Medische DIENSTEN Stemming Leiden Regio c DE TJ Eerste landelijke viering jaarlijkse gebedsweek voor christelijke eenheid Rabbijn Lilienthal: 'Hervertelling bijbel belediging van jodendom' KU van Nijmegen krijgt priorij als studiehuis VRIJDAG 20 DECEMBER 1996 CHEF HANS JACOBS. 071 -5356414. PLV -CHEF RUDOLF KLEUN, 071- POLITIEKE RUBRIEK ■■H Waarin deze week: raadsleden een gooi doen naar de titel Pippi Langkous van het Jaar en deelnemers aan de cursus Meer bewegen voor ouderen een lans breken voor de Leidse sportwereld. i r werd deze week wat m afgejokt in de Leidse gemeenteraad. Het ging over het referendum. De raad had het, na de zeperd met het Koninklijk Militair Invali denhuis, het liefst meteen de nek omgedraaid. Maar omdat je het volk nou eenmaal niet zo maar z'n macht kunt afnemen moesten er smoesje worden op gehangen. En daarin toonden sommige raadsleden zich ware meesters. In Egypte loopt iedereen achter stevoren en in India onderste boven, vertelt Pippi Langkous ergens in het gelijknamige boek van Astrid Lindgren. „Nu jok je", zei Tommy. Pippi dacht een ogenblik na. „Ja, dat is waar, ik jok", zei ze verdrietig. Het is stout om te jokken", zei Annika. „Ja, het is heel stout om te jok ken zei Pippi nog verdrietiger. „Alleen vergeet je het zo nu en dan, zie je. Paul Duijvensz van Groen links, en Egon Snelders van D66, én wethouder Pex Langen- berg konden er dinsdagavond ook wat van. Die deden, zo vlak voor het winterreces, nog even een gooi naar de titel Pippi Langkous van het Jaar. Ze jok ten er lustig op los. Duijvensz was met afstand de beste. Hij durfde te beweren dat het referendum als wapen voor de burger 'scherper' is gewor den, nu initiatiefnemers niet meer langs de deuren mogen om handtekeningen op te ha len. Bij de aanvraag voor een re ferendum over het Noorderpark waren er raadsleden geweest Heden en verleden van de Leidse sportwereld ontmoeten elkaar in de koffiekamer van het stadhuis. Oud VVD-raadslid Laila Driessen overhandigt wethouder Hans de Goede handtekeningen die zijn gezet tegen de reorganisatie van de afdeling sport en recreatie. Haar voormalige PvdA-collega Wim van der Pluijm (rechts) kijkt toe. Oud-wethouder Dick Tesselaar (links) blijft prominent op de achtergrond. foto holvast/mark lamers die in twijfel trokken of er wel eerlijke voorlichting was gege ven. Of niet aan argeloze voor bijgangers was gevraagd hun handtekening te zetten onder, pakweg, een petitie tegen het doodknuppelen van zeehond jes. Duijvensz vertaalde dat als volgt. ..Er is bij voorgaande refe renda discussie geweest over de zuiverheid bij het ophalen van de handtekeningen. Dat doet afbreuk aan de scherpte van het wapen." Met de nieuwe veror dening, waarbij burgers alleen in het stadhuis en in hoogLiit vier andere lokalen kunnen te kenen, is dat probleem opge lost. Het referendum is er mes scherp door geworden. Snelders was ook niet slecht. ,,Het referendum heeft nu ein delijk een vaste plaats veroverd in de Leidse politiek", beweerde hij. „Dat is een goeie plek en daar zijn wij blij mee." Langenberg deed ten slotte nog wat politiek gooi-en-smijtwerk. Alle verwijten als zou hij een volgend referendum onmogelijk hebben gemaakt wierp hij verre van zich. De nieuwe verorde ning was 'een verduidelijking voor de burgers waar we echt op zaten te wachten'. Het referendum heeft een vaste plek gekregen in de Leidse poli tiek, misschien had Snelders daar toch wel gelijk in. Die nieuwe referendumverordening kunnen ze rustig onder in een la De Leidse sport laat de laatste dagen veel van zich horen. En dit keer gaat het niet over de Tour de France of de zoveelste titel van Parker. Die dagen lig gen ver achter ons. De glorie dagen zijn voorbij. Oké, er zijn nog weieens wat studenten die op Olympische Spelen een me- dailletje halen, er zijn rugby- spelers die af en toe wat winnen en ook bij het darten wil Leiden soms nog weieens hoge ogen gooien. Maar verder gebeurt er op het gebied van de prestaties niet bijster veel. Nee. dat de sport zich in de schijnwerpers weet te werken heeft te maken met hele andere zaken. Deze week waren het twee fronten van sportieve edoch boze Leidenaars die hun pijlen richtten op sportwethou der Hans de Goede. Het eerste front. De medewer kers van zwembad stuurden een brief aan de wethouder èn aan het Leidsch Dagblad. De medewerkers reageerden hierin op De Stemming van twee we ken geleden. Daarin werden de beweegredenen van De Goede weergegeven om het school zwemmen af te schaffen. De brief zorgde voor paniek op het stadhuis. Of de redactie alstu blieft niets met het schrijfsel wilde doen. Want zwembadme dewerkers die boos zijn op hun wethouder mogen niet in de krant. De redactie - beschaafd als zij is - heeft niets met de brief ge daan. Het epistel is gewoon als ingezonden brief integraal afge drukt in de krant van gisteren. Het is soms vreemd hoe die dingen kunnen lopen. Het tweede front. Sportmin- nend Leiden liep te hoop tegen de reorganisatie van de sector sport en recreatie. Heel sportief Leiden was daarvoor naar het stadhuis getogen om aan Hans de Goede een petitie aan te bie den. Dat wil zeggen: de verza melde Leidse bobo's, die zelf niet verder komen dan een cur sus Meer bewegen voor ouderen vulden in al hun grijsheid een klein kwartiertje de koffiekamer van het stadhuis. Prominent op de achtergrond bij die laatste actie figureerde de voormalige wethouder van sport-en-nog-veel-meerDick Tesselaar. Dezelfde Tesselaar die acht jaar geleden zijn wet houderschap moeiteloos com bineerde met het bestuurslid maatschap van het organisatie bureau dat ambtelijk Leiden op de schop moest nemen. Het is vreemd hoe die dingen kunnen lopen. AAD RIETVELD en RUUD SEP ARTSEN Aarlanderveen, Zwammerdam Voor de praktijk van Van der Kooij, Ooms en Pleij: F. Ooms, Plein 1, Zwammerdam, tel. 0172-619229. Alkemade Voor de praktijk van W. en G. Beek huis, Brock/Roelen, Van Mierlo, Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te berei ken via tel. 071-3317272. Bij geen gehoor of storing in de automatische doorverbinding kan in nood via de apotheek tel. 071-3319100 contact opgenomen worden. Alphen Groep 1 - voor de praktijk van Boss, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, Luining, Van Selm en Wijnmaalen: za= J. Klein Haneveld, Emmalaan 14, tel. 472170. zo: R. Luining, Trasmolen 12, tel. 476677. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoogen- doorn, Nijessen, Rakers. Vieira en za: R. Hoogendoorn, Ravestein 5, tel 422425. zo: R. Visser, Zeewinde 106, tel. 422088. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, Gebel/De Jong-van Leeuwen, Nobel/vd Velden, Plag, Smid-Oosten dorp en Varkevisser: za: J. Nobel/H. van der Velden, Man- denvlechter 10/b, tel. 410152. zo: R.Gebel, Preludeweg456, tel. 410152. Groep 4 - voor de praktijk van Borst, Overbeek en Vletter: za en zo: R. Overbeek, Prins Clauska de 35. tel. 472858. Hazerswoude, Koudekerk J. van Buuren, Hoogewaard 4, Kou dekerk a/d Rijn, tel. 071-3412020; na telefonische afspraak, maken tus sen 9.00-10.00 uur. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Mee- wisse, Pool, Roos en Schonenberg: J. Pool, Hartweg 1, Katwijk, tel. 4022322. Groep 2 - Voor de praktijk van Berg man, H. van Duyn, L. van Duyn, Hue- ting, C. en H. Moolenburgh en Tim- H. van Duijn, Leliestraat 12, Katwijk, tel. 4076429. Groep 3 - Voor de praktijk van Van Delft, Priester, Rietbroek, Verhageen Van de Water: C. van de Water, Rapenburg 1, Rijns burg, tel. 4021818. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Wou- brugge za: H. van Sprang, Aardamseweg 49, Ter Aar, tel. 0172-603333; zo: M. Jansen/T. Zandstra, Wilgenpad 2, Ter Aar, tel. 0172-602811; alle behan delingen na telefonische afspraak. Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8.00 uur en eindigt zondag om 24.00 uur. Spreekuur van 12.00- 12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groene- veld, Janssen, Van Leeuwen, Maris, Van der Meer, Meyer, J. de Ruiter, Van Schie, Verhage en Visser: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: H. Jans sen, Rosmolen 2, tel. 5225757. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: J. Verha- ge/C. Maris, Rosmolen 2, tel. 5225757. Groep 2 - M. Bakker, Bergmeijer, Goslinga, Kruis, De Lange. Van Luyk, Middendorp, Nering Bögel, W. de Ruijter, Rus en Taytelbaum: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: E. de Lange/M. Bakker, tel. 5219698 zo 8.00 uur tot 24.00 uur: M. Berg meijer, tel. 5219698. Groep 3 - Birme, Boels, De Bruyne, Delver, Fogelberg, Huibers, Jurgens, Krispijn, Leiyen Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: W. Lely, Hof van Roomburgh 4, tel. 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: H. Jur gens, Burggraven laan 102, tel. 5145666. Groep 4 - C. Bakker, Bénit, Eekhof, Hom, De Kanter, Lahr, Nieuwenhuis, Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijeren R.E. Zaaijer: vr 17.00 uur tot ma 8.00 uur: voor spoedeisende zaken tel. 5315695. Groep 5 - Crul, A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Lorm, De Jong, Oegstgeest za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: mw. J. van der Salm/mw. E. Roelofs, H. An- driessenlaan 31, tel. 5156200. Sassenheim vr 17.30 uur tot zo 17.30 uur: G. Schmidt, Hoofdstraat 324. tel. 211253, spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. daarbuiten graag telefonisch overleg. Voorhout, Warmond Huisartsenpraktijk Boerhaave, Prof. Aalberselaan 2, Voorhout, tel. 0252- 211393; consult na telefonisch over leg. Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. Apotheek Alkemade, R. van Rijnsin- i, Prince, Reindersen Wiers- za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: H. de Jong, Noordeinde 2/a, tel. 5315186. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: dr. van Schie, tel. 5315186. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: mw. M. Hibbeln, Gezondheidscentrum Ste venshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-5315900. Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lammen- schansweg71, tel. 071-5123001. Leiderdorp za vanaf 8.00 uur: 0. Du Ry van Beest Holle, Vlaskamp 16, tel. 5891100; zo tot 24.00 uur: R. van Velzen, Cor Gordijnsingel 3c, tel. 5412360; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. Leimuiden, Rijnsaterwoude De weekenddienst begint vrijdag om 17.00 uur en eindigt maandag om 01.00 uur, voor spoedgevallen raad plege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts, aanvragen van visi tes/consulten voor 10.00 uur. De weekenddienst begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijk za: J. Steenvoorden, Nieuwe Zeeweg 11. tel. 071-3612333-, zo: H.v/d Lugt, Irisplein 3, tel. 071-3612405. Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: M. Schenk, Kerkstraat 42/d, tel. gel 31, Roelofarendsveen, 12.30- 13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071- 3319100. Voor spoedeisende recep ten buiten de openingstijden bereik baar via telefoonnummer of deurbel. Alphen Apotheek Kerk en Zanen, Noorder keerkring 2, tel. 0172-495588. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 1 LOO- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 071- 3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: Apo theek Rijnsoever, Hoornesplein 121- 125, Katwijk, tel. 071-4026457. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor schoten Apotheek 't Joppe, Zwartemeerlaan 44, Leiden, tel. 071-5211277; Apo theek De Meidoorn, Voorstraat 59, Voorschoten, tel. 071-5613350. Van 10.00 tot 21.00 uur: Apotheek Loevestein, Loevestein 7, Leiderdorp, tel. 071-5890000. Noordwijk en Voorhout Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1, Noordwijk, tel. 071-3619314. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge za en zo: P. Ouwerling, Koraalzwam 75, Alphen a/d Rijn, tel. 0172- 430221. ma: A. Jol, Groenoord 24, tel. Alphen a/d Rijn, tel. 0172-435183. e| Bloembollenstreek za en zo: R. Tegelaar, Van Mal laan 22, Lisse, tel. 0252-412 ma t/m woe: W. de Jongh, Zwji laan 3, Noordwijkerhout, tel. NA 372717. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg J. Langedijk, Adm. de Ruyter$£f 4/a, Rijnsburg, tel. 071-4022f spreekuur van 17.00 tot 17.31 Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Remmert Jr., Geversstraat 50 geest, tel. 071-5177288; spn om 13.00 uur. Noordwijk S. van Velzen, Bonnikeplein3 lVl 071-3648863. Voorschoten, Wassenaar, Zoetenftt r Voor behandeling dient u om l uur op het praktijkadres aamvc za en zo: R da Silva; Van Duik delaan 36, Wassenaar, tel. 07' 5140890. ma en di: P. Pluijmakers, VanL van Nijeveltstraat 112, Wasse tel. 070-5113116. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-4711 G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 442807; mevr. Graveland-Wo beek, Leeuwenhorst 4, tel. 011 444333. E. Mol, Kievitspark 5, Voorhou 0252-215231. Katwijk WJ. Snel, Frederiksdreef 14,1 wijk, tel. 071-4074781; sprei Pn za. van 11.00-12.00 uur. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder, 1/ en Roest: G. Roest, Ockenrodt Leiderdorp, tel. 071-589040; c"' Voor de praktijk van Koster, Ve nt' en Van der Wouw: Via uw eiger I Vi renarts kunt u vernemen wieö ipa enddienst waarneemt. ,n Voor de praktijk van mevr. Stib llfi Stibbe, Bronkhorststraat 13,1 tel. 071-5218393, alleen opfe" nische afspraak. Voor de praktijk van Duijn, Bra C R.J.W. Duijn, Pres. Kennedyla 5 c 260, Oegstgeest, tel. 071-515 of D.J. Brandt, Homanstraat 1, burg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heen pl2 De Kempenaerstraat 21, f tel. 071-5176761. Leiderdorp Dierenkliniek Winkelhof, Rea« (Statenhof), tel. 071-589686 Sassenheim, Voorhout, Warmond - P. de Geus, tel. 0252-212422 atl in WIJKVERPLEGING Thuiszorg Groot Rijnland, werkgs Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdi Rijnstreek, Plassengebied Schuttersveld 1, Leiden, tel.(iLn gende gevallen, ook buiten ka e| ren en in het weekend) 06-82 Uitleencentrale verpleegartikf Leiden, Van Vollenhovenkade 071-5121894, ma t/m vr 9.3! f 17.00 uur, za 15.00-17.00 et Kruiswerk Rijn Duin Avonds en in het weekend:!^ 52701363 (alleen voor spoe: j len). ru ï»1 AMERSFOORT ANP Voor het eerst komt er een landelijke viering in het kader van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Daartoe heeft de Raad van Kerken besloten, aldus secretaris I. Bakker. De kerken doen al veel gemeenschappelijk op maatschappelijk terrein, maar een van de hoofdthema's van de raad blijft volgens haar toch het bevorderen van de eenheid. Dat kan door mee te doen aan de week van gebed, die elk jaar in januari plaatsheeft. De raad heeft niet gekozen voor een eigen viering, bij voorbeeld in de Domkerk in Utrecht, maar voor het ondersteunen van een plaatselijke viering. Gekozen is voor de viering op 26 januari in het kerkcentrum Open Hof in Rotterdam-Ommoord. Bakker wijst er op dat in het kleine kerkgebouw slechts zeer beperkte ruimte voor geïnteresseerden is. De IKON-tv zendt de dienst bovendien rechtstreeks uit. De liturgie tijdens de dienst is de Thomas- viering. Deze is eind jaren '80 in Helsinki ont staan en is vooral bedoeld voor mensen voor wie de band met de kerk minder vanzelfspre kend is. Tijdens de dienst wordt een proeve van de nieuwe vertaling van de geloofsbelijdeis van Nicea gezongen op muziek van de compo nist Willem Blonk. Sinds 1908 wordt in dezelfde week van het jaar wereldwijd voor de eenheid der christenen gebeden. Telkenjare stelt een ander land de conceptliturgie, die de Wereldraad van Kerken aanreikt, samen. L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) Kerken willen praten over uitzettingen NUMEGEN ANP Het bestuur van de priorij Soe- terbeeck in Ravenstein geeft het 18e eeuwse klooster aan de Ka tholieke Universiteit Nijmegen. In de priorij zal onder meer een studiehuis worden gevestigd, gericht op de spiritualiteit van de moderne devotie. Dat hebben de KUN en de zusters Augustinessen van Win- desheim, die het klooster in ei gendom hebben, donderdag bekend gemaakt. De zusters zullen in juli 1997 verhuizen naar een kloosterbejaarden oord. Zij hebben de schenking gedaan, op voorwaarde dat de universiteit de priorij en de bij behorende tuinen intact houdt. Een deel van het klooster staat op de monumentenlijst. De schenking bestaat uit het onroerend goed, de inrichting en het kunstbezit van de priorij. Bovendien dragen de zusters bij aan de kosten van herinrichting en restauratie, in totaal zo'n 3,5 miljoen gulden. De KUN wil op het terrein studie- en represen tatieve bijeenkomsten houden. Bovendien zal het Titus Brands- ma Instituut de priorij gebrui ken voor studie naar de zogehe ten moderne devotie. AMERSFOORT ANP De Raad van Kerken wil op korte termijn een gesprek bij staatssecretaris Schmitz van Justitie over het uitzettingen- beleid. Het uitzettingsbeleid is het meest acute probleem omdat honderden mensen uitgezet dreigen te worden of al uitgezet zijn. Die bezorgd heid komt voor uit het feit dat illegalen op straat komen te staan of worden terugver wezen naar landen die vol gens Amnesty International onveilig zijn. AMSTERDAM ANP Rabbijn David Lilienthal acht 'Het verhaal gaat', de hervertel ling van de bijbel door ds. Nico ter Linden, een belediging voor het jodendom. Volgens de libe raal-joodse voorman vertekent Ter Linden de joodse bijbel door er een proto-christelijk do cument van te maken. „Dit is kennelijk weer het ou de verhaal", schreef Lilienthal gisteren op de podiumpagina van Trouw. „Niet het bijbelse verhaal maar het anti-joodse, christelijke verhaal. Blijkbaar kan de dominee alleen het joodse verhaal vertellen als een aanloop voor het christelijke." Lilienthal heeft niets tegen de vrije, interpreterende vertel techniek van Ter Linden, voor malig predikant van de Amster damse Westerkerk. Zijn vertel trant sluit juist goed aan bij de oude rabbijnse midrasjiem, vindt hij. Maar verwijzingen naar Jezus en naar boeken uit de christelijke canon schieten hem in het verkeerde keelgat. Ter Linden verwerpt in een reactie in Trouw de beschuldi ging van Lilienthal. „Is het christelijke verhaal bij Lilienthal per definitie anti-joods?", vraagt hij zich af. De theoloog en do minee zegt slechts verbanden te willen aantonen door in het Ou de Testament vooruit te grijpen op het Nieuwe, 'zoals ik straks, het Nieuwe Testament herver tellend, zal terugblikken op het Oude'. KANTOOR Rooseveltstraat 82 071 -5356 356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/ vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-5128030 DIRECTIE B. M. Essenberg, G. P. Arnold (adjunct), JKiel (adjunct) Redactie: C Hoofdredactie: C ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot I7i 071- ÜUI teil H.G. HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, in der Post (adjunct) PUBUC RELATIONS W. H. C. M. Steverink 071-5356356 OMBUDSMAN R.D.Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 -11.30 uur of per post. REDACTIE J. Rijsdam, chef redactie nieuwsdienst/kunst J.M. Jacobs, chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin- en Bollenstreek W Spierdijk, chef sportredactie J. Preenen, chef binnen-, buitenland, eco RUBRIEKSADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17i|ern 07M err, ABONNEMENTEN bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per kwartaal (acceptgiro) per jaar (acceptgiro) Abonnees die ons een machtiging i jgj ken tot het automatisch afschrijver abonnementsgeld, ontvangen ƒ1, per betaling. VERZENDING PER POST per kwartaal (NL) LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETÏÏil° Voor mensen die moeilijk lezen, sletf hebben of blind zijn (of een andere! dicap hebben), is een samenvatting gd. regionale nieuws uit het Leidsch geluidscassette beschikbaar. Voor ii4[je 0886-482345 (Centrum tuur, Grave). Auteursrechten voorbehoudend Dagbladuitgeverij Damiate Ds. Nico ter Linden: „Is het christelijke verhaal bij Lilienthal per definitie anti-joods?" foto gpd BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORM DE KERK Aangenomen: naarGies- sendam-Neder-Hardinx- veld: R.W. de Koeijerte Heilouw. GEREFORMEERDE KER KEN Beroepen: te 's-Gravenha- ge-Oost: D.N. Verschoor te Rijnsburg. GEREF. GEMEENTEM IN NED. Bedankt: voor Urk: J. Roos teOpheusden. Vluchtelingen De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken in Noordwijk houdt vanavond een bijeenkomst voor 'vluchtelingen en Noordwijkers' in de Vinkenlaankerk in Noordwijk-Binnen. Het motto is: Wij allemaal...! De aanwezigen kunnen gezamenlijk luisteren naar muziek, zang en verhalen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.15 uur staat de koffie klaar. Happietaria Het project Happietaria in Leiden loopt nog tot en met 21 december. In het tijdelijke eetcafé aan de Haarlem merstraat 226 kan het publiek elke dag (behalve zon dag) van 10.00 tot 20.00 uur (op koopavonden tot 22.00 uur) terecht. Het Happietaria is een initiatief van het Missionair Overleg Leiden en vier christelijke studen tenverenigingen die op deze manier geld willen inza melen voor mensen in ontwikkelingslanden. In het eet café mogen de gasten zelf bepalen wat ze voor hun KORTWEG consumpties over hebben. Het bedrag dat men boven een bepaalde minimumprijs schenkt, komt ten goede aan een ontwikkelingsproject. Kerstzangdienst De baptistengemeente Alphen aan den Rijn organiseert op zondag 22 december een kerstzangdienst in de aula van de scholengemeenschap Groene Hart Lyceum aan de Henry Dunantweg 1 in Alphen. De samenzang wordt begeleid door het Ichthuscombo, spreker is evangelist Th. Niemeijer uit Mijdrecht. De dienst begint om 18.30 uur. Samenzang De jaarlijkse kerstsamenzang in Oegstgeest wordt op zondag 22 november gehouden in de RK Willibrordus- kerk. Aan de samenzang wordt meegewerkt door 'Cap- pella pro Cantibus' onder leiding van Theo Tobé, koperensemble 'Tell-Brass' en organist Jaco van Leeu wen. 'Cappella pro Cantibus' zingt werken van de on langs verschenen kerst-cd. De toegang is gratis. De sa menzang begint om 19.30 uur. Moker In het radio-programma van Moker is een gesprek te beluisteren met dominee N. ter Linden over zijn boek 'Het verhaal gaat'. De overdenking is van mw. M. Maes uit Leiden. Moker zendt op zaterdagmorgen uit van 09.30 tot 10.00 uur en op zondagavond van 18.00 tot 18.30 uur via de FM 105.7 en via de kabel op de FM 88. Volkskerstzang De jaarlijkse volkskerstzang van de Raad van Kerken in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk wordt op zondag avond 22 december om 19.00 uur gehouden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp. Mede werking verlenen de cantorij van de Dorpskerk, het kin derkoor van de Meerburg en organist M. de Kool. Z I E K E N H U I Z E ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis: vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 en woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maandag t/m vrijds Irui tot 17.00; St. Elisabeth Ziekenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, voor bovendien van 10.30- 11.15uuren van 19.45-21.00 uur Special Care Unit: 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00-19.30 ui overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpis Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur (voor vaders tot 21.05 Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag). Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14. 18.30-19.00 uur. Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, klasK daarnaast ook 1115-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-5269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uurt tier Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluiter partners/echtgenoten en eigen kinderen. F6 Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er e zoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorhf len de en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde e >eke kunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17l,„. babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 14