Actiecomité dreigt met schadeclaims Leiden Regio roenLinks: uitleg er ontbreken imen onvoldoende iderdorp: egale kap inpakken Publiek: liever de kerstboom terug Voorschoten mag Esso voor de rechter dagen Gevaarlijk verkeerspunt voor eind 1997 aangepakt Suikerspinnen op bazaar 'Waar zijn jullie mee bezig geweest?' kroes interieur ,G20 DECEMBER 1996 chef hans jacobs, 071 -5356414. plv.-chef rudolf kleun, 071 -5356436 tomobilist rijdt door na aanrijding Een onbekend gebleven automobilist is gisteren na anrijding doorgereden. Op de splitsing van de Stoeplaan en houwweg verleende hij geen voorrang aan een 85-jarige ïobiliste uit Wassenaar. Beide auto's liepen flinke schade )e politie zoekt getuigen. tvond bij botsing tij aar Bij een botsing op de Rijksstraatweg in Wassenaar is miiddag een 34-jarige Hagenaar licht gewond geraakt. Hij 3i Ivoor een verkeerslicht te wachten toen hij van achteren aangereden door een 52-jarige plaatsgenoot. De 34-jarige rug- en nekletsel overgebracht naar het Bronovo-zieken- inDen Haag. Brj C. ipoed ede sled andere Da; in' s|je ntbreekt de gemeente Lei- rp aan tijd en mogelijkhe- ondernemers te ver rondom bedrijventer- Lage Zijde in Leider een bomengordel aan te Dat is kort samengevat tie van het Leiderdorpse mtebestuur op een reeks 5i 1 van Groenlinks. De op to epartij neemt met de reac- >n genoegen en vindt dat ider A. van Dijk (BBL- ordening) zijn be niet nakomt. Fractievoor- Bos: „Van Dijk stelde de begrotingsbehande- jt hij meer zou gaan doen naleving van bestem- plannen. Daar zijn de irden van B en W op on- gen absoluut mee in is volgens de oppositie- opvallend dat wethouder lijk wel enorm veel energie in het aanpakken van de enhandel van Kees Klerks serre van actievoerster Ird, lekkers, die ook zouden len in strijd met het be- ningsplan. „Waarom de en de ander niet wordt pakt, blijft schimmig", al- fractie van GroenLinks college van B en W on- aan de tand gevoeld over itbreken van een 4,5 me- groenstrook rondom idrijventerrein. Zo'n gor- bomen is wel in het be- lingsplan opgenomen, wordt door veel onderne- gebruikt als parkeer- of terrein. Leiderdorpse gemeente- uur overweegt om twee imemers op het bedrij- errein De Lage Zijde bij lolitie aan te geven, om- illegaal bomen zouden len gekapt. Ondernemer avelaar is een van hen. fractie van Groen Links de gemeente erop at- gemaakt er op het be- enterrein - ongeveer drie geleden - bomen zijn renen zonder dat een ergunning is aange- gd. Wethouder A. van 11 de ondernemers in eerst zelf horen, lat hij stappen onder- it. Bavelaar is vanwege rtie niet voor commen- bereikbaar. De gemeente beweert' weinig te kunnen uitrichten tegen be drijven die het bestemmings plan aan hun laars lappen, als hierover geen uitdrukkelijke af spraken zijn gemaakt. Dat laatste zou slechts bij een klein groepje het geval zijn. Volgens fractievoorzitter C. Bos heeft de gemeente in dit opzicht kansen laten ligggen. „Veruit de meeste bedrijven hebben de grond op De Lage Zijde van de gemeente gekocht. Je mag aannemen dat de gemeente al die bedrijven heeft verplicht om een groen strook aan te leggen. Als dat niet het geval is, is de gemeente wel erg laks geweest." Een gordel van bomen en struikgewas rondom terrein De Lage Zijde is volgens Groen Links en een groep omwonen den hard nodig om de be drijfspanden af te schermen van het polderlandschap. Zij vinden de panden, die open en bloot in de polder staan, 'geen gezicht'. Ook wethouder Van Dijk vindt dat het bedrijventerrein 'deto neert'. Maar volgens hem is het bestemmingsplan Achthovener- polder zo vaag over de precieze invulling van de groenstrook, dat het moeilijk zou zijn om on dernemers ergens op vast te pinnen. „Hier wreekt zich het feit dat je met een verouderd bestemmingsplan te maken hebt. Ik ben er voorstander van om dat te regelen op het mo ment dat je het gaat actualise ren. Omdat de HSL door de pol der gaat lopen, gaan we waar schijnlijk volgend jaar met het bestemmingsplan aan de slag." Van Dijk vindt het nu belang rijker om zich te richten op on verkwikkelijke zaken in woon wijken dan dat hij zich bezig houdt met het aanzien van de polder. „Bij de winkel van Klerks bijvoorbeeld heb je te maken met omwonenden. Als je op de Statendaalder steeds meer winkels krijgt, ga je over last creëren." Groen Links is niet van plan om de kwestie te laten rusten. „De antwoorden van het college zijn niet erg duidelijk en niet erg bevredigend. We komen bin nenkort dan ook zeker met een serie aanvullende vragen. De kerstman in de Schoolstraat roept gemengde reacties op bij voorbijgangers en winkeliers. foto hielco kuipers voorschoten monique de boer De winkeliers van de School straat in Voorschoten bedoel den het goed: dit jaar niet weer die kerstboom op de parkeer vakken op het plein voor de Ra bobank. Nee, een immense kerstman, gesponsord door de zelfde bank, moet dit jaar het warme kerstgevoel bij de consu ment opwekken. Het regende de afgelopen ja ren klachten bij de winkeliers. De grote kerstboom nam twee parkeerplekken op het plein in beslag, en dat was wat al te gor tig. Dit jaar dus wat anders. En ook de reacties van de winke liers op de meters hoge kerst man liegen er niet om. „We hebben eindelijk weer een mooi gezicht tijdens de feestdagen. De straat straalt weer wat uit", reageert fotograaf Van De Boog- aardt, voorzitter van de vereni ging Centrumwinkeliers. Daar naast licht de stellage 's avonds op en dat past weer prachtig bij de verlichte Dorpskerk. De winkeliers ontvingen niets dan positieve reacties van het winkelend publiek. Navraag bij enkele voorbijgangers in de Schoolstraat geven echter ook een ander beeld. „Dan nog lie ver de kerstboom terug", reage ren zij veelal. Voorschotenaren Rob en Annelies, die zich on danks hun haast graag lenen vooi^ een reactie, wonen schuin- boven het Textielhuis en kijken noodgedwongen dagelijks neer op de versiering en de parkeer- voorschoten dimitri walbeek De gemeente Voorschoten weet niet wat het kost om de olievlek onder de stoep voor kinderdag- ververblijf 't Kwebbeltje aan de Leidseweg te verwijderen. De gemeenteraad moest gisteren toestemming geven om olie maatschappij Esso voor de rechter te dagen om de vlek op te ruimen. De informatie die de wethouder daarover aan de ge meenteraad gaf, was echter ka rig, meende D66-raadslid B. Jagt. Het raadslid zette ook vraag tekens over de goede afloop van de rechtszaak. Volgens Jagt moet Esso niet worden onder schat: „Het bedrijf heeft goede juristen, die veel ervaring heb ben met dit soort zaken", waar schuwde hij Van de Poel. Hij vroeg de wethouder of deze zélf de indruk heeft dat de rechts zaak goed afloopt. Hij mist in het voorstel namelijk een per soonlijk standpunt van de wet houder. Van de Poel wees het raadslid erop dat als de gemeente de rechtszaak aan zich voorbij liet gaan, zij in elk geval voor de kosten moet opdraaien. Met dat voor ogen noemde hij de rechtszaak hoe dan ook nood zakelijk. Ook WD-fractievoorzitter P. Verschoor had moeite met de karige informatie: „Als er geen helder beeld van de omvang van de schade is, kun je beter nog niet procederen." PvdA- raadslid W. Carabain vroeg zich Te Lange Voort ziet komt nieuw wijk niet zitten Het actiecomité Te Lange Voort dreigt bij de gemeente Oegstgeest schadeclaims in te dienen als het huidige ont wikkelingsplan Poelgeest doorgaat. De gemeente kan, constateert het actiecomité, de geplande 1030 huizen niet alleen in de voormalige Broek- en Simontjespolder kwijt en nu wordt De Lange Voort 'op oneigenlijke wijze toegevoegd aan het poldergebied'. Dat meent J. Vos, na mens het actiecomité, in een brief aan B W van Oegst geest. Voort te betrekken", dreigt Vos dan ook in zijn brief. Behalve de dreigende komst van enkele tientallen huizen en de beschadiging van 'het groen' in de 'Langevoortse strip', vre zen de bewoners ook het door gaande verkeer. In het ontwik kelingsplan staat niets over het weren daarvan. De meest voor zichtige berekeningen wijzen al op 1300 auto's per dag die de nieuwe wijk zullen doorkruisen. oegstgeest dimitri walbeek De bewoners aan De Lange Voort zien met lede ogen de komst van de nieuwe wijk Poel geest aan. Volgens hen komt een twintigtal huizen niet in de voormalige polder, maar juist in hun straat te staan. „Het actie comité verzoekt de gemeente Oegstgeest om eventuele scha declaims in haar overwegingen van bebouwing langs De Lange En wethouder G. van Eisen (Progressief Oegstgeest/verkeer en ruimtelijke ordening) kon digde ook al aan dat alleen ver gaande ingrepen het verkeer uit de wijk kunnen weren. De wet houder had het eerder al over 'alleen inwoners met een zen dertje' die de wijk met de auto kunnen betreden. Vos verzoekt in zijn klaag schrift dan ook om 'zo spoedig mogelijk nadere uitwerking te geven aan concrete maatrege len om het doorgaande verkeer te voorkomen en liefst tot nul te reduceren.' Ten slotte voegt de bewoner toe: „Ook vragen wij de toezegging om deze maatre gelen, voordat het definitieve plan wordt aangeboden, door een onafhankelijke deskundige op doeltreffendheid te laten toetsen." voorschoten dimitri walbeek volgens hem al vier jaar geleden aangetoond. In 1995 was de komst ervan zelfs als hoogste prioriteit aangeduid. Dat B W nu schrijven dat er pas bij de laatste begrotingsbehandeling topprioriteit aan werd verleend, is daarom je reinste onzin, vond Valkenburg. Wethouder Van de Poel weer legde de aanval. „De keuze voor een aanpak van het verkeers punt is al lang gemaakt. Een rotonde kan echter op vele ma nieren worden aangelegd. Een onderzoek, kosten 10.000 gul den, naar de exacte vorm ervan is dus nog wel aan de orde", verdedigde hij het voorstel. Van de Poel gaf Valkenburg, ter ge ruststelling, wel de zekerheid mee dat met de aanleg van de rotonde nog voor het eind van 1997 wordt begonnen. De oplossing voor de levensge vaarlijke situatie op het kruis punt Mozartlaan/ Van Beetho- venlaan in Voorschoten heeft wat lang op zich laten wachten. Dat gaf wethouder J. van de Poel (WD/openbare werken) gisteravond tijdens de raadsver gadering toe. Maar een reden daarvoor meldde hij niet. Op het kruispunt gebeurden de af gelopen jaren onder meer twee dodelijke ongevallen. CDA-raadslid W. Valkenburg viel de wethouder aan op diens voorstel voorstel om de nood zaak van een rotonde door een extern bureau te laten onder zoeken. Dat de vormgeving er van wordt onderzocht, leek hem logisch. Maar de noodzaak van de aanleg van een rotonde was Dronken man rijdt gazon op Een beschonken Hagenaar is afgelopen nacht met zijn au to in de tuin van een Wasse- naarse familie beland. De 31- jarige man reed over de Stoeplaan richting de Wit- tenburgeiweg, toen hij de macht over het stuur verloor. Hij botste tegen een boom, reed een lantaarnpaal uit de grond en belandde op het gazon van een huis. Na een controle bleek de Hagenaar 1,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Het rijbe wijs van de man is in geno men. Bovendien moet hij voor de rechter verschijnen en verder ook een verplichte cursus 'Alcohol en verkeer' van het CBR volgen. plaats, ,,'s Avonds schijnen er felle lampen op het bord en daar hebben we veel last van. Het geeft onze kamer een onge zellig licht. We hebben bij de Rabobank aangeklopt maar die halen het niet meer weg." Henk Verbeek winkelt hier voor het eerst en ook hem valt de kerstman op. „En zeker niet in positieve zin. Het ding heeft weinig met kerst te maken. Je ziet nog net dat het een kerst man moet voorstellen.". „Ik vind het maar een rotding," zegt een vrouw die, schrikkend van haar uitspraak, snel een pseudoniem voor zichzelf be denkt. „Schrijf maar Ina in de krant. En ja, ook ik zou liever de kerstboom terugwillen. af of de gemeente niet alvast kan beginnen met de schoon maak. Een rechtszaak laat im mers nogal wat maanden op zich wachten, redeneerde hij. Daar wilde de wethouder echter niet aan. De gemeenteraad gaf de wethouder uiteindelijk toe stemming Esso voor de rechter te dagen. leiderdorp Suiker vliegt in de rondte op de bazaar van het lyceum Visser 't Hooft in Leiderdorp. Zo'n dui zend mensen bezochten de markt, waarvan de opbrengst, ruim 6000 gulden, naar Amnesty International en naar het tehuis voor meervoudig gehandicapten Nieuw Buitenzorg gaat, dat het geld voor een thera peutisch ballenbad gebruikt. foto holvast/ mark lamers Vrijgezellenfeesten 'plaag' voor Amsterdam hoven i 'dorp jdi Iruim lerd jaar Jen (1391)- gelijkna fotograa' kruist da- «eek om Jvast te &n. Tijdens gs allerlei sluiten 'ge' plek ji enietdi- hot news n, maar pre- amsterdam/katwuk» vervolg van voorpagina De feestvierders, vijf Katwijkers en een Rijnsburger, zaten giste ren timide in het verdachten bankje. Achter hen hadden in de zaal het slachtoffer en enkele tientallen collega-agenten plaatsgenomen. Een volle zaal, maar de gebeurtenis in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december had dan ook veel - stof doen opwaaien. „Waar zijn jullie mee bezig geweest", vroeg de officier van justitie zich af. „Lukraak tegen een hoofd aan blijven schoppen, terwijl ie mand bewusteloos op de grond ligt. Met een aanloop boven op zijn rug springen. Ik kan dit niet anders kwalificeren dan een po- Het scheelde dan ook niet veel. Het slachtoffer is nog steeds niet hersteld van de klap pen en trappen. Zijn gezicht is aan een zijde gevoelloos als ge volg van een zenuwbeschadi ging. En het zicht in zijn rech teroog is troebel geworden. De man liep een hersenschudding op en mist een paar tanden. De zaak tegen een 25-jarige Katwijker, die ook bij het vrijge zellenfeest aanwezig was, is voorlopig aangehouden omdat zijn advocaat de verdediging niet kon rondkrijgen. En een 22- jarige Katwijker werd vrijge sproken omdat hij aannemelijk kon maken dat hij tijdens de vechtpartij was aangezien voor een andere langharige, blonde plaatsgenoot. Een getuige ver klaarde dat de 22-jarige tijdens de kloppartij in de bus had ge- zeten, die het gezelschap weer naar Katwijk moest brengen. De verdachten toonden giste ren diep berouw, hoewel ze zonder uitzondering verklaar den dat ze het slachtofer niet te gen het hoofd hadden getrapt. Een paar lieden uit het gezel schap konden zich - vanwege het overmatig drankgebruik die nacht - niet zo veel herinneren. Een van de Katwijkers, die ver oordeeld werd tot 240 uur dienstverlening, zinspeelde er op dat de toegesnelde politie verzuimd had een paar hoofd daders op te pakken. „Die agent in burger moet wel in zijn ge zicht zijn geschopt", filosofeer de hij. „Maar door wie? Ik heb het idee dat er nog een paar jongens los rondlopen en dat hier vandaag een paar jongens vals worden berecht. De officier van justitie ging uitgebreid in op het verschijnsel vrijgezellenfeesten, volgens haar een plaag voor Amsterdam. „De stad wordt maar al te vaak be- reca ziet ze liever niet, deze zocht door groepen, die vrijge- groepen die eenmalig de boel zellenfeesten komen vieren. Zij op stelten komen zetten en de ontregelen de hele stad. De ho- vaste klanten lastigvallen." LEEFTAFEL MASSIEF KERSEN IN IEDER MAAT BIJV. 180X90 1895,- adviseurs in modem wonen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 15