,EIDEN ictie studenten voor 'Pluimen werken als toverstafjes' Mekstra gaat door 'Hogewoerd' verbijsterd over prijzen steegwoningen Architect AZL zet helft werknemers op straat Leidenaar hoort drie jaar cel eisen wegens slaan met schop J [erstgrot in Rondedans Glad de feestdagen door HANS JACOBS, 071-5356414. PLV.-CHEF* RUDOLF KLEIJN. 071-5356436 Kerstman rr De immense kerst- I 3 man in de School straat in Voorschoten valt niet bij iedereen in aarde. Koopzondag y« Winkels mogen I vanaf volgend jaar ook in de gemeente Ja- cobswoude vaker op zon dag open. Project in Stevenshof beloon t goed gedrag kinderen Architectenbureau B D, met vestigingen in Leiden en Oos terbeek, halveert zijn activitei ten in Leiden. Het bureau heeft aan acht van de vijftien Leidse personeelsleden ontslag aange zegd. De inkrimping heeft te maken met het gereedkomen van het nieuwe Academisch Ziekenhuis. B D heeft in Lei den sinds 1965 aan het AZL ge tekend. In Leiden blijft na de operatie alleen een kantoor met archi tecten over. De nadere uitwer king van ontwerpen door tech nisch tekenaars wordt volledig overgeheveld naar het hoofd kantoor. In Oosterbeek is overi gens nog eens aan drie mede werkers ontslag aangezegd. Volgens woordvoerder G. Duivenvoorden heeft de ont slaggolf niets te maken met een gebrek aan werk. „Maar we hebben dertig jaar aan het AZL gewerkt. Je kan zo'n grote op dracht niet zomaar vervangen." De inkrimping zou nodig zijn om de concurentiepositie te verbeteren. De woordvoerder meldt dat B D nog zeer on langs een ontwerpopdracht voor een groot kantorencom plex in Leiden in de wacht heeft gesleept. slachtoffer die daar wat van zei. Ze hadden allebei een vriend bij zich en een en ander ontaardde in een vechtpartij. Uiteindelijk sloeg de Leidenaar het slachtof fer met een schop, die hij uit zijn auto had gehaald, op diens hoofd. De Leidenaar zei dat hij niet de opzet had de ander om het leven te brengen. Zijn raads vrouwe, mr. L. Barning, vroeg de rechtbank haar cliënt hoog uit wegens zware mishandeling te veroordelen, en dan tot een lagere straf, liefst een alternatie ve. De rechtbank doet op 2 ja nuari uitspraak. persbureau cerberus Een 48-jarige Leidenaar heeft gisteren bij de Haagse recht bank drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk horen eisen omdat hij op 23 oktober op de Sweelincklaan in Leiden iemand met een schop zo hard op diens hoofd sloeg dat het slachtoffer er een hersenbloe ding aan overhield. De Leide naar was poging tot doodslag te laste gelegd. De verdachte was ergens langs de Sweelincklaan aan het urineren en kreeg ruzie met het Het buurtcomité Hogewoerd is verbijsterd over de hoogte van de prijzen die worden gevraagd voor de nieuw te bouwen wo ningen op het Huismanterrein. In een advertentie in een huis- aan-huisblad worden bedragen genoemd die variëren van 245.000 tot 289.000 gulden. „Een hele teleurstelling voor di verse geïnteresseerden", schrijft het comité in zijn periodiek Het Hoogste Woerd. „Het maakt weer eens pijnlijk duidelijk hoe democratie en inspraak werken in Leiden." Beide werken niet zo gewel dig, meent het buurtcomité, dat vervolgens een koit overzicht geeft van de besluitvorming over de woningbouw. De hui zen moeten komen op de open plek die ontstond toen dé firma Huisman een paar van haar panden liet slopen. Het bedrijf verhuisde voor een groot deel naar de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Sumatra- straat. De gemeente kocht het terrein aan en wilde de openge vallen plek opnieuw inrichten. Drie Leidse architecten moch ten een plan indienen. Voor waarde was dat de huizen niet veel duurder zouden worden dan 155.000 gulden. Tijdens de projectgroepverga- deringen met de gemeente werd duidelijk dat één van de modellen in de smaak viel bij de buurtbewoners „...en ook som mige ambtenaren waren het er over eens dat één van die plan nen ieders tevredenheid kon wegdragen", staat in de wijk krant. Ook al viel de prijs een paar duizend gulden hoger uit dan dé gewenste 155.000. Volgens de krant gebeurde er vervolgens tijdenlang niets, tot dat er een brief kwam waarin werd stond dat de Leidse ont werpen niet aan alle eisen vol deden. Misschien omdat de plannen te duur waren?, vraagt het buurtcomité zich af. Hoe dan ook, de gemeente nodigde een Haagse architect uit om een plan in te dienen. En dat plan werd wel goedgekeurd, hoewel de verkoopprijzen dus ruim bo ven het streefgedrag liggen. De conclusie in de buurtperiodiek is bitter. „Wij vragen ons op recht af waarom er überhaupt al die moeite is gedaan, en kosten zijn gemaakt, als de stem van de bewoners toch niet meetelt." W. de Wolf, die aan het hoofd staat van het project van de steegwoningen, wenst er niet veel woorden aan vuil te ma ken. „Tijdens de planvorming is er uitgebreid overleg geweest met de buurt. Diezelfde buurt is ook gewoon akkoord gegaan met het laatste plan. En wat de prijzen betreft: dat is gewoon de marktwerking. De prijzen van huizen zijn nu eenmaal sterk gestegen de laatste tijd." 'rouw valt medewerkster aan hpen In het gebouw van de sociale dienst aan de Langebrug is iteren een 27-jarige vrouw aangehouden. Zij had een 27-jarige ledewerkster bij de keel gerepen en een 39-jarige collega gesla- >n, De dader verklaarde dat zij haar zin niet had gekregen toen .geld wilde. gEN. Alleenstaanden, ouderen en hulpbehoevenden kunnen imen met de visitekring kerstfeest vieren in dienstencentrum eRondedans aan de Julianastraat. Op eerste kerstdag is er een jzellig samenzijn en op tweede kerstdag kan worden deelgeno- W lien aan een grote kerstmaaltijd van vijf gangen. Geer en Andre- jVerkuyl, vrijwilligers die het feest organiseren, hebben een le- ensgrote kerstgrot gemaakt. NNO 1896 Zaterdag 19 December ivertentie Café-Restaurant „De Harmonie". Voor de aan- aande Kerstdagen een grote partij Wild voorhanden,, als: Brus- flsche Poulardes, Kalkoenen, Ganzen, Patrijzen, Reeën, enz. estellingen daarvan worden gaarne geleverd, alsmede van di- erse koude en warme Schotels: voor een nette en solide uitvoe- ing wordt steeds zorg gedragen. Vroegtijdige opgaaf zeer ge- venscht. Aanbevelend, E. Bulthuis, Cuisinier. ANNO 1971 maandag 20 december ohnstamm kan niks tegen ons ondernemen, de provi- weet niet wie wij zijn. Bovendien .staat boven onze richten duidelijk aangegeven dat het een grap betreft." anonieme Leidse studenten die een pro Diekstra- en Kohnstamm-actie voeren via Internet, peinzen er over daarmee op te houden. Via Internet zoeken de udenten zelfs een advocaat om de Leidse universiteit »r het gerecht te slepen, omdat die zich op een geraffeld commissierapportje' zou baseren. 'Comité achter René tot het (e' - CARE - en het 'Comité er Kohnstamm tot het Ein- CAKE - haalt nog steeds uit naar mensen die in hun i aan de ondergang van holoog René Diekstra heb- :n meegewerkt: Dolf Kohn- Eimm en Ad Kerkhof. Kohn- amm, hoogleraar ontwikke- ngspsychologie in Leiden, rdt beschimpt omdat hij na eerste plagiaatpublicatie di et zijn collega Diekstra in het penbaar bekritiseerde. Rector L. Leertouwer noemde dat in een briefwisseling met Kohn stamm 'weerzinwekkend' ge- drag. Ad Kerkhof, jarenlang mede werker van Diekstra en nu hoogleraar in Amsterdam, wordt gehekeld omdat hij een geval van wetenschappelijk pla giaat heeft aangekaart bij de on derzoekscommissie. Dat artikel uit 1988 staat op naam van Diekstra èn Kerkhof, maar Diek stra wordt als eerste auteur ver antwoordelijk gehouden. Kohstamm kondigde vorige week in een intérview in deze krant al aan dat hij overweegt stappen te ondernemen tegen de Internetsite De studenten lachen erom. „Hij kan ons niks maken, wij hebben ons goed in gedekt. Waarom wij anoniem opereren? Omdat in onze actie groep studenten zitten die vre zen dat anders hün carrière naar de knoppen gaat. Sommi gen moeten namelijk nog bij Kohnstamm afstuderen", aldus Sandra. Volgens Sandra bestaat de pro-Diekstra groep uit 'een har de kern van twintig studenten'. „Wat wij willen bereiken? We weten ook wel dat we Diekstra's ontslag niet terug kunnen draai en. Maar we willen wel zijn naam zuiveren. Iedereen gelooft al die plagiaatverhalen. Maar niemand staat erbij stil dat het allemaal niet zo fris gelopen is. De wetenschappelijke wereld hangt van plagiaat aan elkaar, dat weet iedereen. En op de universiteit is het zo corrupt als de pest. We vindén het onge looflijk dat zo'n goede docent als Diekstra daar de dupe van wordt. Hij is gewoon genaaid." „Natuurlijk, hij heeft ook stomme dingen gedaan, stuk ken overgeschreven, in Het on derste boven bijvoorbeeld. Maar het staat allemaal in geen ver houding tot zijn kwaliteiten als docent en wetenschapper. Aan dat laatste gaat iedereen voor bij. Dat is toch ongelooflijk? Op het ene moment wordt je op handen gedragen, op het ande re moment ben je niks meer." Rudy Andeweg, dekaan van de vakgroep psychologie, laat weten dat de universiteit zelf weinig kan ondernemen. „Wat particulieren buiten de univer siteit doen, daar hebben wij geen invloed op. Alleen als ze bij ons ingeschreven staan, kunnen we vragen of ze met hun actie willen stoppen." Al leen Andeweg weet niet wie er achter zitten en kan vooralsnog niets doen. „Tegen spoken kan ik toch niets ondernemen?" „Ouders en leraren wijzen de Idnderen meestal alleen op hun fouten. Goed gedrag krijgt zel den een compliment. En weinig aandacht leidt dikwijls tot ver velend gedrag." Ingrid Stege- man is buurtwerker van de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) en meestal werkzaam in de Stevenshof. Zij coördineert het 'Goed Ge daan Project' dat 20 januari be gint en vier weken duurt. Aan leiding van het project is dat jonge ouders tijdens de opvoe ding van hun kind tegen moei lijkheden aanlopen, zoals her haaldelijk vervelend gedrag dat zij soms niet meer in de hand hebben. „We willen de sociale ontwikkelingen tussen ouder en kind en tussen kind en kind ver beteren. Kinderen leren name lijk ook om 'dankjewel' tegen el kaar te zeggen." Het project wordt groots op gezet. Niet alleen ouders en le raren van de leerlingen dragen eraan bij. De ideeën van het thema Goed Gedaan komen te rug bij de schoolarts en de bi bliotheek in de Stevenshof maakt er een tentoonstelling over. „Het gaat erom dat we kinderen vaker belonen als zij iets goed doen. Zij voelen zich dan opperbest en de kans is dan groot dat zij zich goed blijven gedragen. Als -we hen alleen maar zeggen wat zij af en toe fout doen, denken ze dat ze al- Buurtwerker Ingrid Stegeman van de Leidse Welzijnsorganisatie leidt het project Goed Gedaan in de Stevens hof. „Door de kinderen vaker te belonen, willen we hun gedrag verbeteren." foto hielco kuipers les verkeerd doen." 'Goed Gedaan' sluit aan op het project voor ouders 'Opvoe den Zo' waarover de deelne mers zeer enthousiast waren. Stegeman verwacht dat 'Goed Gedaan' net zo succesvol zal zijn: „De pluimen die de kinde ren krijgen, werken als to ver stanes bij de opvoeding. Ouders zullen zien dat het project een aanmoediging is voor hun kin deren om vaker een handje te helpen." De Stichting Kinderpostzegels Nederland steunt 'Goed ge daan' met een financiële bijdra ge. Vanmiddag is een geldbe drag overhandigd in Buurthuis Stevenshof. Stegeman: „We kunnen het geld goed gebrui ken voor een theaterstuk. Onder begeleiding van Liesbeth Hui- berts zullen kinderen van groep 6 aan het einde van 'Goed Ge daan' het stuk opvoeren in het kader van het project." 'Teleurstelling voor geïnteresseerden we set huisjes gekocht en daar zochten we een leuk plekje voor. Elk jaar kopen we wel iets nieuws, een paar huisjes of sierverlich- ting voor langs de ramen. Vooral 's avonds ziet het er prachtig uit. Het inrichten van de vensterbanken is voor al mijn werk. Ik ben zó een dag bezig. Ik leg eerst een wattenlaag neer. Daarop strooi ik wat siersneeuw en wat mos. Dan zet ik de huisjes en de figuurtjes neer. Niet netjes in een rijtje, maar kriskras door elkaar heen, zoals ik het leuk vind. Aan de zijkant komen onder de laag watten enkele doosjes te staan. Dan is het net alsof je vanaf een berg het dorp inkijkt. Bovenop zet ik een berghut neer, wat figuurtjes, een paar ijsberen. Het effect is leuk.' Bram Pater: 'Wat wij doen is besmettelijk. Er zijn al drie buren in onze straat die hun vensterbank hebben versierd met huisjes. Ze vragen ons hoe we de vensterbanken in richten en waar we alles kopen. Soms hebben ze een paar dezelfde huisjes neergezet, maar dat vinden wij niet erg. We vinden het juist leuk dat we mensen in de straat met dit virus hebben aangestoken.' dorith ligtvoet foto: dick hogewoning ledreiging na diefstal gEüi Een onbekende man is gisteren betrapt op het stelen van jédëren in de supermarkt aan de Stationsweg. Een 37-jarige edewerker van de winkel sprak hem daarop aan. De man haal- 5een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tevoorschijn en jos vervolgens het hazenpad. Charles Dickens zou jaloers zijn op het wintertafereel dat Bram nCoby Pater in de Leidse Prins Frederikstraat weten te scheppen. De vensterbanken in hun OnfiJ l0onkamer staan vol met huisjes, die zo uit een vertelling van de Engelse schrijver geplukt kunnen entrs' zijn. ijff l ^kerk, de bakkerswinkel, rustieke villa's "allerlei figuurtjes staan op een tapijt van r 0g|i ^aaksneeuw. De meeste miniatuurtjes in voorzien van een lichtje, zodat voorbij- a i^gers 's avonds op hun schreden terugke- IJ j®om een blik naai" binnen te werpen, li Pater: 'Het is zo leuk. Je ziet de men- I 'Fnlangs het raam lopen, een blik naar bin- en werpen en terugkomen. Ze gaan op de "tèën om eens goed te kijken wat er alle- !aal te zien is op onze vensterbanken. Vol genen net zo goed als kinderen, hoor. Ilen («is het den ie jaar dat we dit doen. We eoben deze kerst weer een extra venster- ingericht, want we hebben een nieu- le gevaarlijke spoorwegovergang in de Willem de Zwijgerlaan, raarbij reeds enkele doden vielen, zal vermoedelijk op 1 februa- iverdwijnen. Dit antwoordt de minister van Verkeer en Water- taat, dr. Drees, op vragen van de eerste kamerleden Meester en )eRijke (PvdA). Bij de planning van de NS is, aldus de minister, ekening gehouden met de sluiting van de uitsluitend voor goe- lerenvervoer geopende lokale spoorweg Leiden-Leiden Heren- ingel uiterlijk per 28 mei 1972. Gezien echtèr de sterke terug- ang van het vervoer op deze spoorweg zal reeds sluiting per 1 bruari worden bevorderd. leiden „Hohoho, gratis glad de feestdagen door." Veel NS-reizigers lieten zich gisteren scheren door de kerstman zonder baard. Scheermesjesgigant Gillette had een centraal plekje veroverd in de stationshal van Leiden en daar een podium opgericht. De scheerspullen stonden uitgestald op een ou de, houten wastafel. „We hebben er bij de drogist mesjes bij moeten halen want er ko men meer mensen dan ik dacht." Aan de lo pende band werkte barbier Peer van Liempt uit Nuenen stoppels weg. „Als èèn de stap durft te nemen, komt de rest vanzelf. Ik heb er hier vanmorgen al meer gehad dan in Utrecht, Eindhoven en Maastricht. Hoeveel klanten het precies zijn, zou ik even na moeten kijken door de handdoeken te tellen." Peer is een rondtrekkende barbier en werkt momenteel voor Gilette. Vandaag eindigt hij zijn scheer- trip in Amsterdam. foto loek zuyderduin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 13