Leidsch Dagblad teru willigt eisen bezetters niet in Cadeautje? BaalMJÜ 19 21 ■3 Nederlanders naar WK debatteren in Zuid-Afrika fieuwe aanwinst Space xpo oogverblindend venijmgé wind - Forse werkstraffen voor schoppen agent VERHUIZEN: 90% organisatie 10% vervoer Van Goyen voor Lakenhal TWÉÉ WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. 0DAG2O DECEMBER 1996 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 41268 LOSSE NUMMERS ƒ1,75 ZATERDAG 1,95 Binnenland Buitenland Cultuur en Kunst In 2000 begint voor de computer opnieuw het jaar 00 Studeren in Kenya is een hachelijke onderneming Rome gedenkt 'beminde' Mastroianni Sport Rugby-bondscoach Geoff Old wil schoon schip maken DE ANDERE JUWELIER van (jerntïo^jj) odel te zien in Noordwijk qrdwuk conny smits verblindend wit hangt het iarte aan kabels aan het pla- d: het 'International Space i'. Het echte exemplaar lt pas volgend jaar in de ite in elkaar gezet, maar het lel is nu al te zien in Noord- Space Expo. De champag- loeide gisteren rijkelijk bij isentatie van het tien bij meter grote model, de i37sluvvste aanwinst van de per- 12 se? inente ruimtevaarttentoon- ling. 34 let 'International Space Sta- 7g n' zelf is een project van de ma'lenigde Staten, Rusland, Ja- 16 50) i, Canada en Europa. Het f li don, dat ten minste tien jaar de ruimte zal blijven, ziet er- 499 als een grote verzameling 4 5ï[)diiles, radiatoren, en zon- lelen, bijeengehouden koppelstukken. Nooit eer- er een ruimtevaartpro- [mwaarbij op zo'n grote schaal twdt samengewerkt. Doel er- 3K is, behalve standaardisatie de werkmethodes, ook de integratie daarbij van Rusland. Het station, dat ongeveer honderd bij zeventig meter zal beslaan, biedt vanaf het jaar 2002 ruimte aan zes astronau ten. Vanaf de ingebruikname in 1998 kan het al drie ruimtevaar ders herbergen. Het station, dat in veertig ruimtevluchten om hoog wordt gebracht, komt op een hoogte van 335 tot 460 kilo meter van de aarde te zweven. De kosten van het hele pro ject bedragen zo'n twee miljard gulden, waarvan Nederland net geen procent voor zijn rekening neemt. Meer dan de helft van de investeringen die Nederland doet, vloeien weer terug vanwe ge de betrokkenheid van het in Leiden gevestigde Fokker Space. Fokker is namelijk hoofdaannemer van de zoge noemde European Robotic Arm, waarmee straks voorwer pen buiten het ruimtestation kunnen worden vervoerd. Prof. H. Wittenberg (I) en B. van Gooi (r), voorzitter van het bestuur en directeur van Noordwijk Space Expo, en J. Feustel-Büchl, ESA-directeur be mande ruimtevaart, bewonderen de aanwinst van de permanente ruimtevaarttentoonstelling: een model van het 'International Space Station'. foto ANP Peruaanse regering heeft vanmorgen besloten niet in Üj gaan op de eisen van de gijzelhouders in de residentie n de Japanse ambassadeur. Dit meldde de Peruaanse De rebellen van de verzetsbeweging Tupac Amaru 24$ insen vast. fm fW* H.Rtr-AFP-EFE mdor wil gijzelnemers asiej verlenen beweging eist de vrijlating vier- tot vijfhonderd gedeti- le medestrijders, onder wie hun leider Victor Polay Campos. Ook pleiten zij voor economi sche maatregelen om de arm- sten in het land te helpen. De regering is wel akkoord gegaan met de eis van de Vere nigde Staten de onderhandelin gen voort te zetten. Bovendien is besloten de crisis 'globaal' te bezien. Hoewel niet duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld, menen waarnemers dat dit de regering de mogelijkheid biedt bepaalde concessies te doen aangaande de voorwaarden waaronder de gevangen guerril lastrijders vastzitten. Hoewel de regering-Fujimori zegt niets te zullen doen dat de levens van de gijzelaars in ge vaar brengt, lijkt er een conflict te zijn met Japan over de wijze waarop de crisis moet worden opgelost. Tokyo is van mening dat de levens van de gijzelaars boven alles moeten worden ge steld. Waarnemers denken dat de Japanse regering wil dat Peru ingaat op de eisen van de bezet ters. Qnder de gijzelaars zijn drie Peruaanse ministers en tiental len ambassadeurs, zaakgelastig den en andere diplomaten. Eén van hen die als Nederlander zou zijn geïdentificeerd, heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Volgens het ministerie van bui tenlandse zaken in Den Haag is de man, Jacob Simonsen, een Deen. Wel trekt het departe ment momenteel na of een an dere gegijzelde de Nederlandse nationaliteit heeft. Het gaat om Hubert Dijkstra, een Canadees van Nederlandse oorsprong. Het is onduidelijk of Dijkstra na het verkrijgen van het Canadese staatsburgerschap ook de Ne derlandse nationaliteit heeft aangehouden. De regering van Ecuador is bereid de gijzelnemers asiel te verlenen. President Bucaram zei dat zijn land op alle mogelijke manieren wil bijdragen aan een vreedzame oplossing van het drama. 'Afschaffen dienstplicht was moeizaam' Premier Lubbers en minister Van den Broek hebben zich in het vorige kabinet verzet tegen het afschaffen van de dienst plicht. „Zij stonden niet echt te trappelen", aldus oud-minister van defensie Relus ter Beek gis teren in het Legermuseum in Delft, waar het boek "t Is plicht dat ied're jongen' ten doop werd gehouden. Journalist Ar jan Kors beschrijft daarin de ge schiedenis van de dienstplicht. Volgens Ter Beek had Lub bers vooral ideële problemen. „Hij zag een taak weggelegd voor de Nederlandse overheid in de ontwikkeling van jonge ren. En het leger zou daarin passen." Van den Broek had an dere argumenten. „Hij dacht dat de krijgsmacht, en met na me de landmacht, in omvang te beperkt zou worden." Zelf had Ter Beek aanvankelijk ook grote moeite met de afschaffing van de opkomstplicht. „Maar Uc ben uiteindelijk uit mijn geloof ge groeid." De dienstplicht werd in 1810 door Napoleon in Nederland geïntroduceerd. Hij had solda ten nodig om te vechten in Rus land. Vóór die tijd werden legers gevormd uit huurlingen. Tot 22 augustus van dit jaar, toen in Breda de laatst lichting afscheid nam, hebben de dienstplichtigen altijd een bij zondere positie ingenomen in het leger. Het is een misver stand, schetste Arjan Kors, dat pas sinds de jaren zestig veel kritiek werd geuit op het lang harig tuig. „Hoger geplaatsten hebben altijd noodbrieven ge stuurd. Ze zouden brutaal en lui zijn en zich niet wassen." HET WOORD IS AAN Jiddische levenswijsheid Te lief doen kost altijd veel geld. -57-2° r/-2° "77-3° 20% 50% 30% ÏSSS35? 30% 10% 20% VANDAAG 24 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie Feiten en meningen 2 Kerk en Samenleving14 Randstad18 Regio13,14,15,17 RTV/programma's11 Sport20,21 Strips10 Drie kaartjes halen, twee be talen met de bon voor de film Toy Story in de Kinder bioscoop in Voorschoten. Ook een kortingsbon voor het lezersmenu in restaurant Shooters. loordwijk moet :hade disco ergoeden HAAG/NOORDWIJK» /141 IIDE VLIEGER i ƒ101 r/dancing 't Zeepaardje in /2a ordwijk heeft het kort geding burgemeester J. van der gewonnen, 't Zeepaardje /24! cht gisteren voor de rechter beslissing van Van der Sluijs ^om de discotheek geen ont- fing te geven voor een f71 uwjaarsfeest. De rechter stel- 't Zeepaardje in het gelijk en de gemeente de keuze: of B. nog een ontheffing verlenen, de dancing een schadever- eding betalen. Noordwijk voor het laatste. hoogte van het bedrag dat gemeente aan 't Zeepaardje iet betalen, staat nog niet Beide partijen moeten ar nog onderling uit zien te men. 't Zeepaardje deed gis- en aan het einde van de zit- g het voorstel het bedrag op ■000 gulden te bepalen, maar ambtenaar die de burge- ïester vertegenwoordigde - a der Sluijs was zelf verhin- rd - stemde daar niet mee in. let uit te keren bedrag kan ar de gemeente nog flink og oplopen. Omdat de weige- 1 van de burgemeester om effing te verlenen in de op- van de rechter een irechtmatige daad' was, moet 'ordwijk namelijk 'de werke- schade' aan 't Zeepaardje 'alen. Het gaat daarbij om de ast die de dancing aantoon- ar misloopt door het niet "gaan van het nieuw- feest. Oaar komt nog bij dat twee dere horecabedrijven waar- a ook een ontheffing was ge- jgerd, The Champ en De "e Tjon, door deze uitspraak 'eens voor schadevergoe- n§ in aanmerking komen, arvoor moeten zij wel alsnog de gemeente een bezwaar- "rift indienen tegen de weige- t van de ontheffing. En de anijn om zo'n bezwaar in te €lfEnen, is voor deze twee zaken H niet verstreken. Katwijkers Teken wel bloedhonden Deze drie topmannenmodezaken zijn dealer van o.a. Hugo Boss, Cornelioni, Brax, Polo Ralph Lauren, Allegri, Arrow, Stones, Di Maggio, Mellca, Bleyle, Baumler, Seventy, Bison, Paul Smith, Mulberry, C.P. Company, René Lezard en State of Art. Haarlemmerstraat 175 Haarlemmerstraat 179 Leiden. Tel 071-5142940 Breestraat 142-144 Leiden. Tel 071-5133258 Leiden. Tel 071-5122823 tilburg joop van dalfsen Nog maar enkele decennia gele den kende vrijwel elke middel bare school zijn eigen debat- teerclubje. Langzaamaan stier ven ze uit, maar sinds enige ja ren leeft de belangstelling weer op. Volgende week doet zelfs een Nederlands team mee aan de Wereldkampioenschappen debatteren in het Zuid-Afri kaanse Stellenbosch. „Debatteren is niet alleen leuk, het is ook een geweldig goede manier om alle onderde len van het communiceren te leren. Wie het goed kan, is ook in staat te vergaderen, te luiste ren, problemen te analyseren en leiding te geven. Daarom zou het vak debatteren op de middelbare school en de uni versiteit verplicht moeten zijn", zegt Gijs Ween ink, voorzitter van de overkoepelende Neder landse Debat Vereniging. Die organisatie vertegen woordigt ongeveer veertig clubs, verspreid over het hele land. De clubs tellen alles bij el kaar een kleine 700 leden, in leeftijd variërend van 20 tot 35 jaar. Elke vereniging organiseert met een zekere regelmaat avon den waarop de deelnemers met elkaar in debat gaan aan de hand van een stelling. Die kan lang van tevoren bekend zijn gemaakt, zodat enige voorberei ding mogelijk is, maar ook pas vlak yoor het begin. Weenink: „We kennen twee soorten leden. Mensen die het gewoon leuk vinden en lieden die meedoen om ervan te leren. Het lidmaatschap van een de batingclub is bijvoorbeeld een goede vooropleiding voor de politiek. In het buitenland kom je vaak niet eens aan de bak als je niet eerst lid bent geweest van zo'n vereniging." De wereldkampioenschappen duren van 28 december tot en met 5 januari. Voor Nederland doen Edwin Meulensteen uit Rotterdam en Andreas Ligtvoet uit Utrecht mee, samen met 399 andere teams afkomstig uit alle delen van de wereld. Nederland is al enkele jaren van de partij, met als hoogtepunt in 1993 een veertigste plaats voor Ard van der Steur en Philippe Brood. Een schitterende prestatie, zegt Weenink. „Wij zijn toch enigszins gehandicapt omdat het allemaal in het Engels ge beurt. Dat is een hele subtiele taal, met veel nuances. En in veel van die landen is het on derwijs vaak wel in het Engels. Dat is toch wat anders dan wat wij gewend zijn." amsterdam/katwuk annet van aarsen Bijna zonder uitzondering had den ze lange, blonde haren. En ook de veel voorkomende Kat- wijkse namen zorgden zo nu en dan voor verwarring in de Am sterdamse rechtszaal. Toch had politierechter Jetta gisteren wei nig moeite om tot een uitspraak te komen in de snelrechtszaak tegen vijf Katwijkers en een Rijnsburger. De mannen waren nog geen twee weken geleden hun boekje fors te buiten ge gaan tijdens een vrijgezellen feest in het centrum van Am sterdam. Stomdronken sloegen en schopten ze een politieman in burger bijna dood, die een poging had gedaan om drie ru ziemakers uit het gezelschap van elkaar te scheiden. De zes kregen zonder uitzon dering forse werkstraffen. Zes maanden cel wegens poging tot doodslag, omgezet in 240 uur alternatieve werkstraf voor een 27- en een 26-jarige Katwijker; vijf maanden cel, omgezet in 210 uur dienstverlening voor een 27-jarige Katwijker. Wegens openbare geweldpleging kreeg een 21-jarige Katwijker twee maanden cel, omgezet in 100 uur dienstverlening. Voor het zelfde vergrijp moet een 28-jari- ge Katwijker 140 uur gaan wer ken, het equivalent van drie maanden cel. Net als de brui degom, een 28-jarige Rijnsbur ger die tot gisteren in voorarrest zat. De man was overigens zeer tevreden dat hij werd wijgela ten. Op 30 december is de brui loft. Een 29-jarige hoofdagent, die geprobeerd had de dronken groep wijgezellen van de agent in burger af te halen en zelf daarbij ook klappen had opge lopen, getuigde dat hij nog nooit zo'n woeste meute had gezien. „Het leken wel bloed honden. Ze duwden elkaar opzij om het beste plekje te krijgen om te schoppen." En de 23-jari- ge agente, die in de bewuste nacht met het slachtoffer de ronde deed: „Mijn collega lag op de grond. Ik zag iemand bo ven op zijn hoofd springen. Ik zag dat iemand hem keihard in zijn gezicht trapte. Ik dacht dat ze hem dood zouden schop pen." Pagina 15: "Waar zijn jullie mee bezig geweest?' ,r-w j=| Tipker verhuist particulieren en bedrijven soepel en efficiënt naar waar ook ter wereld. Ook boedelopslag en piano-, kunst- en antiekvervoer. Ë9 ERKENDE VERHUIZERS Bel voor informatie of offerte: ft 1"'fi 071-5617542 Donklaan 61, Voorschoten. Fax 561 94 45 De hele maand december kunt u profiteren van de Knallende Kerst-actie bij Baalbergen meubelen! Bij aankoop vanaf f. 1000.- kunt u een keuze maken uit de allermooiste Philips-apparatuur. Hoe hoger uw aankoopbedrag, hoe mooier uw cadeau! Kom nu naar Baalbergen! Want wie Is er nou niet dol op een cadeau? jr, op maandag 30 december vanaf 10 u leiden TiMOTEus waarsenburg voor het publiek te bewonde- KATWIJK, AMBACHTSWEG I I-I3, LEIDERDORP. MEUBELPLEIN 7, DIEMEN, OP DE SNIEP II. INFO-TEL. 071-40281 51 Ja, ik-wil een abonnement op het Lcidsch Dagblad. (I.v.m. controle bezorging) 1 Het Stedelijk Museum De La kenhal heeft een 17de eeuws schilderij van Jan van Goyen ge kregen. Het paneel, 'Gezicht op Rhenen', leidde tot voor kort een vergeten bestaan in de stu diecollectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag. Vanaf vandaag is het schilderij', dat onlangs werd gerestaureerd, HéT KERSTKADO voor DEZE tijd: zie pag. economie De nieuwe aanwinst toont Rhenen vanaf de rivierzijde. Van Goyen maakte het werk in 1649. Óp het doek zijn onder meer de middeleeuwse toren van de Cunerakerk en het paleis van de Winterkoningen te zien. De nieuwe aanwinst kenmerkt zich, volgens het museum, door een uiterst vlotte en virtuoze schildertrant. De tentoonstel ling 'Jan van Goyen', met meer dan vijftig meesterwerken van Van Goyen, is tot 13 januari nog te bezichtigen in De Lakenhal. 1 Adres: i Postcode:Plaats: - Tel: Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: ld Per maand Per kwartaal Oautomatisch (I. 90,20) i i automatisch (f. 31,30) Oacceptgiro (f. 91,20) V l Nr. bank/giro:Handtekening:i i Bij automatische betaling krijgt u een handige recreatiekaart cadeau, i Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. Deze bon in een envelop, zonder postzegel. Leidsch Dagblad. Abonnee-service, Antwoordnummer 10050,2300 VB Leiden OF BEL 071-51 28 030 "712141"400114" adagt/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1