CDA: Abortuspraktijk schandelijk FNV: Grens werkdruk in industrie bereikt Binnenland DMDAT VISIE NDOIG IS... andbouw EU-ambassadeur Bot: Geen vuiltje aan de lucht voor Duisenberg Tropische verrassing LIBERTEL Slachtoffers hopen op antwoord UPAG 17 JANUAR11997 'olitie bergt 'zilvervloot' De politie heeft het afgelopen weekeinde bij het veer Oij- Ulphen een autowrak uit de Maas gehaald met daarin een uital koffers met gestolen zilveren sieraden. De auto kwam bo- [n water nadat de stuw bij Lith vanwege de ijsgang open was zet. Het heeft wegens ijsvorming vijf dagen geduurd voordat itwrak geborgen kon worden. In die tijd zijn pogingen gedaan nde auto te plunderen. De politie weet niet of het gelukt is om |ver uit het wrak te stelen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken jt zowel het zilver als de auto is gestolen. De politie weet nog et hoeveel het zilverwerk waard is. luisarts Schat voor moord bij rechter piwARDEN Voor de rechtbank in Leeuwarden zal op 25 maart lisarts Schat uit Sint Nicolaasga terecht staan wegens moord, earts gaf vorig jaar april een 72-jarige bewoonster in het tehuis oniahiem een dodelijke injectie. De vrouw, die ongeneeslijk ekwas, had daar niet om gevraagd en er bestond ook geen hriftelijk verzoek. Daarna ligt de arts haar alléén sterven en ilde hij een valse verklaring in van een 'natuurlijke dood'. Door gwaan bij directeur Veenstra in het tehuis kwam de zaak aan »t licht. iriepprik uitermate populair iTTERDAMDe griepprik is gewild. Twee van de drie mensen uit Jicogroepen hebben er een gehaald en dat zijn er veel meer m vorig jaar. Het afgelopen jaar kregen naast cara-, hart- en abetespatiënten ook alle gezonde 65-plussers het advies zich daten vaccineren. De hoge score heeft ook te maken met actief eleid van huisartsen. Driekwart van hen riep de eigen patiënten iet risico op zich te laten inenten. Bij de vorige campagne was itnog zestig procent. lederland gebruikt meer proefdieren 'haag Het aantal proefdieren in Nederland is in 1995 met 1.000 dieren gestegen naar één miljoen. Vooral het gebruik van pen nam fors toe, heeft de vereniging Proefdiervrij geconsta- erd. De vereniging baseert zich op cijfers van het ministerie m VWS. De stijging is voor de vereniging 'onverteerbaar', zegt oordvoerster Zuidgeest: „Een dier hoort niet in een laboratori- i, in een kale, zeer kleine kooi onder kunstlicht te wachten op nonvermijdelijke dood." Proefdiervrij werkt samen met de ierenbescherming. hiderzoek alternatief genezen haag» De Consumentenbond houdt eind januari een tele- oncampagne over alternatieve geneeswijzen. Tijdens de actie innen mensen laten weten wat ze vinden van alternatieve ge- iswijzen en genezers, alternatieve middeltjes, de onkosten die mee zijn gemoeid en de vergoedingen door de ziektekósten- iizekeraars. Tijdens vorige campagnes stond de telefoon bij de Dnsumentenbond roodgloeiend: in drie dagen tijd waren er lim 3000 telefoontjes. Aan de hand van de aard van de tele- ontjes maakt de bond een rapport met conclusies en aanbeve- igen. Ot/m 25 januari Openingstijden: Mionuori van 10.00-18 00 uur ong 45,-/ op uitnodiging gratis I/m 24 januori van 9.00-17.00 uur 25 januari van 9.00-16.00 uur «gong 30,-/ op uitnodiging gratis brussel paul koopman correspondent Het is uitgesloten dat Frankrijk de eerste presi dent levert van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Duitsers zullen dat nooit accepte ren, zegt Bernard Bot, sinds jaar en dag de Neder landse EU-ambassadeur in Brussel. Bonn zal vasthouden aan een solide bewaker van de munt die hun keiharde D-mark moet gaan vervangen. Bestuurder Marchelli van de Franse centrale bank maakte deze week de Franse claim wereld kundig. Volgens Marchelli hebben oud-president Mitterrand en Bondskanselier Kohl eind 1993 met elkaar afgesproken dat Frankrijk de eerste ECB- topman mag leveren in ruil voor de vestiging van de bank in Frankfurt. Een Duitse krant meldde gisteren dat de functie al is vergeven aan oud-voorzitter Delors van de Europese Commissie. Zelf liet die vervolgens we ten 'verrast' te zijn over de lobby voor zijn benoe ming. Premier Kok heeft gezegd niets te weten van een Duits/Franse deal over de ECB-functie. Volgens Bot is de Franse claim nauwelijks seri eus te nemen. „Een Fransman als eerste bankpre- sident zal door Duitsland ervaren worden als een verzwakking van de gezamenlijke munt, de eu ro", aldus Bot. Vanwege het geringe vertrouwen dat Duitsers hebben in de monetaire politiek van Frankrijk waagt Bot zich zelfs aan de voorspelling dat de Bondsdag een eventuele Franse kandida tuur zal blokkeren. „Het Duitse parlement zal 'nee' zeggen als Frankrijk een eigen kandidaat doordrukt". Bot gelooft eerder dat Parijs met de claim in 1998, als de Europese regeringsleiders en staats hoofden de ECB-president moeten benoemen, iets anders uit het vuur wil slepen. Want tijdens de Europese top in Dublin is volgens de diplo maat duidelijk geworden dat de Fransen op het punt van de gezamenlijke Europese munt weinig krediet meer hebben. „Chirac heeft in Dublin zijn kaarten op tafel gelegd en de toekomst die Frank rijk ziet voor de euro, bevalt de Duitsers geens zins. Het uiteindelijke stabiliteitspact is door Franse druk lang niet zo scherp geformuleerd als Kohl wilde". Hij voegt daar nog aan toe dat Duits land sowieso de harde D-mark inruilt voor een zwakkere euro. „Duitsland zakt af van een bikkel harde munt. Dat is al een heel offer". Bot weet waarover hij spreekt, omdat hij als hoogste Nederlandse diplomatieke vertegen woordiger in Brussel een belangrijke speler is bij de Europese onderhandelingen. Wekelijks ont moet Bot zijn collega-ambassadeurs van de overi ge veertien lidstaten in het zogeheten 'Coreper', het overleg dat de meeste Europese besluiten achter gesloten deuren voorkookt. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap functioneert de di plomatieke vertegenwoordiging van Bot als de belangrijkste Brusselse 'antenne' voor het peilen van de steun in de Unie voor Nederlandse voor stellen. Dat Delors naar voren is geschoven, verbaast Bot zeer: „De persoon Delors boezemt in Duits land weinig vertrouwen in. Hij staat bekend als een interventionist, een socialist die nog gelooft in de theorieën van de econoom Keynes. Als er in Brussel iets fout ging, was het altijd Delors die riep: ja maar, er moet geld bij. Dat was vaste prik". Duitsland en Nederland hechten aan een poli tiek onafhankelijke bankpresident die een mone tair strak beleid voert, aldus Bot. Hij verwacht dan ook dat Kohl de kandidatuur van Duisenberg in 1998 zal steunen. „Het is logisch dat een Neder lander de eerste bankpresident wordt, want wij hebben de meest stabiele munt in Europa en Duitsenberg heeft in eigen land getoond dat hij het kan. Met Duisenberg aan het roer zal de Duit se bevolking de sprong durven wagen". 'Artsen lappen regels aan hun laars' Het CDA wil volgende week opheldering van minister Borst van volksgezondheid over uitspraken van twee abortus-artsen gisteravond in de tv-rubriek Zembla. Bij hen kan iedere vrouw om welke reden dan ook een abor tus krijgen. „Schandelijk en onverteerbaar", vindt CDA- Kamerlid De Hoop Schetter. den Bergh en Willems, van wie de laatste ook in de kliniek aan het Kort Rapenburg in Leiden werkt, zeiden gisteren echter onomwonden dat ze iedere vrouw aborteren die zich bij hen meldt, ongeacht hun mo- den haag gpd-anp Volgens de wet moet er bij abortus sprake zijn van een li chamelijke of geestelijke nood situatie bij de vrouw. Bovendien geldt een wachttijd/bedenktijd van vijf dagen. De artsen Van tief. Het CDA wil een reactie van de bewindsvrouw. „Wij willen Borst vragen waar nu de wet af breking zwangerschap blijft. Als iemand de wet aan z'n laars lapt. zoals uit de documentaire blijkt, kom je in de buurt van vervolging". De CDA'er meent dat Borst moet onderzoeken hoe de 20.000 jaarlijkse abortus sen nu eingelijk verlopen. WD- woordvoerster Van Blerck- Woerdman wijst erop dat er al een onderzoek gaande is na een EO-reportage. Daaruit bleek al dat artsen de hand lichten met de wet. Het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheids zorg is waarschijnlijk eind maart klaar. PvdA'er Oudkerk wil evenals de WD dat onder zoek afwachten, maar zegt er van overtuigd te zijn dat de meeste abortus-artsen zich aan de wet houden. „Maar de artsen in de Zembla-uitzending hou den zich inderdaad niet aan de regels. En dat kan niet. Punt uit". D66 was niet voor com mentaar bereikbaar. Borst zelf liet vanmorgen we ten dat zij het in principe fout vindt als een vrouw abortus laat plegen omdat ze een jongetje of juist een meisje draagt, wat de twee artsen niets uitmaakt. Borst maakte wel de kantteke ning dat het geslacht van het ongeboren kind een noodsitua tie kan veroorzaken, bijvoor beeld bij een vrouw uit een bui tenlandse cultuur, die al twee of drie dochters heeft en opnieuw in verwachting is van een doch ter. Kok:.Uitdiepen Westersehelde moet DEN HAAG ANP Premier Kok heeft zijn Vlaamse collega Van den Brande gisteren verzekerd dat de uitdieping van de Westersehelde niet verder wordt vertraagd. Over het plan voor de IJzeren Rijn, een spoor verbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, zijn de pre miers het nog niet eens. Met beide projecten wil de Antwerp se haven zijn economische po sitie versterken. De goedkeuring liep aan Ne derlandse zijde vertraging op doordat de Raad van State vorig jaar een eerste ontwerpwet ver wierp. De Raad stemde wel in met een nieuw ontwerp, dat de ze week aan de Kamer is voor gelegd. Het kan nog maanden duren voordat dat is aangeno men. Rotterdam Op het strand van de Maasvlakte zijn giste ren korte tijd enkele flamin go's neergestreken. De dieren maken volgens kenners deel uit van een groep van 32 fla mingo's, die al jaren rond hangt in het Deltagebied. Het zijn in meerderheid Europese flamingo's afkomstig uit Spanje. Er zouden ook exem plaren tussen zitten die zijn ontsnapt uit privé-collecties. De dieren kunnen goed tegen de kou. Ze houden zich op in de buurt van open water en eten vooral plankton, aasgar nalen en kreeftjes. FOTO ANP COR vos Libertel rekent al de laagste aansluitkosten van lederland (f 105,75). En tijdelijk* zelfs de laagste "isluitkosten ter wereld. Namelijk helemaal niets. En voor dat bedrag van nulkommanul bent u to wel aangesloten op het beste en meest innova te GSM-netwerk. Wanneer u nu een abonnement op 't Libertel® 'SM netwerk neemt, steekt u behalve de aansluit kosten nóg een voordeel in uw binnenzak. De hele maand februari is de service Libertel Door verbinden 115 (normaal f 2,64 per keer) gratis voor alle abonnees. Reden genoeg om voor een Libertel abonnement te kiezen. Dat hebben al meer dan 215.000 mensen gedaan. Bel vandaag nog voor meer informatie en de dichtstbijzijnde verkooppunten gratis 0800 05 60. amsterdam anp De werkdruk in de industrie neemt steeds verder toe. Volgens de Industrie bond FNV lijkt nu echter een grens be reikt. Steeds meer werknemers voelen zich uitgeknepen en geven aan op het punt te staan af te knappen. Het onderzoeksinstituut NIA/TNO heeft cijfers van het ministerie van Soci ale Zaken op werkdruk geanalyseeerd en vanmorgen presenteerde de Industrie bond de uitkomsten: 24.000 werknemers (2.4 procent) in de industrie voelen zich volledig opgebrand voelen door hun werk. Twee jaar terug was dit nog 1,5 procent. „Het is een wonder dat deze mensen nog werken", zegt woordvoer der Ulenbelt. Uit algemeen onderzoek blijkt dat 59 procent van de werkenden klaagt over een hoge werkdruk en 10 procent symptomen heeft van psychi sche uitputting. De bond stelt dat werknemers steeds meer moeten doen terwijl de tijd daar niet voor beschikbaar is. Produtaiepro- cessen worden steeds stakker gestroom lijnd, voorraden tot een minimum be perkt en werknemers steeds verant- woordlijker voor de voortgang. „De zweep van de slavendrijver is vervangen door verfijnde concepten en technie ken", stelt Ulenbelt beeldend. .Autonome groepen en zelfsturende teams zijn bedrijfseconomisch aantrek kelijk. Het maakt ook het werk interes santer. Maar in de planning ontbreekt het aan ruimte voor het personeel om tegenslagen op te vangen", aldus Ulen belt. Daarom wil de bond zich nadrukke lijker met de arbeidsorganisatie gaan be moeien. „Veel taken zijn nu te zwaar. Niet alleen voor zittende werknemers. Veel arbeidsongeschikten zouden best kunnen werken, maar niet in het moor dende tempo dat nu gevraagd wordt." Dodelijk ongeluk Winterberg 'leeft weer' in De Scheg in Deventer deventer jinke hesterman „Het is het gevoel erbij te willen zijn. Waarom ik dat wil, kan ik moeilijk aangeven. Ik hoop ontbre kende informatie te krijgen, denk ik. Het hoort ook bij de verwerking. Iedereen wil zijn eigen ver haal bevestigd zien. Iets terug horen van wat we hebben meegemaakt. Dat is belangrijk". Voor Ilse Harmelink uit Klarenbeek, die de bus ramp bij Winterberg overleefde, is het proces te gen de chauffeur dat vandaag begint, van grote betekenis. Ze blijft er nuchter onder, zegt ze. Ze vindt namelijk dat haar problemen in geen ver houding staan tot die van de nabestaanden van de zeven doden. Zelf is ze voor een groot deel hersteld van haar zware verwondingen. Ze kan weer werken. Maar de behoefte om te praten over het ongeval is er niet minder om. Ze kan zich alles nog haarscherp herinneren, zo blijkt als ze haar gedachten weer laat gaan naar de luttele seconden waarin zich de ramp voltrok. Hoe nuchter Harmelink er ook onder probeert te blijven, ze weet dat de strafzaak tegen de chauffeur van de rampbus die bijna een jaar gele den in het Duitse Sauerland verongelukte, bij de meeste slachtoffers grote onrust teweeg brengt. Het pijnlijke weerzien tussen chauffeur en passa giers - ze zagen elkaar voor het laatst op de her denkingsbijeenkomst veertien dagen na de ramp in het sportcentrum De Scheg in Deventer - is weliswaar uitgesteld tot 4 april, maar het proces is voor iedereen begonnen. Met alle emoties die daarbij horen. Ook Erik Koudijs, adjunct-direc teur van het sportcentrum De Scheg waaraan alle inzittenden van de bus op een of andere manier waren verbonden, merkt het dagelijks. „Het on geluk leeft weèr meer", zegt hij. „Er wordt weer meer over gesproken". Na de pijn van de verwondingen en het verdriet over het verlies van verwanten, vrienden en colle ga's, worstelen overlevenden en nabestaanden nu vooral met de schuldvraag. Had iemand het on geval kunnen voorkomen? De rechtszaak kan daarover opheldering geven, zo is de algemene verwachting. Harmelink: „Niemand spreekt zich er op dit moment over uit wie schuld heeft. Alles wat je daarover zegt kan verkeerd vallen. Ik ben zelf heel erg gaan beseffen dat het een echt onge luk was. Er waren zoveel factoren die elkaar op volgden en er uiteindelijk toe geleid hebben dat het mis ging. Er zijn misschien fouten gemaakt, maar zeker niet met opzet". Zowel de officier van justitie uit Assen als de letselschade-advocaten uit Deventer die de slachtoffers juridisch begelei den, hebben met overlevenden en nabestaanden gesprekken gevoerd over de morele en emotione le aspecten van de strafzaak. Dat geeft aan hoe belastend het proces is. Ook is gesproken over hetgeen ze van een rechtszaak kunnen verwach ten. Voor enkelen waren deze gesprekken reden om het proces niet bij te wonen. Vervolging geslipte chauffeur is rechtszaak zonder precedent verkeersdeelnemers in zijn alge meenheid op het moment strengere eisen worden ge steld". Van der Werf denkt dat de chauffeur voor justitie dient als 'proefkonijn'. De zaak begon vandaag in As sen met een korte zitting. De in houdelijke behandeling is op verzoek van de verdediging uit gesteld tot 4 april omdat er nog enkele getuigen moeten worden gehoord. Onder hen beviïiden zich drie inzittenden van de bus voor wie een verhoor in een openbare rechtszitting te belas tend zou zijn. De maximale straf voor de chauffeur bedraagt een jaar en enkele maanden. Voor het proces bestaat grote belangstelling bij de slachtof fers. Bij het ongeval kwamen ze ven mensen om het leven en raakten 42 inzittenden, inclusief de chauffeur, gewond. Voor de nabestaanden en overlevenden die het proces willen bijwonen is door de rechtbank een spe ciale ruimte ingericht, waar ze de behandeling van de zaak af geschermd van de media kun nen volgen. deventer jinke hesterman De strafzaak tegen de veertigja rige chauffeur van de bus die op 12 februari in het Duitse Sauer land verongelukte, is uniek. Het is de eerste keer dat in Neder land een buschauffeur straf rechtelijk wordt vervolgd we gens dood door schuld na een ongeval. Het busdrama deed zich voor na vertrek uit de wintersport plaats Zuschen bij Winterberg, onder barre weersomstandighe den. Op het spekgladde traject was een voorop rijdende bus te gen een bestelwagen aangere den. De bus met de Scheg-me dewerkers kon de gestrande voorganger niet ontwijken, ging glijden, raakte van de weg af en kwam op zijn kop terecht in een ravijn. De bus had geen sneeuwkettingen om de wielen. Advocaat Van der Werf van de chauffeur plaatst de vervolging in een maatschappelijk kader. „De trend is hogere eisen te stellen aan personen die op grond van hun deskundigheid verantwoordelijk zijn voor een groep. Daar komt bij dat aan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 3