Hergroepering Hebron van start Ierland durft Grote Hongersnood te herdenken Buitenland Nederland zet het mes in ange Europese lunches Verwarring Belgrado wordt elke dag groter Abortusklinieken in VS leren leven met geweld Geen transplantatie varkenshart Stookolie lekt in Rijn na aanvaring pncsFi dorf Na een scheepsbotsing op de Rijn bij Düsseldorf is gisteravond 40.000 tot 80.000 liter lichte stookolie in het water gelekt De drinkwaterbedrijven hebben meteen de inname van Rijnwater gestaakt. Het ongeluk gebeurde toen een onbestuur baar geraakte Duitse tanker tegen een Nederlands tankschip botste. Het Duitse schip sloeg lek. Er werden schermen uitgezet voorkomen dat de weggelekte lading de Diisseldorfse (Rijnhavens binnenstroomde. De Nederlandse tanker sleepte het Duitse schip naar de kant. Britten zijn de slechtste rekenaars londen De Britten zijn de slechtsten van de klas met rekenen, ^blijkt uit een onderzoek van het Basic Skills Agency \n op dracht van een instelling voor onderwijs aan volwassenen Slechts één op de vijf volwassen Britten slaagde erin de uitkomst te achterhalen van een eenvoudige vermenigvuldiging als 'hoe veel is 6x21?' Japanners rekenen het best: 43 procent had alle twaalf sommen goed. Frankrijk staat op de tweede plaats met 38 procent en Nederland op de derde met 36 procent. Oppas bekent verminking van baby parus De Franse politie heeft gisteren een 21 -jarige vrouw gear resteerd, die heeft bekend de handen en voeten te hebben afge sneden van een baby op wie zij paste. De moeder trof bij thuis komst haar 1-jarige dochtertje badend in het bloed aan. Het kind ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. De oppas zei dat ze de ledematen heeft weggegooid, maar vertelde niet wat haar tot haar daad had gebracht. Ze wordt vandaag psychia trisch onderzocht. De ouders hadden de oppas pas gistermorgen ontmoet. Fosset vliegt nu boven Zuid-Europa Chicago De Amerikaanse ballonvaarder Steve Fossett, die maandag uit de VS is vertrokken voor een non-stopvlucht om de wereld, heeft de oversteek van de Atlantische Oceaan achter de Fossett's ballon Solo Spirit bereikte rond elf uur gisteravond jhet luchtruim van Spanje. De reis voert nu verder over Noord- Afrika. Fossett moest woensdag zijn route wijzigen, omdat hij van Moskou geen toestemming kreeg het Russische luchtruim te gebruiken. Hij verlegde zijn koers naar het zuiden. Genetische manipulatie moet op etiket straatsburg Het Europarlement heeft gisteren een wet aange nomen die voedselproducenten in een aantal gevallen verplicht op het etiket te melden dat hun producten genetisch gemanipu leerde ingrediënten bevatten. Een aantal parlementsleden ver zette zich hevig, maar vergeefs tegen het voorstel. Zij vinden de maatregel onvoldoende om de consument te beschermen, om dat veel uitzonderingen op de verplichte melding mogelijk zijn. Zo moet het volgens de wet chemisch aantoonbaar zijn dat er gemanipuleerde levensmiddelen in het product zitten. Conservatief Lagerhuislid gestorven londen Het parlementslid lain Mills (56) van de Britse Conser- Partij is gisteren dood aangetroffen in zijn flat in Londen. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. Door de dood van Mills is de minderheids regering van premier Major weer een zetel kwijt. Major komt nu men tekort voor de meerderheid. Major regeert sinds iand met gedoogsteun van de Noord-Ierse Unionisten. Woedende Albanezen eisen geld terug Duizenden Albanezen hebben gisteren in de hoofdstad Tirana en de steden Vlora en Shkodra woedend geprotesteerd tegen het faillissement van een aantal piramide-achtige beleg- Igingsfondsen, waaronder de firma's Sude en Gjallica. Zij eisen hun geld terug, in totaal zo n zeshonderd miljoen gulden. De politie arresteerde alle medewerkers van Sude op verdenking fraude en verduistering. Het fonds, waarin meer dan 100.000 Albanezen geld hadden gestoken, staakte vorig jaar no vember de uitbetalingen. PAUL KOOPMAN ORRESPONDENT ederland verzet als kjoorziner van de Europese Unie de bakens. Het moet af kopen zijn met de urenlange inches tijdens de vergaderin- de ministers van bui- inlandse zaken, zo heeft mi- ister Van Mierlo verordon- eerd. De warme prak die de ewindslieden wordt geser- eerd. moet binnen anderhalf urzijn verorberd. Daarmee breekt Nederland ets minder dan een tradi- Brussel. De laatste jaren terden de lunches steeds co- ieuzer. Soms werden de ser- 2 stten pas om vijf uur 's mid- 3 aSs opgevouwen. Tijdens de len namen de ministers p informele wijze 'de wereld' maar het groeiende aantal onderwerpen zorgde voor steeds langer natafelen. Van Mierlo heeft zich vanaf het begin geërgerd aan het feit dat kwesties zoals de genocide in Rwanda tussen de soep en het hoofdgerecht werden be handeld. Hij wil die onderwer pen nu behandelen tijdens een speciale 'beperkte' zitting, voor afgaand aan de lunch. Volgens diplomatieke bron nen is met gereserveerd en thousiasme op het Nederlandse inititiatief gereageerd. „Wij zijn niet de enigen die moeite heb ben met dat lange lunchen. Veel ministers kunnen amper volgen wat aan het andere eind van de tafel wordt gemummeld. Men kriebelt wat op een menu en na afloop heeft iedereen zijn eigen lezing. Daar willen we vanaf', aldus een diplomaat. j-GRADQ HANS GERTSEN WASHINGTON HANS DE B Elk jaar in januari verkeren de klinieken in staat van alarm. De agressie bereikt dan een hoog tepunt, vanwege de verjaardag van de abortuswet. De aanslag in Atlanta had plaats op het mo ment dat pro-abortusgroepen in Washington een persconfe rentie gaven over het geweld te gen de klinieken in het afgelo penjaar. De grootste anti-abortusorga nisaties zijn tegen geweld, maar een kleine groep vindt dat alles geoorloofd is. Een katholieke priester in Alabama zei vorig jaar 'dat God glimlacht tegen mensen die een leven nemen om de levens van ongeborenen te beschermen'. Per jaar vinden in de VS an derhalf miljoen abortussen plaats, het hoogste aantal in de geïndustrialiseerde wereld. Eén op de drie Amerikanen is voor vrije abortus, één op de zeven is absoluut tegen en de rest vindt dat abortus alleen onder be paalde omstandigheden mag. CORRESPONDENT Een week voor de 24ste verjaar dag van de wet die abortus in de Verenigde Staten legaal maakte, is Amerika er weer eens aan herinnerd dat sommige te genstanders van abortus grof geweld niet schuwen om hun standpunt duidelijk te maken. In Atlanta ontploften gisteren twee bommen bij een abortus kliniek. Er vielen enkele lichtge wonden, maar de bommen wa ren zjó zwaar dat er gemakkelijk doden hadden kunnen vallen. Voor de extremistische tegen standers van abortus is dat ech ter geen bezwaar. Zij vinden ge weld geoorloofd in de strijd om het leven van de ongeborenen. De aanslag in Atlanta was slechts de laatste uiting van die houding, die de afgelopen jaren heeft geleid tot moorden op art sen en hun medewerkers en een stroom van geweld tegen klinie ken. Britse regering vreest overdracht onbekende ziekten LONDEN HANS GELEIJNSE De Britse medische wetenschap heeft gend positief gereageerd op het regeringsbe sluit om geen toestemming te geven voor expe rimentele transplantatie van varkensorganen naar de mens. Minder te spreken was Imutran, het bedrijf dat varkens genetisch zó heeft gemanipuleerd dat hun organen geschikt zouden zijn voor zo'n 'xenotransplantatie'. Directielid Chris Samler sluit nu niet uit dat het bedrijf zo'n operatie in een ander land zal uitvoeren. In de VS is de wetgeving soepeler dan in Groot-Brittannië. De Britse regering wil eerst volledig hebben uitgezocht of varkens geen verborgen virussen meedragen, die in de toekomst voor mensen besmettelijke, dodelijke ziekten veroorzaken. Om die reden waren proefnemingen met apen de vermoedelijke bakermat van het aids-vi rus HIV al verboden. Er wordt nu eerst een speciale raad opgezet, die uiteindelijk al dan niet het groene licht moet geven. Er zal ook aanvullende wetgeving moeten komen. De verwachting is daarom dat meer dan een jaar zal zijn verstreken voordat de eerste experimentele transplantatie kan plaatshebben. Aids-specialist Patrick Dixon zei dat het wel tien jaar kan duren voor met zekerheid kan worden gezegd dat er geen risico's zijn. „Er is de angstwekkende mogelijkheid dat je een langzaam werkend virus in het menselijk orga nisme introduceert, een virus dat in varkens niet kan worden ontdekt", zei hij. Volgens Sam ler komt er echter een moment waarop experi mentele transplantaties nodig zijn om vooruit gang te boeken. Maar de angst voor onbekende ziekten is in Groot-Brittannië groot. Gisteren bezweek in Schotland een zeventiende slachtoffer van de vleesbacterie E-coli, terwijl een mogelijk door koeien overgedragen nieuwe vorm van de her senziekte Creutzfeldt-Jakob (CJD) al vijftien slachtoffers heeft gemaakt. Sommige weten schappers voorspellen een CJD-explosie met duizenden slachtoffers. De Klerk loog over het leger KAAPSTAD RUNA HELLINGA CORRESPONDENT De vroegere Zuid-Afrikaanse president F.W. de Klerk heeft in het verleden gelogen met zijn bewering dat hij nooit een rap port heeft ontvangen over de il legale activiteiten van het leger. In november 1992 heeft hij als president zelf opdracht gegeven tot een onderzoek naar dergelij ke activiteiten en de onderzoe ker, generaal Pierre Steyn, heeft hem een maand later uitvoerig mondeling verslag gedaan van zijn verdenkingen tegen meer dan zestig officieren. Steyns aantijgingen liepen van moord door vergiftiging tot ivoorsmokkel, pogingen tot staatsgrepen in buurlanden, fraude, wapensmokkel en inval len in andere landen. De gene raal adviseerde de president om onmiddellijk een crimineel on derzoek op te starten, maar daar is nooit iets van terechtge komen. Dat blijkt uit een rap port van de Zuid-Afrikaanse Commissie van de Waarheid. Netanyahu: Niet Likud is veranderd, maar de realiteit Palestijnen vierden in Hebron vannacht al feest rond de hergroepering van het Israëlische leger in hun stad. Sinds vanochtend zeven uur wappert de Palestijnse vlag boven Hebron. Tegen die tijd waren de laatste Israëlische soldaten vertrokken uit het grootste deel van de stad, waar de Palestijnse politie is gestationeerd. Ondanks het vroege uur waren er duizenden in woners op de been om de Palestijnse troepen binnen te halen. In de buurt van het Is raëlische hoofdkwartier, waar de overdracht plaats had, werd vuurwerk afgestoken. D BLOEMENDAAL De terugtrekkingsoperatie be gon onmiddellijk na afloop van een lang en soms tumultueus debat in het Israëlische parle ment, dat zich zoals werd ver wacht in overgrote meerderheid voor het Hebron-akkoord uit sprak. Bij het tellen van de stemmen bleken 87 van de 120 Knessetleden zich voor de over eenkomst te hebben uitgespro ken. Drie 1 protest niet aan de stemming deel. In Israël maken ministers ook deel uit van het parlement. Het maakte nog eens duide lijk hoe verdeeld de regering- Netanyahu is als het gaat om het vredesproces. Een dag eer der al had minister Benjamin Begin zijn ontslag aangeboden omdat hij vond dat Netanyahu met de hergroepering in He- bron een grens had overschre den. Ook in het parlement stemde Begin tegen, samen met veertien andere vertegenwoor digers van regeringspartijen. Netanyahu dankt de overweldi gende meerderheid vóór aan de linkse oppositie. Op een persbijeenkomst hield Netanyahu gisteren vol dat er politiek gezien niets is veran derd binnen zijn partij. „Niet Li kud, maar de realiteit is gewij zigd. Wij hebben van het begin af aan gezegd dat we de door de vorige regering gesloten over eenkomsten zullen uitvoeren. We kunnen niet net doen alsof de Palestijnse Autoriteit het niet voor het zeggen heeft in plaat sen als Kalkilya of Jericho." Na dertig jaar bezetting vie ren de 120.000 Palestijnse inwo ners van Hebron vandaag feest, missie in Belgrado dat de ver kiezingen in de hoofdstad op 17 november gewonnen zijn door de oppositie. Twee dagen later was echter nog altijd niet duide lijk of de kiescommissie op ge zag van Milosevic handelde of niet. De oppositie vermoedt het eerste. „Het gaat om afleidings manoeuvres waarmee Milosevic tijd hoopt te winnen", zei woordvoerder Vuksanovic. Het gedrag van Milosevic lijkt het gevolg van een felle machts strijd tussen gematigder ele menten in het regerende linkse blok en aanhangers van de har de lijn, waartoe Milosevic zelf gerekend wordt. Die strijd heeft de afgelopen dagen enkele pro minente partijbonzen de poli tieke kop gekost. Ook in die 'politieke execu ties' is geen duidelijk patroon te ontdekken. Milosevic gooide enkele prominente hardliners' uit de partij, maar slachtofferde ook de zittende burgemeester van Belgrado, Nebojsa Covic. Hij leidde de gematigde vleugel van de socialistische SPS. DUBLIN CLEMENS INGWERSEN Ierland herdenkt voor het eerst groot schalig een van de ergste hongersnoden uit de Europese geschiedenis, de Great Famine van 1847. De jarenlange voed selschaarste, die precies honderdvijftig jaar geleden de meeste slachtoffers vergde, beïnvloedde de Ierse en Ameri kaanse geschiedenis blijvend, maar ze is pas recent bespreekbaar geworden. In de afgelopen twee jaren waagde het land zich aan een nadere beschouwing van de ramp. Artiesten als Sinéad O'Connor en schrijvers maakten in hun werk gewag van de Grote Hongersnood. Sinds 1994 zijn er ongeveer vijftig boe ken over het thema verschenen. In het plaatsje Strokestown ten noordwesten van Dublin is zelfs een museum inge richt. De leren verdrongen de nationale ramp mede uit schaamte voor hun hulpeloos heid van destijds en door schuldgevoe lens, onkunde en verschil van mening over wat er precies gebeurde in de rampjaren. Soms werd de hongersnood door radicalen in een anti-Britse con text aangehaald, maar daar bleef het bij. Ierland verandei niet alleen economisch. De arme, win derige uithoek van Europa verandert in een zelfverzekerde natie. Voor het eerst sinds mensenheugenis vestigen zich meer mensen in Ierland dan dat er Ie ren naar elders vertrekken. Talrijke emi granten keren met vertrouwen terug naar het land dat zij of hun voorouders in armoede verlieten. Het land kijkt dit jaar dan ook niet schichtig om naar de vorige eeuw, maar herdenkt met een nuchtere kijk op toen en nu. Veel van de opbrengsten van de Great Famine events gaan naar projec ten in landen waar vandaag de dag honger heerst. Bij het verdedigen de re latief hoge uitgaven voor ontwikkelings hulp verwijst de regering naar de eigen geschiedenis: geen Westers land kan beter weten wat honger betekent. De Grote Hogersnood begon in augus tus 1845 in het graafschap Fermanagh met een ziek aardappelplantje. De blaadjes werden zwart en de aardappel bleek beschimmeld en rot. De aardap pel was het voornaamste voedsel voor de plattelandsbevolking. Een jaar later waren er door de zich verspreidende aardappelziekte wel tekorten, maar bij na tweederde van de oogst was nog ge zond. De echte klap kwam in 1847. Dat jaar bleek negentig procent van de aardap pels weggerot, en alternatieven waren er niet. In armere, afgelegen landbouw gebieden, met name in het westelijke Connemara, stierven in veel dorpen één op de vijf inwoners. De begrafenissen moesten zó snel achter elkaar gebeu ren, dat een doodskist met een klapbo- dem werd gebruikt. Naar schatting een miljoen mensen crepeerden in enkele jaren tijd. Ande ren verlieten huis en haard om op zwerftochten voedsel te zoeken. Hun nakomelingen, de tinkers, leiden nog altijd een trekkend bestaan. Om aan de honger te ontkomen, vertrokken nog eens anderhalf miljoen Ieren, vaak in wrakkige schepen, naar Amerika. Een groot aantal van hen overleefde de overtocht niet. Nog steeds is Ierland deze aderlating niet te boven. Als enig West-Europees land heeft het met 5,2 miljoen inwoners (inclusief Ulster) nu een kleinere bevol king dan honderdvijftig jaar gelden. Toen waren er nog acht miljoen Ieren. Het Famine Museum in Strokestown gaat niet uit van de politieke dooddoe ner dat de Britse overheid, toen nog heer en meester in heel Ierland, met een hongersnood volkerenmoord wil den plegen op het opstandige Keltische volk. Eén van de belangrijkste oorzaken van de omvang van de ramp was wel Brits, maar de koloniale macht handel de niet te kwader trouw, zo blijkt uit de expositie. De combinatie van een volstrekt onge zonde afhankelijkheid van één gewas, de aardappel, en de onbuigzuime, libe rale laissez faire-politiek van de Britse overheid leidde tot de ramp. De Britse regering was zó toegewijd aan het eco nomisch liberalisme dat ze niet ingreep in deze vraag- en aanbodkwestie. De hongersnood, die het land tot 1850 bleef plagen, wordt in heel Ierland her dacht. De belangrijkste evenementen hebben op 31 mei en 1 juni in Cork plaats, met onder meer een popconcert en optochten. Eind juli wordt in Mur- risk aan Clew Bay in Connemara tijdens een nationale plechtigheid een monu ment onthuld van de beeldhouwster Joan Beehan. Het gaat om een bronzen beeld van een schip, dat van dichtbij gezien deels uit skeletten is opge bouwd. Het herdenkt de tallozen die op 'drijvende doodskisten' het land moes ten ontvluchten. FOTO REUTERS KEVIN LAA/\ARQUE zij het niet zo uitbundig als in andere bevrijde Palestijnse ste den. De blijvende aanwezigheid van vierhonderd militante en gewapende kolonisten en hun bewakers in het centrum van hun stad werpt een zware scha duw over de feestelijkheden. De Palestijnse Autoriteit heeft de bevolking gevraagd niet mas saal de straat op te gaan, om confrontaties met kolonisten en Israëlische soldaten te voorko- 'Moordaanslag bisschop Belo net voorkomen' Oost-Timorezen in Dili hebben vorige maand een moordaan slag op bisschop Belo van Oost- Timor verijdeld. Dat heeft Hil ton Deakin, hulpbisschop van het Australische Melbourne, vanmorgen voor de radio ge zegd. De aanslag had moeten wor den uitgevoerd toen de bis schop op 24 december terug keerde uit Oslo. waar hij de No belprijs voor de Vrede in ont vangst had genomen. Volgens Deakin was een Indonesische militair ingehuurd om Belo bij de kathedraal van Dili te ver moorden. Toen de man zijn plan met een medeplichtige besprak, werden zij echter afgeluisterd door mensen uit de buurt De zen vermoordden de militair vervolgens. Deakin zei beves tigd te hebben gekregen dat op de militair enkele duizenden guldens waren gevonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 5