Kamer ruziet over kwestie-Abcoud^ Laatste kans! Acht jaar geëist tegen hoofdverdachte (68) in Schiedamse incestaffaire KLM veroordeeld wegerj 'misleidende' reclame Randstad 'Stoppen met winnen drinkwater in duinen' Conflict bij brandweer Rotterdam opgelost Hemelse gewaden AANKOMEND INSTALLATIE TECHNICUS CV INSTALLATIES VRIJDAG 20 DECEMBER 1996 CHEF HANS JACOBS. 071-5356414, PLV -CHEF RUDOLF KLEUN, 071- Duinbehoud draagt alternatieven aan LEIDEN ANP Stichting Duinbehoud vindt het hoog tijd dat er een einde komt aan de grondwaterwinning in de duinen. Met name in Noord- Holland kan daarmee veel winst worden behaald voor de natuur omdat de drinkwaterwinning in die provincie voornamelijk in de duinen gebeurt. Duinbehoud schrijft dat in een toekomstvisie over het herstel van de natuur in duinen en duinzoom. Een belangrijk alternatief voor de huidige vormen van duin waterwinning is membraamfiltratie. Daarbij wordt oppervlakte water door een soort zeef geleid en ontstaat een goede kwaliteit drinkwater. Een ander alternatief vormt diepinfiltratie, waarbij voorgezuiverd oppervlaktewater ongeveer zestig meter diep on der de grond wordt gebracht en na enige tijd weer opgepompt. Deze methode is geschikt voor de duinzoom. Door duinwaterwinning zijn grote delen van de duinen ver droogd en vergraven. Het staken van de grondwaterwinning kan 140 hectare vochtige en natte duinvalleien opleveren, aldus Duinbeheer. 'Na Beek en HSL moet coalitie maar eens vasthouden aan standpunt' De oppositiepartijen en de regeringsfracties van PvdA en D66 in de Tweede Kamer zijn gisteren weer fors met el kaar in aanvaring gekomen over de problemen rond de spoorverdubbeling bij Abcoude. De oppositie is woedend dat de kwestie weer op de lange baan is geschoven door de 'slappe knieën' van de coalitiepartners. DEN HAAG ANP D66 en PvdA willen een amen- van deze „zoveelste draai" van dement van de RPF voor een D66 en PvdA ten gunste van het verdiepte ligging van het spoor kabinet. Na vliegveld Beek en niet meer steunen en de discus- de HSL moet de coalitie maar sie uitstellen tot volgend voor- eens vasthouden aan met veel verve verdedigde standpunten die tegen het kabinet ingaan, al dus de oppositie. De discussie over het al dan niet aanleggen van een verdiept spoor bij Abcoude speelt al maanden. Tot twee keer toe weigerde Jorritsma een door de Kamer aanvaarde motie uit te voeren die aanstuurt op een verdiepte ligging. De minister is niet bereid de benodigde extra 125 miljoen op te brengen. Een nieuwe poging van de RPF, die aanvankelijk de steun kreeg van PvdA en D66, voorzag in een verdiepte ligging die moest worden betaald door het uitstellen van de verbreding van de rijksweg A2. Deze investering maakt deel uit VEtn de plannen om bij Abcoude meer sporen aan te leggen. Deze constructie is voor Jorritsma ronduit onaan vaardbaar, zo zei ze eerder. In het streven naar een oplos sing stelde de minister dinsdag in een brief voor het verdere de bat uit te stellen. Zij wil eerst in algemene zin de financiële grenzen en kaders bepalen hoe ver de rijksoverheid moet gaan om lokale knelpunten bij infra structurele projecten op te los sen. D66 en PvdA zien zo'n alge meen debat wel zitten. Beide gaven echter ook aan dat een verdiepte ligging hun voorkeur blijft houden. Ze zijn echter be reid tot 'open discussie' die mo gelijk tot een andere oplossing leidt. Ook Jorritsma is bereid tot een constructieve houding, zo zei ze. „We moeten eindelijk eens voorkomen dat we van conflict naar conflict gaan", al dus PvdA'er Van Heemst. Vol- ROTTERDAM ANP Het conflict over weekeinde- diensten tussen de vierhonderd Rotterdamse brandweerlieden en hun werkgever, de gemeen te. is opgelost. Een bemidde lingscommissie heeft een streep gehaald door de plannen van de brandweercommandant. De commandant van de Rot terdamse brandweer wilde de roosters van zijn medewerkers herzien. Dat zou betekenen dat de spuitgasten hun lange vrije weekeinde, dat ze eens in de drie weken hebben, zouden kwijtraken. Het plan viel in slechte aarde bij de brandweer lieden. Honderdvijftig spuitgas ten overhandigden in november tijdens een demonstratie op de Coolsingel een petitie aan wet houder Van den Muysenberg. De AbvaKabo kaartte het con flict aan tijdens het overleg tus sen de bonden en wethouder Van den Muijsenberg. Hier werd besloten een bemidde lingscommissie in te stellen. De commissie onder leiding van prof. P. van der Heyden oor deelde donderdag dat de pro testen van het personeel tegen het nieuwe rooster terecht zijn. De uitspraak van de commissie is bindend. GOUDA ANP Viertal verdacht van ontvoering, mishandeling en verkrachting de vrouw naar een woning in Gouda waar ze werd vastgehou den, mishandeld, tot prostitutie aangezet en door een van de verdachten verkracht. Uiteindelijk zag de vrouw aan het eind van de middag kans uit de woning te ontsnappen. Een van de mannen achtervolgde en mishandelde haar. De vrouw wist uiteindelijk een woning te bereiken waarvan de bewoners meteen.de politie belden. De politie hield het afgelopen weekeinde drie van de vier mannen, in de leeftijd van 21, 26 en 27 jaar, aan bij een auto die kort daarvoor was openge broken. De vierde verdachte is maandag aangehouden. In Gouda zijn afgelopen maan dag vier inwoners van de stad aangehouden op verdenking van ontvoering en mishande ling van een 31-jarige vrouw uit Rotterdam. Een van de verdach ten heeft de vrouw tijdens de ontvoering, die nog geen dag duurde, ook verkracht. Dit heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt. De vrouw werd naar haar zeg gen vorige week in de nacht van woensdag op donderdag om streeks 03.00 uur op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam in de auto van de verdachten gelokt. Tegen haar wil brachten de vier 'schaamlap' waarbij Abt de verliezer wordt. „Het me in de Kamer verpi stelde CDA-woordvtLn Reitsma dan ook zuur vasi on Jorritsma gaf overigen 1111 dat wat haar betreft de 1 en voortaan eerder bij infr; rele beslissingen wordt b ken om de bijna eindeloze ast politieke conflicten te vt men. Hoe dat moet, wijle e nog niet. Jeri irsl Afname van 250 banen in visverwerkei industrie lie jam 'Hemelse gewaden uit China' is de naam van verzameling van Leo Haks. Haks verzamelde tijdens zijn de tentoonstelling die vanaf 21 december in de Kunsthal jarenlange verblijf in Singapore meer dan vierduizend in Rotterdam is te zien. zeldzame Chinese religieuze objecten. De expositie bevat meer dan duizend objecten uit de Centraal in Rotterdam staan papieren gewaden, kle dingstukken bedoeld voor goden en voorouders. Het ver branden ervan geldt als offer en gebeurt tijdens religieuze festivals en begrafenissen. FOTO ANP In de eerste helft van dit f vt in Nederland het aantal in de visverwerkende in< ;n verminderd met 250 als >XL van de inkrimping van de se visquota. D. Langstra |c het Produktschap Vis n 7" dit gisteren in het tv-prc "8 ma 'Middageditie' bekend Langstraat baseert zijni ting op gegevens van visvt 8 kende bedrijven. Vorig jaai l'ei den 240 banen bij de d visverwerkers geschrapt, visverwerkende sector ziji schatting 3000 personen zaam. De voorzitter vaf')r Produktschap hekelde het programma de opsfn van EU-commissaris E. Bte V Zij pleitte onlangs voor ee Isl' kere afname van de vang jj] veelheden dan de quotavt J dering die biologen haai den voorgesteld. Gisten f> vandaag hebben de Eui visserijministers de defii "r quota voor volgend jaarv n8 steld. n Langstraat noemde iis programma Bonino's ops n een 'absurde zaak'. De Pnla schap-voorzitter sprak h( F moeden uit dat dat Bonfei, alles aan wil doen om landse vloot in te laten krii „En dat terwijl de Nederl vissers zich uitstekend a m vangstbeperkingen houdi gaan vrijwillig voor enke! ken aan de kant om de vil sten over het hele jaar nen spreiden. In het buiti zie ik dat niet zo snel ROTTERDAM GPD Eén grote ongestructureerde, chaotische familie waar grenzen ver te zoeken waren. Vooral de richtlijnen in onderlinge seksu ele contacten ontbraken. De drie generaties binnen de in- cestueze Schiedamse familie haalden hun verbondenheid uit de wanordelijke seksuele rela ties tussen familieleden. Sturen de factor was de 68-jarige ver dachte. Vader, opa en zelfs va der van een aantal van zijn kleinkinderen. Deze zeer zwak begaafde Rotterdammer stond gistermiddag terecht voor de rechtbank. Verschillende gedragsdeskun digen, onder wie medewerkers van het Pieter Baan Centrum, hebben zich beziggehouden met het in beeld brengen van de familie. Het gezin raakte be gin dit jaar in opspraak toen be kend werd dat er binnen de fa milie zeventien mannen en vrouwen aangifte van seksueel misbruik hadden gedaan. In de 'Schiedamse incestaffaire' wer den in maart de 68-jarige en zijn twee zoons (40 en 31 jaar oud) aangehouden. Ook een 25- jarige Groningse huisvriend van de familie werd opgepakt, maar al weer vrij snel vrijgelaten. Hij bleek zelf ook slachtoffer en zo in de war dat hij in een inrich ting moest worden opgenomen. Tijdens verhoren op het poli tiebureau bekenden junior (40) en senior hun daden. De 31-ja- rige zoon ontkende echter. Hij werd twee maanden geleden ontslagen van rechtsvervolging omdat het Openbaar Ministerie een vormfout had gemaakt. Gis teren moesten senior en junior voorkomen. Tijdens de zitting bleek dat junior wegens gezondheidspro blemen niet was komen opda gen. Hij had net een hartopera tie achter de rug en drie maan den rust voorgeschreven gekre gen. De rechtbank kon zich vandaar richten óp opa en va der alleen. Officier van jusitie mr. P. Blanken verdacht de 68-jarige ervan zeven familieleden en een vriendin van één van zijn doch ters seksueel te hebben mis bruikt. Volgens de officier zijn er meer zaken, maar omdat een aantal waren verjaard konden die de verdachte niet ten laste worden gelegd. Tijdens de zitting ontkende de verdachte in zeer slecht Ne derlands dat hij ooit een vinger had uitgestoken naar zijn min derjarige kleindochters Anita, Angelique, Rosita, Chantal en Stefany. Ook ontkende hij in eerste instantie zijn dochter Coby te hebben misbruikt. Op het politiebureau had senior echter wel verklaard meerdere malen seksueel contact te heb ben gehad met zijn kleinkinde ren. Hij kon zelfs tot in detail vertellen hoe die escapades er aan toe gingen. Voor de recht bank verklaarde de verdachte dat de politie hem tijdens de verhoren onder druk heeft gezet en dat hij 'om er van af te zijn' maar zaken had bekend. „Ik zweer op God dat ik nooit die dingen heb gedaan. Ik ben een oude man, heb suikerziekte en pijn in mijn hart. Ik vertel u eerlijk de waarheid," zei de ver dachte tegen rechtbank-presi dent mr. Van Veen. Zijn dochter Coby, die tijdens de zitting als getuige werd ge hoord op voorwaarde dat zij haar vader niet hoefde te zien, vertelde dat het anders in elkaar steekt dan haar vader wil doen voorkomen. Toch wrong ze zich in allerlei bochten 'die ouwe' de hand boven het hoofd te hou den. Op het politiebureau had de vrouw verklaard vanaf haar twaalfde misbruikt te zijn door haar vader. Voor de rechtbank vertelde ze gisteren dat ze tot haar zestiende door de man was misbruikt. Alles wat daarna was gebeurd had ze gelogen 'omdat die rechercheur maar bleef ou wehoeren'. „Ik heb de laatste tijd regelmatig met mijn vader gesproken in de gevangenis. Wij hebben uitgepraat wat er is ge beurd. Voor mij is het klaar nu en heeft mijn vader lang genoeg vastgezeten." Coby bekende wel dat zij had gezien hoe haar vader haar an dere zus Stien verkrachtte. Na de getuigenis van Coby beken de de verdachte op de zitting de ene dochter in een bepaalde pe riode te hebben misbruikt. Bij de andere dochter gaf de ver dachte zonder omhaal toe twee kinderen te hebben verwekt. Deze zaken waren echter ver jaard en dus niet te geb: voor officier Blanken. Toch vond Blanken dati doende bewijsmateriaalwen de 68-jarige Rotterdammf121 te straffen. Omdat een n van het Pieter Baan Cé i over de verdachte uitwa r zij geen programma vo verdachte beschikbaar h en de man niet ontoereke e vatbaar werd verklaard, 1 officier een onvoorwaaii 'u gevangenisstraf van acht j f De raadsman van vond helemaal niet genoeg materiaal tegen zijn cliënt De rechtbank doet ov dagen uitspraak. TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF FIRMA J. A. SCHOUTEN ZONEN Dorpsstraat 190 2391 CH Hazerswoude-Dorp Tel.: 0172-589124 Fa. J. A. Schouten 8t Zn, is een centrale verwar ming- en loodgietersbedrijf dat actief is in de luxe woningbouw, utiliteit en onderhoud. PER DIRECT HEBBEN WIJ PLAATS VOOR EEN: - Taakomschrijving: het in teamverband ontwerpen en begroten van CV- en sanitaire installaties voor woningbouw en utiliteits projecten. het begeleiden van monteurs in de uitvoeringsfase van projecten. - Functie-eisen: MTS diploma werktuigbouwkunde of MIT-leerlingstelsel. Ervaring in de installatiebranche als tekenaar, werkvoorbereider of leidinggevend monteur gewenst. Bereid te zijn vervolgcursussen in de intallatietechniek te volgen. Man rijdt agent aan bij controle DEN HAAG ANP Een hoofdagent van de Haagse politie is vanochtend vroeg gewond geraakt toen een automobilist hem bij een controle aanreed. Het incident gebeurde op de Loosduinseweg. De 33-ja- rige man uit Den Haag werd daar door twee agenten staande gehouden. Toen de man tijdens de controle gas gaf én wilde wegrijden, pro beerde de hoofdagent het contactsleuteltje af te pak ken. Hij werd enkele meters meegesleurd. Daarna man gelde de automobilist de po litieman tussen zijn auto en de dienstwagen van de poli tie. Een collega van het slacht offer loste daarop een schot. De automobilist werd niet geraakt. Hij reed weg, waar op een achtervolging ont stond. De politie dwong hem in de Heemsterhuisstraat tot stoppen. Later bleek dat de man ondanks een rij-ontzeg ging wegens drankgebruik achter het stuur was gaan zitten. De hoofdagent is met een gecompliceerde enkel breuk naar het ziekenhuis gebracht. AMSTERDAM ANP De Reclame Code Commissie (RCC) heeft in een uitspraak de KLM gekapitteld. Advertenties van de luchtvaartmaatschappij voor vluchten naar Londen, Parijs en Berlijn zijn 'misleidend'. De KLM vermeldt in haar advertenties prijzen voor enkele reizen, terwijl passagiers alleen retour vluchten kunnen kopen. De zaak tegen de KLM was aangespannen door de nieuwe luchtvaartmaatschappij Easyjet, die een tarievenoorlog op het traject Londen-Amster dam heeft ontketend. Easyjet introduceerde eer der dit jaar een prijs van 99 gulden voor een en kele reis van Amsterdam naar Londen. KLM ant woordde met een nog lagere prijs van 95 gulden per vlucht, maar verlangt wel dat passagiers di rect een retour kopen. De RCC is niet tevreden met de kleine lettertjes waarmee de KLM in haar advertenties meldt dat passagiers geen enkele reis kunnen boeken. Zij acht de uitingen misleidend aangezien de maat schappij vluchten aanbiedt die de KLM in werke lijkheid niet verkoopt. De veroordeling heeft ook gevolgen voor ande re luchtvaartmaatschappijen die dezelfde adver tentietruc gebruiken. De commissie koos bewust voor een openbare uitspraak 'aangezien de KLM niet de enige luchtvaartmaatschappij is die ad verteert met de helft van retourprijzen, terwijl al leen retourvluchten kunnen worden geboekt'. De uitspraak heeft alleen nog principiële kenis aangezien de KLM al enkele dagen stopt met de goedkope tarieven op Londen en Berlijn. Bij de luchtvaartmaatschappij kt retourtje Londen tegenwoordig weer 406 in| van 190 gulden. jjj De KLM zegt dat de tariefsverhoging tó 2e, van de uitspraak van de Reclame Code Ca \\- sie. De luchtvaartmaatschappij betoogt j 'nooit de intentie heeft gehad te misleiden' leen 'de aandacht wilde trekken'. De KLM weegt nog beroep aan te tekenen. Easyjeti iq de uitspraak 'een doorbraak'. De KLM is nog niet van de prijsbreker bedrijfje handhaaft zijn klacht bij de Eufl Commissie en zet ook een procedure bij <k S: dense rechtbank over vermeend machtmi niet stil. „Ik trek niets terug. De KLM kan zo 1 nieuw beginnen. Misschien komen we een schadeclaim", aldus eigenaar SteliosB annou tijdens een persconferentie. Hij sch hij ongeveer een miljoen gulden extra aan me heeft moeten uitgeven in de strijd tef 7 KLM. Easy Jet verhoogt het aantal vluel London van drie naar vijf per dag. Lj^ denkt het meer zakelijke reizigers te trekke de zomer hoopt het ook vakantievluchten ce en Barcelona te beginnen. lod w 's> Adres per oi/oi/'97: Wasbeekerlaan 24ASassenheim Opruiming wegens verhuizing BEZOEK ONZE SHOWROOM: Ma - Vrij: 9.00 1&.00 uur za: 10.00 - 14.60 uur. INDUSTRIETERREIN 'T HEEN, LljNBAANSTRAAT 12, 2222 AR KATWIJK, TEL. 07140 35 330 .SnSAH hcuNtRS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 18