/EIDEN Nieuwbouw Hogeschool dichterbij Kringloopwinkel in 'Midden' eur staat open bij arokkaanse Unie 'Overal dikke ijsvloer mogelijk' Ingeblikt oordeel Buurt stelt oordeel over nieuwbouw Bonaventura uit 'Zo af en toe een borrel kan geen kwaad' intratuin (OLLE DIEREN DAGEN! SAC 17 JANUAR11997 IANS JACOBS. 071-5356414, PLV -CHEF RUDOLF KLEIJN, 071-5356436 tomobilist ziet fietser niet Een 33-jarige automobilist die door de zon werd verblind gistermiddag een 66-jarige Leidse fietser aangereden op de nenschansweg. De fietser die de weg overstak ter hoogte Ie Zeemanlaan dacht nog even voor de auto langs te kun- naar werd geschept. Hij moest met verwondingen aan knie houder naar het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp worden icht. IV installeert regio-bestuur Vice-voorzitter A. de Geus van de vakcentrale CNV in- >ert op 23 januari in Centrum De Regenboog aan de Water- jn het bestuur van de CNV-regio Kuststreek. De installatie dat regio-bestuur past in het nieuwe beleid van de CNV om akbondswerk dichter bij de mensen te brengen en de leden dleen op de werkplek, maar ook in de woon- en leefomge- te benaderen. Binnen de regio Kuststreek worden platforms richt voor senioren en 'anders actieven'. Voor hen worden ;r andere thema-bijeenkomsten georganiseerd. Het CNV is ervan plan het beleid van de gemeenten kritisch te volgen. rum over armoede De Leidse afdelingen van het CDJA en de Jonge Socialis- louden op woensdag 22 januari een forumdiscussie over ar de en sociale uitsluiting. Eén van de vragen die op de dis- e-avond centraal staan is hoe gemeenten het probleem van jrukkende armoede te lijf kunnen gaan. In het forum heb- titting het CDA-Tweede-Kamerlid A. Doelman-Pels, wet- ler sociale zaken J. Laurier, en M. van der Velden van de van Kerken. Het gesprek wordt geleid door PvdA-afdelings- izitter C. Broeijer. De forumdiscussie begint om 20..00 uur in jvenzaal van café Het Kaizertje aan de Kaiserstraat. NO 1897 Zaterdag 16 Januari jaard van zekeren J.V.Q., te Noordwijk, geraakte gistermid- op hol omdat Q. de stoomtram wilde bijhouden, tijdens twijfelachtig vermaak hij in volle vaart een paard met wa- moest passeeren. Q. kwam daardoor tusschen de boomen :ht, zoodat zijn boeltje kort en klein was geslagen en de toe- hoten hulp niet anders dacht dan dat Q. dood bij den wagen Gelukkig was hij door het gebeurde slechts verschrikkelijk aan en van streek geraakt. Na eenigen tijd kon hij met het paard huiswaarts keren. NO 1972 maandag 17 januari een maand zal de groep Sassenheim van de Rijkspolitie in 'drie kleine hokkies', zoals adjudant B. Grevink (56), pscommandant, het zegt moeten behelpen. In de tweede van februari betrekken zij het nieuwe bureau op de hoek de Menneweg-Rusthoflaan. Niet alleen adjudant Grevink is met de aanstaande verhuizing. De gemeente Sassenheim ?t met een tekort aan administratieruimte. De afdeling ,,fi- :iën" van de secretarie zal in de vrijkomende ruimte worden [arokkaanse Unie Moul- itelt 'in de geest van de ra- n' tijdens de vastenmaand avond haar deuren open. imende weken zijn er bo en diverse voorlichtings- ïkomsten en lezingen, aka heeft daarbij een aan- am's - geestelijk leiders - lodigd als gastspreker, moslims in Leiden zijn al enige dagen aan het vas- Ze onthouden zich van ipgang tot zonsondergang ten, drinken, roken en ge- schap. Dit vasten is ver voor alle moslims vanaf berteit. doel van het vasten is de leid tussen arm en rijk in aktijk te brengen, de hon- in de behoeftige te begrij- )e ramadan is een periode nderlinge hulp en solidari- ïssen arme en rijke gelovi- fet is voor de moslims te- Onderzoek A J\ Het asietoekers- I J centrum in Wasse naar heeft om onderzoek gevraagd naar de aanhou ding van een Iraniër. Dwangsom Alkemade incas- I seert voor de eerste keer een dwangsom van een bedrijf dat twaalf keer de milieuwet overtrad. Beheerder elektriciteitscentrale positief over suggestie gemeente LEIDEN HANS KOENEKOOP De stromingen in het Leidse grachtenwa ter kunnen vrijwel zeker tot stilstand wor den gebracht als er ijs ligt. Volgens installa tiebeheerder J.J. Honcoop van het Elektri citeitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) is het na melijk technisch mogelijk koelwater in te nemen aan dezelfde kant van de dam in de Maresingel waar de elektriciteitscentrale het loost: ,,In die omstandigheid kan in principe overal een dikke ijsvloer blijven liggen." Honcoop reageert hiermee positief op de suggestie van de gemeente Leiden om het innamepunt van het koelwater te ver plaatsen. Het koelwater wordt nu nog aan de oostzijde van de dam in de Maresingel aangezogen, hetgeen een sterke stroming veroorzaakt in dat deel van de singel. Die stromingen blijken op hun beurt weer de oorzaak van het snelle wegsmelten van ijs; niet alleen op de Maresingel, maar ook verder de stad in op de Oude Herengracht en Oude Vest. „Er zijn nog niet zo lang geleden oude kanaaldelen ontdekt die geschikt zijn voor het opzuigen van koelwater aan de westzij de van de dam. Een grote technische in greep in de centrale is dus niet eens no dig", zegt de installatiebeheerder. Usprobleem Leiden kampt eigenlijk al jaren met een ijsprobleem. Nooit is er een eensluidende verklaring gevonden voor het mysterieuze verschijnsel dat ijs in de grachten van de ene op de andere dag kan smelten. Nu lijkt iedereen het erover eens dat stromingen onder de ijsvloer die worden veroorzaakt door de elektriciteitscentrale schuldig zijn aan het fenomeen. Toch waakt Honcoop voor al te veel op timisme. „De praktijk moet uitwijzen of het helpt. Persoonlijk geloof ik niet dat je met een aanpassing van de centrale het probleem in zijn geheel hebt verholpen. Er spelen meer factoren een rol. De wind bij voorbeeld. Als het windstil is, hoopt zich binnen de bebouwing warmte op die ook van invloed kan zijn op het ijs." Voorts denkt Honooop dat het niet mo gelijk zal zijn stroming helemaal uit te slui ten. „Als we het koelwater laten circuleren dan zal dat onherroepelijk leiden tot een hogere temperatuur van het water. Als het koelwater te heet wordt, zullen we toch weer koud water van elders moeten laten instromen." Hij zegt wel dat geloosd koelwater van drie graden celcius koud genoeg is om weer te kunnen innemen. „Het Hoog heemraadschap van Rijnland heeft nor men opgelegd voor de watertemperatuur. Het mag bijvoorbeeld nooit heter dan 30 graden worden geloosd. Anders krijg je problemen met het zuurstofgehalte van het water en gaan de vissen dood. De maximum temperatuur om te kunnen in nemen is 22 graden. Wat dat betreft lijkt er in de winter wel wat mogelijk. We zouden moeten berekenen hoe lang koelwater kan circuleren voordat het de maximale tem peratuur bereikt." Honcoop ziet met belangstelling het overleg met de gemeente tegemoet. „Het is heel nuttig om eens met een aantal des kundigen om tafel te gaan." Project van buurtwerkmaatschappij vens een periode van bevesti ging van het geloof en bewust zijn van 'de alomvertegenwoor- digde God'. De bijeenkomsten bij Moul- taka staan in het teken van be zinning. Vanavond is er een le zing over 'Moslims in het wes ten' en daarnaast een literaire wedstrijd; zaterdag en zondag staan islamitische filmavonden geprograihmeerd. Vrijdag 24 ja nuari is er een lezing over 'op voeding in de het individu en zaterdag 25 januari volgt 'consequenties van de Mohar- ramat op het individu'. Vervol gens is er op vrijdag 31 januari een discussieavond met als the ma 'Leiden, een stad om in te wonen' en volgt de dag erna een lezing over 'verantwoorde lijkheid in de islam'. Het gebouw van Moultaka aan de Langegracht is elke avond vanaf 18.30 uur (salat ta- raouihe) geopend. Op onze dierenafdeling treft u een uitgebreid assortiment aan voor uw huisdieren. Nu speciaal voor uw katten en poezen: alle smaken Gourmet (blik van 400 gram) van 1,69 voor (Maximaal 24 blikjes per klant) HET GROENE WARENHUIS JOB DE KRUIFF 'De Gracht', de nieuwste buurt werkmaatschappij van Leiden, opent vandaag in haar pand aan de Middelstegracht een nieuwe kringloopwinkel en zeefdrukwerkplaats. De organi satie grijpt deze gelegenheid aan om zich te presenteren aan de bewoners van het stadsdeel midden. Nu ziet de kringloopwinkel er nog opgeruimd uit. Enkele op roepen waren genoeg om al een aardige collectie meubelen, boeken en huishoudelijke arti kelen aan te kunnen bieden. „Zo'n tien keer per dag bellen er mensen die spullen kwijt wil len", aldus coördinator Jan Ma- rijt. De enorme zolder wordt als alles goed gaat op korte termijn bij de kringloopwinkel getrok ken. Nog voor de opening is het project al een succes. Een schit terende racefiets trekt de aan dacht, maar blijkt helaas ver kocht. Marijt noemt de buurtwerk maatschappij een 'uniek' werk gelegenheidsproject. Het doel is werklozen te activeren, de werkgelegenheid in het stads deel midden - alles binnen de singels en de Zeeheldenbuurt - te bevorderen en de leefbaar heid te vergroten. Binnen de stichting kunnen bewoners uit het stadsdeel werkervaring op doen en hun kansen op een re guliere baan vergroten. Naast een aantal door de overheid ge subsidieerde banen (banen pool, JWG en Melkert) zijn ook vrijwilligers welkom bij De Gracht. „Vanmiddag meldde zich nog iemand, een technicus, dus die kan ik goed gebruiken", zegt Marijt. Over een jaar hoopt De Gracht een werkplaats te openen waar meubelen en ka potte apparaten van bewoners gerepareerd kunnen worden. Behalve de kringloopwinkel zijn in het voormalige pand van de Leidse Duinwater Maat schappij een drukkerij en een fietsenwerkplaats gevestigd. Marijt: „We richten ons op mensen in de wijk die niet zo veel te besteden hebben. Als ie mand met een hele mooie fiets komt, zeggen we 'ga maar naar 'n echte'." De drukkerij verzorgt het drukwerk van buurtvereni gingen, clubhuizen en andere low budget-organisaties. De buurtwerkmaatschappij beheert daarnaast de speeltuin De Dronken Leidenaar houdt buurt wakker De hele buurt kon afgelopen nacht meeluisteren toen een 27-jarige bewoner van de Zaanstraat de volumeknop van zijn televisie op volle kracht zette. De man, die te diep in het glaasje had geke ken, genoot van de geestelijke liederen op een buitenlandse zender, maar de buren stel den er geen prijs op in hun nachtrust te worden gestoord. Ze waarschuwden de man maar die trok zich daarvan niks aan. De politie nam de televisie uiteindelijk mee. Dat hielp niet. De buren konden opnieuw de slaap niet vattten omdat de Leidenaar zelf ging zingen. Uit volle borst. Doorbraak in het Katoenpark. Wethouder J. Laurier (werk, sociale zaken en wijkbeheer) opent vanmiddag om 16.30 uur de kringloopwinkel. De bewo ners van het stadsdeel midden Universiteit verkoopt grond voor drie miljoen De Leidse Hogeschool heeft een flinke lap grond gekocht van de Rijksuniversiteit Leiden. Dat betekent dat nog dit jaar de eerste paal de grond in gaat voor het nieuwe on derkomen van de Leidse Hogeschool aan de Endegees- terwatering. LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE 8Dat gebouw wordt drie keer zo groot als het huidige pand. Be halve de huidige gezondheids zorgopleidingen, krijgen hier ook een opleiding 'leraar basis onderwijs' en verschillende op leidingen voor maatschappelijk werk onderdak. De Leidse Hogeschool heeft lange tijd onderhandeld met de universiteit en uiteindelijk drie miljoen gulden betaald voor de grond, ongeveer 13.000 vierkan te meter. De nieuwbouw achter de Wassenaarseweg waar straks meerdere opleidingen worden gehuisvest, gaat de Hogeschool zo'n 38 miljoen gulden kosten. Als alles volgens het plan ver loopt, staat het gebouw er aan het eind van 1999. Dat betekent dat Leiden vanaf die datum ook een Pedagogi sche Academie voor het Basis Onderwijs, Pabo, kan aanbie den. Nu is er alleen een christe lijke Pabo in Oegstgeest. Pogin gen om met die Pabo te gaan samenwerken zijn voorlopig van de baan. Wel komen de Pa- bo's in Den Haag en Heemstede in 1999 naar Leiden. Ook de la boratoriumopleidingen die nu in Leiderdorp worden gegeven, komen in de nieuwbouw te recht. Verschillende opleidin gen voor maatschappelijk werk komen van Den Haag naar Lei den. „Met de nieuwbouw op één locatie kan de Leidse Hoge school zich als één herkenbare Leidse Hogeschool presente ren", aldus een woordvoerder. LEIDEN. ARJAN VAN DUK Een 'mooi' maar ook hoog ge bouw vlak aan de overkant van de straat of een iets lagere 'blok kendoos' een paar meter ver derop. Voor die keuze stonden bewoners van de Kernstraat en de Verdamstraat gisteravond tij dens een informatiebijeen komst over de nieuw te bouwen vleugel van het Bonaventura- college. Het eerste gebouw ge niet de voorkeur van de school en de Leidse architect B. Veld man, maar valt buiten het be stemmingsplan dat de gemeen te voor het gebied heeft ontwor pen. Om het toch te bouwen, is de mening van de omwonen den van doorslaggevend belang. Veldman wilde zijn oorspron kelijke ontwerp niet zonder slag of stoot opgeven en stapte met de twee ontwerpen naar het ge meentebestuur. „De gemeente gaf me het voordeel van de twij fel. Als ik de buurtbewoners voor mijn plannen kan winnen, gaan ze misschien toch door", hoopt de architect. De nieuwe vleugel moet twee opeengestapelde gymzalen, achttien nieuwe lokalen en een aula herbergen. Nieuwbouw is nodig omdat de school in de loop der tijd flink uit zijn jasje is gegroeid en zich niet langer met noodlokalen wil behelpen. Bo vendien verwacht het schoolbe stuur in de komende jaren een forse groei van het aantal leer lingen tot maximaal twaalfhon derd. Beide ontwerpen, het 'mooie' gebouw en de 'blokkendoos', tellen twee verdiepingen. Het voordeel van het eerste gebouw is volgens de architect dat het beter past bij het door Dudok getekende oude gebouw. Daar bij heeft het in tegenstelling tot het andere ontwerp geen ra men, zodat de bewoners van de Verdamstraat minder last van inkijk zullen hebben. Ook voor ziet dit plan in een ondergrond se fietsenstalling. Het nadeel van dit ontwerp is vooral de hoogte. Veldman ziet namelijk het liefst een schuin dak op zijn gebouw, dat daar door een meter hoger wordt dan is toegestaan. Volgens een bewoner van de Verdamstraat is een schuin dak weliswaar mooi er, maar scheelt het behoorlijk wat zon. „En ik heb mijn huis nu juist vanwege de zonnige tuin gekocht." Een andere bewoner zei 'niet bij voorbaat negatief te staan tegenover de voorkeur van de architect, maar vond de infor matie 'te summier' om een goe de afweging te kunnen maken. Daarop beloofde het schoolbe stuur de omwonenden tekenin gen met exacte maten toe te sturen, zodat ze zich een beter oordeel kunnen vormen. Op woensdag 22 januari volgt dan een tweede informatie-avond in het Bonaventuracollege. De bouwwerkzaamheden beginnen uiterlijk in november en worden volgend jaar augustus afgerond. De nieuwe kringloopwinkel aan de Middelstegracht wordt vanmiddag geopend. foto dick hocewoning kunnen vanaf 16.00 uur een kijkje nemen bij 'De Gracht', Middelstegracht 38. Snorfietser geschept op Boerhaavelaan Een 44-jarige snorfietser uit Voorhout is gistermiddag op de Boer haavelaan in Leiden aangereden door een 74-jarige automobilist uit Warmond die rechtsaf wilde slaan maar de snorfietser geen voorrang verleende. De man uit Voorhout moest gehecht worden aan een hoofdwond in het Diaconessenhuis. Leidse onderzoeker Verkerk over kans op hyperactief kind na alcoholgebruik tijdens zwangerschap LEIDEN CAROLINE V Reden tot paniek is er niet, benadrukt de Leidse on derzoeker dr. Paul Verkerk. „Als vrouwen dagelijks en gedurende de héle zwangerschap een glaasje alcohol of meer drinken, hebben zij een verhoogde kans op een hyperactief kind. Maar zo af en toe een glas kan geen kwaad." Verkerk is arts en onderzoeker bij TNO preventie en gezondheid en promoveerde deze week op zijn proef schrift over de effecten van matig alcoholgebruik op het ongeboren kind. „Bekend is dat overmatig alco holgebruik schadelijk is voor de ongeboren vrucht. Zo weten we dat aan alcohol verslaafde moeders een gro te kans hebben op hele drukke, hyperactieve kinderen. Maar dan heb ik het over het consumeren van zes gla zen alcohol per dag. Het leek me interessant om na te gaan hoe dat zit bij 'sociale' drinkers: vrouwen die af en toe een glas alcohol nemen." Verkerk constateert dat vrouwen die dagelijks meer dan een glas drinken of wekelijks meer dan zeven gla zen alchohol achter elkaar, ook een grotere kans heb ben op een druk kind. „Hyperactieve kinderen kun je snel herkennen: ze bewegen veel, kunnen bijna niet stilzitten. Ze hebben moeite met concentratie en zijn snel afgeleid. Als je hen een vraag stelt, kunnen ze bij na niet wachten met het geven van een antwoord. Ze zijn druk en impulsief. Dat gedrag openbaart zich van af een jaar of twee drie en verdwijnt op latere leeftijd, meestal als de kinderen in de pubertijd komen." Ook is er verband tussen roken, veel drinken en een laag geboortegewicht, concludeert Verkerk in zijn proefschrift. Kinderen van drinkende en rokende vrouwen wegen gemiddeld 7 procent minder dan kin deren van moeders die tijdens de zwangerschap wel veel rookten maar niet dronken. Helemaal niet drinken en roken tijdens de zwanger schap is natuurlijk het allerbeste. Maar volgens Paul Verkerk is het ook geen ramp als de aanstaande moe der zo af en toe een glaasje nuttigt. „Dat heeft geen ef fect op de ontwikkeling van het kind, zo blijkt uit on derzoek. Wel weten we uit dierproeven dat af en toe heel veel drinken - meerdere glazen achter elkaar - schadelijker is voor de vrucht dan dagelijks een klein beetje. Maar zwangere vrouwen zijn oud en wijs ge noeg om zelf te bepalen hoe ze zich gedragen tijdens de zwangerschap. yVMVtl .pvrij. 17 en zat. 18 januari. VRIJDAG is er een biologische dierenvoedingsadviseur en I 'ei boerderij- en huisdieren. ZATERDAG zijn de dieren er kunnen de kinderen op een pony rijden, vogeltaartjes maken 1ar zijn allerlei verenigingen. I al'e dagen zijn er, naast bovenstaande aanbieding, ook nog I andere aanbiedingen op onze dierenafdeling.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 13