Lager minimumloon splijt coalitie Binnenland olitie pakt professionele jnde paspoortvervalsers 'aspoort blijft probleem Ramp op nippertje voorkomen Advocaat Hakkelaar bespeelt kroongetuige In 2000 begint Zalm gaat akkoord met AO W-fonds Sorgdrager wil elektronisch huisarrest landelijk invoeren Lieveheersbeestje maakt furore in de kassen voor computer het jaar OO Beleef't mee... .in de wereld van Privé PAG 20 DECEMBER 1996 ANP Algemeen Neder ïfVD steunt snelle VN-eenheid Minister Voorhoeve van defensie mag voorlopig door- jnrnëFde plannen voor de snel inzetbare VN-brigade Shir- t De WD gaf gisteren de bewindsman het voordeel van de Jel nadat ze zich eerder had afgevraagd of Shirbrig wel enig ■diende. Voorhoeve stuitte in de Kamer behalve op verzet Vit zijn eigen partij ook op bezwaren van CDA en GPV, die Een dat Shirbrig weinig toevoegt. De commotie ontstond ^aanleiding van de ondertekening, afgelopen zondag, van {intentieverklaring door Voorhoeve. In het Deense Odense le de bewindsman toe mee te werken aan een snel inzetbare jnationale brigade ten dienste van de VN, samen met Cana- jenemarken, Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. swater te vies voor drinkwater jndam Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch Éde inname van Maaswater gestopt. In de Maas is vanaf het Kurgse Eijsden tot aan de Biesbosch een chemische veront- liging aangetroffen. Het waterwinbedrijf gaat er vanuit dat de ffen in België zijn geloosd, maar heeft nog geen idee door L Het gaat om koolteerproducten als naftaleen, acenaftal, me- Inaftaleen, dibenzofuraan en fhioreen. Vooral naftaleen is gif- Ivoor waterorganismen, terwijl acenaftaleen erfelijk materiaal ■aantastenDankzij de grote voorraad in de drie spaarbek- Is in de Biesbosch kan het bedrijf nog zeker tien weken drink er leveren. Het bedrijf zorgt voor drinkwater in West-Bra- llt, Zeeland en het Rijnmondgebied. Ic-team in januari van start Het speciale politieteam ter bestrijding van xtc gaat in van start. Het kernteam telt twintig man politie, aange- met tien mensen van de Economische Controledienst. De jeid zal zich vooral bezighouden met informatie-uitwisse- en coördinatie van de opsporingsactiviteiten van regionale iekorpsen. De strijd tegen xtc vormt een speerpunt in het ramma van het Nederlandse voorzitterschap van de Eu- cwffl iese Unie, dat eveneens in januari begint. ooli een leeftijdsgrens voor houseparty's itetij [haag Het CDA zou graag een leeftijdsgrens van zestien jaar oeren voor de toegang tot houseparty's. De WD meent dat Ihet telen van een paar wietplantjes moet worden beboet. I waren enkele van de meest opvallende voorstellen in het al- meen overleg tussen de Kamer en het kabinet over de voort - igvan het Nederlandse drugsbeleid. Geen van beide voorstel- ikreeg een warm onthaal bij de betrokken bewindslieden. Mi- ter Borst van volksgezondheid ziet vooralsnog weinig in een ttijdsgrens. Het is voigens haar moeilijk te handhaven en bo- Vien vreest zij dan het zicht op wat jongeren doen volledig ijt te raken. Minister Sorgdrager van justitie ging in het geheel tin op het voorstel van WD-woordvoerder Korthals om de It van minder dan vijf wiet-plantjes eveneens te beboeten. olitie pakt illegaal vuurwerk en op zoom» Tijdens een grootscheepse grenscontrole bij rgen op Zoom heeft de politie een man uit Almere aangehou- IP m die in het bezit was van 98 kilo vuurwerk. Het spul was af- en werd vervoerd in een.bestelbus. In enkele dere auto's trof de politie nog eens zes kilo vuurwerk aan. De ïciale controle naar illegaal vuurwerk, die duurt tot 4 januari, td uitgevoerd door politiemensen uit het district Bergen op frpm de Koninklijke Marechaussee, de douane en het Korps iuciijke Politiediensten. In totaal werden zeshonderd voertui- "aangehouden en geïnspecteerd. ijaai nden WD en D66 wijzen compromisvoorstel Kok en Melkert af eerd Amsterdamse politie heeft von8 iien bij een grootscheepse in Amsterdam-Zuidoost g mensen gearresteerd - „is het vervalsen van ideh- laarn papieren. De meeste ar- omo! inten waren Ghanezen die aal in Nederland waren en m raard in het bezit waren van °aan vals paspoort. e b"' An vijf uur 's morgens viel de ie met honderd man twaalf ingen binnen. Daarbij zijn - goederen in beslag geno- °P'S l waaronder honderden ate" poorten, onderdelen van aen' loorten, lijmsoorten, draad, dlapparaten en kleuren-ko- nmachines. Meerdere poli- lisjes en een kleine vracht- D waren nodig om alle spul- 't vervoeren. vervalste paspoorten wa- niet van echt te onderschei- (STERDAM AD LUYMES rust meer. Van alle kanten worden zijn goede bedoelin gen gepasseerd door nieuwe vondsten. Al in 1993, kort voor het nieuwe paspoort in omloop kwam, waren de producenten ervan, Joh. Enschedé en de SDU, op de hoogte van de fraudegevoeligheid. Zij waar schuwden toen voor de ma nier waarop de foto op de pas werd aangebracht. Tegen ge ringe meerkosten was veilig heid gewaarborgd. Nu, drieënhalfjaar later, lui den de aangekondigde maat regelen: minder gemakkelijk een nieuw paspoort na verlies van het oude document, dif- fuusprinting waardoor het la minaat niet zonder beschadi ging van de bladzij is af te krijgen, een betere bescher ming van de foto en mogelijk wordt ander papier gebruikt. Een veilig paspoort is des te belangrijker, omdat het meer verschaft dan alleen een iden titeit en een verblijfstitel. Sinds de invoering van de Wet op de identificatieplicht is het ook de entree tot het aanvragen van een sociale uitkering, het openen van een bankrekening of het aanvra gen van een persoonlijke le ning. Ook bij het witten van zwart geld of het stichten van een bedrijf is de pas de sleu tel. De regeringspartijen PvdA, WD en D66 zijn het niet eens geworden over het tijdelijk verlagen van het minimum loon. Een laatste compromisvoorstel werd gisteren als nog verworpen door D66 en WD. Deze twee partijen dreigen nu in de Tweede Kamer hun gelijk halen met de steun van oppositiepartij CDA. den haag gpdwerk te accepteren maar de be loning mag niet lager dan hun Minister Melkert (sociale zaken) sociaal minimum (bijstandsni- - gesteund door zijn eigen PvdA veau) zijn. Voor alleenstaanden - wil langdurig werklozen welis- is dit zeventig procent van het waar verplichten laagbetaald minimumloon, voor alleen staande ouders negentig pro cent en voor kostwinners 100 procent van het minimumloon. Op deze laatste groep zou het wetsvoorstel dus geen effect hebben. WD en D66 gaat dit niet ver genoeg. Zij eisen dat ook kost winners en alleenstaande ou ders voor zeventig procent van het minimumloon aan de slag moeten. Anders zouden deze twee groepen werklozen niet genoeg geprikkeld worden een baan te accepteren. De ruzie hierover sleept in middels al een half jaar voort. Eerder deze week legden Melkert en premier Kok een compromis voor aan de fractie leiders van PvdA, WD en D66. Daarin bleef Melkerts voorstel overeind. Pas als over twee jaar zou blijken dat alleenstaanden ouders en kostwinners echt een extra duwtje nodig hebben, kon de wet worden aangescherpt. Het compromis - naar ver luidt afkomstig van D66-minis- ter Wijers (economische zaken) - werd gezien als een overwin ning voor de PvdA. De fractie specialisten van D66 en WD verwezen het gisteren dan ook naar de prullenbak. De ver wachting is nu dat deze twee partijen in de Tweede Kamer de zaak in hun voordeel beslech ten. Een nieuwe poging van Melkert om het meningsver schil alsnog te overbruggen, lijkt den. De professioneel werkende groep maakte niet alleen Neder landse en buitenlandse pas poorten, maar ook rijbewijzen en zelfs toegangsbewijzen voor Disneyland. De politie trof ook paspoorten aan die eerder wa ren gestolen uit het gemeente huis van 's-Graveland. Het gerechtelijk onderzoek startte in september. De politie en marechaussee hadden infor matie gekregen over de hoofd verdachte, die zich zou bezig houden met het vervalsen van identiteitspapieren. Aanvanke lijk wilde de politie pas volgen de maand tot actie overgaan, maar omdat de hoofdverdachte argwaan begon te krijgen, be sloot men eerder in te grijpen. In oktober arresteerde de politie al mensen met valse creditcards en paspoorten die bij deze groep bleken te horen. Rotterdam Brandweer en politie in de Rijnmond hebben gisteren een calamiteit in het Botlek-gebied voorkomen. Een gekantelde dragline dreigde omstreeks elf uur een chloorleiding en een hogedrukleiding van het aardgasnet te raken. De zestig ton zware kraan stond dermate wankel dat hij met behulp van zwaar materieel in bedwang moet worden gehouden, omdat hij anders de leidingen zou vernielen. Rond mid dernacht was het gevaar geweken. De brandweer wist de dragline onder controle te krijgen door het gevaarte te stutten met twee andere kra nen. De kraan was gaan wankelen als gevolg van een waterlekkage. Daardoor was de grond onder de dragline weggespoeld. foto wfa Amsterdam hans leberVolgens zijn advocaat Van Gessel voelt Karman ook niet voor een internationale carrière als kroongetuige. Daarbij spelen privémotieven een rol, maar ook de zware straffen op drugssmokkel in Amerika. Daar loopt De Hakkelaar al gauw het risico twintig jaar achter slot en grendel te gaan. En dat gaat Karman volgens zijn advocaat te ver, ook al heeft De Hakkelaar hem verraden en zat hij daardoor 2,5 jaar vast in Frankrijk. Karman bevindt zich in een lastig parket. Hij kreeg de toezegging van het openbaar ministerie dat hij voor zijn aandeel in de bende van De Hak kelaar niet meer de cel in hoeft. Daarbij vergat hij echter te regelen dat door het OM tegen hem geen financiële ontnemingsprocedurewordt in gezet. Bovendien heeft Karman niet in zijn con tract laten opnemen dat hij niet aan andere lan den (Amerika) wordt uitgeleverd. Ook Karman geldt in het Amerikaanse onderzoek als verdach- Advocaat Moszkowicz heeft met een theatraal omklede gewetensvraag getracht kroongetuige Ad Karman te weerhouden van een getuigenis in Amerika tegen De Hakkelaar. Karman, zo bleek gisteren op de tiende dag in het Hakkelaarproces, is daarover in onderhandeling met de Ameri kaanse justitie. De Hakkelaar wordt daar ook ver dacht van grootscheepse drugssmokkel. Moszkowicz vertelde de kroongetuige dat de hoofdverdachte op zijn 'erewoord' verklaart deze in 1993 niet te hebben verraden. Vooral rancune omdat de Hakkelaar dit had gedaan, bracht Kar man tot zijn getuigenis, memoreerde Moszko wicz. Op diens volgende vraag of Karman in die wetenschap opnieuw als kroongetuige tegen de drugsbaas zou optreden, antwoordde deze: „Nee. Ik zou het niet opnieuw doen". Karman kreeg van de Amerikanen al een con tract voorgelegd, maar ondertekende nog niet. zoetermeer gpd Ze worden al de cursisten van het jaar nul genoemd, maar ze hebben wel de baan van de eeuw. Ruud van Sark en Emiel Suyker- buyk uit Zeist zijn klaar om een mogelijke chaos in het bedrijfsleven het hoofd te bie den. Als ze over anderhalve week aan de slag gaan, hebben zij nog exact drie jaar om de naderende eeuwwisseling vlekkeloos te laten verlopen. Het tweetal behoort tot de eerste van een reeks werknemers die momenteel worden klaargestoomd om de zogenoemde 'Jaar 2000-problematiek' het hoofd te bieden. Want als op 31 december 1999 de mens heid knallend de 21ste eeuw binnenstapt, kan op hetzelfde moment in de wereld van de automatisering een 'tijdbom' ontploffen. De logica dat de datum 1-1-2000 meldt, is voor verouderde computersystemen namelijk helemaal niet vanzelfsprekend. Zij zijn zo geprogrammeerd dat de cijfers 99 verspringen naar 00: dus een eeuw terug in de tijd. Het bedrijfsleven heeft al berekend dat zoiets miljarden guldens kost. Siemens Nixdorf Informatiesystemen (SNI) heeft de eerste ploeg bijzondere hulptroe pen in een spoedcursus van vier maanden Idaargestoomd. In het Zoetermeerse Bedrij vencentrum van Siemens ontvingen 22 cur sisten gisteren hun goudgerande diploma. Ze hebben een gespreid bedje gevonden, terwijl van de zomer nog enkel een ww-uit- kering gloorde. kansloos. De minister zou het tijdelijk lagere minimumloon tot de bedrijfssectoren willen beperken waar veel betaald werk is. Voor die sectoren (schoonmaak, horeca) geldt dan zeventig procent minimumloon als ondergrens, conform de wens van WD en D66. De PvdA krijgt in dit plan gedeeltelijk haar zin omdat de scherpere grens niet voor alle sectoren geldt. Minister achter motie PvdA en WD den haag anpwel wat hoger zal uitvallen. De regeringsfracties willen de meevallers gebruiken om vol gend jaar te beginnen met een fonds waarmee de sterk stijgen de AOW-lasten kunnen worden opgevangen. Het CDA voelt daar niets voor. Dat wil de mee vallers gebruiken om het finan cieringstekort sneller te verla gen. Overigens gebeurt dat door de constructie van het AOW- fonds op papier ook. Zalm zal in het kabinet vooral zijn collega Melkert van Sociale Zaken tegenover zich vinden. Die wil de meevallers liever ge bruiken om door gerichte las tenverlaging meer banen te scheppen. De kansen op een speciaal AOW-fonds nemen toe. Tijdens de bespreking van de Najaars nota gisteren in de Kamer dien den PvdA en WD een motie in om de komende belastingmee valler deels in zo'n fonds te stoppen. Minister Zalm van fi nanciën zegde de regeringsfrac ties toe de zaak in het kabinet aan te kaarten. Het Centraal Planbureau voor spelde woensdag dat zowel dit jaar als volgend jaar sprake is van een belastingmeevaller van twee miljard. Zalm zei gisteren te verwachten dat de meevaller over dit jaar waarschijnlijk nog den haag anpin juli 1995 begon, wilde Justitie nagaan of elektronisch toezicht een bijdrage kon leveren aan het terugdringen van het cellen tekort. In het eerste jaar van de proef meldden zich 143 kandidaten, die gemiddeld drie maanden met een enkelband rondliepen. Justitie liet er vijftig tot het ex periment toe. Slechts twee deel nemers gingen terug naar de cel, omdat ze zich niet aan de regels hielden. Sorgdrager denkt erover het huisarrest ook in te voeren voor criminele jongeren, waarbij die dan wel de moge lijkheid krijgen om naar school te gaan. Het experiment met elektro nisch huisarrest van gedetineer den in het noorden van het land is dermate veelbelovend dat mi nister Sorgdrager van justitie het systeem landelijk wil invoe- Het elektronisch huisarrest is bedoeld voor veroordeelden met een werkstraf of voor men sen die in de eindfase van hun gevangenisstraf zitten. De deel nemers krijgen een verplicht dagprogramma opgelegd en worden als zij thuis zitten elek tronisch gecontroleerd op hun aanwezigheid via een zendertje om de enkel. Met de proef, die Tragedie na kerstviering didam anp De kerstviering van een groep scholieren in Didam is gisteren geëindigd met een tragedie. Na de bijeenkomst kwam één van hen, een 16-jarige jongen uit Didam, om het leven toen hij werd aangereden door een 42- jarige automobiliste. De groep scholieren was op de fiets op weg naar Zevenaar. Het slacht offer stak de weg over waarbij hij voor de ogen van zijn me descholieren door de automo biliste werd geschept. De poli tie wijt het ongeval aan een combinatie van slecht zicht en onoplettendheid van het slachtoffer. voorburg anp Het lieveheersbeestje is bezig aan een bliksemcarrière in de tuinbouw als verdelger van schadelijke collega-insecten. Het kapoentje speelde in '92 nog geen rol in de biologische gewasbescherming, maar al tweederde van de paprikatelers zet het sinds kort in tegen blad luis. CBS-computers hebben uitgerekend dat vorig jaar 26 miljoen lieveheersbeestjes voor dit doel in Nederlandse kassen tekeer gingen. Volgens het CBS worden steeds meer insecten in de tuin bouw ingezet tegen schadelijke soortgenoten. Het aantal inge zette sluipwespen, roofmijten en galmuggen steeg de afgelo pen drie jaar van ongeveer acht honderd miljoen tot ruim twee miljard. De diertjes moeten in de tomaten-, komkommer- en paprikateelt de witte vlieg, de mineervlieg, bladluis, spint en trips zien uit te schakelen. De roofmijt is met tachtig procent het meest gebruikte biologische luchtwapen als alternatief voor chemische bestrijdingsmidde len. Die laatste worden overi gens nog steeds onmisbaar ge acht als gewasbeschermer. Mannen als Emiel Suykerbuyk (29) en Ruud van Sark (24) zijn nu 'Jaar 2000-consultant'. De eerste studeerde in augustus na negen jaar af als bioloog. Hoewel de combinatie merkwaardig klinkt, wil hij dat gelijk recht zetten: „Biologen zijn geen mensen meer die met een vlindernetje door het bös lo pen. Biologie is veelal een technisch be roep". Ruud op zijn beurt is een gesjeesde filosoof. „Mijn beurs raakte op, maar mijn studie wijsbegeerte niet". Hij ziet eveneens een link met de automatisering: „Met deze baan sta je midden in een organisatie. Het is meer dan rommelen met een toetsen bord en beeldscherm". Ook hun medecursisten zijn van opmerke lijk pluimage. Student wiskunde of bewe gingswetenschappen, plantenveredelaar of milieutechnoloog. Ze waren werkloos of hadden nauwelijks ander perspectief dan de bijstand. Vanaf 1 januari zijn ze, dankzij de stichting PION (Promotie van Integratie door Omscholing in Nederland) en de SNI- cursus, echter programmeurs in vaste dienst van Orcfina. Al wat nodig is, is een bepaald denkniveau, enthousiasme voor de automatisering en een berg onverzettelijkheid, zegt docent Corstiaan Wiemans. Daarna is het nog wel tachtig dagen blokken, maar een gegaran deerde baan is wel het lonkende perspec tief. Honderden academici en HBO'ers wacht eenzelfde toekomst. Dat het probleem pas 'vijf voor twaalf zou zijn ontdekt, is een fabeltje. „In 1980 was het al bekend", zegt de docent van de om scholingscursus, „alleen was het toen nog twintig jaar weg en werd er gedacht: wie dan leeft, wie dan zorgt". Het was niet per se laks en gemakzuchtig van de toenmalige programmeurs om het jaartal tot twee cij fers te beperken. Geheugenruimte was kostbaar. Wat nu op een diskette gaat, legt hij uit, vergde toen al gauw een computer- hok. Voor wie niet thuis is in computers, geeft Wiemans even een bijlesje. Mainframes zijn computers die eind jaren zestig het levens licht zagen en centraal door techneuten werden beheerd. De gebruikers waren er met 'domme' terminals op aangesloten. Cobol is de taal, waarmee computers com municeren. De huidige pc's zijn letterlijk van een andere generatie. „Dan praat je over intelligente stations." Thuisgebruikers hoeven zich dan ook geen zorgen te maken: hun apparatuur kent geen ouderdomsver- schijnselen. Bij met name banken en verzekeringsmaat schappijen zijn de automatiseringssyste men met hun enorme bestanden wel bijge houden, maar nooit vernieuwd. Suykerbuyk en Van Sark staan te springen om de 'jaar 2000-problematiek', die echte deskundigen als te ouderwets en saai ervaren, op te los sen. Ze vinden het leuk, maar het allerbe langrijkste vindt het duo dat ze een voet tussen de deur hebben. „Het is een goede manier om de automatisering binnen te ko men."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 3