'Theologie in Amsterdam handhaven' De Stemming Leiden Regio Kerk Samenleving Evangelische Hogeschool OJEC wil met moslims in Abrahamitisch forum ar-», O VRIJDAG 17 JANUAR11997 CHEF HANS JACOBS. 071-5356414, PLV -CHEF RUDOLF KLEUN. 01 HHB POLITIEKE RUBRIEK ■^■■1 Waarin deze week: politiek Leiden heel vernieuwend bezig is en Voorschotens eerste burger de radeloosheid nabij. Ik denk dat we heel ver nieuwend bezig zijn, zei wethouder Hans de Goe de. Ik denk dat we heel vernieu wend bezig zijn. Het waspoeder heet inspraak en het is nieuw, nieuw, nieuw! Uit het wereldbe kende laboratorium van D66! Nu met extra beperkingen! Ik denk dat we heel vernieu wend bezig zijn. De wethouder had het over de vier stadsge sprekken die Leiden aan het einde van deze maand houdt over de prachtige welzijnsnota die vorig jaar is verschenen: La ten we wel blijven. De Goede en zijn ambtenaren hebben inderdaad een bijzon dere manier verzonnen om de burger bij het beleid te betrek ken. Leiden is door de gemeen te ooit om praktische redenen gevierendeeld, en in elk van die vier stadsdelen mogen straks niet meer dan twintig mensen meepraten over de welzijnsno ta. Dat heet een stadsgesprek. Wie zich naast de twintig uitver korenen verder nog toegang tot de zaal weet te verschaffen mag op de publieke tribune zitten en luisteren. Al heb je ter zake doende bijdragen aan het ge sprek, briljante ideeën wellicht; als je niet geselecteerd bent moet je zwijgen. Want verder dan twintig meningen strekt de nieuwsgierigheid van de wet houder niet. Vraag is overigens of er op de manier die De Goede voor ogen staat wel één woord van kritiek over de welzijnsnota gezegd zal worden. Want in de veilige ano nimiteit van een volle zaal je mening verkondigen - zoals bij die goede oude inspraakavon den die nu kennelijk niet meer deugen - is wel even iets anders dan achter een ronde tafel op een podium, met de ogen van het publiek op je gericht. Spre- Cannegiete ■mSMHMHIHBI s drang naar onsterfelijkheid komt niet van de grond in slapend Voorschoten. FOTO ARCHIEF ken in het openbaar; je kunt er cursussen in volgen en veel mensen durven het niet. En het zal toch wel niet de bedoeling van de wethouder zijn dat er vier avonden lang gezwegen wordt over zijn welzijns-ei. Vernieuwend is trouwens ook de manier waarop de mensen en organisaties die voor de stadsgesprekken zijn uitgeno digd worden benaderd. De wet houder heeft het in zijn nota over grote idealen als het bevor deren van participatie, over leefbaarheid en veiligheid, over gelijke kansen op scholing en werk. Op socialisten, sluit de rij en. Maar in de brief aan de kandi daat-deelnemers aan de stads gesprekken wordt hun bijdrage alvast gedegradeerd tot onno zelheden. Misschien wilt u met buurtgenoten klaverjassen of biljarten, suggereert de schrij ver. Een club beginnen. Of een geweldig buurtfeest bouwen. Met al zijn bevlogen ideeën wil de wethouder nog wel even door de knieën om ook de stem des volks te horen. En die stem eist bingo, biljarten en bloem schikken. Die stem vraagt pit- riet, pottenbakken en pergama- no, daar is De Goede van over tuigd. En als het knutselseizoén voorbij is sla je tien vaten bier aan om dat te vieren. Zo draag je bij aan participatie en gelijke kansen. Dat is inderdaad een uiterst frisse, nieuwe gedachte. Huh? Dat is in de gangen van het gemeente huis in Voorschoten, een week na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Cannegieter, met stip het meest gehoorde ant woord op de vraag: En, hoe zit het nou met de corruptie? Huh? Corruptie? Cannegieter had nog zulke mooie dromen over de impact van zijn toespraak op de grens van het nieuwe jaar. Donderen moest het in Voorschoten. De woorden moesten nog maan den nagalmen. De burgemees ter wilde shockeren, wakker schudden. Alleen, waar moest hij het in he melsnaam over hebben? In Voorschoten gebeurt zelden iets schokkends. En als er eens iets mis dreigt te gaan dan zijn er bakken geld om dat op te los sen. Bakken geld? Wacht eens, dat was een idee! De burgervader herinnerde zich ineens de richt lijnen ter bestrijding van cor ruptie, die de minister van bin nenlandse zaken had rondge stuurd. En was er niet laatst in het gemeentehuis die discussie over relatiegeschenken? In zo'n rijke gemeente is de suggestie van smeergelden en steekpen ningen snel gewekt. En die moet even snel weer de kop worden ingedrukt. Daar is een daadkrachtige burgemeester toch voor? Een Kwestie was geschapen. Cannegieter zag de onthutste gezichten al voor zich bij de nieuwjaarsreceptie. Tweede Ka merlid Cees Bremmer (CDA) zou zich verbijten als hij hoorde dat de spanning danig is geste gen sinds hij raadslid was in het dorp. De drie wethouders zou den elkaar verbijsterd aankij ken. Ambtenaren wantrouwig naar elkaar loeren. En Cannegieter zou Leider zijn. Als strijder tegen muiterij, steekpenningen en zwijggelden de geschiedenis ingaan. Hij droomde van Nova, van bijla gen in de landelijke bladen. De koude douche kwam al snel. Ten tijde van de nieuwjaarsre ceptie zat Voorschoten thuis bij de warme kachel. Een handje vol aanwezigen roemde de prachtige beeldspraken van de burgemeester. Van rumoer was geen sprake. De pers probeerde nog raadsleden een reactie te ontlokken, maar die hadden staan slapen. Het woord cor ruptie hadden ze niet eens ge hoord. En de paar die het wel hoorden zijn de toespraak alweer verge ten. Of vragen zich nog steeds wanhopig af waar de burge meester het die avond over had. Cannegieters droom is vervlo gen. Volgend jaar nog maar eens proberen. AAD RIETVELD en DIMITRI WALBEEK ARTSEN Aarlanderveen, Zwammerdam Voor de praktijk van Van der Kooij, Ooms en Pleij: F. van der Kooij, Dorpsstraat 10, Aar landerveen, tel. 0172-571308. Alkemade Voor de praktijk van W en G Beek huis. Brock/Roelen. Van Mierlo, Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te berei ken via tel. 071-3317272. Bij geen gehoor of storing in de automatische doorverbinding kan in nood via de apotheek tel 071-3319100 contact opgenomen worden. Alphen Groep 1 - voor de praktijk van Boss, Eradus. Hertzberger. Klein Haneveld. Luining, Van Selm en Wijnmaalen: za J Klem Haneveld. Emmalaan 14, tel. 472170. zo. R. Luining, Trasmolen 12, tel. 476677. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoogen- doorn, Nijessen, Rakers, Vieira en Visser: za: G. Nijessen, Donizettihof 24, tel. 06-52705741. zo: H. Rakers, Saffierstraat 129, tel 445610. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, Gebel/De Jong-van Leeuwen, Nobel/vd Velden, Plag, Smid-Oosten dorp en Varkevisser: za: C. Varkevisser, Schelfhorst 163, tel, 410152. zo: R. Gebel, Preludeweg456, tel. 410152. Groep 4 - voor de praktijk van Borst, Overbeek en Vletter: za en zo: R. Borst, Zuiderkeerkring 448, tel. 477935. Boskoop, Benthuizen vr 18.00 uur tot zo 24.00 uur: P. Hermans, Zuidwijk 2, Boskoop, tel. 0172-212038; visites aanvragen tussen 9.00-10.00 uur, voor spoed gevallen spreekuur om 10.00 en om 16.00 uur Hazerswoude, Koudekerk E. Oosterhoff, Rhijnenburcherlaan 2a, Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071- 3414848; na telefonische afspraak, maken tussen 9.00-10.00 uur. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend be doeld voor spoedeisende gevallen, die niet tot maandag kunnen wachten. Medische hulp wordt verleend na te lefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk- /Schonenberg, Henneman, Ten Hove, Lodder, Meewisse. Pool en Roos: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: J. Henneman, Boulevard 28 (ingang Buitensluisstraat). Katwijk, tel. 4012182. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: J. ten Hove, Boulevard 59, Katwijk, tel. 4013777. Groep 2 - Voor de praktijk van Berg man, H. van Duyn, L. van Duyn, Hue- ting, C. en H. Moolenburgh en Tim- vtTtoO uur tot za 10.00 uur: H. en mw. C. Moolenburgh, Kon. Juliana- laan 4, Katwijk, tel. 4013222. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: H. Hueting, Rijnstraat 42, Katwijk, tel. 4029550. Groep 3 - Voor de praktijk van Van Delft, Priester, Rietbroek, Verhageen Van de Water: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: G. van Delft, Hoofdstraat 56, Valkenburg, tel. 4015366. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: E. Priester, Gr. Florislaan 7. Rijnsburg, tel. 4021024. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Wou- brugge A. Kieven/J Mocking, A H. Kooistra- straat 33-35, Nieuwveen, tel 0172- 538101; alle behandelingen na tele fonische afspraak. Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8.00 uur en eindigt zondag om 24.00 uur. Spreekuur van 12.00- 12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groene- veld, Janssen, Van Leeuwen, Maris, Van der Meer, Meyer, J. de Ruiter, Van Schie, Verhage en Visser: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: R. van Leeuwen, Rosmolen 2, tel. 5225757. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: dr. Gus- schansweg 71, tel. 071-5123001. Leiderdorp za vanaf 8.00 uur: L. Middendorp, Peppelschans K14, tel 5130189; zo tot 24.00 uur: F. Zuure, Florijn 10. tel 5413688; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. Leimuiden, Rijnsaterwoude vr 17.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Lar- denoije, Dr. Stapenseastraat 6, tel. 508269; aanvragen van consulten en visites voor 10.00 uur. Lisse De weekenddienst begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijk Geen opgave ontvangen. Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: H. van sekloo, Rosmolen 2, tel. 5225757. Groep 2 - M. Bakker, Bergmeijer, Goslinga, Kruis, De Lange, Van Luyk, Middendorp, Nering Bögel, W. de Ruijter, Rus en Taytelbaum: za 8 00 uur tot zo 8.00 uur: G Ne ring Bögel, tel. 5219698. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: W. de Ruijter, tel. 5219698. Groep 3 - Birnie, Boels, De Bruyne, Delver, Fogelberg, Huibers, Jurgens, Krispijn, Leiyen Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: F. Hui bers, Burggravenlaan 102, tel. 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: W Lely, Hof van Roomburgh 4, tel. 5145666. Groep 4-C. Bakker, Bénit, Eekhof, Horn, De Kanter, Lahr, Nieuwenhuis, Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijeren R.E. Zaaijer: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur kunt u een huisarts voor spoedeisende zaken, die niet tot na het weekend kunnen wachten berei ken via telefoonnummer 5315695. Groep 5 - Crul, A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Lorm, De Jong, Kooijman, Prince, Reindersen Wiers- za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: S. Kooij man, Noordeindeplem 2a, tel. 5315186. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: D. Ham merstein, tel. 5315186. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: Gezond heidscentrum Stevenshof, T. Mans- holtstraat 5/a, tel. 071-5315900. Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lammen- Heesch, Herenweg 17, tel. 372385; spreekuur (uitsluitend voor spoedge vallen) om 12.00 en 17.00 uur. Oegstgeest za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: J. de Haan, Koninginnelaan 2/a, tel. 5170605. Sassenheim vr 17.30 uur tot zo 17.30 uur V. Muller, Pr. Hendriklaan 1. tel. 213344, spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. na telefonische afspraak. Voorhout, Warmond R. Blanken. Brahmsstraat 9. Voor hout, tel. 0252-221031; consult na telefonisch overleg. Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsin gel 31, Roelofarendsveen, 12.30- 13.00, 17.30-18.00 uur. tel. 071- 3319100. Voor spoedeisende recep ten buiten de openingstijden bereik baar via telefoonnummer of deurbel. Alphen Apotheek Allart, Toussaintstraat 49, tel. 0172-421000. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00- 12.00 uur, spoedgevallen te 3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenbur( za 8.00 uur tot ma 8.00 uur theek Sloothaak. Vliet Noort Rijnsburg, tel. 071-402041 Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest schoten Apotheek Centraal, Breestra Leiden, tel. 071-5120552. theek Loevestein, Loevesten derdorp, tel. 071-5890000 Van 10.00 tot 21.00 uur: A; De Meidoorn, Voorstraat 59 schoten, tel. 5613350 TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoi Woubrugge C. Jongejan, Koraalzwam7< a/dRi|n, tel. 0172-430221 Bloembollenstreek S. Wu, Churchilllaan 9, Voo? 0252-230436 Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg H. Rigter, Cleyn Duinplein; wijk, tel. 071-4012460; sp- van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest S. Freeke, Eikenlaan 22, Zo de-Rijndijk, tel. 071-54105 spreekuur om 13.00 uur, Noordwijk Geen opgave ontvangen. Voorschoten, Wassenaar, Zoete J. Bakker, Voorstraat 36, Voo ten, tel. 071-5612477; vooi deling dient u om 17.30 uu praktijkadres aanwezig te zij DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0 1 72-47! G.J. Lette, Schuberthof 4,te 442807; mevr Graveland-H beek, Leeuwenhorst 4, tel 444333. Dierenartsen Gezelschapsdiere streek-Zuid A. van Riel-Roozen, 0. Nass 36, Noordwijk, tel. 071-361 Katwijk W.J. Snel, Frederiksdreef U wijk, tel. 071-407478l;sp za. van 11.00-12.00 uur Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder, Roest en Van Wiggen: G. Ra kenrode 14, Leiderdorp, tel 5890405. Voor de praktijk van Koster,' en Van der Wouw: Via uw eig renarts kunt u vernemen wie enddienst waarneemt. Voor de praktijk van mevr. S Stibbe, Bronkhorststraat 12 tel. 071-5218393, alleen» nische afspraak. Voor de praktijk van Duijn, B R.J.W Duijn, Pres Kennedr 260, Oegstgeest, tel. 071-5 of D J Brandt, Homanstraai burg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. He De Kempenaerstraat 21, Oej tel. 071-5176761. Leiderdorp Dierenkliniek Winkelhof, Re (Statenhof), tel. 071-58968 Sassenheim, Voorhout, Warma P. de Geus, tel. 0252-2124 Wassenaar Alarm-en informatiekringd sen: dokterstelefoon 070-2 REDACTIE DICK VAN DER PLAS, 071 -5356481 Universiteiten bepleiten bij hervonnde synode: De vier openbare universiteiten met een theologische fa culteit hebben er bij de synode van de Nederlandse Her vormde Kerk voor gepleit geen kerkelijke opleiding af te stoten. De synode besluit komende woensdag over een voorstel de predikantsopleiding in Amsterdam te sluiten. UTRECHT/AMSTERDAM ANP In een gezamenlijke brief schrij ven de colleges van bestuur van Utrecht, Leiden, Groningen en Amsterdam dat vermindering van het aantal vestigingsplaat sen 'ernstige gevolgen' zal heb ben wat betreft de belangstel ling van studenten voor die fa culteiten waar geen hervormde kerkelijke opleiding zal zijn ge vestigd. De universiteiten vragen de hervormde synode alternatie ven in overweging te nemen waardoor het doel van de con centratie, namelijk versterking van de kwaliteit van de kerkelij ke opleiding, ook wordt bereikt. BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te Maasland: G.J. Garde nier te Wemeldinge en Kattendijke. Aangenomen: naar Rockanje. W van den Hul te Oud-Loosdrecht. GEREF.KERKEN VRIJGEMAAKT In een afzonderlijke brief rea geert de Universiteit van Am sterdam op het rapport van een ad hoc-commissie op basis waarvan de synode een besluit moet nemen. Het universiteits bestuur noemt de vergelijking tussen de theologische facultei ten van Amsterdam en Leiden, waartussen de synode woens dag moet kiezen, 'onevenwich tig'- De beschrijving van de Am sterdamse faculteit is 'tenden tieus en karikaturaal'. De positie van de kerkelijke hoogleraren wordt onjuist weergegeven. Ook wordt nauwelijks aandacht be steed aan het specifieke profiel (Reformatiegeschiedenis, socia le en menswetenschappelijke vakken alsmede vrouwenstu dies). Verder wordt het samen gaan van de faculteiten Letter en, Wijsbegeerte en Godge leerdheid wordt 'zeer tenden tieus negatief beschreven. Het Amsterdamse Universi teitsbestuur beklaagt zich dat de commissie geen contact heeft gezocht, in tegenstelling tot wat in het rapport wordt ge meld. De brief pleit ervoor de predikantsopleiding in de vier steden te handhaven, waarbij hoogleraren en docenten bereid moeten zijn op meer dan één locatie onderwijs te geven. Niet alleen de hervormde, maar ook de lutherse synode vergadert woensdag over het rapport van de commissie. In tegenstelling tot het voorstel voor de hervormde synode is de Lutherse Kerk wel van plan haar predikantsopleiding in Amster dam te handhaven. Sinds 1968 werken hervormden, luthera nen en doopsgezinden samen aan de Amsterdamse theologi sche faculteit. Flink tekort AMERSFOORT» ANP De jubilerende Evangelische Hogeschool (EH) in Amers foort moet dit cursusjaar re kening houden met een te kort van 150.000 gulden op een begroting van ruim 1,7 miljoen gulden. Dat heeft penningmeester J. Plante be vestigd. Morgen viert de or thodox-protestantse school haar twintigjarig bestaan. Directeur R. Plattèl 'ont kent noch bevestigt' de hoogte van het gat in de be groting. WEESP ANP Het Overlegorgaan van joden en christenen in Nederland (OJEC) wil meer gaan samenwerken met vertegenwoordigers van de mos limgemeenschap. Uiteindelijk moeten de nog 'uiterst voorzichtige' contacten uitgroeien tot een Abrahamitisch forum. Dat zei OJEC-voorzitter D. Pruiksma gisteravond tijdens de be stuursvergadering, die voor het eerst in de voormalige synagoge in Weesp plaatsvond. Volgens hem moet het forum een plaats worden 'waar wordt gewerkt aan vertrouwen tussen de drie monotheïsti- sche religies die Abraham als hun gemeenschappelijke aartsvader erkennen'. De inhoud van de gesprekken moet volgens Pruiksma algemeen van aard zijn, met onderwerpen die alle religies aangaan. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de toenemende secularisatie in de samenle ving en de relatie tussen de overheid en de religies. De toenadering naar moslims heeft vooralsnog geen invloed op de naamgeving van het OJEC, omdat Pruiksma niet verwacht dat moslims direct zullen toetreden tot het overlegorgaan. „Daarvoor liggen de relaties nog te gevoelig. Voor christenen is het jodendom een oorsprongsrelatie, voor moslims geldt dat niet. Het forum is in dit geval een betere ontmoetingsplaats." Het OJEC was tot voor kort gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam. Sinds begin januari vergaden het orgaan in de voor malige synagoge, die vorig jaar door de stichting Behoud Weesper synagoge werd aangekocht om te voorkomen dat het een spijker broekenwinkel zou worden. Behalve drie joodse kerkgenootschap pen zijn bij het OJEC -de Rooms-Katholieke, Hervormde. Gerefor meerde, Christelijke Gereformeerde, Lutherse en Oud-Katholieke Kerken aangesloten. GEREFORMEERDEGEMEENTEN Beroepen: te Alblasserdam: J.W. Ver- weij te Rijssen. KORTWEG Oecumene De bidweek voor de een heid van de christenen loopt dit jaar van 18 tot 25 januari. Voor her vormden, katholieken en gereformeerden in Alphen aan den Rijn is dit op woensdag 22 ja nuari aanleiding voor het houden van een oe cumenische dienst in de plaatselijke Maranatha kerk. Voorgangers zijn ds. W. van der Geer, pas tor J. Steenvoorden en dominee P. Wilschut. De dienst wordt opgeluis terd door het St. Ceacili- akoor van de St. Bonifa- ciusparochie. Het thema is; 'Laat u verzoenen met God'. De dienst be gint om 19.30 uur. Zangdienst In de gereformeerde Vredeskerk aan de Voorstraat 35 in Katwijk wordt zondag (19 januari) een meditatie-zangdienst gehou den. Voorganger is dominee G.F. Heene man, Rob van Efferink bespeelt het orgel. De liedkeuze is samengesteld uit bekende psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. Het koor 'Vocalis' onder leiding van Ab van Kapel verleent muzikale mede werking. De dienst begint om 17.00 uur. Moker Het radioprogramma van Moker - het me dia-overleg van kerken in Rijnland en de De Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Bollenstreek - staat het komend weekeinde in het teken van de actie Kerkbalans 'Ik te ken ervoor'. De overdenking is van A. van der Meijden uit Leiden. Moker zendt op zaterdagmorgen uit van 9.30 tot 10.00 uur en op zondagavond (een herhaling) van 18.00 tot 18.30 uur op de FM 105.7 en op de kabel op de FM 88. Boeddhisme Het Shambhala Centrum in Oegstgeest houdt vanavond een open bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme en meditatieve kunstbeoefe ning. Len Pruys houdt een inleidende lezing over het boeddhisme en na afoop kunnen er vra gen worden gesteld. Ook wordt informatie gege ven over de cursussen die dit voorjaar begin nen. Het Shambhala Centrum biedt elke don derdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur gele genheid tot meditatie- beoefening. De bijeen komst begint vanavond om 20.00 uur. Koffie-ochtend De Evangelische Omroep organiseert op woensdag 22 januari een 'Bij u op de koffie-ochtendin de Gereformeerde Kerk aan de Julianalaan 10 in Sas senheim. De bijeen komst begint om 9.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Gastspreekster is Tonneke Bij- ker, de presentatie is in handen van Bertie Richardson. De toegang is gratis, er is kin deroppas aanwezig. Open deur In de Alphense Maranathakerk wordt zon dagavond (19 januari) om 18.30 uur een 'Open Deur'-dienst gehouden. Voorganger is dominee P. Wilschut en het thema luidt 'Een goed begin'. Het Hervormd Kerkkoor Boskoop verleent medewerking aan de dienst. ARCHIEFFOTO WIM DIJKMAN L O F O LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr.18.00-19.30uuren Zaterdag 10.00-12.00uur 071-5128030 DIRECTIE B. M. Essenberg, G. P. Arnold (adjunct), J. Kiel (adjunct) H. G. HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, in der Post (adjunct) PUBUC RELATIONS W. H. C M. Steverink 071-5356356 OMBUDSMAN R.D.Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 -11.30 uur of per post. REDACTIE J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst J.M. Jacobs, chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin- en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie J. Preenen, chef binnen-, buitenland, eco Familieberichten: 02) 02. Redactie: 0 Hoofdredactie: 0 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot I RUBRIEKSADVERTENTIE Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot ABONNEMENTEN bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtigt ken tot het automatisch afschri,.- abonnementsgeld, ontvangen per betaling. VERZENDING PER POS! per kwartaal (NL) LEIDSCH DAGBLAD OP CASSE1 Voor mensen die moeilijk lezen, s hebben of blind zijn (of ec dicap hebben), is een samenvatte regionale nieuws uit het LeidschO geluidscassette beschikbaar. Vo« 0886-482345 (Centrum voor Gesp ZIEKENHUIZ ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis: vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.0C woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maandag t/m vrij tot 17.00; St. Elisabeth Ziekenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, vooi bovendien van 10 30- 11.15uuren van 19.45-21.00 uur Special Care Unit: 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00-19.30u overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verp Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 u daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur (voor vaders tot 21 Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag) Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14.30 18.30-19.00 uur. Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 i daarnaast ook 1115-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 14