Önderzoek irrestatie isielzoeker Zelfs eiland bij bejaardenhuis wordt gesnoeid' De jeugddroom van Harry Abels komt uit Saxofoniste al met vlinders in buik A4-hsl wil knokken Enorme put voor kust Wassenaar Leiden Regio Belangenvereniging voor schaderegeling ntrum Wassenaar stapt naar politie asielzoekerscentrum in Wassenaar heeft de politie aglanden gevraagd om een onderzoek in te stellen ar de manier waarop een Iraniër is aangehouden. De n werd eerder deze week in het centrum gearresteerd. SENAAR DIMITRI WALBEEK CHEF* HANS JACOBS, 071-5356414, PLV.-CHEF* RUDOLF KLEIJN, 071-5356436 ejaarde Voorschotenaar geschept 0RSCHOTEN p 82-jarige inwoner van den overgebracht. Een 24-jari- orschoten is gisterochtend ge Leidse automibilist was de 1 zijn fiets gereden op een dader. Hij zag de man wel itgangersoversteekplaats in oversteken, maar kon niet Wijngaardenlaan. De man meer op tijd remmen. directeur A. Groenen- zijn diverse getuigenverkla- jen over onrechtmatigheden le arrestatie aanleiding ge- sst tot zijn verzoek. Over de Ivan die mogelijke onrecht- igheden wil hij nog niets en. een verklaring zegt vluch- igenorganisatie Prime ech- dat agenten de Iraniër nsdag rond half twaalf wil- meenemen naar de Iraanse e om de terugkeer zijn land te regelen. De uit- ocedeerde asielzoeker ver zicht hiertegen. Tijdens de steling die ontstond werd de volgens getuigen flink in ar geslagen. Daarna is hij og meegenomen. Eén van anwezige asielzoekers heeft minuten van het incident op video vastgelegd. J. Nubé van de Haagse vreemdelingenpolitie zegt dat er geen onderzoek is gestart, maar is er alleen contact ge weest tussen de directeur en de ploegchef van de politie. „Die twee gaan allebei intern na wat woensdag is gebeurd en over leggen over een aantal dagen pas wat er verder moet gebeu ren", zegt hij. Hij ontkent de lezing dat de Iraniër is geslagen. „Hij rende weg toen de agenten hem kwa men halen om hem het land uit te zetten. De man beet vervol gens in de hand van een agent. Vervolgens wenste hij niet te lo pen zodat de agenten hem naar de bus moesten slepen. De man is uitgeprocedeerd en moet nou eenmaal het land* uit", aldus Nubé. Leiderdorper gaat twee jaar werken in Uganda LEIDERDORP» JUDY NIHOF De jeugddroom van Harry Abels (45) komt uit. Volgende maand wordt de Leiderdorper via de stichting VSO (Voluntary Service Overseas) voor twee jaar uitgezonden naar Uganda. Hij gaat cursussen geven aan zwakbegaafde mensen, een zeer achtergestelde groep in het Afrikaanse land. „Zwakbe- gaafden worden nog net niet bij het grofvuil gezet, maar daar is alles mee gezegd." Abels zit er zeer ontspannen j, bij in zijn huiskamer, die al aar dig leeg begint te raken. Een kartonnen doos doet dienst als tafel. Abels heeft de meeste van zijn meubels en apparatuur weggedaan. „Je kijkt anders te gen materiële zaken aan als je voor een paar jaar weggaat en maar 25 kilo mag meenemen. Dan ga je je afvragen: wat zijn nu eigenlijk wezenlijke spullen? Dat zijn dus alleen mijn cd's, mijn boeken en mijn foto's. Die bewaren vrienden voor mij. De rest kan me gestolen worden." Verre landen en andere cul turen hebben altijd een magi sche aantrekkingskracht uitge oefend op Abels. „Op de lagere school is het begonnen. Ik had een tien voor topografie. Mijn meest gebruikte boek was een atlas." Zijn vurige wens om in een ontwikkelingsland de han den uit de mouwen te steken („noem het een soort jeugd droom"), raakte lange tijd op de achtergrond. „Je bouwt een carrière op, krijgt een relatie en kinderen, koopt een huis. Dan raak je van je eigenlijke levens pad af. Toen de omstandighe den wijzigden, door mijn schei ding, kwam ook de droom weer naar boven. Dat wat in mij zat, kan ik nu ook echt gaan doen." Abels meldde zich alweer twee jaar geleden aan bij de in ternationale stichting VSO, die jaarlijks zeventig Nederlandse vakmensen naar ontwikke lingslanden zendt. Zij krijgen huisvesting en een - laag - loon. Voor de Leiderdorper, die ruim twintig jaar heeft gewerkt bij sociale instellingen en orga nisaties voor gehandicapten, ben je bij wijze van spreken kon VSO niet direct werk vin- gisteren weg. Bij mij heeft het den. Abels: „Als je arts bent, langer geduurd. Vier banen, onder meermin Zambia en India gingen niet door. Maar het wachten is niet voor niets ge weest. De baan in Uganda is op mijn lijf geschreven." Toen hij hoorde dat Uganda zijn standplaats werd, schrok Abels wel even. „Bij Uganda kreeg ik beelden van de tiran Idi Amin die mensen voerde aan de krokodillen. Maar dan ga je erover lezen en kom je tot de conclusie dat het een van de beste ontwikkelingslanden is om naar uitgezonden te wor den. Er hangt een prettige sfeer sinds Amin eruit is gegooid. De mensen hebben zoveel jaren ellende gehad en willen er weer tegenaan gaan." Nuchter Abels blijft nuchter onder het naderende afscheid van de mensen die hem lief zijn. „Ik zal daar ook weer goeie men sen tegenkomen, net als hier. Het gaat mij bovendien niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van het contact. Zo wil ik de kinderen (14 en 11 jaar oud red.) eind dit jaar laten overkomen. Natuurlijk zullen we elkaar missen. Maar ze staan helemaal achter mijn keuze. Ze weten dat het be langrijk voor me is. Ook princi pieel staan ze erachter: ze vin den het belangrijk dat er ont wikkelingswerk wordt gedaan. Over zijn terugkeer in Neder land en het vinden van een baan maakt Abels zich totaal geen zorgen. „De kans zit erin dat ik Nederland straks niet me^r kan wennen. Er zijn hier dingen waar ik me nu al aan stoor. Dat we het in Nederland zó goed hebben en zó rijk zijn, maar het niet beseffen. Daar ga ik me waarschijnlijk alleen maar meer aan ergeren. Een stemmetje in mij zegt dan ook dat ik misschien helemaal niet meer terug wil. Maar waar schijnlijk is dat gewoon mijn enthousiasme, hoor. Omdat het nu eindelijk gaat lukken om uitgezonden te worden. Oegstgeest laat 'gevaarlijke' drempels staan OEGSTGEEST MAARTEN KEULEMANS Oegstgeest is niet van plan de betonnen afscheidingen weg te halen die op de hoek Kennedylaan-Dorpsstraat in het asfalt zijn aangebracht. De randen werden voor de kerst neergezet om het ver keer af te remmen. Omwo nenden en weggebruikers klagen echter dat de maatre gel zijn doel voorbijschiet: verschillende auto's liepen schade op en diverse fietsers kwamen ten val. 'Levensge vaarlijk', vinden verschillen de buurtbewoners de obsta kels. „Om de situatie nu meteen maar terug te brengen in de oude toestand is ook weer zoiets", vindt gemeente woordvoerder C. Boot. „We houden de zaak in de gaten. We moeten nog bekijken wat we daar kunnen doen." Wel is het de bedoeling dat er aan de kant van de Kenne- dylaan een zebrapad komt en dat de roodwitte weg- werkpaaltjes worden vervan gen door een ander, meer definitief waarschuwingssys teem. Ook wil de gemeente een aantal paaltjes laten weghalen, zodat fietsers makkelijker kunnen overste ken. Nieuwe activiteiten bij jeugdsoos SJJO De Stichting Jeugd- en Jonge renwerk Oegstgeest (SJJO) orga niseert de komende drie maan den weer diverse kinderactivi teiten in Multifunctioneel Cen trum 't Klein Proffijt. Op maan dagavond is er de jongerensoos 'Heftig' voor kinderen van 10 tot 12 jaar, op woensdagmiddag de 'Brilsmurfsoos' voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Ook 10 tot 12- jarigen kunnen woensdagmid dag terecht in de soos, voor een gezellig middagje met muziek en video. Toegang gratis. Wassenaarse band trots op optreden UL)flT6RB6DD€N(C€NTRUAA) KKER WARM EN COMFORTABEL SLAPEN! 60 nachten bed op proef met \iet-Goed-Geld- Terug-Garantie 9 toonaangevende merken Altijd in te bouwen in uw huidige ledikant en op élke vloer iag: Javastraat 271 a/293 Leiden: Lammenschansplein 6 (070) 365 94 84 (071532 34 28 WASSENAAR ANP/DIMITRI WALBEEK VERVOLG VAN VOORPAGINA In het Kurhaus in Schevenigen werd het idee geboren. Op de Amerikaanse verkiezingsdag in november heeft het tradionele ontbijt van Amerikanen in Ne derland daar altijd plaats en af gelopen november mocht the American School of The Hague (ASH) er optreden. „Goh, ze zouden eigenlijk oök voor Clin ton moeten optreden", zei een lerares tegen de Amerikaanse Lois Pot. „Nou, dan regelen we dat toch gewoon", antwoordde zij. Makkelijker gezegd dan ge daan, maar enkele maanden la ter is het toch gelukt. ASH treedt maandag op tijdens één van de vier 'inauguration balls' die ter ere van Clintons installatie wor den gehouden in Washington. Schoolbands worden in Ameri ka wel vaker op dergelijke fees ten gevraagd, maar het is de eerste keer dat een 'buitenland se' band die eer te beurt valt. Pot heeft goede contacten in Amerika. Afkomstig uit Little Rock (Arkansas), de thuisbasis van Clinton, had ze vier jaar ge leden een prominente rol in zijn eerste verkiezingscampagne voor het presidentschap. Zij re gelde de contacten met Ameri kanen in het buitenland en de campagnevoering 'abroad'. Nu woont ze zelf in Kortenhoef maar haar contacten hield ze warm. Vele opgestuurde muziekcas- settes en videobanden later is de kogel door de kerk. ASH mag komen en daar zijn de meren deel Wassenaarders trots op. I'm tickled pink", vertelt een van de Amerika-gangers wat zo iets als ontzettend blij betekent. De Amerikanen in Wassenaar stemmen over het algemeen re publikeins maar dat mag de pret niet drukken. „He is not a bad president', vindt leraar en dirigent Jim Yarnell. „Hij zet zich vooral veel in voor het on derwijs en ook muzikaal is hij Dat laatste bezorgt saxofonis te Eve Hughes (21) vlinders in haar buik. De president wil nog wel eens een podium bestijgen om een partijtje mee te blazen. „Ik weet niet eens of hij goed speelt. Dat moet eigenlijk wel anders zou hij toch niet voor zoveel publiek beginnen te spe len? Nou ja, ik zie wel." De band, die jazzmuziek speelt, bestaat tien jaar. In dat decennium speelden de ama teurmuzikanten al eens eerder voor een president. Toen Geor ge Bush in 1992 Nederland aan deed, lieten de scholieren (16-, 17- en 18-jarigen) zich ook niet onbetuigd. De band hoopt nu ook nog een keer met vice-pre mier Dijkstal, eveneens Was senaarder en saxofonist, te spe len. Yarrell kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. „Elke mor gen vraag ik me weer af of het echt gaat gebeuren. Het is zo bijzonder, ook voor Jan Vayne. Ik vind hem een goede pianist, maar waarom ze hem nou per se gevraagd hebben. I haven't got the slightest idea. 'ptgeestenaren tevreden met groene gemeente TGEEST TYCHO HOFF RTEN KEULEMANS en, groener, bebouwde i? Op straat is men het er- eens: natuurlijk is er hier aar nog wel wat op aan te ken, maar over het alge- en is Oegstgeest een groene leente. In de raadzaal voert 'olitiek sinds eind vorig jaar marathondiscussie over de :omst van het groen. Er ligt onderzoek op tafel, waarin t dat Oegstgeest door effi- iter te werken geld kan be ren op het onderhoud van 'en, planten en struiken. En, len de onderzoekers, Oegst- st kan groener. Met name bij toegangswegen en rondom latgebouwen is er van alles tot groene dorp aan te mer- 'P straat slaat de keuze ech- vrijwel altijd door in het rdeel van het groen. De ste Oegstgeestenaren die 'er worden aangesproken 'bijzonder tevreden', heb- 'niets te klagen', of vinden parkjes 'uitstekend ver- d'. Oegstgeest, een groene en grijze gemeente? „Of er bejaarden in Oegstgeest ton, bedoel je dat?", is een vuldig terugkerende weder- °ch zijn er ook Oegstgeeste- n die zich beklagen. De na- is aan de verliezende hand, ton ze. Er is steeds minder to. „Vroeger had je hier nog totige wilde duinen, maar Oegstgeest in 1922, met op de voorgrond de Geversstraat en de De Kempenaerstraat en midden bov(en de vijver op de kruising Koninginnelaan- Willem de Zwijgerlaan. foto archief inmiddels is de hele omgeving lijkt het in elk geval niet te lig- staan, maar één telefoontje was port waar de politiek zich in volgebouwd", zegt een oudere gen. Sommigen zijn zelfs uiterst genoeg om het euvel te verhel- heeft vastgebeten onder meer man, met een vleugje nostalgie tevreden over het werk van de pen. Ze hebben hem onmiddel- dat Oegstgeest wel èrg veel doet in de stem. Enig begrip heeft hij gemeente-ambtenaren met de lijk weggehaald en er een er wel voor; de bevolking is ex- groene vingers. „Ik had jaren- prachtige rechte boom voor in plosief toegenomen, dus is het lang een scheve boom voor de plaats gezet." bouwen van meer woningen mijn huis staan", vertelt J. van Het werk van de groen-amb- een logische consequentie. Sonsbeek. „Met elk zuchtje tenaren kent echter ook een Aan de plantsoenendienst wind ging hij weer wat schever keerzijde. Zo staat in het rap- aan het onderhoud van perken en plantsoenen. Laat de natuur eens wat vaker zijn gang gaan, is het advies van de onderzoe kers. Verschillende burgers zijn het daarmee eens. „Alles wordt te genwoordig gemanipuleerd", zegt J. de Breet. „Zelfs het ei landje bij het bejaardentehuis, dat je alleen over het water kunt bereiken, wordt gesnoeid", weet hij. Hoe tevreden de burgers van Oegstgeest ook lijken met hun groene dorp, in de raadzaal is het vooral de fractie van Leef baar Oegstgeest, die het niet met ze eens is. Het argument is simpel: de écht groene plekken, zoals het Bos van Wijckerslooth en het Leidse Hout, vallen niet onder het beheer van de ge meente. En mogen dan ook niet tot het Oegstgeester groen wor den gerekend. Niet wakker De inwoners van Oegstgeest lig gen er echter niet van wakker. „Ik kan er toch gewoon door heen lopen?", zegt G. van Leeu wen. De discussie in de ge meenteraad wordt veelvuldig als 'kinnesinne' en 'sterk over trokken' omschreven. „Dat het bos niet van Oegstgeest is, zal me echt worst wezen", drukt C. van Genderen zich minder di plomatiek uit. De waardering die de Oegst geestenaren voor hun eigen groen uitspreken, mag dan voor een deel op het conto van Lei den worden geschreven; dat het gras bij de buren altijd groener is, gaat in dit geval niet op. „Lei den maakt er echt een zootje van", vindt Van Sonsbeek. LEIDERDORP JUDY NIHOF De Belangenvereniging A4-HSL wil zich de komende tijd inzet ten voor een goede schaderege ling voor de Leiderdorpers die straks nadeel ondervinden van de verbreding van rijksweg A4. „Vorig jaar is er een regeling verschenen voor de mensen die schade ondervinden van de Be- tuwe-route. We moeten ervoor knokken dat er iets soortgelijks voor Leiderdorp tot stand komt." Dat zei een bestuurslid van de Belangenvereniging A4- HSL gisteravond tijdens een matig bezochte vergadering in het Partycentrum in Leider dorp. Spannende tijden breken aan voor de Belangenvereniging A4- HSL. Het gevaar van een HSL dwars door het dorp is amper afgewend, of er hangt al weer een andere dreiging boven het hoofd: de verbreding van de A4. De extra rijbanen, of ze nu aan de oost- of aan de westkant ko men, gaan vrijwel zeker ten kos te van een groot aantal wonin gen. Toch leek het er gister avond op dat veruit de meeste leden van de belangenvereni ging zich daar nog niet druk om maken. Van de zeker 410 leden kwamen er op de vergadering maar zo'n dertig opdagen. Volgens voorzitter J. Tieken blijft het ledenaantal echter op peil, ook al is de grote dreiging van de HSL door Leiderdorp voorbij. „Maar het is wel logisch dat er daardoor nu minder mensen zijn verschenen. Toch zijn er maar vijf mensen die hun lidmaatschap hebben op gezegd. De meeste daarvan be dankten vanwege een verhui zing." Tieken veiwacht dat de be langstelling weer groeit als Rijkswaterstaat over enkele we ken met een rapport komt met onderzoeken naar de verschil lende varianten voor de verbre ding. Voor welke variant ook, is een strook met een breedte van 56 meter nodig. Volgens de be langenvereniging gaat een ver breding aan de westelijke kant ten koste van zeker tachtig wo ningen, onder meer aan de B.G. Cortslaan. Voor extra rijbanen aan de oostelijke kant moeten ten minste vijftig huizen en de gereformeerde kerk worden ge sloopt, verwacht de belangen vereniging. WASSENAAR/DEN HAAG MONICA WESSELING Voor de kust van Wassenaar- /Katwijk wordt omstreeks april een enorme put geslagen. Het gat kan maximaal 10 hectares groot en maximaal 45 meter diep worden. De tijdelijke put wordt gebruikt voor de overslag van zand; ver uit de kust wordt zand opgezogen. Het zand is bedoeld om de Wassenaarse kust tussen strandpaal 93 en 97 op te hogen (vanaf het Zwarte Pad in Scheveningen richting Wassenaar). De Wassenaarse put is één van een reeks van zes voor de kust van Zuid- en Noord-Hol land. In totaal wordt begin vol gend jaar bijna zeven miljoen kuub zand op het strand ge bracht. Voorheen werd door rijkswaterstaat alleen zand op gebracht als het strand was af geslagen, maar tegenwoordig wordt er preventief zand opge bracht. De exacte plek van de put is nog niet bekend. Er is tus sen Katwijk en Wassenaar een zoekgebied vastgesteld. De lig ging van de put hangt af het systeem dat gevolgd wordt bij het slaan van de put. De Wassenaarse kust wordt opgehoogd met 500.000 kubie ke meter zand. Omdat het zand ver uit de kustlijn wordt gewon nen, moet er dicht onder de kust een overslagput komen. Put met zuigers, pompen, boten en leidingen komen nog geen kilometer uit de kust te liggen en zijn dus vanaf het strand goed te zien. Het zand wordt ver op zee ge wonnen en met sleepzuigers naar de put gebracht. (Het zand dat vrijkomt tijdens de aanleg van de put wordt natuurlijk ook gebruikt). Vanuit de put wortd het met persleidingen naar het zand geperst. De zandsuppletie neemt een week of drie in be slag. Na afloop wordt de put weer dicht gemaakt. Rijkstwaterstaat heeft giste ren, met een advertentie, de be zwaarprocedure tegen de aan leg van de putten opengesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 15