Leidsch Dagblad 23 err1*""" Bom onder contract Sportv Huis verkopen? Ziepag.40 Morgen om 10.03 uur tegen een lamp aanlopen? Onenigheid over ingrijpen in Zaïre VANROYC.S. GOED NIEUWS vidre Provincie: HSL door Groene Hart -ATERDAG 9 NOVEMBER 1996 OPGERICHT 1 MAART 1860 Binnenland Buitenland Cultuur en Kunst Erasmusbrug vandaag weer fyj open voor verkeer giller versterkt positie door ontslag minister Gouden producer A Babyface: 'De wereld I ff is een gekkenhuis' Sport De 'gemeenste voetballer ter wereld' speelt tegen Oranje Marokkanen willen meepraten over Lusthoflaan LEIDEN HERMAN JOUSTRA De héle Marokkaanse gemeen schap in Leiden moet worden betrokken bij het oplossen van de problemen in de Lusthof laan. Gebeurt dat niet, dan be staat de kans dat het conflict tussen buurtbewoners en Marokkanen in die straat nog verder escaleert. Dat zegt M. Sayém, voorzitter van de Stichting Marokkaanse Unie Moultaka. ,,De emoties in onze gemeenschap zijn hoog opgelo pen. Van verschillende kanten hoor je ouders zeggen: we laten onze kinderen niet slaan. Daar om is het belangrijk onze hele gemeenschap bij de discussife te betrekken. Wraak moet worden voorkomen." De stichting reageert op het initiatief van enkele verontmste buurtbewoners en de Leidse Welzijnsorganisatie om samen met de groep Marokkaanse jon geren, die geregeld samenkomt op het pleintje voor basisschool De Dolfijn in de Lusthoflaan, de onderlinge problemen uit de wereld te helpen. Afgelopen zondag ontstond een vechtpar tij in die straat tussen enkele geïrriteerde bewoners en de Marokkaanse jongeren. Volgens de buurt zorgen de jongens al jaren voor overlast. Zondag vormde het gooien van vuur werk door de jongeren de aan leiding voor de vechtpartij, waarbij overigens twee buiten landers gewond raakten die niet bij de groep hoorden. De stichting Moultaka, die zich onder meer inzet voor de integratie, emancipatie, in spraak en emancipatie van de Marokkaanse/Arabische ge meenschap in Leiden en om streken, wil nu graag meepraten met de jongeren en de buurtbe woners. „Anders hebben die ge sprekken geen zin. Dan is het water naar de zee dragen", zegt Sayem. Pagina 12: 'We kunnen niet zo maar vergeten wat er is ge beurd' GS zeggen niets over rol Beatrix bij Valkenburg DEN HAAG RUDOLF KLEUN Het provinciebestuur wil niet bevestigen dat koningin Beatrix zich heeft gemengd in de dis cussie over de sluiting van vlieg kamp Valkenburg. Dat antwoor den Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op vragen van de statenleden J. Ramaer en E. Kraak (Groen Links/De Groe nen). GS geven aan dat het vlieg kamp voor de provincie een studiezone is voor de verstede lijking na 2005, maar dat het aan het Rijk is om het militaire belang van het vliegkamp te be palen. Het Rijk heeft volgens de pro vincie aangegeven dat de mili taire functies vooralsnog niet kunnen worden verplaatst. Ge deputeerde Staten willen dan ook niet ingaan op de vraag of bij het besluit Valkenburg open te houden het individuele be lang van het koninklijk huis zwaarder heeft gewogen dan het 'collectieve belang' van de woningbouw. Volgens GS is dat niet aan de orde. LOSSE NUMMERS 1,75 ZATERDAG 1,95 ADVOCATEN Tel. (071) 5122362 HET WOORD IS AAN James Barrie God gaf ons het geheugen, opdat wij rozen in december zouden kunnen hebben. koude C-r r nachten r* f SRES', 2°/9° 6°/10° ®710° SKffi 60% 80% 70% Ssöï 20% 20% 10% Uitgebreid weeroverzicht op pagina 6 VANDAAG 40 PAGINA'S 1 Binnenland Buitenland Cultuur Denksport Feiten en meningen Kerk en Samenleving Randstad RTV/programma's Sport Strips In het Rijksmuseum voor Volkenkunde wordt morgen de film Gülibik en zijn vriendje Ali vertoond. Met de bon krijgt u korting op de toegangsprijs. De 'Euro van de oudheid'. Een bijzondere expositie in het Leidse Penningkabinet. 'List Bedrog', een boek over de Papegaaienvrouw. Er ontbreekt wat. Op zoek naar de erfenis. 'Het gaat me goed'. Marianne Faithfull stoomt op naar Het Geluk. Theaterproductie Singin' in the Rain brengt Fred Butter waar hij zijn wil. Goudkoorts in Asturië. Maar het geldschip vaart aan de dorpelingen voorbij. Paul Haenen, zijn filosofie achter het werk en de overwonnen frustraties. Onze Taal: Schoolvak Nederlands. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Naain: Vóórletters:f Postcode: Plaats: Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch (f. 31,30) - (I.v.m. controle bezorging) Per kwartaal O acceptgiro (f. 91,20) O automatisch (f. 90,20) Deze bon in een envelop, zonder postzegel, OF BEL 071-51 28030 8 712141 400121 zaterdag Lammenschansweg 130 Leiden (tOUTWERF KEUKENS KEUKEN STUDIO Koningin Julianalaan 46 Voorschoten Spiegelwanden Spiegels op maat VORMGEVER VAN Spiegels met lijst GLAS EN SPIEGEL Glazen meubelen Vitrines Tafels volgens model Motiefstralen Hardglazen deuren Volmolengracht 4 2312 PH Leiden (NL) Alles uit eigen atelier Telefoon 071-5218055 Zondag 10 november zijn IKEA Amsterdam en Duiven geopend van 10.00 -17.00 uur. De overige 5 vestigingen zijn geslotea k UTL5 wordt in Crisisberaad voetbalbond na uitspraak gerechtshof januari nieuws- ~m a i n Amm zingsprocedures, waarmee de rijksoverheid medewerking van lagere overheden kan afdwin gen. De provincie-vindt aanleg van de hoge-snelheidslijn langs de rijkswegen onacceptabel omdat het de plannen voor nieuwe woonwijken bij Ypenburg, Leidschendam, Delfgauw en Rotterdam-Noord in de war schopt. Ook wijst zij er op dat een HSL-station bij Ypenburg, waar in de Bos-variant sprake van is, niet past in het door de provincie voorgestane ruimtelij - de Kamer. De ministerraad heeft vrijdag wel „alle argumen ten nog eens goed op een rijtje gezet om de twijfelaars in de Kamer alsnog over te halen", al dus vice-premier Dijkstal vrij dag na afloop het kabinetsbe raad. Volgende week praat het ka binet opnieuw over de impasse rond de HSL. Dan is ook pre mier Kok terug van zijn verblijf in het Verre Oosten. Pagina 13: Actiegroep HSL wendt zich tot premier Kok af te zullen zien van het kort ge ding tegen Feyenoord dat maandag zou dienen. De voet balbond wilde langs die weg een rechtstreekse uitzending van Feyenood-NAC (dinsdag) afdwingen. Feyenoord-directeur mr. Ni cole Edelenbos zei ervan over tuigd te zijn dat de club op het punt staat een grote overwin ning te boeken. „De voetbal bond het vel over de neus ha len, willen we niet. Maar als de KNVB verstandig is, komt men voor 20 december met een voorstel naar Feyenoord." Ontslagen bij opvangorgaan asielzoekers RUSWUK GPD Bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zullen rond 500 van de 2.800 arbeidsplaat sen verdwijnen. Daarbij lijken 100 tot 150 gedwongen ontsla gen onvermijdelijk. De inkrim ping is een gevolg van het da lend aantal asielzoekers. Naar verwachting zijn er dit jaar 20.000 vluchtelingen, 9.000 minder dan vorig jaar en 32.000 minder dan in het topjaar 1994. De Abva/Kabo is woedend over de dreigende ontslagen. Vertegenwoordigers van de bond overleggen al enige tijd met de COA-directie over een sociaal plan. COA-directeur Th- .Veenkamp zegt echter geen enkele garantie te kunnen ge ven. De reorganisatie bij COA zal zowel gevolgen hebben voor de staf in Rijswijk als in de cen tra elders. Vooruidopend op de operatie zijn de contracten met veel tijdelijke werknemers al niet meer verlengd. In de nieuwe opzet moet de COA 20.000 asielzoekersplaat sen kunnen garanderen, met een buffer van nog eens 5.000 bedden voor noodsituaties als er ineens veel meer asielzoekers komen. Nu regelt de COA huis vesting voor 32.000 asielzoe kers. Voor het einde van dit jaar gaan zes asielzoekerscentra dicht. In de eerste drie maan den van 1997 komen er daar nog eens twaalf bij. Veenkamp ontkent dat er nu al sprake is van gedwongen ontslagen. Inmiddels zijn de asielzoe kerscentra in Budel, Dordrecht, Zeist, Egmond, Leidschendam en Vledder al gesloten. In het voorjaar volgen Wijk aan Zee, Zaanstad, Goes, Harderwijk, Al- men, Hooghalen, Roosendaal, Geleen, Bloeffïendaal, Wasse naar, Winterswijk en Brunssum. het Groene Hart, inclusief on dertunneling. De Zuid-Holland se commissaris van de Koningin J.M. Leemhuis Stout heeft een brief aan het kabinet gestuurd, waarin zij schrijft dat de provin cie bestuurlijke medewerking zal weigeren als het kabinet zwicht voor de kamermeerder heid van PvdA, D6fi en CDA. In dat geval zal het provinciebe stuur het laten aankomen op tijdrovende zogeheten aanwij- ke beleid. Tevens leidt bunde ling van de HSL met de rijkswe gen tot te grote geluidshinder, onder andere bij Delft en Rot- terdam-Overschie, en tot aan tasting van natuurgebieden (Ac- kerdijkse plassen, polder Schie- veen en Westeindsche polder). Het kabinet is vooralsnog niet van plan zijn voorkeurstracé voor de hoge-snelheidslijn (HSL) te wijzigen ten gunste van een meerderheid van de Twee- centrum Leiden ilDEN ANNET VAN AARSEN De provincie Zuid-Holland doet een beroep op PvdA, D66 en CDA om af stappen van hun voorkeur voor de aanleg van de hoge-snelheidslijn tussen Rot terdam en Schiphol langs de rijkswegen A13 en A4 (de zoge naamde Bos-variant). De pro vincie is, net als het kabinet, voorstander van een tracé door [TL5 wordt vanaf begin vol- end jaar een nieuws- en weer- tation. De uitzendingen zullen uren van zes tot twaalf uur 's vonds. Behalve nationaal en ntemationaal nieuws gaat de is ender ook (vijf dagen per reek) aandacht besteden aan egionaal nieuws. Verder komt jr ruimte voor documentaires, jeurs- en financieel nieuws. De verandering van de zender sal geleidelijk worden inge- roerd, zo werd gisteren-bekend- jemaakt tijdens de aandeels aart i ïoudersvergadering van de lolland Media Groep (HMG), -(75p le 'moeder' van RTL5. De omvorming van de zender )g5 s een gevolg van de bezwaren Van de Europese Commissie te en de te grote marktpositie die IMG op het gebied van amuse- lent zou innemen. Behalve (®§|lTL5 vallen ook RTL4 en Vero- ica onder HMG. De aandeelhouders van de [roep, het Luxemburgse media- concern CLT, uitgeverij VNU en de vereniging Veronica, beslo- en tevens dat Veronica, RTL4 ;n RTL5 vooralsnog niet achter en Pjde decoder zullen verdwijnen, maar als openbare zenders voor (ie kijker kosteloos beschikbaar lüjven. Uitgever VNU, die eer- fjU'der te kennen gaf van zijn aan- j delenpakket af te willen, is daar- n o"'van teruggekomen. 793: ssajjongeren vast na overlast in De KNVB houdt vandaag crisisberaad over de nieuwe si tuatie rond de televisierechten van voetbalwedstrijden in de Nederlandse competitie. Het gerechtshof in Amster dam bepaalde gisteren in een tussenarrest dat de tv- rechten op voetbalwedstrijden in beginsel toekomen aan de thuisspelende club. De reglementen en statuten van de KNVB bieden volgens het hof onvoldoende basis om de clubs dat recht te ontnemen. Eind vorig jaar sloot de KNVB namens alle clubs uit het be taalde voetbal een miljoenen contract met de televisiezender Sport7. Feyenoord verzette zich daartegen en stapte naar de rechter. Die stelde de KNVB in het gelijk, waarna de club in ho ger beroep ging. De tussentijdse uitspraak van het hof legt een bom onder het televisiecon tract. Kort samengevat bepaalde het hof gisteren dat Feyenoord de baas is over zijn eigen tv- rechten, dat de KNVB die niet zonder toestemming van der den (dus de clubs) mag door verkopen en dat een thuisspe lende club inderdaad gemach tigd is een veto uit te spreken over rechtstreekse uitzendingen van een wedstrijd. President J. Willems van het gerechtshof verwees de zaak voor een definitieve uitspraak door naar 20 december, en riep Feyenoord en de KNVB op voor die tijd te proberen tot een ver gelijk te komen. In de tussentijd wil hij meer informatie krijgen over de financiële belangen van beide partijen. KNVB-directeur P. Vogelzang reageerde gistermiddag in Am sterdam aangeslagen. „Dit is een grote tegenvaller." Volgens Vogelzang kan de gerechtelijke uitspraak verschrikkelijke gevol gen hebben voor het betaalde voetbal. In het contract van de voetbalbond met Sport7 staat een bepaling dat de overeen komst alleen geldig is als „de KNVB bevoegd is de wed strijden exclusief te contracte ren". Sport7 betaalt voor de te levisierechten jaarlijks 140 mil- joen gulden aan de voetbal bond. De KNVB kondigde na de uit spraak van het hof meteen aan Een jonge Tutsi-vluchteling bereidt een maaltijd in Gisenye, het vluchtelingenkamp in Rwanda waar 9.000 Tutsi-vluchtelingen uit Zaïre verblijven. FOTO REUTERS PETER ANDREWS KIGALI-PARUS-DEN HAAGANP-Rtf-AFP Secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties heeft gisteren in een brief aan de Veiligheidsraad zijn steun uitgesproken voor een strijd macht in noordoostelijk Zaïre. Boutros Ghali vindt het Franse voorstel tot ingrijpen voorals nog het beste, maar de raad kwam ook gisteren niet tot een akkoord over zo'n aanpak. Op de Brits-Franse top in Bordeaux schaarde Groot-Brittannië zich wel achter het Franse initiatief om in te grijpen. De Rwandese president Bizi- mungu zei gisteren dat België en Frankrijk niet moeten mee doen aan een internationale 'neutrale strijdmacht'. De rege ring in Kigali ziet de twee lan den als tegenstanders van de Tutsi-regeringen in Midden - Afrika. Frankrijk is een drijven de kracht achter internationaal ingrijpen. De Franse president Chirac en de Britse premier Major lie ten in een gezamenlijke verkla ring in Bordeaux weten dat ze met een interventie humanitai re hulp willen bieden. Het 'uit eindelijke doel' van hulp aan de regio is weliswaar de terugkeer van de vluchtelingen, maar vol gens de twee leiders moet er dan eerst een politieke oplos sing komen met de regeringen in de regio. Het probleem voor de hulp- biedende partijen is vooral het doel van de operatie. De over een groot gebied verspreide vluchtelingen moeten op zijn minst terug naar de grensstreek en daarover heeft de Zaïrese re gering geen-zeggenschap meer. Vooral Zaïre en de Verenigde Staten willen de gevluchte Hu tu's via veiligheidscorridors meteen terug leiden naar Rwanda. De VN hebben volgens een Italiaanse diplomaat in de Rwandese hoofdstad Kigali gis teren onderhandeld met de overwegend Tutsi-rebellen uit Zaïre en de -door Tutsi's gedo mineerde Rwandese regering. De door Rwanda gesteunde re bellen zijn sleutelfiguren voor het slagen van een eventuele humanitaire interventie. Pagina 5: Rwanda zet eerste stap hulp Goma Dreigende brief aan kabinet en Kamer J De politie Binnenstad is bezig net een uitgebreid onderzoek laar een groep jongeren die de ifgelopen maanden vooral in de üostelijke binnenstad van Lei- len voor steeds meer overlast torgde. Inmiddels zijn vier jon- ISGIgens in de leeftijd van 13 tot en ie'met 22 jaar aangehouden. De politie verwacht binnenkort et apeer arrestaties. Molotovcocktails tot ontplof- gp ling brengen, geweldplegingen, kaangas spuiten, intimidaties n inbraken... De lijst met ver- pijpen die aan de jongeren wordt toegerekend, is lang. De irrestanten zijn inmiddels aan yOI het praten geslagen. Zo beken den zij onder andere een ille gal bezoek aan het LDM-ge- Douw aan de Middelstegracht, waar ze een kluis meenamen. Ook bekenden de jongeren een mobilofoon uit een ziekenwa- |en te hebben gestolen. De overlast van de jongeren is overigens niet iets van de laatste Bewoners in de omgeving van de carports rond de Uiter- itegracht klaagden al enkele ja ren over samenscholende last pakken, geluidsoverlast en ver nielingen. De afgelopen maan den escaleerde de situatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1