Uitzendbureau voor de bouw van start Economie Beurs Beurstoezicht op Nusse Brink weer onderzocht Staatslening goed voor 1,2 miljard Agfa naar beurs Britse winkel wil Nederland veroveren Muziekproducent EMI gaat het goed, Thorn minder Succes voor ABN AMRO Lease fe DIN DSD AC 20 AUGUSTUS 1996 8 Start loopt alvast vooruit op wetswijziging Hoewel uitzendwerk in de bouw nog steeds verboden is, viert Start begin volgende maand de geboorte van het eerste echte uitzendbureau voor bouwpersoneel. En daar blijft het niet bij, want de op één na grootste uitzendor ganisatie van Nederland wil meteen daarna nog elf vesti gingen van Start Bouw openen. ECONOMISCH KORT CUBA- Het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken heeft enkele functionarissen van de Mexicaanse onderne ming Grupo Domos laten weten dat ze niet meer welkom zijn in de VS omdat hun bedrijf zaken doet met Cuba. Washington nam onlangs een omstreden wet aan om bedrijven die dat doen. te straffen teneinde Cuba te treffen. Canadese zakenlie den zijn om die reden ook al weggestuurd. OUD GELD. De centrale bank van België neemt volgende maand het oude biljet van hon derd frank uit de roulatie. Vanaf 16 december geldt het biljet niet meer als wettig betaalmiddel. Op het in 1978 in omloop ge brachte bankbriefje staat de ar chitect Hendrik Beyaert afge beeld. BIOPIONIER. De Vlaamse op positiepartij Volksunie is tegen de verkoop van het Belgisch/Nederlandse bedrijf Plant Genetic Systems (PGS) aan een combinatie van twee Duitse chemiereuzen. Volgens de partij heeft de belastingbeta ler via subsidies jarenlang geïn vesteerd in het biotechnologie bedrijf. Nog voordat het bedrijf echte winst maakt, dreigen deze investeringen verloren te gaan. De partij wil de zaak zo spoedig mogelijk ter sprake brengen in de commissie voor economi sche aangelegenheden van het parlement. PGS is gespeciali seerd in genetische manipulatie van gewassen en plantbescher- ming. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Het merendeel van de werkzaamheden, hoofdzake lijk biotechnologisch onder zoek, heeft plaats in Gent. Er werken 140 mensen. AMSTERDAM ANP Minister Zalm van financiën heeft op de eerste inschrijvings dag van de nieuwe zesjarige staatslening 1.2 miljard gulden uit de markt gehaald. Gezien het negatieve sentiment op de internationale obligatiemarkten was het Agentschap van Finan ciën „niet ontevreden" over de opbrengst. De koers opende op 100.60 punt. maar moest onder druk van de mindere stemming worden bijgesteld tot 100,40. Het rentepercentage van de vrijdag aangekondigde staatsle ning bedraagt 5,75, hetgeen overeen komt met een effectief rendement van 5.62 procent. De Nederlandse overheid heeft sinds dertig jaar niet zo goed koop geleend. De nieuwe obli gatieuitgifte is de vijfde die is bedoeld voor de dekking van de financieringsbehoefte in 1996 die wordt geraamd op 40,9 mil jard gulden. GOUDA GPD De onderneming wordt daar mee de grootste Nederlandse bemiddelaar voor bouwperso neel en wil zo alvast een stevige voet aan de grond krijgen bij de werkgevers. Over anderhalf jaar moet het uitzendverbod in de bouw worden opgeheven, als het aan de politiek ligt. De vak bonden liggen dwars omdat ze bang zijn dat de uitzendkracht de bouwvakker verdringt. Volgens D. Speksnijder, lan delijk manager van Start, is dat niet het geval. Hij is positief over de toekomst. „We gaan uitzenden in de bouw, dat staat voor mij als een paal boven wa ter. Het is alleen de vraag wan neer." Ook als het uitzendverbod ge handhaafd blijft, denkt Spek snijder dat Start Bouw makke lijk het hoofd boven water kan houden. Immers, het is alleen verboden om de zogenoemde 'man op de steiger' uit te zen den. zoals de metselaar, de tim merman de stukadoor en de schilder. „Vóór de opheffing van het verbod kunnen we dus wel uitvoerders, monteurs en keet juffrouwen uitzenden, want dat is toegestaan." Ook met het 'collegiaal in- en uitlenen' verwacht de landelijk manager een goed belegde bo terham te verdienen. Aanne mers die tijdelijk geen werk hebben voor een metselaar, kunnen deze via Start Bouw uit lenen aan een collega-aanne mer. Doordat de collega dan het loon betaalt, is de eerste werk gever minder geld kwijt aan loonkosten. AMSTERDAM/DEN HAAG ANP De Stichting Toezicht Effecten verkeer (STE), die namens de minister van financiën toezicht houdt op de financiële markten in Nederland, gaat opnieuw on derzoeken of de beurs heeft ge faald in haar toezicht op Nusse Brink. Aanleiding hiertoe vormt een brief die minister Zalm van financiën vorige week vrijdag ontving van mr. G. Hoff, de ad vocaat van een zakenrelatie van de inmiddels failliete commis sionair. Hoff meldt onder meer dat het controlebureau van de beurs al in 1990 had kunnen weten dat Nusse Brink in strijd heeft gehandeld met het beurs- reglement. Zo staat volgens de jurist al in de jaarverslagen over 1990, 1991 en 1992 te lezen dat het commissiehuis posities overnam van cliënten. Dit ter wijl Nusse Brink hiertoe als Niet Effecten Krediet Instelling (NE- KI) niet was gerechtigd. Ook zou het controlebureau ALMEREANP ABN AMRO Lease, met bijna 323.000 auto's marktleider in Nederland en Europa, heeft een succesvol eerste halfjaar achter de rug. De winst van de ABN AMRO-telg steeg van 57 naar 66 miljoen gulden. De omvang van de leaseportefeuille dikte negen procent aan tot 8,6 miljard gul hebben ingestemd met „een ernstige vorm van effectenfrau de" doordat de beurstoezicht houder Nusse Brink toestond een verlies van vier ton door te schuiven naar een cliënt. Het betrof hier voormalig directeur F. van den Broek van Effecten kantoor Van den Broek. Nusse Brink legde in 1993 het loodje wegens ongedekte aandelen transacties ter waarde van vijftig miljoen gulden. Zalm constateerde vorig jaar dat de affaire geen aanleiding gaf tot een verminderd vertrou wen in de kwaliteit en wijze waarop de Vereniging voor de Effectenhandel (de beurs) de naleying van haar regels contro leert. Om „elke twijfel over de dos siers weg te nemen" en omdat er mogelijk sprake is van nieu we gegevens heeft de minister in overleg met de STE besloten tot een nader onderzoek. De STE zal hierbij worden geassis teerd door een externe accoun tant. den. Voor geheel 1996 verwacht de raad van bestuur een resul taat in lijn met de halfjaarcijfers. Lease Plan Auto, Auto Lease Holland en Lease-concept, de drie voornaamste onderdelen binnen de holding, zagen hun gezamenlijke baten met 15,4 procent toenemen tot 350 mil joen gulden. FRANKFURT ANP Het Duitse chemieconcern Bayer overweegt zijn fotografie dochter Agfa-Gevaert als onaf hankelijke onderneming naar de effectenbeurs te brengen. Een definitief besluit valt vol gend jaar, zei Bayer-topman Manfred Schneider in de Duitse krant Börsen-Zeitung. Bayer zit al een tijd met Agfa in zijn maag. LONDEN ANP Het succesvolle Britse detail handelsconcern Argos (consu mentenelektronica, huishoude lijke artikelen, meubels, kleding speelgoed en juwelen) wil Ne derland veroveren met een nieuwe winkelformule. De on derneming denkt aan zeventig filialen op termijn. De eerste Argos-winkel gaat in 1998 open, waar is nog niet bekend. Daarna volgen tot 2000 nog eens vijf pilot-stores. Met de eerste zaken is een investering gemoeid van omgerekend ruim vijftien miljoen gulden. In Groot-Brittannië heeft Argos in middels een aantal verschillen de ketens met in totaal 364 ves tigingen. Onder eigen naam en labels als First Stop en Call and Collect. De consument kan kie zen uit een dikke catalogus en het product van zijn keuze tele fonisch bestellen of kopen in één van de winkels waar weinig is uitgestald. Gesplitste bedrijven tijdens de eerste dag van de beursnotering ION DEN ANP/DPA De twee ondernemingen die zijn voortge komen uit de opsplitsing van het Britse concern Thom EMI hebben op de eerste dag van hun afzonderlijke beursnotering een tegengestelde koersontwikkeling laten zien. Het aandeel van muziekproducent EMI opende gisteren in Londen op 1420 pence en sloot op 1459 pence. De verhuur der van consumentenelektronica Thom zag de koers dalen van 410 tot 391 pence. Thom EMI, in 1979 ontstaan door een fu sie van de twee bedrijven, sloot afgelopen vrijdag 44 pence hoger op 1833 pence. De koers vertoonde al langer een flinke stijging als gevolg van speculatie dat er na de split sing een bod zou kunnen komen op EMI. Het was daarom geen verrassing dat het be drijf als afzonderlijk beursfonds meer aan trekkingkracht voor beleggers had dan Thom. EMI is de enige onafhankelijke onderne ming onder de vijf grote muziekproducen ten, zoals Philips-dochter PolyGram, Sony Records (vroeger CBS), MCA en Warner. EMI heeft 64 platenlabels met The Beatles, Tina Turner, Diana Ross en UB40. Thom EMI boekte vorig jaar een winst voor belas ting van 478 miljoen pond (f 1,2 miljard) op een omzet van 5,05 miljard (f 13 miljard). BINNENLANDSE AANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS <k gekfcrsepip* 56.80 56.804 nedap 125,001 124,00 a'danrubb» 2 9 Se 3.00 geveke 51,00 51.60 37.40 37.30 167.001 166,801 giessen-deird 58.60 58.50 nedschroethdd. 114.404 114.404 «entnwhWc 6.59 6.58 ■BriMHMËC goudsm.1 156.401 156.404 newayseiectr 26,50 26.501 abnamropra. 88.20e 88.30 99.00 99,80 nkt holding 59,60! 58.90 Kt 28.00 28.301 great west.res.£ 0.204 0.20A norit 21.00 20,90 ahrend 74,501 75,101 poUch, ton. c. pontmii 69,10 69,30 opgcert 42,80 43,00 i-rnom 35.00 37,00 40.00 40.30 ordma beheer 66,90 66,60 au hold cum pr 59.50 - groot handelsgeb 97,004 97,00A otra 31.90 31.50! afanhen 31.00 30.804 pihddmg 185.00e 185.50 picgroep 70.00A 70.00A *nl verftabr 440 00b 440.00b guco group 102.40 103.80 1 peeUi 15,80 15.80 «X 30.40 30.40A n.dougi pre' 1.60* pofyrorm 135.501 135.504 amh mi|(Uo 20.50e 20.85 MltrjÜD 20001 19,904 Dceceieynefl 22.104 22.104 artutw** 4.60 4.80 Ml trust jmt 19.90 19.90* reesmkcert 143.50 143.00 «WffeJMd 62.30 63.20 lenekenhoid» 337.20e 339.00 roodtesthouse 7.70e 7.70 «•ughcMc 109.10 110.00» tordami 17,601 17.601 rots smeets 57.70 57.90 Êtf-Krp vc 75.004 75.50* hei|m»ns 149.50 149.00 sarras g-oep 60.00e 60.00 75,50 76.00 MNMtlCkJWH 24.00* 24.004 samaspoepcumpr 68.50* 68.504 arncon group 46.50 46.50e nes beieer: 11.10 11.00 syakrte» 1 3.40» 3.601 bMh Company 54.50 56.60 hoek s mach. 113.004 113.50 scnuitema 2400.004 2400.004 baiiastnedimc. 78.204 78.40 toJibetonp 299.CO 299.00A schuttersveld 68.C0 68,00 Mm poep 99.30 99.70 hoii.ind.mi) 56,50 56.40 simac techniek 64.501 64.40 batenburg beh 208.00 210.00 1 hoeceftbank 11.50» 11.90 slipo Mheer 120,40 122.00 Men 340.004 344.00 ihccaUnd 79.80 80.70 smit mt eert. 88.00 88.00A 28.60 27.00 e ,ng 9.10 9.09 smit traloc. 24.30 24.30A Miindocct. 233.504 233,50A inter muell 34.40 34,501 stadr'damc. 59,70 59,50 Msemicond md 19,90e 20.10 kuhne*he>tz 36.40A 36,60 telegraafc 290,00 290,00 Msouw holding 0.704 0.70A Usauoc 65.10 69,50 tut groen h» 43.004 43.00 a Wyd «iliink 19,80* 19.804 kbb 121.00 121.00 todei alpha 33,70e 34.80 tce»(del wint 84,50 85.00 kempen l co 29.00 29.004 tulip computer 16.60 16.801 CcaJuiiscert 28 80 29.00 Hene hoUig 370.004 370.00A Ment katol c 78.50 78.50 Dra* beheer 15.004 15.00 •on. top «cixtv pref 8.12 8.19 ubbink 46.00 46 00 «Mvas! 13.30 e ton sphiragwtanb. 28.20 28.10e v- lever 242.00 wr*-'*»» 3010.004 3010.004 tonde 58.50 57.50 urn lever 4 yl 70.004 70.004 caMM' 1625.00* 1635.004 «ccpeipocr 400.00* 400.004 un> lever 6c*t 95.00* 95.004 cKrtcvt 1635.00 1645.004 210 004 211.00 uniler» 7 pre 108.004 108.004 :ac«*mac 32.90 33.501 lyirrtltfinil 47.20 47.40 un ilever 7 prl 1065.004 1065.00A ken ten at* 82.00e 82.5.5 ic compute p 1080e U.OO vilen» 36,501 36.50* cetccoioM 90.30 90.001 leer. t»n «x 34.10 34.10 vnupre» 27.00 ondunttfn. 91.50 91.504 tettvMtre 38.60 38.604 ««er-stevw 130.00 131.00 ci*«mndoc. 228.00 228.00A mecttah 40.00 40.70 «edesttm 19.80! 19.60 cmg 16.70c 16.70 managem jhare 4,001 4,001 •egener: 168,50 169.80 content Mft 62.30 62.10 manen petr 248.00a weina 44,004 44,004 cwmvgeld 143.50 143,504 mendesgans 10300.00A10300.00A «ester suiker 67,50a 67.50 a csm 79,60 79,80 moearac oer 114,50 115,00 weweier eert 34,50 34.50A dedrieelectr. 12.001 11.70 moearaenim 2170,00* 2200,00 deitl instrom. 35,50 35,504 irwearaopr 29000,00A290O0.00A d>co Mam 43.50 43.50A moeara «nnstb 30400.00A 30600,00A dorp groep 28,30 28.30 meden Wd 78.20 78.20 «aka holding 50.20 50,70 ntoderbOSk 23.004 23.004 29.501 29.70 ntotihouie 5.101 5.104 emu 175.00» 175.00» naett 700.00b 800.00» errnj 12.404 12.40e upon eert 149.20 14920* enks cert 148.00 148.00 nal.imr.bnk.» 136.80! 136.80 •vcmteffl 50.20 50.00 nat in» bnk. c pret 185.004 2330 23.40 nat imrbnk d pref 140.COA 59.40 59.50 29.30 29.40 •■ïffrjydinop 36.00 36.00* nbm-amtf cretcorw 30.30 30.30 t^ocer 26.90 27.20' ned elevator bel 1370.004 1370.004 gammel*» pr 6.004 6.004 Md partmi| 63.80 63.80* gamma**!»* 78.30 78.501 ned-Jpnngrt 705O.COA 7050 004 BUITENLANDSE AANDELEN ik general eiectnc 85.30* 85.00* ncohcomp yen 900.00* dbtrthsherC 0.40b general motors 52.00* 51.30* jMt-flOtenfr.f 623.00* afcatawh!" 400.00A 395.004 piient 64,1X1* 64.00* sanyoeiec yen 500.00* ailed vpaiind 62.70* 63,104 goodyear 45.50* 46.00* saraieecorp. 32.00* 32.004 amerru" brands 42.104 42.00* pace co Hitachi yen 66 70* 67.00* sbccomm 49.00* 49.004 44 50* 44.504 275,00b SCMumberger 83.90 b 85.004 af it 55.00* 54 50* honeyveil 56,90* 56.70* scottshi new: 6.104 6.104 *wtach 54 004 54 ZO* «m 109 00 109.00 sears roebuck 46.40* 45.804 antouemcapsh 47.50a cnptiarmaceut. 20 204 20.50* sec :ac ustaWy 10.90* 10.80 »-;r>esl ,r< SA 83 50* ■ndon caput 10.50a 10.50a sea au house yen 1230.00* asarro 24.50b 24.50b mtem have 45.004 45.00* suzuk, motor yen 400.004 - attent* neft 117.60* 118 90* mt pacer 41.104 41.004 tardy OTP 45.00* 44.50* 59.004 59,00* stt industries 22.50* 22.504 3000.004 M« south 38.70* 38.70* Irttcn 45.80* 44.804 the coastal corp. 41.704 42.004 Mthiehem steel 10.004 10.00* makita corp. yen 1450,00* toshibawp yen 500.004 cce-ngcomp 91.804 91.60* matsush (lee yen 500,00b union carbide 42.904 42.80* cdl hotels hkj 3.004 minnesota nvning 67.00* 67.604 union pKific 72.104 72.304 ce-toccr 31 504 31.60b m.tsub eiecyen 300.00* urwys 6,004 6.204 Chevron 59.00* 60,00* mitsui yen 300.00* usi marathon 20.50Z 20.504 :h*vsier 28,504 28 60* motel OTP 113.50* 114 20* usaestcomm p 30.504 30.50* c4«®p 07.504 87.30* morgan i.p. 91.00* 91.004 us «est med* p 18.00 A 18.X A cdgare 82,00* 82.00* Mt carp yen 950.00 •estmgh.etec 15.804 15.504 roropbenp» C* 1055.00* norrvjrasec yen 1000.00b ■OtewOrt" 21.004 21.XA 29.00* 29.004 narskhy*onkr 295 00* 295,CO* 54.804 56.30* Z C-. Parken 1850 XA riynw 45 00* 45.004 lama «cvty yen 1470,004 23.30* 23.704 dwcherrvcai 79.00* 79.30* pic steam 5.00* 5.00* duportdenem 82.00* 82.00* 3160* 30.504 «Ktmantodak 75,004 74,00* pedum foods 0.75* bitmpico 15 20* 15.20* pMipmorts 89.00 89.40 fint peofrc hk$ tuercorp 5,004 66.004 64.80* philips petr pdarvdcc/D 40,60* 42.20 41.004 42 20* ford motor 33.20* 33»* reed mt 11.40* 11.40* STAATSLENINGEN 4 i «71/2 95-10 IX. 10 1X.X «123-486-96 102.45 102.45 «71/489-99 107.40 107.35 id 101/28040 112.40 112.40 «71/4 94-04 107.75 107 70 -1014 06-96 1X95 1X.95 «7991-99 106.40 1X.38 -1014 8'97 105.60 105.60 «789UI-99 106.58 IX. 53 «91*9040 115.90 115.78 «789N-99 106.90 1X90 «9901-1100 113.95 113 90 «793-03 IX» 1X.75 «990IH-00 114.10 114.05 «795-05 IX» IX. 78 -9 9CV-X 114.70 114.65 «634 78-98 104.10b 104.10b «991WMH 114,91 11490 «634 88-98 1X.45 1X.40 «83* 9000 112.90 112.» «634 89 99 10575 IX.70 ni 834 9QU-X 113.15 113.10 «634 95-05 103.93 103.85 «83491I-H 115.X 114,90 «61/288-98 104 65 104.65 «834 92-07 118,30 11830 «612 89-99 105,10 IX.X «81/28999 106.65 1X.65 «61-293-03 104.X 103.X «81-2 91-01 113» 113,10 «63887 97 103.35 103.35 «BW 911-n 116 JO 116.30 «61487-97 101.30 101.30 "814 9000 110.93 «61407-Q2 104 X 104.X «81492-02 112 90 112» «61-4 9898 102.55 102.55 «®l/4»i-02 113.20 113.X «614 93H-98 104.25 104.16 «81498-07.-11 114.60 11*62' «696-06 98 65 98.70 «8149247U 114 85 11*85 «53*9*c04 98» 9875 «7J4900C 10925 1X20 «pb3; 2: 60.X 60.X - 7i4 9505 1I0J0 110» MKrt 314fc 99X 99.X 712 89- 99 107 95 137 90 «Mlcd 31 *v 99.X 99.X '12 89U-99 1X45 138*0 «MKd314d 99X0 99.X «71293-23 108.50 108. *0 «Pb ie 50.X 50.X h! vk op ho la Ik abn amro hold. 96,60 15/08/96 61.70 21/08/95 94.10 94,10 94.30 93.80 94,20 aegon 88,30 15/05/96 55.00 31/08/95 79.70 80,00 81.40 79.80 81.00 ahold 97.40 06/06/96 58.00 07/09/95 91.60 91,90 92,30 91,60 92,20 akzo nobel 208,20 31/05/96 166,60 07/11/95 193.10 193,70 195,50 193,00 195.00 bolswes. c. 37,80 04/03/96 25.40 24/07/96 27,20 27,30 27,30 27,10 27,10 csm cert. 83,70 04/07/96 64/30 12/10/95 79,70 79,90 79,90 79,50 79,80 dordtsche p. 282.00 04/07/96 211,00 24/10/95 275,80 276.50 278,00 276,20 277,00 dsm 181,40 O 116,50 02/11/95 157,30 157.30 158,50 157.00 158,00 eisevier 27.90 15/04/96 19,50 23/10/95 26,40 26.50 26,70 26.40 26.70 lortis amev cert! 54.80 03/06/96 36,20 06/10/95 51,10 51.40 52.20 51.00 51.90 getromcs 40,30 05/07/96 17.60 21/08/95 39.50 39.30 39.70 39.30 39.60 gistbroc.c. 58.50 28/06/96 40.50 21/08/95 53.80 54.00 54.30 53,90 54.30 hagemeyer 133.50 10/07/96 69.50 23/08/95 124.50 125.50 126.30 124,50 124.50 hemeken 402.00 06/06/96 247.00 08/09/95 376.60 376.30 380.30 376.30 380,20 hunter dgl. 122.50 06/06/96 66.60 23/11/95 114.40 114.80 114.80 112,00 112.10 ing groep eert. 57.20 03/06/96 35.96 21/08/95 54.80 55.10 55.30 54.80 55,30 kon. hoogovens C. 70.90 23/08/95 48.20 13/12/95 60.30 60.50 61.30 60.50 60,80 kim 64,30 29/05/96 47.80 09/08/96 48,60 48,80 49,60 48,80 49,50 kon. knpbt 53.80 21/08/95 34.70 06/08/96 37,00 37.00 37.10 36,80 37.00 kon. olie 267.10 12/06/96 188,70 24/10/95 255,10 256.00 258,20 256,00 257,50 kpn 68,50 19/03/96 54,30 21/08/95 63,20 63.30 64,00 62,80 63,70 nedlloyd 58,90 23/08/95 28,10 30/11/95 34,50 34,70 34,90 34,70 34,70 nutriciavbc. 192,90 19/08/96 100,80 24/08/95 192,00 192,50 196,00 192,00 194,80 océ vd gr. 183,90 01/07/96 89,00 28/09/95 166,50 166,50 167,00 166,00 166,50 pakhoed eert. 52,80 23/08/95 38,20 01/02/96 44,60 44,80 44,80 44,20 44,30 philips 80,50 14/09/95 45,50 25/07/96 55,80 55,80 56,00 55,60 55.30 polygram 108.30 20/09/95 79,50 19/12/95 100,20 99.70 100.20 99,40 99,50 randstad holding stork 135.40 05/06/96 54.55 22/08/95 124.10 125.10 125.50 124.10 125,20 51.80 19/07/96 35,70 20/11/95 50,50 50,30 50.40 49,80 50,10 unileverc 249,50 03/07/96 201.20 08/11/95 241.80 243.30 244.70 242.70 244,20 van ommeren c. 68.00 28/06/96 45,00 23/11/95 65,10 65,40 65.50 65.00 65.20 vendex int. c 61.70 26/06/96 41.00 21/08/95 58.70 58.80 59.40 58.70 59.20 vnu 31.10 16/04/96 18.85 30/08/95 28,00 28.00 28.10 27.90 28.10 wolters-kluw c 207,30 07/08/96 135.00 29/11/95 200.80 200.60 202.00 200.00 201,10 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden M hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten Ij laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend Ik laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoe rs 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers C' ex daim s stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGEOBLIGATIES sU vk eurotima61/893 5,88 101,» 101.40* aab 81/4 92 6.74 111. 15A 111,20A eib 91/4 90 5,21 115,20 A 115,20 A aab 63/8 94-X 4,99 104.50 A 104,50 eib 65/8 93-03 5.88 104,30 104,10 aab 61/4 9* 6,59 97.X A 97.10 eib 61/2 87-02 5,04 104.30 A 104,20 aab 9 90-97 103,40* 103,32* eib 5 94-02 5.50 10? 30 A 102 30 aab 91/4 91 5.59 114,30* 114,30 A eib6 96X 6.30 97.85 97.» A aab 83/* 91-96 IX,40 A 1X.38* eib 5 94-99 4.16 101.85 A 101.» A aab 81/29000 5.X 110,66* 110.65* enbeh.n.83/4 91 4,29 IX.» IX,20 aab 81/2 91 5.62 112.50* 112.45 enbeh.n 63/495 5,37 105,60 A 105» A aab 71/2 85 4.50 1X.25 1X.20 gen ei.cap7 95 3,75 104.60* 104»* aab db71/294 6.35 107,20* 107.10" gen.el.cap6 93 5.57 10Z15 10230* aab bb 71/4 9* 5.68 IX.» IX.75 gen el cap51/295 4.79 102.50* 102»* aab «>79505 6.45 103.30* 103.55 gen el cap21/296 4,51 92.30 A 92,30* aab 63 4 88-98 4.34 104» A 104» heiaba61/895 104,50* 104»* aab 63/4 9401 5.28 IX» IX» A *0683892-97 103XA 103.79* aab 61/2 88-96 4.37 104.40* 104.40 A iadb 558 93» 4.93 102.60 IX» A aab6l/2«x93 5.X 104.50* 104» it>ra 61/4 86-06 6.30 99» A 99» A aab bb 61/8 96 6.15 X» X» .brd83890 102» A 102,40* aab 53/4 93-98 4.27 102»* 102» ibrd 758 92 3,76 104» A 104,20 A aab 51/2 9404 5.95 97.30 97,30 ieriand678 94 6.17 104» A 104.20 A aab 31/49500 4,63 95,50 95.10 A mgbnk 71894-04 6,21 105,40 A 105.50 aab396O0 4,79 93.40* 93,40* ingbnk 7 89-59 4.63 IX» IX.X aab lease 65/8 3.94 105.X 1XX mgbnkbb61/295 6.27 101» - 101,50 - aabiease61/8 5.27 103,50* 103» A mgbnk 61/4 96-03 6,42 98.80 98.75 aegon 834 92-97 102.30 102.30 ing bnk bb 5 94 4.46 101.20* 101,20 aegen 77.-8 95 px. 107.20* 107.40* ingbnk «>43/4 94 3,83 10130 101,25 aegen 7145 96 p.C 102.10* 102» A ng ver Z 83*4 92 102.50* 102,50* aegcn75/896pc. 103.X 103.10 ing verz 61/4 94 6.61 96.95 X.97 aegon 61/2 93 6.09 102.X* 102.30 ipnwgen6 95a 5.05 103,40* 103.25* aegcr 57-9 93-98 4.29 103,254 1X20 lans 73/4 95 6,67 IX» A 1X.70 a«» nobel 7 95 6.45 103.254 103,70 Ikb tin 53/4 94 6.08 98» 98.X* akzo nobel 53/4 96 5.44 101,20* 101.20* meesp789-99 4,41 IX.75* 105» as*Mg61/893 5,99 1X.75 1X.75A meesp 0 88-98 3.89 94.50* 94.55 asdevbnk61/4 96 6.36 99.10* X.20A meesp 0 89-X 4.53 87» A 87.30 baden-» f 65895 5.01 IX,40 A 105.30 nib 71/4 93-03 5,94 1X.70A IX» beo aab 81896$ 7.12 101»* 101»* nib 718 95-02 5,77 IX,40 1X.35 bayr.hyp.695 4.67 104.15 104.XA nib 6 95» 5.08 103,10 103,40* bayri.g 63894 5.30 103.X A 103.» A nib 53/4 93-99 4,56 103.45 103.55* Myrlg 43/496 4.» 1X.X 99» A nib 51/4 94-X 4,79 101.40 101,40 bayT.ver 51'4 96 5,46 99.30 99» A nib 5 96-01 99» 99,80 b nat par 83/8 92 103.70* 103.70 A nwb 75895-01 5.38 IX,75 A IX,75 A bng 734 9505 6.27 109.20* IX» nvrb 678 95-04 6.23 104» A 103,90 bng 71/4 95-10 6.66 105.X 1X25 oosten 61/293 4,38 1X.10 1X.25 - bng 7 93-99 4.49 105.75 1X.XA oosten 61 4 88 3.78 103.»* 103.70- Mg 7 9303 5.93 IX» IX» OOStenr 61/4% 5.85 102.10* 102.10* bng 634 88-98 420 1X.104 1X.10* pront 73/4 94 6.38 1X30 1X.40A brg 634 9505 6J2 102»* 102»* ptt73/4» 101» 101.54* bng 638 96X6 Mg69501 6.35 1X.15A 1X.15 - ptt 71/4X 482 107» A IX»" 5.18 103.70* 103.65 rat»81/4 92-97 102»* 102.80* :rg69502 5.48 102» 102,70* rabo7!/2 94-X 107» 107.50 bng 5589500 4.94 102»* 102,50* rabo 61/4 93MI 4.02 104» A 104.X bng 51 "2 95i-i'-99 4.08 103.75 103.75 rabo 61/4 95-01 5.31 104.20 103» bng 51 4 94-98 4.03 102.X A 101» rabo 618 93-01 5.37 103»* 103.30* Cng596-CO 4.42 102,05* 101.X A rabo61896X 6.33 98» 98.55 Dng396 01 93,85 93.85 rabo 578 94-02 5,70 102.25 102.X bng09002 5.42 72.X A 72» rabo 578 94-04 6X 98»* 98,85 bng 0 9305 6.30 60.X 60» rabo 53'4 %-01 5,10 102,65 A 102.65* bng 095-15 7,08 2720 - 27.20 A rabo 51/2 95» 102,40 102,40 A cades 638 9604 6.13 101.50 101» rabo 51/4 96-01 4,92 101.15 101,25 caisse63/4 102.20* 102.15 A sara lee 6 94-97 3,95 101,95 A 101.95* crioctr 53/496 5.94 XX - 98.95* sbcf.n 61/294 104.70* 104»* comma, 53/8 96 99.85* XX A shv93890'-ii 5.08 113»b 114» denm61/B93 3.88 104.20 10420* snsp 63/4 95-04 6.34 102» 102.55 dep»»-bn»41?96 4.53 X.90A X.90A smd it>nk.c 63895 537 104,65* 104.» deuts Mi 53/4 96 5.76 XX* XX* s«c on. g 7;.895 537 107.50* 107.05 «es 6n 65895 5.89 104» 10*»* toyota 63/495 386 104»* 104» A >«•- 55896 X.75 99.60* •uh 51/2 96-08 1X35 1X30* dm.ta.55ft 96 5J7 10120* 10125* m 53/4 94-04 6.12 97.70 97» •eM 51/295 4.72 103.XA 102.» .-«( 53 i 94-98 4.01 102,70 102.70 «esta. 51/496 520 1X.10 IX. 10 m 5389601 5.35 IX.X IX. 10 yes fm 514 96 5.42 X 15* 9920 omz vk Ik eoe P o98 460.00 50 9.00 a 8.50 aab c okt 82.50 40 12.00 12.30 eoe P 098 490,00 20 14,80 14.10 aab c okt 87.50 20 7,80 7,80 fortis c okt 44,00 20 8,00 a 8.00 aab c Okt 95,00 116 2,80 2.80 fortis c okt 48.00 51 4,30 4,40 aab c |an 100,00 90 2,90 2,80 fortis c okt 50,00 29 2,80 3.20 aab c oOO 85.00 44 17,50 17.50 fortis c okt 52.00 29 1,90 2.00b p sep 92.50 20 1,70 1,50 fortis p okt 50,00 40 1,40 1,50 aab p okt 85,00 20 0,70 0,70 gist c okt 55.00 21 1,70 1.80 p ian 87,50 150 2,20 a 2.00 gtn c nov 28.80 40 10,70 a 11,00 aab p o97 65.00 30 0,70 0,70 gtn c nov 40,00 45 2.20 2,60 aab p 098 70.00 56 2.10 2.10 gtn c nov 42,50 70 1,40 1,50 aab p o99 60.00 105 1.60 a 1.50 gtn c leb 37.50 24 4.70 b 5.00 aegn c okt 80,00 117 2.60 3.50 gtn nov 40,00 20 3.20 2.40 aegn c okt 82.50 162 1.60 2.50 hem c okt 330.00 50 47.40 51.00 aegn c 098 80.00 22 8,80 9.20 hem c okt 420.00 50 0.80 0.90 aegn p okt 67,50 50 0.60 a 0.20 hoog c okt 55.00 35 6.40 6.50 aegn p okt 90.00 20 12.20 a 10.00 hoog c okt 60.00 53 2.80 3.00 ahol okt 85,00 116 7.00 7.50 hoog c Okt 65.00 53 1.00 1.10 ahol c okt 87.50 99 5,20 5.60 hoog c okt 75.00 60 0.20 0.20 ahol c okt 90,00 84 3.60 4.00 hoog c jan 65.00 88 2.50 2.60 ahol c okt 92.50 124 2,50 2.80 hoog okt 55.00 35 0,70 a 0.60 ahol c okt 95,00 222 1,60 1,80 c nov 35,00 32 1,80 1.90 ahol c okt 97,50 221 1.10 1.20 ing ing c sep 52.50 22 2.90 3.00 ahol c ian 90,00 23 6,00 6,20 c sep 55,00 105 1.70 1.70b ahol c ian 92,50 20 4.50 4.80 c sep 57,50 63 0,70 0.80 ahol c ian 95,00 27 3,50 3,80 ing c okt 50,00 51 5.00 5,10 ahol c ian 97.50 23 2.80 3,00 mg c okt 52,00 35 3,40 3,70 ahol c o98 60.00 34 33.00 33,50 mg okt 54,00 109 2,40 2,60 ahol c 098 75.00 53 21,20a 21,70 ing c okt 56,00 139 1,60 1,60 ahol c o98 95,00 43 10.90 10,90 ing c okt 58,00 336 1,00 1.10 ahol p okt 90.00 30 2,80 2.50 ing c jan 50,00 52 6,40 6,30 ahol p ian 95,00 50 6,70 6.40 ing c jan 52.00 30 4,90 5,00 ahol p ian 100.00 50 ll.OOa 9,50 ing c o98 34.00 27 21.20 21.20 ahol p apr 90.00 20 5.00 4.60 mg c 099 34.00 57 21,00 21.50 ahol p 098 95.00 123 11.10 10.60 ing c oOO 48.00 69 12.10 12.20 akzo sep 190.00 29 6.20 7.10b ing sep 55.00 63 2.30 2.10 akzo sep 195.00 34 3.60 4.10 mg p okt 50.00 44 0.80 0.80 akzo c sep 200.00 24 1.80b 2.00 p apr 55.00 30 4.00 4.00 akzo c okt 200.00 33 3.30 4.20 kim c okt 50.00 60 1.80 2.00 akzo c okt 210.00 26 1.10 1.40 kim okt 50.00 30 2.80 2,50 akzo c jan 210,00 35 3.10 4.00 kpbt p okt 37.50 100 1,90a 1.50 asr c teb 65.00 30 2.00 2.00 kpn c okt 60.00 41 3.90 4.10 bgg p nov 30.00 290 3.50 a 3,50 c okt 65.00 217 1.30 1.40 p okt 27.50 20 1.50 1.50 c jan 55,00 25 9,00 a 9.00 d/ll p okt 165.00 25 1,40 b 1.40 c jan 60.00 82 4,70 5,10 Okt 160.00 104 4.60 a 5,00 .c ian 65,00 46 2.40 2.50 c apr 165,00 30 9,30 a 9,30 c o97 55,00 100 9,80 10,50 els c okt 14,50 20 12,00 a 12,00 c o98 55.00 42 11,40 12,00 els c okt 24,00 23 2,50 2,60 nedl c okt 35,00 70 2,10 2,20 els okt 25.00 59 1,80 1,80 nedl c apr 40,00 40 3,00 a 2,60 els okt 27.00 66 0,60 0,70 nedl p okt 32,50 28 1,30 1,20 els c jan 27.00 24 1.30 1.30 nedl p jan 32.50 100 2,00 1,80 c sep 530,00 22 30.00 a 33.00 nedl jan 35.00 100 3,00 3,20 c sep 540,00 26 20,50 24.50 a nil c nov 104,00 29 4,40 4,50 c sep 545,00 40 16.60 20.00 a nil c n97 105.00 25 3,70 a 3.70 eoe c sep 550.00 110 12,80 16.50 c nov 180.00 37 15,20b 17.10 eoe c sep 555.00 120 10.00 12.60 c nov 190.00 346 9.60 11.40 eoe c sep 560,00 381 6.90 9.20 a c nov 200.00 271 5,30 b 6.50 eoe c sep 565.00 171 4,90 6.70 a nut p nov 180.00 102 3.20 2,80 a eoe c sep 570.00 254 3.50 4.60 a nut p nov 200.00 300 13.00 a 10.70 eoe c okt 530.00 20 32.00 36.00 olie c sep 255.00 55 5.00 6.00 eoe c okt 560.00 44 11,50 13,40 olie c sep 260.00 35 2.50 3.10 eoe c okt 570.00 193 7.00 8.70 olie c okt 250.00 126 8.40 9.50 eoe c okt 580.00 51 4.10 5.00 olie c okt 260.00 376 3,40 4.20 eoe c nov 570.00 25 12,00 olie c Okt 270.00 122 1.30 1.70 eoe c ian 580.00 54 11.60 13,30 c okt 280.00 208 0.50 0.50 eoe p sep 520.00 1005 1,00 0,70 c jan 260,00 35 7.30 8.00 p sep 525,00 20 1,20 1,00 olie c ian 280,00 22 2.00 2,20 eoe p sep 540,00 2028 2,60 2,00 olie p okt 220,00 34 0,60 a 0,30 eoe p sep 545,00 91 3,60 2,70b olie p okt 240,00 56 1,90 1,60 eoe p sep550.00 34 4.70 3,60 p jan 230,00 60 2,50 a 2,00 eoe p sep 555,00 127 6,60 4,70 p ian 240,00 50 3,80 3,60 eoe p sep 565,00 20 11,80 9.00 pak c nov 45.00 36 1,70 b 1.80 eoe p sep570,00 26 15,10 11.80 pak c leb 45.00 42 2.50 2.60 eoe p okt 490,00 30 0,80 0,60 phil c sep 57.50 163 1,00 1.00 eoe Okt 500,00 87 1,00 0.90 phil c Okt 55.00 21 2,90 3,00 eoe p okt 550,00 25 8.00 7,00 phil c okt 60.00 63 0.90 0.90 eoe p ian 510,00 20 4.80 4.20 phil c jan 62.50 33 1.50 1.50 eoe p apr 500.00 100 6.00 a 5.30 ph'l p okt 75.00 30 19,50 a 19,00 phil P ian 60.00 375 1.40 1,30 phil P apr 52,50 375 3.50 a 3,20 top5 sep 860.00 153 5.50 7,50 top5 sep870,00 79 3.30 4,50 top5 P sep830,00 30 7,00 5.00i top5 P sep 840,00 55 11.00 7,70 sep 245.00 22 3,00 a 4,30 c sep 250,00 84 2,50 unil c okt 240,00 155 7,30 a 9,00 uml c okt 250,00 80 3.10a 4.00 unil c okt 260,00 37 1.00 1,20 c jan 240.00 116 10.00 11.301 c ian 260.00 26 2.70b 3.90 c O00210.00 35 54.50 a 57,00 P 098 185,00 22 2.10a 2.00 vnu nov 28.00 53 1.30 1.30 vnu c nov 29.00 38 0.80 1.00 vnu c leb 28.00 40 1.90 2.00 vo c okt 65.00 42 2.80 2,80: vo c okt 70.00 32 1.10 1,30 c feb 32.50 22 3.80 a 3.50 wkl c nov 210.00 42 3,50 4,00 wkl p nov 200,00 31 4.80 5.00 EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beursdaj 14.00 uur: Goud onbewerkt 20.470-21.070 vorige 20.450-21 050 22.670 22.650 vorige Zilver onbewerkt 235-305 laten laten vorige bewerkt vorige 235-305 350 350 CONTANT VREEMD GELD inwissel aankooc amerikaandsedlr 1.605 1.725 australischedlr 1.25 137 belgische frk (100) 5.29 5.59 canadese dlr 1.150 1.27: deense kroon (100) 27.50 30.» duitse mark (100) 109.55 113,55 engelse pond 2.45 2.70 finse mark (100) 35.80 383C franse frank (100) 31,30 34.» grieksedr. (100) 0.60 0,77 hongkOngdlr(lOO) 19,00 23,00 Ierse pond 2,53 2,78 israel shekel 0,48 0,59 ital.lire (10.000) 09,90 11,60 japanseyen (10.000) 150,50 156.50 noorse kroon (100) 24,50 27.» oost. schill. (100) 15,66 16,16 Portugese esc 100) 0,98 1.16 Spaanse pes (100) 1.23 1.39 turkse lira (100) 0.0017 0.002' zuid-afr. rand 0.30 0.43 zweedse kr (100) 23.70 26.20 Zwitserse frk (100) 135.75 140.25 BELEGGINGSFONDSEN vk Ik eng.holl.2epr. 10,Xb 10,Xb menico mc.fnd 15.20* 15.20 A tgoiiehaven 63» 65.2C abf 125.X 125.X A eng.holl.trust 20.X a 20.X a mondiMi X.60A 86»A Ig petroleumhaven 39»e 39.8! abnamroaand.f. 123,20 123.40 esmeraldapart. 43,70 43.70A nat.resourcesl. 85,50 87» Ig rente groeif 45,80 I 45.8!' abn amroa i.f 91,10 91.10 eur.assets tr. 8,30* 8.30A nibstrat. d.e.n. f. 82,70 83,10 tokyo pac.hold 58,30 58,30 abn amroamer.f 98,10 96,80 eur growth fund 66,XA 65.90A obam 103,Xe 102,70 tolsteeg, beleggmij 53,50 53,50* abnamroeur.f. 103.70 104.10 euro Spain f.$ 9,80 ohraaand f X.30A 86,50 trans europef. 121.80A 121,8) abnamrofaref. 76,30 76,40 europ.dev.cap.crp 24.XA 24.XA ohraliq.grfonds 57.80A 57.70A transpac f. 3»» 301.50 abn amro groen f 117» f 116.70e far east self. 75,Xe ohraobl drvf. M.90A uni-invest 20.70 20.70 abnamrolgrf 190.X 190.10 finlestopr gr.f 6.10 6.1 OA ohraobl groeif 63»A 63.70A unicodm 67.30A 668." abnamronethf 175» 176.X generate fcnkaandf. 104.70 104,70* ohraonr.goedf. 61.80A 61.80A unifondsdm 32.50* 333* abnamroogf 227.70 227.70 generale bnk hq.grf IX» IX,30 ohra totaal fonds 69»* 69» vast ned off/md. 58» 59.X abn anvorent.div 165,10 165.X generale bnk obi d!. 1X.10 ira.io orange fund 41» 42» t vast ned retail 88,40 88.'!/ abnamrogl.prsec. 58.70 59.X generale bnk obl.wf. 134.40 134» f pays-basprop f 5» 5.30 vhsortr n*| 7»A 7.001 aboamropr.sec.am. M.80A german city est. 22.30 22.30 pays-basprop f wb 65» 65»* vib 40» f 40.X abnamroor sec eur 57.50* 57.40* gim global envf 58,50 58.50* phoenu 189,XA 189.XA vpv hollandhaven 39,60* 39.71 abnamropr.sec.f.e. 59» 59.40 holl.oblig. fonds 139.X 139.» pitcher 56»* 56.50A vsbaand fonds 115» 11520 aegon aand.fsp 4»A 4.80* holl.pacificf. 126.X 125.X postb Mieggf 65» 64,10d vsbiiq.groeiL 104» 104.# aegon aandelen! 52,50* 52.50* holt selecte f. 120.X 120» postb nederlandf. 50.50 50» vsb mi« fund 68» 6820 aldoll.bondf. 59.50 59.50* holland eur.fund 77» 78» postb obligatie! 52.» 52,30 vsbobi.groeit 120,50 120.30 alrenta 278,40 278.40 holland fund 122,40 123» postb.verm.gr.f. 66» 66.20 vsb rente fonds 107» 107.» a'dameoemd.f. 588.X 587.X hoogehuyshypl. 125» 125,XA postbank aandelen!. 71» 71,70 wboinl.bel.mij 70»A 70.90» amvabel 93,30 93,30A indon cap fund 10,50a 10.50a preferent fonds 103.50 103.50A wereldhave 97» 98.« asiapacgrl S 28.70* 28,70* ing bnk dutch fnd 85.X 85,40 rentaient 38,50 38.50A world prop f 65» 65» asian cap.fund 57» 57.50A ingbnkgeidm.fds 63.38 63,38 rente plus fund 50.50 wpstewarthS 687.70 688 y asian select f 97» 97.401 mgbnk glob.fund 69.60 69» rgaand.mufund 70.20 70» f zomflondaf 1 29,50* 293* asian tigers' 111» 111.70 ing bnk guidem foods 53» 53.40 rgamencafund 159,90 e 160,70 zonnespectrum, het 10,65* 10 65* asn aandelenfonds 66.70 66.80* ingtmkoblig.fds 34.40 34.40 rgdmrentef 52» 52» ausfragtoO »n 1273.70* 1273.70* ■ng Mk renter f 145.X 145.20 rgemer. mark f 93.50 92.40 Maand >nt. 85»* X.50A -ngbnkspaard.f. 101.04 101.X •geurope fund 149.10 149» Me&iaand ned 1 125.X* 126.00* ;"-g bnk vene oosten 47» 48.X rg florente f 136.40 136.40 au ei'a«L Mheer 2 115» 116.XA -singer global sei 282» rg hollands Mzit 138» 138.40 au ei gulden rente 121»* 121»* insmgerrentsefect 70,40* 70.40* rg nettorente 111.10 111»! Meil kapit. markt 131»* 131»* insingerned.opt.s 64.»* 64»* rgobl.mufund 70» 70» Meil portfolio 3 99.50* 99.70A insmgerned.select 69,70* 70.XA rg pacific fund 144.50 144.40 au obi.ned 85,50* 85.40* interocnds 513.X 516.X* rg rente mufund 69» 69» bever holding 19»* 19.90* mtereff lap.warr. 19.40 19.30 robeco 124,20e 124» btogrood belegg. 12,20* 12.20A intereff rentegr 88.X 1 rodamco 46» e 46»e capacity realty 1.18 1.18 intereff.rentegr.il 19,70 f 19.55 e rodamcoret.ned. 92» 91,50 capital int 145.X intereffekt 500 27,40 f 27.40 f rolinco 133» 134,50 colongrowth sh 23,50* 24, XA investapart.dm 95.X rolincopref. 95» f Columbia secur 114» 112,Xe ishimalayanf. 12» 12.70A rorento 98.10 98,20 cumpreferent t 118.20* 118»* iade foods 38.20A 38» schrod.int prop. 31» 31» delta noyd dlr 58.X* 58.10* japan convertible f 52.20* 53» scvtech 19.» A 19» A delta Hoyd mv 48.10 48.» .asan fund cert 14.10 14»a small comp neth.f. 87.50 88» detaioydmu 88.X 89.40 atoxhere rentegr 91»! 91.40* snsgukJensdiv f 52» 52» delta noyd rent 68» 68.50* latin am eq.fuod 8I.X 81» snsguidensgr 52,10 52» donaufonds 33.201 33» f i+veraged cap 83.40 83.70* sosnede-i aard! 69» 69» doamergr' 45.40* 45.50* iKJUirent 56.40 56.40 snsobf dmdendf 58» 58» ducatus 123.X 123» meeso obi .«v f 116» 116.» snsoei groed 64» 64.70 egfiryestment 17S»b meespob gr t. 42.20 42» Suez growth fund 53»* 53»* eng-holUecpr lO.Xb lO.Xb meespoffsh f 111.10* 111»* Suez i-q groeit 211» 212»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 8