk - veel aandacht, maar de gevolgen van het jodiumte kort zijn op wereldschaal ge zien zeker zo ernstig," meent Van der Heide. Zo staat vast dat de geestelijke prestaties van mensen afnemen door een gebrek aan jodium. Ook kan vergroting van de schildklier optreden (krop). Dat is door medisch ingrijpen veelal te herstellen, maar dat geldt niet voor een gebrekkige ontwikke ling van de hersenen van een ongeborene, zo wijst onder zoek van de Lanbouwuniversi- teit Wageningen en andere we tenschappelijke instituten uit. Gezien het belang van jodi um voor de volksgezondheid heeft de rijksoverheid AKZO Nobel toestemming gegeven om het jodiumgehalte van keuken- en tafelzout te verho gen. Het concern wil ook de dosis jodium in brood- en vleeszout opvoeren. Ook gaat er meer jodium in de likstenen voor koeien. Mensen krijgen dan via de melk meer van die stof binnen. Te weinig'Nederlanders besef fen hoe schadelijk het tekort aan jodium voor het ongebo ren kind is. De ontwikkeling van de hersenen kan er een achterstand door oplopen die na de geboorte niet meer valt te herstellen. De intelligentie blijft daardoor onder het ge middelde. De Wageningse hoogleraar fysiologie Van der Heide heeft gisteren in Hengelo de alarm bel geluid over de gevolgen van het jodiumtekort tijdens de in troductie van het nieuwe Jozo Zout door AKZO Nobel. Het bedrijf heeft het gehalte jodi um in het zout verhoogd om te bereiken dat mensen er meer van binnen krijgen. De consumptie van jodium is afgenomen door andere eet gewoonten. Zo eten de Neder landers minder brood dat van oudsher jodiumhoudend zout bevat. Vooral onder jonge vrouwen komt een gebrek aan jodium zeer geregeld voor. Zij consumeren vaak crackers in plaats van boterhammen. De dagelijkse zoutconsumptie is in Nederland teruggelopen van kamer dat zo'n voorziening niet heeft. Groebels inventarisatie laat zien dat mediageweld af stompt. Mensen gaan geweld meer en meer normaal vinden. In incidentele gevallen draagt het bij aan agressief gedrag. An dere nadelige effecten zijn de ontwikkeling van een angstig wereldbeeld en aanmoediging van groepsgeweld. Vooral jon geren in een omgeving waar ge weld 'gewoon' is, lopen risico. De hoogleraar wil graag dat alle mediasectoren die geweld vertonen, eigen regels opstellen en handhaven. Daarnaast zou er een onafhankelijke commis sie van experts moeten komen die voor een eenduidige beoor deling van geweld op televisie, video, Internet en computer spelletjes moet zorgen. Het kabinet komt binnenkort met een eigen standpunt. nieuwegein» Zeven miljoen poststukken moeten er vanaf juni elke dag in dit nieuwe sorteercentrum van PTT Post worden verwerkt. Naast dit centrum in Nieuwegein bouwt de PTT Post nog vijf sorteercentra die in 1998 alle oude expeditieruimten moeten vervangen. In Nieuwegein krijgen 1.800 mensen een baan. Gisteren werd de complete vloer van 21.000 vierkante meter in afwachting van deze mensen en de poststukken van een beschermlaag voorzien. foto anp koen suyk leiden» gpd-anp iel, snelsnel leidde tot ongelukken waren er zo'n 300 meer dan een jaar eerder. Sinds 1992, toen het aantal gewonden rond de jaarwisseling 1.900 bedroeg, is het aantal vuurwerkslachtoffer gestaag ge daald. De Stichting Consument en Veiligheid (SCV) wijt de hui dige stijging vooral aan de slechte weersomstandigheden. Zo konden vuurpijlen door een sterke oostenwind een grillige, onvoorspelbare loop nemen waardoor omstanders werden geraakt. Ook woeien door de harde wind flessen met vuurpij len om. Volgens de Stichting Consument en Veiligheid sloe gen ook veel mensen de ge bruiksaanwijzing bij het vuur werk over. Woordvoerder Meij er: „Door de kou willen mensen hun vuurwerk snel, snel, snel af schieten en dan kan het wel eens misgaan." Illegaal vuurwerk veroorzaak te overigens de ernstigste ver wondingen. Ook twee van de drie doden konden op conto van direct exploderend illegaal vuurwerk worden geschreven. In de eerste dagen van januari viel 45 procent van de slachtof fers. Vorig jaar was dat nog der tig procent. Oorzaak was niet afgegaan vuurwerk dat op straat bleèf liggen. Dit vuurwerk werd door de jeugd alsnog tot ont ploffing gebracht met soms de- seastreuze gevolgen. Gemeen telijke reinigingsdiensten moe ten vuurwerk dan ook eerder opruimen, vindt de SCV. Leerlingen in het speciaal on derwijs zijn in het algemeen on gezonder dan hun leeftijdge nootjes op de reguliere basis- of middelbare school. Ze zijn vaak dikker, mogelijk omdat ze min der bewegen en ongezonder eten. Ook lijden ze vaker aan kwalen die niets te maken heb ben met hun verstandelijke of lichamelijke handicap. Dit blijkt uit het eerste om vangrijke onderzoek naar de ge zondheid van 2.500 leerlingen op scholen voor speciaal onder wijs. De uitkomsten geven aan dat veel kinderen extra begeleid moeten worden bij een eventu ele terugkeer naar het reguliere onderwijs. Het rapport is van middag aangeboden aan staats secretaris Netelenbos (onder wijs). Zij maakt zich sterk voor het minder doorverwijzen van kinderen naar scholen voor spe ciaal onderwijs. Integratie van deze scholieren op normale basisscholen kan echter alleen lukken wanneer zij intensief sociaal-medisch wor den begeleid. Pedagogische en onderwijskundige begeleiding alleen is niet voldoende, zeggen onderzoekers Hirasing en Spee, verbonden aan TNO/Preventie en Gezondheid in Leiden. „De staatssecretaris moet zich reali seren dat deze kinderen niet zo maar van de reguliere school zijn gehaald. Zij blijken duide lijk meer tekortkomingen te hebben dan alleen datgene waarvoor zij naar het speciaal onderwijs zijn gestuurd. Het is vaak een opeenstapeling van problemen." Zo toont het onderzoek aan dat de kinderen in het speciaal onderwijs behalve vaker te dik, ook vaker een lui oog of een slecht gehoor hebben. Vooral jongere kinderen plassen meer in bed, maar ook op oudere leeftijd (tot vijftien jaar) komt bedplassen vaker voor dan bij leeftijdgenoten in het gewone onderwijs. Ook epilepsie is een frequenter voorkomende ziekte bij kinderen in het speciaal on derwijs. Voorts zijn handicaps met spreken en het uithou dingsvermogen veelvuldiger aanwezig. De kinderen zijn dan ook vaker onder medische be handeling en slikken meer me dicijnen. Deskundigen waarschuwen voor het gevaar van een psychose Trippen op hallucinerende paddestoe len kan gevaarlijker zijn dan menig paddoverkoper beweert. Door het consumeren van dit geestverruimende natuurproduct kunnen ernstige psy chische klachten ontstaan. Deelname aan het verkeer wordt absoluut ontra den. den haag cees van der laan De risico's van het eten van hallucine rende paddo's worden sterk onder schat, verklaren Anco de Jong, coördi nator van het Voorlichtingsbureau Drugs in Utrecht, en Roel Kerssemaker van de Jellinek Kliniek in Amsterdam. „Iedereen denkt dat als een middel niet verslavend is, je het onbeperkt kunt ge bruiken. De nadelen van de paddo wor den veronachtzaamd", meent Kersse maker. Het Voorlichtingsbureau Drugs bereidt inmiddels een voorlichtingscampagne voor om onder andere op de risico's van het eten van geestverruimende paddo 's te wijzen. „Bij onze drugsinfor matielijn worden frequent vragen ge steld over de paddestoelen, meer zelfs dan over heroïne", zegt De Jong. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) bereidt een onderzoek voor naar de paddo, zegt een woordvoerster. Volgens De Jong is het middel vooral gevaarlijk voor mensen 'die niet goed in hun vel zitten'. De Jong: „De actieve stof van de paddo, psilocybine, werkt in op het bewustzijn. Er treden bewust zijnsveranderende effecten op. Gebrui kers kunnen knap angstig worden en dat kan lang nawerken. Onverwerkte zaken uit het verleden kunnen terugko men. Er zijn gevallen bekend dat men sen psychotisch werden. Risicogroepen zijn vooral mensen die depressief zijn, last van stress of psychische klachten hebben. Maar ook bij mensen die ner gens last van hebben kan een trip zeer slecht vallen. Vanwege de hallucinerende effecten wordt het rijden in een auto of op de fiets afgeraden. „Dat is levensgevaar lijk", meent Kerssemaker. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is nog niet bezorgd over de paddotrend, maar waarschuwt wel: Afhankelijk van de sterkte van het soort paddestoel, kan gebruik soms, leiden tot een 'ernstige verstoring van het functioneren van de hersenen'. Hallucinerende paddestoelen, door kenners omschreven als een milde vorm van LSD, zijn in de afgelopen ja ren aan een opmars bezig in Neder land, die doet denken aan de opkomst van de nederwiet en xtc. De Nederland se variant, het Kaalkopje, wordt op gro te schaal gekweekt in soms professione le kwekerijen. In de zogenoemde smartshops, in vrijwel elke stad te vin den, worden verschillende soorten pad do's grif verkocht in de vorm van thee, cake of joints, zowel vers als gedroogd. Klanten kunnen in de meeste steden al gebruik maken van de diensten van paddo-taxi's. Via een 06-nummer kan een bestelling worden opgenomen. Verkopers en gebruikers van de paddo's vinden dat het een vrij onschuldig mid del is, niet verslavend en niet gevaarlijk voor de gezondheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg meent dat er voor alsnog geen redenen zijn om de alarm bel te luiden. „Het is een keuze van het individu. Er zijn zoveel zaken waarmee mensen onverstandig omgaan." Het openbaar ministerie en de politie slaan de paddotrend argwanend gade, ofschoon opsporing van paddohande laren en -kwekers zeker nog geen prio riteit krijgt. Formeel is de geestverrui mende maar natuurlijk groeiende pad destoel legaal. Alleen het bestanddeel psilocybine valt onder de Opiumwet. Daardoor zijn 'bewerkingen' van de paddo, bijvoorbeeld gedroogde padde stoelen, of paddo-thee, vermoedelijk ook verboden. Maar zeker is dit niet. Op de achtergrond speelt de uitspraak van de Haarlemse rechtbank in de Qat- zaak (blad van de Miraa-plant waarvan je ook gaat hallucineren). De rechtbank meende dat de uit Oost-Afrika afkom stige licht verdovende Qat-plantjes, die vooral onder in Nederland verblijvende Somaliërs worden genuttigd, een na tuurlijk product is en daarmee legaal. Dit zou mogelijk ook op kunnen gaan voor de paddo. Politie en justitie kijken om deze reden reikhalzend uit naar een proefproces, dat volgende maand dient in Rotteri dam. Daar zal een verkoper van pad do's terecht staan. Zeer onlangs werd ook een grote paddokwekerij opgerold in het Limburgse Kerkdriel. In dit laatste geval ging het echter ook om duidelijke bewerkingen van het Kaal kopje in de vorm van onder andere wa fels. Maar wat de justitiële autoriteiten voor al vrezen is dat het met de paddo de zelfde kant op gaat als met de neder wiet. Een soepel gedoogbeleid kan lei den tot een miljoenenindustrie. „Het gevaar bestaat dat kwekers het bestand deel psilocybine in de paddestoel zullen trachten op te voeren, zoals ook is ge beurd bij nederwiet. Of het prioriteit zal krijgen in de opsporing is echter geheel afhankelijk van de jurisprudentie op dit terrein. Op dit moment is actieve op sporing niet aan de orde", meent de Zwolse hoofdofficier Hulsenbek. PvdA opnieuw nummer één hilversum gpd-anp De PvdA trekt weer de meeste kiezers. De grootste regerings partij krijgt in de meest recente opiniepeilingen 39 zetels, een winst van twee. Daarmee stre ven de sociaal-democraten voor het eerst sinds twee jaar de WD voorbij in de peilingen. Die blijft steken op 36 zetels, vijf meer dan nu in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau Interview. Volgens opiniepeilingspecia list Maurice de Hondt is het succes van de PvdA vooral te danken aan de populariteit van premier Kok. WD-leider Bolke- stein lijkt zijn glans iets verloren te hebben. Dat geldt zeer zeker ook voor D66-voorman Van Mierlo. Zijn partij duikelt van 24 zetels nu naar 18. Deze partij lijkt dan ook het slachtoffer te worden van populariteit van Kok. Het zal volgens De Hondt moeilijk worden voor de partij om weer uit het dal op te klim men. Voor oppositiepartij CDA zijn de problemen nog niet voorbij. Van 34 Kamerzetels zouden de christen-democraten er bij ver kiezingen op dit moment nog eens twee verliezen. De Hond voorziet echter wel betere tijden voor het CDA. Met een goede lijsttrekker kan de partij bij de Kamerverkiezingen in 1998 ze ker weer een belangrijke rol spelen. Opvallend is ook de verdub beling (van vijf naar tien zetels) die GroenLinks wordt voor speld. De ouderenpartijen zou den vijf van hun zeven zetels kwijtraken, terwijl de SP er één wint (naar drie). De kleine christelijke partijen en de CD hoeven niet te rekenen op winst of verlies. Duitser bekent moord op meisje Een 34-jarige Duitser heeft be kend een 10-jarig Duits meisje seksueel te hebben misbruikt en haar vervolgens om het leven te hebben gebracht. Wandelaars troffen het lijk van het kind vrij dag aan in het Amsterdamse Bos. De politie hield de Duitser woensdagmorgen aan in het huis van zijn ouders in de buurt van Varel, de woonplaats van het meisje. Hij is achttien jaar geleden wegens seksueel mis bruik van en de moord op een meisje al eens tot zes jaar ge vangenisstraf veroordeeld Volgens de man trok hij meis je vorige week donderdag tegen de avond in de buurt van haar ouderlijke woning in Varel zijn auto in Hij misbruikte haar in het huis van zijn ouders en ver moordde haar vervolgens uit angst voor ontdekking. Daarna bracht hij het lijk naar het Am sterdamse Bos. Leeuwenhorst Noordwijkerhout 50 deelnemers 17-10- lü januari vrijdag 17 L'2 uur zaterdag 11-18 uur zondag 11 18 uur Gooisch Antiquairs Gilde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 7