Leidsch Dagblad jeheime deal met etuige gemeld 22 ader bekent moord op kinderen Ouders plegen dan moord uit liefde 21 Marco Borsato overtreft Michael Jackson Supersnel autowassen Perslek verstoort onderzoek naar tweede pedofiliebende TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. IDAG 17 JANUAR11997 Feiten en Meningen Aftrek van hypotheekrente kan best weg iodsoorzaak veimoedelijk overdosis medicijnen IfDDORP ARNOLD AARTS vader van de drie vermoor- foofddorpse kinderen heeft end de moorden te hebben leegd. De 36-jarige man laarde gisteren tijdens het ite verhoor samen met zijn oude echtgenote verant- urdelijk te zijn voor de dood ide kinderen. De doodsoor- k is vermoedelijk een over- aan medicijnen. In het zijn diverse verpakkingen imedicamenten gevonden. )f de vergiftiging met medi- daadwerkelijk de idsoorzaak is moeten sectie toxicologisch onderzoek rijzen. De uitslag daarvan mogelijk enige weken op wachten. De slachtoffers volgens de politie in elk al niet door fysiek geweld het leven gekomen. 'gdrager wil nieuwe wettelijke regeling OPGERICHT 1 MAART 1860 LOSSE NUMMERS ƒ1,75 ZATERDAG 2,25 Buitenland Ierland durft Grote Hongersnood te herdenken Kunst Publiek zorgt voor spektakel bij Rocky Horror Show Sport Oegstgeest zet Van Harskamp aan de kant Psychiater Van Ree diep geschokt over familiedrama Hoofddorp In de woning aan Musholm is een korte afscheidsbrief van een van de ouders aangetrof fen. Daarin wordt verband ge legd met de (eerdere) dood van het oudste kind van het echt paar. Deze jongen overleed twee jaar geleden aan leuke mie. De politie is in de nacht van 7 en 8 januari bij het gezin thuis geweest. Toen was ge meld dat de vader in overspan nen toestand de woning had verlaten. Hij was echter alweer thuis toen agenten arriveerden. Een familielid van het gezin verklaarde dat de situatie in huis weer rustig was geworden. Verdere bemoeienis van de po litie was niet nodig, zo werd gesteld. De agenten vertrokken toen weer. De ouders meldden zich woensdagavond rond kwart voor elf bij het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Het is niet dui delijk waar ze zijn geweest in de uren tussen het moment dat ze hun woning verlieten en hun aankomst bij het hospi taal. Ook andere vragen zijn na het eerste verhoor van de va der nog niet beantwoord. Ge zien de ernst van zijn steek wonden duurde de ondervra ging slechts kort De moeder is nog niet ver hoord. Beiden zijn inmiddels wegens plaatsgebrek in het Amsterdamse ziekenhuis over gebracht naar twee ziekenhui zen in de regio. De kinderen werden woens dagavond om acht uur in de ouderlijke woning gevonden. Kennissen waarschuwden de politie omdat ze geen contact konden krijgen met het gezin. BENNEBROEK ED BLAAUW Is moord van ouders op hun kinderen te voorkomen? Psychi ater dr. Frank van Ree: ..Eerlijk, ik weet het niet. Misschien. Ik weet wel dat psychische hulp niet mogelijk is als mensen dat niet zelf willen. Als ze in psychi sche nood zijn, maar geen sig nalen afgeven, dan sta je als hulpverlener machteloos Frank van Ree (69) heeft als psychiater verscheidene malen te maken gehad met patiënten die hun kinderen van het leven hebben beroofd. „Meestal ging het om mensen die in een diepe depressie zaten, die geen uitweg meer zagen. Niet voor zichzelf en niet voor hun kinderen. Ze wilden hun kinderen het lot van een uitzichtloze toekomst be sparen. Je kunt het extreem stel len, maar moord wordt dan ei genlijk gepleegd uit liefde voor de kinderen." De Bennebroekse psychiater haast zich te zeggen dat hij 'zeer geschrokken' is van het familie drama in Hoofddorp. „Mijn eer ste reactie was van verdorie, wat vreselijk, 't Zal je toch gebeuren. Psychiater Frank van Ree. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER ROB HENDRIKS Ik ken de achtergronden niet, weet niets van dat gezin. Ik heb begrepen dat een kind van hen aan leukemie is gestorven. Het ergste wat ouders kunnen mee maken is de dood van hun kind. Dat is een uiterst traumatische ervaring. En als die niet goed wordt verwerkt kan dat mede een factor zijn die leidt tot..." „Of mensen die op het eerste gezicht overkomen als zacht aardig en rustig plotseling kun nen veranderen in moorde naars? Nee! Je ziet nooit dat ie mand die geestelijk en lichame lijk gezond is tot zo n daad komt. Er is altijd wel wat aan de hand. Het blijkt vaak dat deze mensen al langer weloverwogen met iets bezig zijn geweest dat heeft geleid tot zo'n fatale ge beurtenis. Ze verzamelden pil len of hadden de rails, waar ze zelfmoord gingen plegen, al en kele keren bezocht." „Maar, en ik kan het niet ge noeg zeggen, we praten over uitzonderingen. Er zijn veel mensen die te maken hebben met spanningen, angsten of traumatische ervaringen. En in 99 van de honderd gevallen houden die mensen hun pro blemen onder controle, met of zonder hulp. Slechts bij een en keling slaan de stoppen door." Het is voor de vierde maal bin nen een jaar dat in Nederland een ouder zijn kinderen van het leven berooft. „Het zijn vier op zichzelf staande gevallen. Ik ge loof er niet in als wordt gezegd dat de media mensen op een idee brengen door er zo uitge breid over te schrijven. Je moet er wel behoorlijk beroerd aan toe zijn, wil zo'n bericht iemand tot moord aanzetten. Als de pers deze drama's weergeeft, gaat er volgens mij juist een preventieve werking van uit. Dat geldt eigenlijk voor alle ta boes die in de openbaarheid ko men." Van Ree denkt dat het risico op zo'n fatale gebeurtenis als in Hoofddorp groter wordt wan neer een depressief persoon met een zwaartillend karakter een overwicht heeft in een rela tie. „Hij of zij kan de ander dan meeslepen. Maar de erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Er zijn vele factoren die iemand tot zo'n afschrikwekkende daad kunnen brengen. Moord van ouders op kinderen gebeurt al eeuwen, maar vol gens Van Ree is er weinig over te vinden in de vakliteratuur. „Om de doodeenvoudige reden dat het gelukkig maar weinig voorkomt. En daarom heeft de psychiatrie er ook nauwelijks onderzoek naar kunnen doen." Mr. C. Bake Er is meer tevredenheid on der de katten dan onder de l - peribdén met zon, j jemp^uu' r/4o -1730 -370» ÏSg 50% 20% 60% &SE3# 10% 30% 10% Uitgebreid weeroverzicht op pagina 1Q VANDAAG 24 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur -3,5 7 Rotterdam beleeft bruisende lancering van De Waarheid Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving 14 Regio13,14,15,17 RTV/programma's11 Sport22,23 Strips10 Uitgaan16 Weg en wiel9 MG-AMSTERDAM GPD-ANP openbaar ministerie in Amsterdam heeft kroongetui- larman in het drugsproces tegen de Hakkelaar in het lim wel degelijk beloofd dat hij geen drugswinsten ft af te staan. Dat althans meldde de tv-rubriek Nova stelligheid. De Amsterdamse hoofdofficier van itie, Vrakking, ontkende onlangs nog nadrukkelijk dat afspraak zou bestaan. mer rekenen bij haar plan om de maximum-straf voor leden van cirminele organisaties (nu vijf jaar) te verhogen. In Hakke laar-proces wordt dat als pro bleem gezien. Voor de Amster damse justitie is de aankondi ging van de minister over de wettelijke 'deal' een geschenk uit de hemel, omdat er in de nog lopende rechtszaak tegen de van drugshandel verdachte Hakkelaar afspraken zijn ge maakt tussen justitie en twee criminelen. De advocaten van de Hakkejaar maken een hard punt van het ontbreken van een wettelijk kader voor deze deals. Zij noemen de criminele getui gen 'kroongetuigen', omdat hen strafvermindering is beloofd. Sorgdrager vindt echter dat er slechts van een kroongetuige sprake is als alle straf kwijt ge scholden wordt. Dat is in deze zaak niet het geval, omdat ge tuige Karman al zeven maan- fspraak waarvan Nova mei- maakte, is formeel niet be- bij de verdediging en bij ichters. Vandaag is het de m le zittingsdag in de recht - De verdediging komt er zonder twijfel op terug. openbaar ministerie in terdam is overigens zeer te- p en met het voornemen van %ter Sorgdrager van justitie deals' tussen justitie en cri- len wettelijk te regelen. De ster vindt het prima dat er iterste redmiddel afspraken ';n gemaakt met criminele ^Jigen. Maar dat moet dan onder voorwaarden gebeu- Bovendien mag er geen zijn van een kroongetui- an wie de straf in ruil voor belastende verklaring ge- 00 wordt kwijt gescholden, rgdrager kan in elk geval op mming van de Tweede Ka den heeft vastgezeten en alleen eerder vrij komt. De verdediging van de Hakkelaar wordt met de ze uitspraak de wind uit de zei len gehaald, twee weken voor dat de rechters uitspraak doen. Advocaat Spong van de Hak kelaar noemt de aankondiging van Sorgdrager een 'ontoelaat bare beïnvloeding' van het pro ces. Maar zijn collega Molls meent dat de rechter er geen re kening mee hoeft te houden. Er kan nooit sprake zijn van 'terugwerkende kracht', zodat de zaak van de Hakkelaar er niet door mag worden beïn vloed. Volgens misdaad-verSlagge- ver Peter R. de Vries staan op de computerdiskettes, die eind vo rig jaar uit een politiekantoor in Zeist zijn gestolen, wel degelijk gegevens over de Hakkelaar. De Vries is van plan daarover maandag te vertellen zijn televi sieprogramma op RTL4. De dis kettes bevatten volgens de jour nalist geheime onderzoeksgege vens van het Landelijk Recher che Team. De Vries wil niet zeg gen hoe hij aan de schijfjes komt; Het openbaar ministerie ontkent dat er belangrijke infor matie over de Hakkelaar-zaak op de diskettes staat. Opgewekt signeerde Marco Borsato exemplaren van zijn nieuwe cd. isagenten )est op KLM er verlaging in commissie Wassenaarse band speelt voor Clinton Eerder werd al bekend dat de Nederlandse pianist Jan Vayne is uitgenodigd om voor de pre sident op te treden. De ASH- band speelt op het Tennessee- bal, speciaal in het leven geroe pen voor vice-president Al Gore, die uit Tennessee komt. reiswereld is grote com- - e ontstaan over de aankon- igvan KLM dat de commis- a öor de verkoop van tickets Bggaan van 9 naar 7,5 pro- Dit scheelt de reisagenten ot 30 miljoen aan inkom- aldus de ANVR, de koepel eisbureaus. 1 VLZ, de vereniging van rou tvaartagenten en zakenbu- svan de ANVR, dreigt met - ische stappen als de KLM bereid is het besluit te her- Wegen en daarover in over- treden met de VLZ. Deze zich gesteund door de de reisagenten van de AN- De reisbureaus hebben de open jaren al veel commis- verloren door de enor- zo 'rijsverlaging van de vlieg- sp Is. LM maakte gisteren ook lnd af te stappen van de pa- vdf en tickets. Klanten krijgen 1 enkele maanden de moge- e,d te elektronisch (via In- zoi f'te reserveren. Daarnaast gf Ie maatschappij het aantal lrganisaties waarmee ze za- doet, beperken tot de hon- touroperators met het te marktbereik. WASSENAAR DIMITRI WALBEEK Twaalf leerlingen van de Ameri can School of The Hague (ASH) in Wassenaar stappen vandaag opgetogen op het vliegtuig naar de VS. De negen jongens en drie meisjes van de ASH-jazzband spelen maandag op een feest in Washington, waar president Clinton dan officieel begint aan zijn tweede ambtstermijn. ROTTERDAM LOUIS DU MOULIN Zou Michael Jackson wel eens van Marco Borsato hebben ge hoord? De razendpopulaire Alk- maarse zanger heeft met zijn kersverse album 'De Waarheid' Wacko Jacko in elk geval meteen een onaantastbaar ge waand Nederlands record ont nomen. Maar liefst 185.000 exemplaren kocht 'de handel' de afgelopen weken van de nieuwe Borsato in. Dat zijn er ruim 20.000 meer dan destijds van 'History' op voorhand in de schappen werden geplaatst. Dat die ongekende inkoop woede, goed voor een notering in het Guinness Book of Records, ook een stevige basis heeft, bleek gisteravond en vannacht bij de publieke lancering van 'De Waarheid' bij platenzaak Correct in Rotterdam: zowel binnen als buiten op de Berg weg en in de Benthuizerstraat liep de in ons land al maanden heersende Borsato-koorts op tot nieuwe hoogtepunten. De middernachtelijke ver koopstart, ingeluid met een mi ni-optreden van de Noord-Hol landse volksheld, ontaardde binnen de kortste keren in een geweldige happening. Dankzij vooral de opkomst van honder den dolenthousiaste fans. En ook door de aanwezigheid van een compleet media-peloton. Nooit eerder leidde de openba re vuurdoop van een nieuwe plaat tot zo'n massale toeloop. Te midden van al die drukte en stress bleef Het Idool zoals gewoonlijk zichzelf. 'Marcootje' voerde eerst de feestvreugde op door uit te pak ken met zijn jongste singlehit 'De Waarheid', het aanstekelijke 'Je zit op Rozen' en zijn grootste hitparadesucces 'Dromen zijn Bedrog'. Vervolgens liet hij zich braaf huldigen door zijn platen- FOTO ANP CEES SPRUIJT baas Niel van Hoff voor het neerzetten van een reeks 'on Nederlandse' monsterscores, waaronder de verkoop van bijna een miljoen stuks van zijn beide vorige albums samen. Rotterdam was dit keer als stuntlocatie uitverkoren om en passant de aandacht te vestigen op Ahoy', waarvoor Borsato twee avonden (25 en 26 april) in zijn agenda heeft vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de enorme vraag naar kaarten voor zijn 'Live on Tour: De Waar heid'. Op vrijdag 14 februari staat Marco Borsato in de Leid- se Stadsgehoorzaal. Kortingsbonnen op het lezer smenu in de Engelbertha Hoeve en de mogelijkheid drie kaartjes halen, twee be talen voor de film Trainspot ting in Voorschoten. Van Scheppingen en Boogert ook uitgeschakeld Met Dennis van Scheppingen en Kristie Boogert zijn vandaag de laatste Nederlandse verte genwoordigers in het enkelspel van de Australische tenniskam pioenschappen van het toneel verdwenen. Van Scheppingen kreeg tegen Andrei Medvedev geen voet aan de grond. De door blessures uit de top tien weggevallen 22-jarige Oekraïner gaf drie sets lang tennisles. De verrassend tot de derde ronde doorgedrongen 21-jarige nieuwkomer uit Wilnis verover de slechts drie games. Aan dat totaal kwam Boogert niet eens toe. De speelster liep al snel in de partij een blessure in het lin ker bovenbeen op. Behandeling door de fysiotherapeute mocht niet baten, waarna Boogert uit eindelijk halverwege de tweede set afhaakte: 1-6,0-3. Vlietwijk v. Beethovenlaan 67 Voorschoten BRUSSEL PAUL KOOPMAN CORRESPONDENT De politie van het Belgische Neufchateau is bij het onder zoek naar de zaak Dutroux op een tweede pedofilienetwerk gestuit. Dat zou verantwoorde lijk zijn voor de ontvoering van en moord op wellicht zes kinde ren. Lekken in de Franstalige pers hebben de naspeuringen naar deze bende grondig ver stoord. De hoofdinformant, een in Namen gevangen gehouden 47- jarige pedofiel, is dichtgeklapt na publicaties. Gisteren zijn huiszoekingen georganiseerd om te voorkomen dat belastend materiaal verdwijnt. „Voor de Belgische pers kun nen we alleen hopen dat ze straks geen doden op haar ge weten heeft", zei een recher cheur uit Neufchateau. De me dia was vorige maand om een informatiestop gevraagd, omdat vermoed wordt dat de bende van de hoofdverdachte, een 63- jarige pedofiel uit Namen, nog kinderen vasthoudt. Naar eerst nu is gebleken staan de naspeuringen op een mijncomplex bij Jumet los van de zaak Dutroux. Justitie zei al tijd dat de mijn werd onder zocht op aanwijzing van Miche- le Martin, de partner van Dutroux. Het onderzoek werd echter gestuurd door de 47-jarige ze dendelinquent, die met hoofd verdachte een cel deelt. De hoofdverdachte zou explosieve informatie hebben prijsgege ven. De 63-jarige man zit vast wegens misbruik van minderja rigejongens. PvdA: Verplaatsen kassen maakt kustlocatie overbodig VENLO GPD Het verplaatsen van het kas- sengebied in de Randstad naar Noord- en Oost-Nederland kan de aanleg van een nieuwe kustlocatie overbodig maken. Dat betoogde PvdA-fractielei- der Wallage vanmiddag in Venlo tijdens een bijeenkomst voor ondernemers. Een nieu we kuststrook bij Hoek van Holland kost vele miljarden guldens. Wallage stelde vast dat het bijna een taboe is te spreken over het verplaatsen van de Zuid-Hollandse kassen, terwijl die een flink beslag leggen op de ruimte in de toch al over volle Randstad. PvdA-minister De Boer (ruimtelijke ordening en milieu) heeft in het verle den al eens gepleit voor ver huizing van de kassen, maar werd daar toen fel op aange vallen. Wallage stelt voor de plan nen voor een nieuwe strook land voor de kust van Zuid- Holland te schrappen en een deel van het geld te gebruiken voor het verplaatsen van de kassen naar Noord- en Oost- Nederland. „Drie doelen zijn daarmee gediend: versterking van de sector, werkgelegen heid elders in het land en extra ruimte in de Randstad", aldus Wallage. Ja, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. Postcode: 'Tel: - Plaats: (I.v.tn. controle bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per maand Per kwartaal Oautomatisch (f. 92,05) I automatisch (f. 32,95) Oacceptgiro (f. 93,05) W 1 cAD l Nr. bank/giro:Handtekening:i i Bij automatische betaling krijgt u een handige recreatiekaart cadeau. Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. n envelop, zonder postzegel. OF BEL 071-51 28030 712141 "4001 14" maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 1