Vendex werpt zich op dienstverlening Economie Beurs MKB: Stop op gesubsidieerde arbeid Van Aartsen niet somber over toekomst van agrarische sector Van Lanschot aast op Belgische beleggers VISDAG 11 SEPTEMBER 1996 MOMISCH KORT J ltowinst van bouwer VOL- 'an fEVIN is in de eerste helft 397cUaar ten 0Pzichte van de- -periode van 1995 toege- SAlfvan 10,3 miljoen tot 16,1 GAMMA HOLDING (exotische stoffen, interieurproducten en technisch textiel) heeft in de eerste helft van dit jaar de winst sire met 22 procent zien stijgen naar masj1 golden. Het bestuur 24,7 miljoen gulden. De omzet t235sht dat de winst over heel daalde licht naar 668 miljoen. Het textielconcern profiteerde van reorganisatiemaatregelen, dalende grondstofprijzen, gun stige valuta-ontwiïlcelingen en verminderde rentelasten. Naar aanleiding van de goede half jaarresultaten voorspelt de raad van bestuur voor geheel dit jaar een winststijging met twintig procent. SMIT INTERNATIONALE, het sleep en bergingsconcern, heeft de nettowinst in de eerste zes maanden met 0,8 miljoen gul den opgevoerd tot 10,6 miljoen. De groei was te danken aan de resultaten van de niet geconso lideerde deelnemingen. Het be drijfsresultaat daalde met 4 mil joen tot 13,7 miljoen. Vooral de winst bij de marktgroep Port Coastal in Europa stond in hei eerste halfjaar onder druk. On der deze divisie vallen bijvoor beeld haven- en kustsleepvaart, bokkenverhuur en de sleep- en duwvaart op rivieren. IBM en vijftien grote banken in Noord-Amerika gaan samen werken om on-line banktrans acties mogelijk te maken. Via de op te richten onderneming In- tegrion willen ze standaarden ontwikkelen voor deze opko mende markt. Ook willen ze via de samenwerking de kosten drukken van het thuisbankie- jenover 1,5 procent voor ren> waarvoor een sterke groei is iren industrie, landbouw voorspeld. ik belangrijk hoger zal die over 1995. Toen be- elaieze 58,4 miljoen gulden. ii rapport van de STICH- 'eSfaoUWRESEARCH (SBR) ;sen aannemer en on- icgjnemer beiden een winst- kan opleveren van vijftien procent. Steeds jedrijven beseffen dat sa- ~^rken moet. Aannemer leraannemer doen dat in jelijkse praktijk al, maar iruk ligt vaak alleen op [voeren van een bepaald f, Het rapport is daaren- looral gericht op duurza- id rbetering van het samen- ;nt>pr°ces# iwelW naar ELEKTRICTI- inji Europa zal tot aan het oudflO jaarlijks met 1,7 pro- aaritijgen. Het elektriciteits- dijkik gaat daarmee harder '6 t)g dan de totale energie- Mrfte. Dat blijkt uit een ory- Alpik van de distributie-orga- sensUnipede en Eurelectric, Hil |t in 21 Europese landen. M- Pet onderzoek gaan zij uit AIP|n stabiele economische ro%ooral de dienstensector komende jaren meer steifteit gaan gebruiken. De loekers rekenen op een stijging van 2,4 pro- ihoudens. Alleen warenhuizen V&D draaien met verlies „De motor loopt op bijna alle cilinders", vatte Vendex- topman Hessels de resultaten over de eerste helft van het boekjaar samen. Zowel in de dienstverlening als in de de tailhandel stegen omzet en winst. De enige cilinder die hardnekkig weigert mee te draaien, zijn de warenhuizen van V&D, die over de maanden februari tot en met juli elf miljoen gulden verlies leden. ven. Daar willen we bij horen", aldus Hessels gisteren. Er was met enige bezorgdheid uitgekeken naar de cijfers van den haag gpd Maar nu het geld weer met bak ken binnenstroomt - een netto winst van 151 miljoen gulden Vendex International. Éind vori- over de eerste zes maanden maand maakte concurrent richt Vendex zich op uitbreiding Koninklijke Bijenkorf Beheer van de zakelijke dienstverle- bekend dat de winst was inge- ning, vooral uitzendbureaus en onderhoudsdiensten. „Deze branche is sterk in beweging en alleen de groten zullen overle- stort tot 2,5 miljoen gulden. Grootste boosdoeners waren de speciaalzaken voor mode. Dankzij de 21 miljoen gulden die de Bijenkorf-warenhuizen en de HEMA's bijdroegen, kon het concern uit de rode cijfers blijven. Bij Vendex was het precies andersom. De V&D-warenhui- zen bleven verlies maken, ter wijl de modezaken volop profi teerden van de aantrekkende consumentenbestedingen. De grootste ambities van Vendex liggen op het gebied van de zakelijke dienstverle ning. Vendex is op deze markt vooral actief met uitzendwerk en onderhouds- en schoon maakdiensten. De uitzendbu reaus deden het goed en ook bij de onderhouds- en schoon maakdiensten steeg de omzet. Aan de onderkant van de ar beidsmarkt moet geen nadruk meer worden gelegd op het ere- verlaters of herintredende vrou- MKB Nederland benadrukt dat het vanuit preventief oog punt ook gewenst is dat niet- uitkeringsgerechtigde school- tensievering van scholing, meer nadruk op lastenverlichting en een betere samenwerking tus sen branches en Arbeidsvoor eren van banen voor uitkerings- wen kunnen profiteren van de gerechtigden met een zwakke arbeidsmarktpositie. Dat stelde van de arbeidsmarkt, de ondernemersorganisatie De ondernemers MKB Nederland gisteren bij de presentatie van de nota Ar beidsmarkt en MKB 1996. banengroei aan de onderkant vakcentrale FNV het in principe eens te zijn met het MKB. „Ook nadruk op het tot stand komen van reguliere banen. Dat moet worden gestimuleerd door in- wij zijn voor het creëren van re guliere arbeid", aldus een woordvoerster. bunnik anpHet LEI becijferde dat de inkomens in de agra rische sector het afgelopen jaar minder waren Er is geen enkele reden tot somberheid over de dan in 1994. Ook signaleerde het onderzoeksin- toekomst van boeren en tuinders. Berichten als stituut een iets versnelde terugloop van het aantal zou de agrarische stand zieltogend zijn, bijvoor-' agrariërs. beeld naar aanleiding van de recent door het Van Aartsen betoogde dat het inkomensbeeld Landbouw Economisch Instituut (LEI) gepubli- in de agrarische sector heel divers is. Naast som- ceerde inkomenscijfers, zijn ongenuanceerd. Dat mige bedrijven die slechter draaien zijn er ook stelde landbouwminister Van Aartsen gisteren op heel veel die redelijk goed boeren. Zeker voor cre- een symposium over de toekomst van de Neder- atieve ondernemers is er volop economisch per- landse land- en tuinbouw. spectief, aldus de minister. Winst Renault fors geslonken PARIJS Rtr-DPA Renault heeft een minder fraai eerste halfjaar achter de rug. De nettowinst van de Franse fabri kant van personenauto's en be drijfswagens kwam uit op 158 miljoen franc (52 miljoen gul den), een forse achteruitgang ten opzichte van dezelfde perio de vorig jaar (576 miljoen gul den). De minder goede cijfers zijn grotendeels te wijten aan de personenautodivisie, veruit de grootste afdeling van het con cern. Hier leed Renault een operationeel verlies van 299 miljoen gulden als gevolg van de afnemende vraag op de bin nenlandse markt. De moorden de concurrentie speelde de fa brikant behoorlijk parten. Renault kreeg ook te kampen met tegenvallende cijfers in de vrachtwagendivisie. Hier schrompelde de operationele winst ineen van 170 miljoen gulden tot 9 miljoen. LANAKEN «ANP Quay. De bank, die niet uitsluit dat er op tennijn ook vestigin gen komen in Wallonië, heeft momenteel ongeveer 150 Belgi sche cliënten. Belgische parti culiere beleggers vormen een interessante markt, zo heeft Van Lanschot ontdekt. Ze beschik ken gemiddeld over drie keer zoveel geld als Nederlandse in vesteerders. De Quay benadrukte dat de uit Nederland afkomstige fiscale vluchtelingen voor zijn bank belangrijk blijven, 'zeker zolang Vermeend (staatssecretaris van financiën) de belastingverschil len laat bestaat'. Van de ongeveer 25.000 parti culiere beleggers van wie Van Lanschot geld beheert, wonen Van hen zijn er 850 afkomstig uit Neder land. De markt is echter groter, want er wonen 30.000 Neder landers over de grens. Van Lanschot Bankiers aast in toenemende mate op vermo gende particuliere Belgische be leggers. De zogenoemde Neder- belgen, Nederlanders die zich vanwege het gunstige fiscale kli maat in België vestigen, zijn niet meer alleen de primaire doelgroep van de Belgische ves tigingen van de bank. Vice- voorzitter van de raad van be stuur C. de Quay zei dit gisteren in Lanaken bij de opening van een. vierde filiaal bij de zuider buren. Van Lanschot heeft al drie kantoren in Antwerpen en Turnhout. Binnenkort volgt Gent. Omstreeks 2000 denkt het bankiershuis te beschikken over er duizend in acht tot tien vestigingen. „We beschouwen het Vlaam se deel van het land inmiddels als onze thuismarkt", aldus De BINNENLANDSE AANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS 66,00 b 30.20A 30,20 595,00 a 595,00e 29.50A 29,50 20,80 21,001 5,30 5.30A 61,10e 62,001 111,70 111,70A 80.50A 80.50A 80,50 80.50A 100,00 100,60 209,50A 208,801 357,00 357,00A 28,40 28,20 230,00e 230,00A 84,00 84.00A 32,50 32,40 13.50A 13,80 14,50 14.40A 3100,00A 3100,00A 1690,00 1700.00A 1735,00 1730,00 93,50 94,60 92.00A 92.20A 227,00A 227,00A 81,70 - 11.70A 11,80 40,30 40,00 43.00A 43.00A 28.30A 28.30A 54,20e 54,50 27,50 27,50 175,00a 175,00a 12,80 gelderse papier great west.res grolsch, kon. c. grontmij groothandelsgeb. holl.ind mij hoopeff.bank nedcon groep nedschroef hold, newayselectr nkf holding 116,00 116,50 pirelli 20,60 20,40 20.40A 20,40 328,90 326,30 polynorm porceleynefl. reesink eert. rotosmeets samas groep samas groep cum.pr. sarakreek schuitema schuttersveld simac techniek smit int.cert. smit trafo c. stad r'damc. telegraaf c. ene holding 380,00A 380.00A twent.kab in.knpbtcum.pref. 8,00 8.00A ubbink 33,10 42,40 39,60 4,10 A managem. share maxwell petr. mendesgans 4,05 253.00A 253,00A 12000,00 12400,00 115,30 115.30A 2220,00 2220, OOA 29000,00 29200,00A 30900,00 30900,00A 75,00 74.50A 26,80 e 27,30 f 4,90 e 4,90e 140,00 f 52,00 20,70 66,00 35,00 26,90 138,10 51,90 21,10 f 65,00 35,00A 27.00 f 6.50A 81.001 naeff 750,00A 750,00A nagroncert. 149,50 149,50A nat.inv.bnk.a 141,00 140,50 nat.inv.bnk. c pref. 185,00A 185,00A nat.mv.bnk.dpref. 140,00A 140,00A nbm-amstell. 30,60 30,60 nbm-amst. pref conv 31,80 31,80 ned.elevator bel 1370,00A 1370,00A ned.part.mij 65,50 65,10 ned springst. 7100,00 b 7100,00b BUITENLANDSEAANDELEN STAATSLENINGEN nl 71/295-10 nl 71/4 89-99 nl 71/4 94-04 nl 7 891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 63/4 78-98 nl 63/4 88-98 nl 63/4 89-99 nl 63/4 95-05 nl 61/2 88-98 nl 61/2 89-99 nl 61/2 93-03 nl 63/8 87-97 nl 61/4 87-97 nl 61/4 87-02 nl 61/4 88-98 nl 61/4 9311-98 nl 6 96-06 nl 53/4 94p04 nl 53/4 96p02 nl grb 31/2d nl beiert 31/4h nl beiert 3 l/4v nl beiert 31/4d 96,60 15/08/96 64,40 10/10/95 92,00 88,30 15/05/96 56,70 22/09/95 84,50 97,40 06/06/96 59,00 11/09/95 94,40 92,20 84,90 94,80 92,40 84,90 94,80 91,80 84,20 94,00 92,00 84,50 94,60 elsevier fortis amev eert. getronics gistbroc.c. hagemeyer heineken hunter dgl. ing groep eert. kon.hoogovensc kim nedlloyd nutriciavbc. océ vd gr. pakhoed eert. philips polygram 27,30 50,10 43,00 52,30 27,40 50,50 43,20 52,50 128,50 128,50 208,20 31/05/96 166,60 07/11/95 191,20 192,10 193,50 37,80 04/03/96 25,30 06/09/96 26,20 26,30 26,50 26,20 26,40 83,70 04/07/96 64,00 12/10/95 81,90 81,10 82,20 81,10 81,60 282,00 04/07/96 211,00 24/10/95 281,50 281,40 282,70 281,00 282,70 181,40 07/05/96 116,50 02/11/95 157,90 158,50 162,10 158,50 162,00 27,90 15/04/96 19,50 23/10/95 27,30 54,80 03/06/96 36,20 06/10/95 50,20 43,90 28/08/96 17,75 15/09/95 42,90 58,50 28/06/96 41,50 09/10/95 52,20 133,50 10/07/96 72,90 25/09/95 129,00 129,50 402,00 06/06/96 250,80 11/09/95 362,90 361,00 364,00 361,00 363,50 122,50 06/06/96 66,60 23/11/95 118,00 117,00 119,00 117,00 117,10 57,20 03/06/96 36,32 23/10/95 52,20 69,20 05/03/96 48,20 13/12/95 61,40 64,30 29/05/96 44,00 03/09/96 45,70 51,40 20/09/95 34,70 06/08/96 39,20 267,10 12/06/96 188,70 24/10/95 259,50 259,40 260,40 68,50 19/03/96 54,40 23/10/95 59,00: 59,00 59,40 58,90 15/09/95 28,10 30/11/95 47,00 45,10 46,20 230,00 28/08/96 110,80 11/09/95 226,30 226,30 227,00 183,90 01/07/96 89,00 28/09/95 173,80 174,50 175,80 48,50 06/06/96 38,20 01/02/96 46,20 80,50 14/09/95 45,50 25/07/96 55,50 108,30 20/09/95 79,50 19/12/95 92,80 27,40 50,40 43,10 52,30 52,40 61,70 45,80 39,10 27,50 50,50 43,30 52,50 129,50 52,50 62,70 45,80 39,50 51,80 61,50 45,00 39,10 52,30 62,20 45,40 39,50 56,70 94,60 125,00 50,00 254,90 10/09/96 201,20 08/11/95 253,70 254,00 254,50 253,20 253,50 68,00 28/06/96 45,00 23/11/95 65,00 63,70 10/09/96 42,50 20/11/95 61,8( 31,10 16/04/96 20,65 11/09/95 30,10 65,00 65,40 61,80d 62,30d 30,20 30,20 216,50 28/08/96 135,00 29/11/95 211,60 211,10 212,00 209,30 210,50 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden hj hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten Ij laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend Ik laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers s stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGE OBLIGATIES aab 81/4 92 aab 75/8 95-00 aab 63/8 94-00 aab 71/2 89-99 aab 71/2 93-08 aab bb 71/2 94 aab 71/4 89 aab bb 71/4 94 aab bb 7 93-03 aab 63/4 88-98 aab 61/2 96-01$ aab 61/2 88-98 aab bb 61/2 96 aab 61/8 94-07 aab 53/4 93-98 aab 51/2 94-04 aab s 61/4 86 aab s 6 93-99 aegon 71/8 96 p.c. akzo nobel 7 95 as dev bnk 61/4 96 baden-w.f. 73/8 94 bayr.hyp. 81/492 bayr.l.g. 61/295 b nat par 83/8 92 bn'g 71/2 94-00 bng 71/495-10 bng 7 93-03 bng 7 94-99 bng 7 95-00 bng 63/4 93-08 bng 63/4 95-05 bng 63/8 96-06 bng 6 95-00 bng 6 95-02 bng 51/2 951-11-99 bng 5 96-00 bng 41/4 96 dm bng 3 96-01 bng 3 96-01 bng 090-02 bng 091-03 bng 093-05 bngO 95-15 cr.loc.fr. 71/495 cr loc fr. 53/496 commov61/895 comm ov 53/8 96 defna fin 6 96-02 depfa-bnk 41/2 96 deuts fin 694 deuts fin 53/4 96 dres.bnk71/495 dres.bnk 63/4 93a dres.fin. 55/8 96 dres.fin. 55/8 96 dres fin. 51/295 dres.fin. 51/496 epon 63/4 93 eurofima 77/8 94 eurofima 61/8 93 eib 71/2 94-01 eib 71/4 95-05 eib 65/8 93-03 eib 6 96-06 en.beh.n.83/491 sk2 vk A 110,60A A 108,60 A 104,70 A 107,65 105,30 107,20 A 106,85 A 107,40 105,20 105.15A 99,20 A 104,90 A 99,50 98,95 A A 108,10 102,80 A 100,60 103,58 A 108,80 A A 104,80 - A 105,90 A 101,60 A 107,00 A 101,55 A 102,40 99,87 - 104,25 A 102,80 A A 103,90 102,15 A 99,90 A 86,30 A 94,00 A 59,90 A 26,80 A A 107,60 A 100,00 A A 103,80 A 103,30 A 99,95 A 101,50A 103,00 A A 100,80 104,10A 110,15 A 101,20 109,50 106,20 A A 104,30 A 97,68 A 109,35 hagem. 61/293 helaba 61/895 helaba 57/896 iadb 55/8 93-00 ibrd 63/4 86 ibrd 75/8 92 ibrd 71/8 89 ibrd 61/4 88 ierland 67/894 ing bnk 9 90-00 ing bnk 71/8 94-04 ing bnk 7 89-99 ing bnk bb 61/2 87 ing bnk bb 61/2 95 ing bnk 61/4 96-03 ing bnk bb 5 94 ing bnk bb 43/4 94 ing verz 71/2 95 ing verz 61/4 94 jp morgan 6 95a kirn 63/487-02 knpbtantil. 793 lans 73/4 95 Ikb fin 53/4 94 meesp 089-99 ngu 6 94-99 nib 73/4 95-03 nib 71/4 93-03 nib 65/8 93-99 nib 6 95-00 nib 51/4 94-00 nib 5 96-01 nwb 71/8 93-03 nwb 6 94-05 nwb 096-06 oostenr. 61/2 93 oostenr 61/4 96 pakhoed 71/8 93 ptt 73/4 90 rabo 81/2 92-97 rabo 81/2 92-97 rabo 71/2 941-11 rabo 7 94-04 rabo 63/4 93-03 rabo 63/8 94-09 rabo 63/8 95-01 rabo 61/4 931-11 rabo 61/8 93-01 rabo 61/8 96-06 rabo 53/4 96-01 rabo 53/8 96-00dm sbefin 61/294 shv 93/8 901-11 snsgr 73/4 95-02 snsgr 61/2 94-01 toyota 63/4 95 toyota 6 95 vsb gr 83/4 91 wuh 51/2 96-08 zwe 71/2 95-02 zwe 53/4 94-98 zwe 53/896-01 92,95 02,75 A 03,60 A 98,30 A 02,30 02,10 A 04,40 A 06,65 07,10 A 97,50 A 87,25 A 04,00 09,20 A 06,50 05,30 A 03,20 A 01,80 01,45 03,90 A 04,60 A 04,00 13,15 A 02,60 A 04,05 A 07,10 A 00,50 A 07,95 A 03,15 A 00,20 65,00 65,30 d/fl 61,40d 62,20d d/fl 29,90 30,00 d/fl 95,00 43 1 oOO 70,00 22 25 okt 87^50 12 okt 90,00 10 o98 70,00 53 oOO 85,00 18 okt 80,00 200 okt 85,00 13 okt 80,00 110 okt 85,00 101 okt 92,50 17 okt 95,00 122 jan 97,50 25 jan 100,00 167 apr 85,00 20 o98 95,00 43 10 sep 183,00 20 sep 195,00 28 okt 185,00 100 okt 190,00 okt 195,00 okt 200,00 jan 195,00 apr 25,00 nov 85,00 feb 85,00 sep 165,00 sep 170,00 97 okt 165,00 50 okt 170,00 1520 dec 170,00 56 dec 175,00 20 mrt 165,00 40 mrt 170,00 150 mrt 175,00 100 jun 165,00 45 sep 165,00 21 okt 155,00 37 okt 160,0.0, 457 okt 165,00 135 okt 170,00 11 jan 160,00 26 jan 170,00 39 ian 175,00 15 o98155,00 51 okt 150,00 89 okt 155,00 59 okt 160,00 67 jan 25,00 100 jan 28,00 16 098 25,00 22 apr 27,00 20 sep 550,00 37 sep 555,00 12 sep 560,00 606 sep 565,00 214 sep 570,00 138 okt 560,00 34 okt 575,00 12 sep 540,00 20 sep 545,00 60 sep 555,00 170 sep 560,00 37 sep 565,00 213 okt 540,00 24 okt 550,00 12 okt 560,00 30 nov 560,00 31 in 550,00 18 12.90 in 55,00 381 1,90 jv 35,00 28 8.30 nov 45,00 feb 40,00 feb 45,00 okt 360,00 okt370,00 okt 380,00 jan 370,00 nov 125,00 48 1,50 25 5,60 13 2,80 a 48 10,00 56 5,50 90 2,70 16 14,00 29 7,10 nov 130,00 111 nov 125,00 130 2,90 okt 60,00 271 2,80 b okt 65,00 404 0,90 okt 70,00 20 0,20 jan 60,00 117 4,70 jan 65,00 210 2,70 jan 70,00 jan 75,00 apr 65,00 apr 70,00 okt 60,00 okt 65,00 jan 50,00 okt 52,00 okt 58,00 jan 54,00 13 3,70 24 2,20 37 1,30 28 4,60 20 0,50 a 64 1,90 20 0,30 73 2,00 c jan 56,00 127 1,30 c apr 52,50 25 4,00 a c apr 55,00 120 2,90 c oOO 48,00 77 10,70 p oOO 48,00 70 4,50 b c nov 130,00 60 8,00 a p nov 130,00 25 5,00 a c okt 45,00 11 2,20 a c apr 50,00 50 2,30 c apr 60,00 200 1,00 a c o98 40,00 16 10,30 c o98 55,00 13 4,50 p jan 45,00 105 2,30 b p o98 40,00 47 3,8 00 13-,00 b 8,90b 5,60 b 3,40 b oOO 55,00 apr 37,50 jan 35,00 o98 55,00 097 55,00 098 55,00 okt 40,00 okt 42,50 okt 50,00 jan 40,00 jan 50,00 apr 45,00 apr 50,00 okt 37,50 okt 45,00 nov 107,00 okt 170,00 okt 180,00 sep 250,00 sep 260,00 okt 250,00 okt 260,00 okt270,00 jan 260,00 apr270,00 098190,00 oOO 230,00 okt 250,00 jan 240,00 feb 50,00 okt 25,00 okt 62,50 jan 57,50 jan 60,00 jan 62,50 63 13,10 22 4,40 11 0,90 a 144 7,90 30 3,10 24 4,80 21 6,80 b 106 4,80 12 1,00b 12 8,10 13 2,50 24 5,60 20 2,00 a 19 7,30 16 3,00 24 9,70 43 1,70 38 9,50 84 3,40 52 1,00 38 8,00 13 7,50 15 69,20 28 44,00 30 2,60 12 2,80 60 2,80 3,00 49 1.30 15 2,10 11 3,30 18 2,00 26 12,50 1 apr 60,00 ian 50,00 jan 52,50 nov 95,00 nov 50,00 sep 840,00 sep 850,00 sep 860,00 122 3,00 sep 870,00 145 1,20 okt 240,00 142 14,70 1 okt 250,00 21 7,00 okt 260,00 41 2,40 jan 260,00 45 5,90 apr 260,00 44 9,20 okt 250,00 11 3,50 okt 55,00 80 7,30 okt 57,50 19 4,80 okt 62,50 116 1,40 jan 60,00 19 4,60 a jan 62,50 207 3,10 apr 50,00 60 12,60 jan 62,50 12 3,30 feb 30,00 12 1,70 EDELMETALEN Goud onbewerkt 20.450-21.050 vorige 20.400-21.000 bewerkt 22.650 vorige 22.600 vorige bewerkt vorige CONTANTVREEMD GELD amerikaansedlr australischedlr belgische frk(100) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) 1,270 30,00 113,40 11,70 155,50 27,00 16,15 BELEGGINGSFONDSEN axae&laand.ned. 1 axa e&l akt .beheer 2 axa e&l gulden rente axa e&l kapit.markt axa e&l portfolio 3 axaobl.ned. bever holding biogrond belegg. capacity realty capital int.f. colon growth sh cumpreferent f. delta lloyd dlr delta lloyd inv. delta lloyd mix delta lloyd rent donau fonds dpamergrf 119,80 190,30 178,00 227,80 165,50 59,60 62,00 58,10 57,40 4.80A 52,50 59,00 279,00 595.Q0 94,70 27,90 56,70 97,50 112,10 67,80 145,00 24,00A 111,00 123,50e 176,30 10,00 b 92,00 99,10 106,00 75,50 119,50 190,30 178,00 227,70 165,50 60,10 62,70A eng.holl.2epr esmeraldapart. europ.dev.cap.crp far east sel.f. finlestopr.gr f. generale bnk aandf. generale bnk liq.grf. 58,40 generale bnk obl.vrl german city est gim global envf 58.30A holl.oblig. fonds .pacific f.' holland eur fund holland fund hcoge huyshypf. indon.cap.fund ing bnk dutch fnd mgbnkgeldm.fds ingbnkglob.fund ing bnk guldem fonds ingbnkobligfds ingbnkrentegr.f ingbnkspaard.f. ing bnk verre oosten insinger global sel insinger rentselect insinger ned.opt.s. insinger ned select interbonds intereff.jap.warr. intereff.rentegr. intereff.rentegr.il intereffekt 500 investa part, dm is himalayan f. jade fonds japan convertible! japan fund cert, labouchere rentegr. leveraged cap liquirent meesp obl.dn/.f. meesp obl.gr. f. meesp olfsh f. 43.60A 8,30 A 67.20A 139,00 122,00 121,00 49,40 90,00 68,50 '35,20 46.40A 107,70 134,50 23,90 58,10 138,50 121,00 120,00 77,50 123,00 69,60 70,00 53,50 53.50 34,40 34,30 144,80 144,90 101,18 101,18 47,00 46,90 286,30 290,00A 70,10 65.50A 71.20A 517,00A 517.00A 17,30 17,20 27,00 96,00 12.40A 36,20 52.70A 13.50A 91,50 ohra obl.divf. ohra obl.groeif. pays-basprop. f. pays-bas prop. I.wb pitcher postb.beleggf. postb.nederlandf postb.obligatiel. postb.verm gr f postbank aandelenf. preferent fonds rente plus fund rgaand mixfund rgemer. mark. f. rgeuropefund rgflorentel rg hollands bezit rg nettorente f. 103,90 87.50A 58,OOA 61.10A 63.90A 62.60A 70,40 e 42,80 f 64,30 51,00 52,40 *66,50 71,80 103,50 38,60 50,00 e 58,OOA 61,'IOA 63.90A 63,20A 70.60A 12.40A 36,90 52.70A 13.50A 91,50 81,40 85,00 56 ,'45 56.45A 117,20 117,00 42,30 42,30 111,00A 111,00A small comp. nelh.f. snsguldensdiv.l snsguldensgr.l. sits nederl. aandf. snsobl.dividendf. 70,90 163.00 53,10 95,80 153.001 89,20e 90,00 f 134,40 134,70 95,00A 98,50 98,80 33,00e 33.10A 19,80 A 20.50A 92,00 92,50 52,30 52,30 Ig petroleumhaven Ig rente groeif tokyo pac.hold. tolsteeg, beleggmij vpv hollandhaven vsbaand londs vsb liq.groeif world prop.l. wp Stewart h$ zom florida f. zonnespectrum, he 65,70 65,801 41,80 45,10 56,40 56,50 67.60A 35.50A 59,30 f 95,90 6.60A 42,90 I 40,10 A 117,40 105,00 68,60 120,20 108,00 70.50A 97,40 65,OOA 695,00 28.00A 10,70 6,60 42,50 40.20A 116,60 105,20 68,00 120,10 107,50 70,00A 97,30 65,00 f 694,00 28,OOA. 10.70A MEMPHISOBLIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 7