Weg met aftrek hypotheekrente lis Feiten &Meningen Automobilist mag niet vogelvrij zijn 'Dagen van militair bewind Sudan zijn geteli VRIJDAG 17 JANUAR11997 Iedereen die aan het verkeer deelneemt, heeft een eigen verant woordelijkheid. Automobilisten, motorrijders, fietsers, voetgangers: Wie een verkeersfout maakt en dus anderen in gevaar brengt, moet daarop kunnen worden aangesproken. Een vanzelfsprekend principe. Maar velen, vooral automobilis ten, vragen zich af: Wat komt er straks nog van dit principe terecht, als het regeringsvoorstel voor een nieuwe regeling van de verkeers- aansprakelijkheid tot wet wordt verheven? Tot dusver is de aansprakelijkheid voor verkeersschade in begin sel gebaseerd op schuld. Het nieuwe voorstel komt er echter op neer dat een automobilist bij een verkeersongeval met fietsers of voetgangers, ook als hem geen enkel verwijt treft, aansprakelijk is voor letselschade. Tenzij er bij de fietser of wandelaar opzet in het spel was. Uit de reacties in ingezonden brieven in de kranten van de afge lopen tijd blijkt dat nogal wat automobilisten bang zijn dat zij weer eens extra gepakt gaan worden. Een paar willekeurige citaten illu streren de verontwaardiging. „Onder het mom van veiligheid van de kwetsbare weggebruiker wordt de zoveelste aanslag gepleegd op de beurs van de eigenaar van de melkkoe van de weg." En: „We le ven toch in een rechtsstaat waar je onschuldig bent tot het tegen deel bewezen wordt?" De meest gehoorde klacht luidt dat het voorstel een vrijbrief in houdt voor onnozele fietsers en wandelaars om maar raak te doen in het verkeer. Daar zit wel wat in, want ook van de kwetsbare ver keersdeelnemers laat het gedrag vaak te wensen over. Een fietser die zonder licht in het donker met losse handen en een walkman op door het rode licht rijdt, vraagt om brokken. Toch is dat voorbeeld en iedere automobilist kan het naar be lieven aanvullen op zichzelf geen re den om af te zien van de nieuwe regeling. Verkeersongevallen worden lang niet al tijd door wangedrag of onachtzaamheid veroorzaakt. Ongelulcken zijn vaak stom weg onvermijdelijk in het huidige verkeer. Behalve menselijke fouten spelen daarin moeilijk voorzienbare situaties een grote rol. Te veel verkeersslachtoffers komen in de problemen, omdat het bewijs van schuld moeilijk te leveren is. Zuivere schuldaansprakelijkheid be staat overigens allang niet meer in het verkeersrecht. Het is nu al zo dat de We genverkeerswet in artikel 185 een extra bescherming aan voetgangers en fietsers biedt. Als zij schade lijden door een ver keersongeluk waarbij een motorrijtuig is betrokken, dan is de autobezitter in principe aansprakelijk, tenzij deze een beroep kan doen op overmacht. En juist daarover worden talloze processen gevoerd, met alle kos ten, onzekerheid en vertraging vandien. De rechtspraak vertoont op grond van de wens zwakke verkeersdeelnemers te beschermen een tendens waar het huidige regeringsvoorstel op aansluit, na melijk de vervanging van schuldaansprakelijkheid door risicoaan sprakelijkheid. De rechtsgrond voor schadevergoeding is dan dat iemand een risico heeft geschapen door deel te nemen aan het ge motoriseerde verkeer. Een auto is nu eenmaal een gevaarlijk ding. In 1992 bepaalde de Hoge Raad dat bij aanrijdingen tussen ge motoriseerde en ongemotoriseerde verkeersdeelnemers de auto mobilist altijd voor ten minste vijftig procent aansprakelijk is, on geacht de schuldvraag. Die schuldvraag telt sindsdien alleen nog maar ten aanzien van de overige vijftig procent van de schade. En voor dat deel moet de automobilist dan de schuld van de voetgan ger of fietser bewijzen. Het nieuwe voorstel inzake de verkeersaansprakelijkheid bouwt dus voort op de rechtspraak van de Hoge Raad waarin de redelijk heid en billijkheid als houvast dienen. Het wetsvoorstel sluit boven dien aan op de situatie in de ons omringende landen. Als belang rijkste voordeel mag gelden dat de positie van de verkeersslachtof fers erdoor wordt verbeterd. Bovendien kan het risicostelsel auto mobilisten ertoe aansporen hun rijgedrag aan te passen en beter op fietsers en voetgangers te letten. Maar daarmee is de vraag niet beantwoord of deze kwetsbare verkeersdeelnemers een vrijbrief voor wangedrag krijgen. Natuur lijk is niemand erop uit te worden doodgereden of verminkt te ra ken. En het is nu eenmaal een feit dat een fietser of wandelaar bij een aanrijding eerder die kans loopt dan een automobilist. Wel vereist de nieuwe regeling uit het oogpunt van rechtvaardig heid tegelijk een scherpere bestrijding van roekeloos gedrag van fietsers en voetgangers. De preventie van verkeersongelukken zou wel een heel slechte dienst worden bewezen, als de verkeersregels tot een dode letter worden voor deze groep weggebruikers. Daarom moet de risico-aansprakelijkheid gepaard gaan met een strengere handhaving van de verkeersregels. Dus geen gedoogbe leid met betrekking tot fietsen zonder licht, door rood rijden, het negeren van de voorrangsregels en soortgelijke massale overtredin gen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de zwakke groepen in het ver keer van hun verantwoordelijkheid worden ontheven. De aanspra kelijkheid van de automobilist houdt dan ook op als sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De rechter zou open lijk wangedrag van fietsers en voetgangers voortaan eerder als een vorm van opzet kunnen afstraffen. Dit om te vermijden dat auto mobilisten straks vogelvrij worden verklaard. GIJSSCHREUDERS juridisch medewerker Aftrek is goudmijn voor de bank, niet voor de huiseigenaar Zo was daar PvdA'er Rick van der Ploeg. Die hypotheekrente aftrek.... Hou je mond, riep zijn fractie. Ook Francine Giskes van D66 haalde de kran tenkolommen. Zou den we niet...? Klep dicht, reageerde de partijtop geschrokken. En nu is daar weer Hans Hillen. En ook zijn uitlatingen gaan echt niet als Gods woord in een ouder ling, om in CDA-ter- men te blijven. Maar natuurlijk hebben Van der Ploeg, Giskes en Hillen gelijk: die hypo theekrente- aftrek moet op termijn weg. Want niet de huizen bezitters, maar vooral de banken verdienen er goud mee. De kern is simpel. Vijfjaar gele den kocht Kees een doorzonwo ning voor twee ton, inmiddels gaan de huizen in zijn buurt grif voor drie ton van de hand. Hoi hoi, denkt Kees, die ton is snel verdiend. Maar dat is maar schijn. Dat blijkt als Kees zijn huis verkoopt en een vergelijk baar huis terugkoopt. Dat kostte vijfjaar geleden ook twee ton, maar moet inmiddels ook drie ton opbrengen. Het omgekeer de geldt ook: als de woning markt instort en Kees' huis nog maar anderhalve ton doet, is dat geen ramp. Zijn vergelijkba re nieuwe huis, kost nu immers ook nog maar anderhalve ton. De moraal van het verhaal: voor wie eenmaal een huis heeft ge kocht, maakt het weinig meer uit wat de huizenprijzen doen. Bepalend voor de woonlasten zijn de hoogte van de hypo theek en de rente. Vele jaren geleden bedacht de overheid dat het een mooi ding als mensen een eigen huis had den. En daar wilde Vadertje Staat best bij helpen. Door de hypotheekrente aftrekbaar te maken voor de belasting bij voorbeeld en door zich garant te stellen voor de betaling van rente en aflossing, de gemeen tegarantie. Het werkte aardig, want inmiddels is ongeveer de helft van de Nederlandse wo ningen 'eigen huis'. Maar de hypotheekrente-aftrek heeft een vervelende eigen schap: in wezen werkt het maar Pt worn fefe&T Wflwf P6ZE LUXÊ wjUhjew we ONS «er ZN allöo kjiêt JMEEP. yepafupvw, dm pe MOÉ»ÉW Nitt pt pu/t voomi, COK Pt WINSTEN MAM Pt &ANKBJ gLOVÊN 0HB2 OHMH£)£Tfl$r ...TEVBOS WCÉPT <£)EHoUt£N MP" pE ye L0*£ SECTOR Atf (JENÉM woepT"" Alb" '2V)KJ MöÉt yjgüWUL'^fcÊ5 V /VÏTO ïpor YWtë-ElÉ PU Pt P6ZÊ (ASTEN- Of ZICH UtMöO- eenmalig. Als mensen een deel van de kosten van de hypotheek terugkrijgen van de fiscus, kun nen ze voor dezelfde netto-kos ten veel meer geld lenen dan wanneer ze alle kosten van de lening voor eigen rekening moeten nemen. De wet van vraag en aanbod doet vervol gens zijn werk: als er veel ko pers met veel geld op de markt zijn, stijgen de prijzen. De afgelopen jaren hebben dat bewezen. Dankzij de historisch lage rente konden mensen veel meer geld lenen tegen dezelfde netto-kosten. Omdat bovendien de huren flink stegen, besloten steeds meer mensen de stap van huren naar kopen te ma ken. Veel méér mensen op de woningmarkt met veel méér geld op zak miste zijn uitwer king niet: een explosie van de huizenprijzen. Hypotheekrente aftrek of niet, historisch lage rente of niet, iedereen moest en moet tot de top van zijn finan ciële draagkracht gaan om een eigen huis te kunnen kopen. Wie wordt er nou feitelijk beter van die prijsexplosie? Hier en daar wat individuele huizenbe zitters, die hun dure Randstede lijke huis voor een veel goedko per huis in Friesland verruilen en daar een aardige grijpstuiver aan overhouden. Dan is er nog een groep die de waardestijging van het eigen huis verzilvert en daar vervolgens de langverbeide caravan of boot van koopt. De hypotheekrente is stukken lager dan de rente van een persoon lijke lening en is bovendien on beperkt aftrekbaar. Het mag ei genlijk niet - volgens de fiscale definitie mag je hypotheekgeld alleen gebruiken voor de aan koop of onderhoud van een ei gen huis - maar wie controleert dat? Verder zijn er nog de makelaars en de notarissen, die voor hun diensten een percentage van de koopsom in rekening brengen. Hoe hoger de prijzen, hoe meer ze vangen. Maar als het goed is komt aan die wantoestand een einde. Minister Wijers van eco nomische zaken werkt hard aan het doorbreken van economi sche kartels, zoals de prijsaf spraken die makelaars en nota rissen in eigen kring hebben ge maakt. Lukt dat, dan is het afge lopen met de/flncy-prijzen die de heren notabelen in rekening brengen. Maar de grote winnaars zijn na tuurlijk de hypotheekverstrek kers. Een hypotheek is een fan tastische belegging. Bij PL'etjes moet je als kredietbank soms maar zien hoe je van een kale kip nog wat veren plukt, maar als het om het eigen huis gaat zijn mensen bereid droog brood te eten om te voorkomen dat de bank hun huis verkoopt wegens wanbetaling: En als het toch on verhoopt zover komt: dankzij de voortdurende waardestijging krijgt de bank zijn centen wel. Hoe hoger de huizenprijzen, des te meer geld kunnen ban ken en andere hypotheekver strekkers vrijwel risicoloos uitle nen tegen een heel aardig ren dement. En het gaat om groot geld. Vol gens de meest recente cijfers (1994) trokken de huiseigenaren twintig miljard gulden hypo theekrente af, hetgeen alles plussend en minnend de schat kist ongeveer zeven miljard gul den aan inkomsten scheelde. Dat geld ging in feite via de huiseigenaren regelrecht naar de kassen van de banken en an dere hypotheekverstrekkers, die dankzij de hypotheekrente-af trek zoveel extra geld kunnen uitlenen. Wat gebeurt er nu als je de hy- potheekrente-aftrekafschaft? Net zoals de aftrek de huizen prijzen heeft opgestuwd en kunstmatig op een te hoog ni veau houdt; zal een afschaffing tekening Wim Stevenhagen zorgen voor een structurele da ling van de huizenprijzen. Al die huizenjagers kunnen immers minder geld lenen en zullen dus ook minder (kunnen) bieden. Voor wie is dat nadelig? Net zoals de banken de grote win naars zijn bij de hypotheekren te-aftrek, zullen ze bij de af schaffing ook de grote verliezers zijn. Zij moeten voor vele tien tallen miljarden guldens een andere bestemming gaan zoe ken. Voor de gewone huiseigenaar maakt het allemaal weinig uit, vooropgesteld dat hij zijn huis niet als speculatieobject heeft gekocht en al evenmin gebruikt als bron voor goedkope lenin gen. Natuurlijk, een aantal huis eigenaren zal straks minder voor zijn huis terugkrijgen dan ze nu nog denken of hopen. Maar voordat ze gaan piepen, moeten ze wel bedenken dat zij via de hypotheekrente-aftrek jaar in jaar uit fors worden ge subsidieerd. Aan het vermogen dat zij via hun eigen huis op bouwen, betalen alle belasting betalers mee. Als de rente-aftrek er niet zou zijn, zouden immers de belastingtarieven omlaag kunnen. Voor de schatkist betekent af schaffing van de hypotheekren te-aftrek een meevaller om van te dromen. Met dat geld kun je bijvoorbeeld de staatsschi rugbrengen, je kunt er de tingen mee verlagen. Erzi noeg mooie dingen te bed waar alle belastingbetaler profiteren in plaats vandt ken. Er zit natuurlijk wel een le groot probleem bij de huii huizenbezitters. Velen vai hebben zich tot hun neki schulden gestoken om eei te kopen. Raken die hunn aftrek kwijt, dan gaan zefj cieel kopje-onder. Dat kar tuurlijk niemands bedoel zijn. En, ter geruststelling, wil ook geen politicus op; geweten hebben. Nu lijkt daar een simpelei sing voor: handhaaf de aft voor alle bestaande hypof en schrap hem voor allen we. Het vervelende is nuc nou net niet kan. Voor de: is 'gelijke monniken, gelijl kappen' een heilig begins kunt niet de ene huiseiger rente-aftrek geven en dea niet, alleen omdat een var voor of juist na 1 juli 1997 huis heeft gekocht. Maar er zijn meer wegeni naar Rome leiden. Een go; ouwe: beperk de aftrek tot voorbeeld de rente overdi ste drie ton hypotheeken1 omlaag. Maar de grote vot van de meeste fiscalistenl een aanpak via de andere! het huurwaardeforfait. Da het bedrag dat huiseigens bij hun inkomen moetent len, omdat een eigen huis men oplevert via uitgespa huur. Het forfait is niet all: nu belachelijk laag, het he bovendien als voordeel da een heel fijn regelbaar ins! ment is. Door bijvoorbeel; bijtelling extra te verhoget naarmate de waarde van! huis hoger is, kun je iets tl aan het gegeven dat mens met hogere inkomens mè profiteren van de hypo theekrente-aftrek omdat; groter deel van de betaald te terugkrijgen van de fisci een regeling via het huim deforfait blijft niemand bu schot, ook de huidige huis naren niet, maar de lasten den wel eerlijk verdeeld.! dat de netto-aftrek van de potheekrente daalt, heefte fikse verhoging van het fot hetzelfde effect als (geded ke) afschaffing van de hyp theekrente-aftrek. Hoé de aanpak van de hyy theekrente-aftrek vormkn een kwestie van techniek) het langzaam maar zekerj tiek voet aan de grond kii| een belangrijker gegeven! wie de winst- en verliesrel van de huidige regeling op maakt, kan eigenlijk maan ding zeggen: dat wordt oo! hoog tijd. SJAAK SMAKMAN ■■i Kinderen in Nimule, in het zuiden van Sudan, kijken vol ontzag naar rebellen van het Sudanees Volks Bevrijdings Leger. ARCHIEFFOTO EPA Het militaire bewind in Sudan voelt zich sinds lange tijd weer echt bedreigd door zijn tegenstanders. Rebellenbewegingen uit het zuiden hebben de handen ineen gesla gen. Ze zijn veel noordelijker dan voorheen een offensief begonnen en hebben in korte tijd diverse gamizoens- en grensplaatsen veroverd. Parlementsvoorzitter (tevens baas van het Nationaal Islamitisch Front) en machtigste man achter de schermen Hassan al Turabi bagatelliseert de militaire successen, maar de algehele mobilisatie die door Khartoem is afgekondigd, wijst erop dat de opmars van de rebellen de regering wel degelijk schrik heeft aangejaagd. De burgeroorlog in Sudan, die al veertien jaar duurt, is niet langer beperkt tot het zui den. Hun meest recente offensief hebben de rebellen gelanceerd in de provincie Blue Nile, aan de grens met Ethiopië. Een gebied van vitaal belang voor de achthonderd kilo meter noordelijker gelegen hoofdstad Khar toem. Blue Nile is zeer vruchtbaar en zorgt voor de voedselbevoorrading van de hoofd stad. Daar ligt ook de stuwdam van Rosei- res, die Khartoem voorziet van drinkwater en elektriciteit. De rebellen zijn de dam na bij het plaatsje Damazine tot op honderd kilometer genaderd. Een onheilspellend te ken voor het militaire bewind van Omar Hassan al Bashir. Dat de rebellen van het Sudanees Volks Be vrijdings Leger (SPLA) van John Garang plotseling een groots en succesvol offensief hebben ingezet, heeft diverse oorzaken. Op de eerste plaats werken Garangs strijders nu nauw samen met de Nationale Demo cratische Alliantie (NDA), een samenwer kingsverband van oppositiebewegingen uit Noord- en Zuid-Sudan. Het huidige offen sief is de eerste gezamenlijke actie van bei de groeperingen. Een tweede belangrijke reden voor de op mars van het SPLA is de steun van ooster buren Ethiopië en Eritrea, twee gezworen vijanden van Khartoem. Of troepen uit bei de landen daadwerkelijk meevechten, zoals de Sudanese regering beweert, is niet dui delijk, maar vast staat wel dat ze de Sudanese rebellen allebei militair helpen. Zo heeft Eritrea bijvoorbeeld diverse trai ningskampen op haar grondgebied toegela ten voor Sudanese rebellen. En de Sudane- zen krijgen hier niet alleen de ruimte, maar ook militaire training van Eritrese instruc teurs. Asmara, de hoofdstad van Eritrea, is tegelij kertijd een bolwerk geworden van Sudanees verzet. In het voormalige Sudane se ambassadegebouw bevindt zich nu het hoofdkwartier van de NDA, terwijl veel Sudanese dissidenten de Egyptische hoofd stad Cairo hebben verruild voor een luxu eus onderkomen in Asmara. Halverwege vorige maand voegde zich ook voormalig Sudanees premier Sadeq al Mah di bij hen. Zijn spectaculaire vlucht uit Khartoem, waar hij onder huisarrest was geplaatst, heeft de ontwikkelingen in Oost- Sudan in een stroomversnelling gebracht. Al Mahdi is leider van de Umma-partij die is aangesloten bij de Nationale Demokrati- sche Alliantie. Kort na aankomst in Eritrea had de voor malige premier al een onderhoud met SPLA-leider John Garang om een gezamen lijke strategie uit te stippelen. Nu die strate gie enkele weken later al gestalte begint te krijgen, lijkt de oppositie echt een directe bedreiging te worden voor de militaiif ders in Khartoem. Voorheen hebben i verse groeperingen nooit echt een vuil kunnen maken. De oppositiepartijen hebben sinds hei; de macht komen van al Bashir in 1981a leen verbaal wat speldenprikken kuitë uitdelen, terwijl het SPLA al sinds 198 taire strijd levert tegen Khartoem (ent overheersing en islamitisering van heil den) en vele successen met even zovel derlagen heeft afgewisseld. Ditmaal liggen hun kaarten echterbeö dan ooit. Vanwege de steun van Éthfo) Eritrea en de daar gevestigde oppositis krachten kunnen de Sudanese rebelles veel noordelijker opereren dan voorhei wat essentieel is voor hun doel. „Als je' in het zuiden vecht", zegt rebellencoif mandant Abdul Aziz aan de Eritrese van de grens, „kun je Khartoem nietve slaan. Je zult verder naar het noorden! ten komen en dit is de dichtstbij gele? positie." Parlementsvoorzitter Hassan al Turah noemt de verliezen in het oosten 'w opzienbarend' en gelooft de verloren? plaatsen snel te kunnen heroveren. Rfj lenleider John Garang is tegelijkertijd mistischer dan ooit en ervan overtoils oorlog nu echt te kunnen winnen. „Dj samenwerking met de NDA hebben v| capaciteit om de regeringstroepen tej slaan waar we maar willen. Let op rij woorden, de dagen van het regime in» toem zijn geteld." NAIROBI FRANS VAN DEN HOUDT J CORRESPONDENT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 2