Edammer al eeuwen populair Wegwijzer in buitenlandse kazen mi Smaak Nieuwe Franse geitenkaas VRIJDAG 17 JANUAR11997 REDACTIE *WIM VAN BEEK *072-5196258 Van bemanning VOC-schepen tot Amerikaanse toeristen MARTHA DE JAGER De Edammer is een eeuwenou de kaassoort die goed bestand is tegen reizen. De Edammer, sa men met de Noord-Hollandse Goudse sinds kort in het bezit van het Europees kwaliteitspre dikaat (een soort 'appellation d'origine controlée AOC'), loopt bij hogere temperaturen niet meteen uit en daarom werd de Edammer al snel een exportpro duct voor de tropen. In het ruim van menig VOC-schip bevon den zich de ronde Edammer ka zen die we nu nog kermen. Elke schepeling had voor eigen ge bruik recht op een aantal kazen, maar was wei verplicht daar goed voor te zorgen om een deel voor de terugreis over te houden. Soms duurde de zee reis zo lang, dat de kazen tegen bederf met teer werden inge smeerd. Wie in de winkels op Schiphol gaat kijken kan zien hoe bekend deze Noord-Hollandse kaas in de wereld is geworden. Ze lig gen er in allerlei soorten en ma ten voor de toeristen uitgestald. Altijd in een rode of oranje-gele Champignons groeien door Als champignons voor langere tijd in de koelkast bewaard moeten worden, moet de wortel er worden afgesneden, anders blijft hij groeien. Dat advies komt van koelkastproducent Gram A/S. De champignon is geen groen te. Een zogenaamde sporen- plant. Hij blijft zijn hele leven ademen en groeien, waardoor zowel de kwaliteit als de houd baarheid vermindert. Dit proces kan niet worden gestopt, maar wel vertraagd, aldus Gram. Voor de houdbaarheid is het van groot belang, dat de paddestoe len zo koud mogelijk worden bewaard. Dat wil zeggen op de onderste schappen in de koel kast. De houdbaarheid kan ver der worden verlengd door de wortel af te snijden voordat u de paddestoelen in een plastic zak legt - of in een van de vele klei ne Gram-bewaardozen. De champignons kunnen het beste, net voor ze worden gebruikt, onder stromend water worden afgespoeld. Als de champignons in het water worden gelegd, worden ze zacht en verliezen hun smaak. verpakking, anders zouden de buitenlanders de kaas niet her kennen. Edammers bestemd voor export hebben door de eeuwen heen altijd een rode be schermlaag gekregen. Vroeger wreven de boeren hun kazen in met vermiljoen-kleurstof, later werden gedetineerden in het rasphuis aan het werk gezet om spaanders uit Braziliaans per- nambukhout te raspen. Hieraan onttrok men een rode verfstof voor de kaas. Daarna gebruikte men lijnolie en tegenwoordig krijgen de kazen een bad van rode paraffine. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant is de exportkaas ge kleurd. Voor het stremmen wordt de melk licht oranje ge kleurd met orleaan. Orleaan, ook 'anatto' of'ruku' genoemd, werd door de zeevaarders mee genomen uit de tropen waar men met de zaadjes de bakolie kleurt. Kaaskoppen Door de grote vraag werd de Noord-Hollandse Edammer de eerste kaassoort die fabrieksma tig werd geproduceerd. Voor de ronde vorm gebruikte men uit wilgenstammen gedraaide kaaskoppen' die inmiddels door plastic zijn vervangen. De klanten worden op hun wenken bediend. De Spanjaarden heb ben hun 'queso de bola' graag bros zodat hij goed geraspt kan worden, naar Noord-Frankrijk gaat de minder zoute, platte Commissiekaas. Zo genoemd omdat dit buitenmodelletje pas werd gemaakt als er commissie (een opdracht) was. In Frankrijk wordt het hogelijk gewaardeerd wanneer de kaasmijt een beetje tot ontwikkeling is gekomen. Het geeft er een walnootsmaak- je aan. Heerlijk met een glaasje wijn. Wanneer een rode wijn niet al te uitgesproken van smaak is gaat deze, evenals een sherry of een moezelwijn, goed samen met een belegen Edammer. Bij de jonge kaas is een witte Bor deaux meer geschikt en tegen een glas port is de oude Edam merwei opgewassen. Een nieuwe pittige roomkaas die een stevig glas port ook kan verdragen is de Kernhem. Ont wikkeld op het landgoed Kem- De 'Noord-Hollandse kaas Edammer' die nu naamsbescherming in de Europese Unie geniet en een Europees kwaliteitspredikaat heeft gekregen. foto studio wick natzijl hem met de corynebacterie. Deze bacterie trof men aan op Edammers in de maak, die vroeger tijdens een natte winter in sterkgeurende platte koeken, de z.g.'meshangers' verander den. De vette najaarsmelk was er schuld aan. Het werden geen Edammers maar de lekkere pit tige smaak van deze kaas, die aan het mes bleef hangen, werd niet vergeten. Hoe een Noord-Hollands kaasje aan de andere kant van de we reld wordt gevuld is te proeven in de 'Keshi Yena'. Een traditio neel kerstbuffetgerecht op Cu rasao. Daarvoor worden aller eerst de beschermlagen van een Edammerkaas in een bak warm water weggeschrapt. Na het uit snijden van een dekseltje volgt uithollen tot er 1,5 centimeter wand overblijft. De uitgeholde kaas wordt weer in warm water geweekt, gedroogd en gevuld met een gebakken mengsel van vis of vlees, groenten, pruimen, olijven, kruiden etc. In een goed passende schaal, tegen uitzak ken, gaat de gevulde kaas met dekseltje (au bain marie) in de oven. Daarna volgt even opstij ven, keren op een platte schaal en het aansnijden aan tafel. Het is verrassend om te zien hoe zo'n bolle Edammer tot een kleurige warme ster kan worden getransformeerd. Chavrine is de naam voor een nieuwe Franse geitenkaas. De smaak is fris en uiterst zacht Bongrain Nederland B.V. aanbieder van onder andere Paturain, Rambol en St Möret brengt Chavrine in een pirami- de-vormig doosje op de markt. Chavrine is smeerbaar en dus ge schikt voor gebruik op brood en toast. Het zuivelproduct speelt zo in op de trend buitenlandse kaas overal voor te kunnen gebruiken. Per jaar wordt door de Nederlandse consument voor 350 miljoen gulden aan buitenlandse kaas uitgegeven. foto pr WIM VAN BEEK Hollandse kaas is populair in en buiten Nederland. Vorig jaar was de kaasproductie 10.000 ton hoger dan het jaar daarvoor, waarmee in totaal 690.000 ton kaas in Nederland werd gepro duceerd. Daarmee steeg de kaasconsumptie tot 14,7 kilo per hoofd van de bevolking. Maar de verkoop van Neder landse kaas in Frankrijk gaat' slecht, in tegenstelling tot Duitsland. Er ging 4 procent minder Goudse, 7 procent min der Maasdammer en 12 procent minder Edammer kaas heen. Oorzaak: de hevige concurren tie van buitenlandse kaas en 'het fletse imago dat Nederland als kaasproducent in Frankrijk heeft', aldus een vertegenwoor diger van het Nederlands Zui- velbureau in Parijs. Nederland se kaas staat in Frankrijk be kend als kaas voor kinderen, niet voor kaaskenners, zoals de Fransen zichzelf graag profile ren. Zoals Spanje meer het accent op de export naar Nederland van oudere sherry's, moet Nederland het accent gaan leggen op de export van oudere kazen naar Frankrijk. De Fransen weten weinig van de grote verscheidenheid aan Hol landse kazen. Dat de kennis over buitenland se kazen kan worden bevor derd, bewijst uitgeverij Why Not? in Loenen aan de Vecht, die er alles aan doet om buiten landse kazen in Nederland be kendheid te geven. Er wordt hard gewerkt aan het verschij nen van twaalf boekjes over kaas, steeds met dertig kaasre cepten. De recepten zijn be stemd voor borrelhapjes, voor gerechten, soepen, tussenge rechten, hoofdgerechten en nagerechten. „Kaas is erg populair in Neder land", zegt Fransje Bruins van Why Not?. „In de winkels zien we steeds meer soorten buiten landse en nieuwe Nederlandse kazen. Maar wat kun je er alle maal mee doen? Op brood, als borrelhapje, als sausje over de bloemkool, soms in de sla en op een kaasplateau. Daar blijft het veelal bij. Jammer, want met kaas is juist zoveel meer moge lijk. Van lekkere kleine hapjes tot de smakelijkste maaltijden." De kaasboekjes hebben een praktisch fortmaat (15 bij 11 centimeter) en een waterafsto tende kaft. De recepten zijn voor dagelijks gebruik, makke lijk en snel te maken. Daarvoor hebben de twee cuisiniers Henk Prins en Jon Eykens van Auber- ge Le Bastion in Naarden Ves ting gezorgd. De eerste vier deeltjes (2,98 gul den per stuk) zijn al verschenen en behandelen de Nederlandse (met recepten voor Friese kaas terrine tot een Limburgse sala de), Deense (o.a. Oste, Havarti, Esrom en Mycella) Italiaanse (o.a. Parmensan, Gorgonzola, Pecorino, Provolone en Taleg- gio) en Zwitsere o.a. Emmen- tal, Gruyère, Raclette, Appenzel- ler) kazen. Ze verschijnen niet allemaal tegelijk. Komend voor jaar verschijnen er weer twee: Duitsland en Frankrijk. De boekjes zijn verkrijgbaar bij de van Waaver De Kaasboermet. Voor formatie: 0294-233131. OPGAVE KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1. kneuzing; 5. krachtterm; 9. dierenverblijf: 10. prul; 12. be deesd; 13. rund; 14. msekt; 15. dat wil zeggen (Lat. afk.); 17. ei- keschors; 19. Griekse zuilen gang; 22. koerier; 24. meisjes naam; 26. zoutoplossing; 27. blad; 28. deel van een fuik; 29. muzieknoot; 30. dwaas; 31. vo- gelprodukt; 33. ontkenning; 35. ratelpopulier; 38. lang tapijt; 40. boosheid; 42. duo; 44. vruchten- pulp; 45. taxi (Eng.); 47. jon gensnaam; 49. cowboyfeest; 50. persoonlijk vnw.; 51. trotse hou ding; 53. watering; 54. afgemat; 55. projektiel; 56. toon. Verticaal: I. soort bladgroente; 2. land tong; 3. voegwoord; 4. ar; 5. gie rigaard; 6. rivier in Siberië; 7. bijbelse naam; 8. zuivelprodukt; II. bakplaats; 16. gevangenis kleding; 18. soort koekje; 20. ti tanium; 21. gegroet; 22. jon gensnaam; 23. lidwoord; 25. aal vork; 26. kaartspel; 32. herhaal delijk; 34. cijfer; 36. bedrag; 37. kielspit; 39. voorzetsel; 41. mu zieknoot; 43. echtgenoot; 45. ty pe revolver; 46. smal stromend water; 48. projectieplaatje; 50. hemellichaam; 52. rooms-katho- liek; 54. familielid. OPLOSSING CRYPTOGRAM gedekt e—r—e— naadloos t—a—p—o— bik-urk os-t- muiltj e -i-o-e- f lats HEINZ p/sacatp/s /ac 0/n/j'loat'a/ a/£t, pd 's a/sst 'a/6swspa/s £&s&a/acatt al/sa/, pa's staspss acat. TOMPOES Tom Poes en de Niks „Die knecht zei, dat zijn toto-uitslagen goed waren," zei Hieper. „Hij had ze uit de toekomst, zei hij en hij wilde een knaak betalen als ik zijn brief zou posten. Nou, toen dacht ik; die knaak is meege nomen, dacht ik..." Super trad nader en griste de enveloppe met een geoefende greep uit de hand van zijn compagnon. „Geef hier!" sprak hij. „Nou, nou," hernam Hieper verontwaar digd. „Kan het niet zachter? ik vertel je toch eerlijk, dat ik een knaak verdiend heb? We zullen delen; ik twee..." „Ik word misselijk van jouw knaak!" snauwde de ander. „Je mag hem houden, maar dat briefje is van mij." „Dat briefje?" herhaalde zijn vennoot onthutst. „Dat is een ingevuld toto-for mulier. Wat moetje daarmee?" „Hiep," zei de oudste firmant ernstig, „je denkerwt rammelt. Je bent een sukkel en je zult het nooit leren." Met deze woor den scheurde hij de enveloppe open en trok het formulier van Joost te voorschijn. „Juist," hernam hij, „ik ruik zaken. Als die opgepoetste valet beweert, dat deze uit slagen uit de toekomst komen, dan zijn ze waard om overgeschreven te worden. Door mij; met mijn eigen balpen. Want daar op Bommelstein zit het grootkapi taal, jongen. En het is best mogelijk dat die lui door hun relaties een beetje in de toekomst kunnen kijken." De heer Hieper betrok. Verslagen keek hij toe, terwijl Super het briefje kopieerde en langzaam nam hij zijn hoed af. „Zo had ik het nog niet bekeken," prevel de hij eerbiedig. „Dat is een goed idee, baas. Maar we doen toch samen, hè? Als je wint, bedoel ik." „Je krijgt tien procent," mompelde zijn medefirmant. Hij beklom het trapje en wierp het ver frommelde formulier van Joost het raam uit. „Pas op de zaak, Hiep," vermaande hij. „Ik ga even mijn brief posten." H W R DOOR JAN VISSER Om de hoeveelheid winterweer te kunnen classificeren is een aanta methoden in omloop. De meest gebruikte is die van de Duitser Heil mann. Deze betrekkelijk eenvoudige methode, het koudegetal, wore samengesteld uit de som van alle etmalen met een gemiddelde ten, peratuur onder nul over het tijdvak november-maart. Het nadeel va: dit wintercriterium is echter dat dagen met 's nachts lichte tot matt vorst en overdag maxima tot meer dan 5 graden (deze week dus) ge bijdrage leveren terwijl ze bij menigeen toch gevoelens van winterer leveren. Het ijs blijft dankzij de zeer droge lucht in topvorm, 's ochtends mo er flink gekrabd worden en op schaduwrijke plekken verdwijnt deri niet. Om al die redenen is het vorstgetal van IJnsen, dat berekend wordt uit vorstdagen, ijsdagen en zeer koude dagen (etmaalminimi onder -10 graden), een betere vorstmaat. Op grond van dit vorstgefc staat de winter van 1996-1997 nu op een tweede plaats, achter de eeuwwinter 1962-1963. Of de rest van de winter de race met de kopgroep kan volhouden lig uiteraard in de schoot der toekomst verborgen. De komende tijd ise evenwel geen sprake meer van serieus winterweer. Weliswaar komt na het weekeinde boven het zuiden van Scandinavië een hogedrukg bied tot ontwikkeling maar dit systeem trekt vrij snel naar het zuid oosten weg. Een depressie boven Frankrijk kan zich daardoor naarl noorden uitbreiden en neerslag (dinsdag mogelijk sneeuw) veroorzt ken. De nachtelijke temperaturen blijven in deze situatie rond het vries punt steken. Na wat regen de komende nacht is het morgen overd$ droog. Eerst is er vrij veel bewolking en met name aan de kust kan mist optreden. Later breekt de zon af en toe door en lopen de tempt raturen op tot zo'n 6 graden. De wind is meest matigen waait uit He zuidwesten. In de loop van zondag bereikt een volgend storingsgebi ons land. Dat betekent opnieuw enige tijd regen. u R KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met vrijdag. Noorwegen: Veel bewolking en af en toe regen of sneeuw; vooral langs de westkust. In het zuidoosten van daag kans op enkele op klaringen. In het noorden overdag matige of stren ge vorst. In het zuiden rond het vriespunt bij Os lo tot plus 5 bij Bergen. Zweden: In het algemeen veel be wolking en af en toe re gen of sneeuw. Vandaag in het zuiden mogelijk enkele opklaringen. In het noorden matige tot strenge vorst en in het zuiden maxima iets bo ven het vriespunt. Denemarken: Vandaag nog vrij zonnig en plaatselijk mist in de ochtend. Morgen bewolkt en nu en dan regen. Middagtemperatuur rond plus 4 graden. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: In het zuidbosten vandaag eerst nog kans op wat zon. Verder wisselvallig weer met van tijd tot tijd regen. Af en toe ook veel wind. Maxima uiteenlo pend van 6 graden in Engeland tot plaatselijk 10 in Ierland. België en Luxemburg: Vandaag eerst nog wat zon. Daarna ge leidelijk bewolkt en tot de avond bijna overal droog. Morgen bewolkt en af en toe regen. Middagtemperatuur op veel plaatsen rond 5 graden; in de Arden nen hier en daar wat lager. Noord- en Midden-Frankrijk: Van het westen uit een toenemende bewolking en kans op regen. Morgen in het westen ook enkele opklaringen. Middagtemperatuur uiteenlopend van 10 graden in het westen tot iets boven het vriespunt in de Vogezen. Portugal: Wolkenvelden en enkele regen- en on weersbuien. Vandaag vooral in het zui den ook zon. Maximumtemperatuur aan zee rond 15 graden. Madeira: Wisselend bewolkt en enkele regen- of onweersbui. Middagtemperatuur onge veer 18 graden. Spanje: Wolkenvelden en af en toe (buiige) re gen, mogelijk ook onweer. Ook kans op wat zon, vooral morgen in het zuidoos ten. Middagtemperatuur uiteenlopend van een graad of 8 in het binnenland tot rond 18 aan de Costa's in het zui den. Canarische Eilanden: Wisselend bewolkt en kans op een re gen- of onweersbui. Aan de zuidstran- den zonniger en droger. Middagtempe ratuur ongeveer 22 graden. Marokko: Westkust: vandaag af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Morgen meer wolken met vooral in het noorden kans op een enkele regen- of onweers bui. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Tunesië: Af en toe zon en vooral Morgen kans op een bui. Maxima rond 17 graden. Zuid-Frankrijk: Geleidelijk van het westen uit meer be wolking en kans op regen. In het zuid oosten vandaag eerst nog wat zon. Morgen in het westen weer enkele op klaringen. Middagtemperatuur rond 10 graden; vandaag aan de voet van de Pyreneeën hier en daar hogere maxi ma. Temperatuur op 2000 meter in de Pyreneeën rond het vriespunt, in de Al pen enkele graden daaronder. Mallorca en Ibiza: Wisselvallig weer met kans op enkele (onweers)buien. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Italië: Flinke zonnige perioden en met name in de Po-vlakte kans op mist. Morgen in het westen meer bewolking en kans op een bui. Middagtemperatuur uit eenlopend van een graad of 5 in het noorden tot 15 in het zuiden en op Si- Corsica en Sardinië: Vandaag nog flinke zonnige perioden en vrijwel overal droog. Morgen meer bewolking en kans op een regen- of on weersbui. Middagtemperatuur rond 14 graden. Malta: Vrij zonnig en vooral morgen kans op een (onweers)bui. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Griekenland en Kreta: Vrij zonnig en droog. Middagtempera tuur meest tussen 11 en 16 graden. Turkije en Cyprus: Kusten: flinke perioden met zon en droog. Middagtemperatuur uiteenlo pend van 12 graden op Dardanellen tot 18 op Cyprus. Duitsland: Vandaag nog overwegend zonnig en droog. Morgen veel bewolking en kans op wat regen of plaatselijk sneeuw. Middagtemperaturen uiteenlopend van een graad of 5 in het noorden tot rond het vriespunt in het zuidoosten. Temperatuur op 1500 meter rond plus 4 graden. y 7mTr <o tr^=é< Jf™ I 14 x- .167] c£ vêJ bewolkt onweer -W warmt* regen m sneemy -T- koufrort opklanngen Ikï hasel -j t *>n"'g 19 temperatuur hecto pa ZATERDAG 18 JANUARI 1997 Zon- en maanstanden Zon op 08.39 Zon onder Maan op 13.20 Maanonderl Waterstand IJmuiden Katwijk Hoog 11.26*--.-- 10.59 Laag 06.54* 19.15 06.35 Weerrapporten 17 januari 07 uur: Amsterdam onbew. Eindhoven Oen Helder Rotterdam Vlissingen Maastricht Aberdeen Barcelona Berlijn Boedapest Cyprus Dublin Frankfurt Genève Helsinki Innsbruck Istanbul Klagenfurt Kopenhagen. licht bew Londen onbew Luxemburg onbew Madrid half bew. Malaga half bew. Mallorca grondmist Malta licht bew Moskou half bew. München onbew licht be Nice Oslo zwaar bew Panjs onbew. Praag mist Rome grondmist Split licht bew. Stockholm zwaar bew. Warschau mist Wenen ijzel Zurich mist Bangkok licht bew. Buenos Aires onbew Casablanca zwaar bew Johannesburg zwaarbew. Los Angeles onbew. New Orleans onbew. New York zwaar bew. Tel Aviv licht bew. Zwitserland: Eerst nog zonnig en vooral noorkant van de Alpen kans op mis laaghangende bewolking. Morgein het westen uit meer bewolking ent op wat regen of sneeuw. Temperal 2000m dalend naar iets onder I vriespunt.In de dalen maxima ie Oostenrijk: Flink wat zon maar in de dalen kart mist of laaghangende bewolk Droog. Middagtemperatuur uitee pend van iets onder nul bij mist of wolking tot plus 5 bij zon. Temp tuur op 2000 meter dalend tot iels der het vriespunt. Polen: Zonnige perioden, maar plaat;: kans op hardnekkige mist. Morg;' het westen geleidelijk meer bewo' en overwegend droog. Maxima er graden boven nul. In mist rond vriespunt. Tsjechië en Slowakije: Zonnige perioden maar hier en ook mist of laaghangende bevvtf' Droog. Temperatuur in de middas kele graden boven het vriespunt Hongarije: Rustig en droog winterweer met-- toe zon. Plaatselijk ook kans op" Middagtemperaturen net iets <r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 10