Uitslapen vóór het kopen van een bed Consument Sleutelkikker: Alle gereedschap aan sleutelbos Secondenlijm met bedenktijd i i 15 14 11 16 23 21 DINDSDAC 20 AUGUSTUS 1996 REDACTIE SASKIASTOELINGA 023-5150265 Hij is maar acht centimeter groot, kan aan een sleutelbos worden gehangen, is van ge hard staal, heeft legio gebruiks mogelijkheden en is volgens de importeur 'uit onvrede gebo ren'. De Nederlandse naam van dit inmiddels wereldwijd gepa tenteerde instrumentje is 'Sleu telkikker'. In Duitsland heet hij 'Der Frosch'. Belangrijkste ei genschap: (bijna) altijd het juis te gereedschap op zak. De Sleutelkikker wordt in Ne derland op de markt gebracht door 'Walrus Watersport Cen trale' in Huizen. Het is een Duitse vinding, bedacht door Hubert Appelhoff. Zijn veelzij dig stukje gereedschap is in de Duitse vakpers enthousiast ont vangen. Vervaardigd uit gehard staal wint hij het van de meeste schroeven en moeren, ook in- bus en ster. Een greep uit de mogelijkhe den: 4 mm inbus, steeksleutel 8, 10,17,22 (zowel vier- als zes kanten), twee kruiskop- en twee gewone schroevendraaiers (ook spaanplaatschroevencv-ont- luchtingssleutel, spijkertrekker, messen om bijvoorbeeld pak- banden door te snijden, flessen- opener, enzovoort. Volgens de importeur moet de sleutelkikker gezien worden als een permanente noodsleutel, toegesneden op de behoeften van huismeesters, reddings diensten, automobilisten, brom- en motorfietsers, water sporters, tentoonstellingsbou wers, cv-monteurs en aanne mers. Het instrumentje komt ook van pas bij het instellen van ski's, motorhelmen en het reinigen van paardenhoeven. Vooral on derhoudsmonteurs en huis meesters, die kleine storingen in woningen moeten opheffen, bespaart de sleutelkikker veel geloop naar serviceauto of werkplaats om het juiste ge reedschap te gaan halen. De Sleutelkikker biedt, aldus de im porteur, in verreweg de meeste gevallen de juiste oplossing. De consumentenprijs is vastgesteld op 29,90 gulden. Info: Walrus Watersport Centrale U geves tigd aan de Ambacht»weg 59 te Huizien. tele foon 035 - 52 63 11 2. qua geur als voor de huid min der agressief dan andere soor ten. Gemorst materiaal is met water en zeep zelfs gewoon (vah de huid) te verwijderen en daar bij is het volledig oplosbaar in aceton. De lijm is bovendien zeer zuinig en ongekend een voudig in het gebruik. De hech ting komt namelijk pas tot stand wanneer er druk wordt Secondenlijm is ideaal spul om allerhande materialen rotsvast mee aan elkaar te hechten. Er kleven helaas ook enkele nade len aan. Vaak bevat de lijm agressieve stoffen en zijn vin gers van de gebruiker onver wacht en onbedoeld duurzaam aan elkaar of een voorwerp ver bonden. De industrielijm 'Target' van Oiba vormt hierop een uitzon dering. Deze lijm brengt, behal ve op teflon, polyethyleen en polypropyleen. ijzersterke ver bindingen tot stand met en tus sen praktisch alle bekende ma terialen als de oppervlakken daarvan schoon en vetvrij zijn. Eenmaal uitgehard blijft het materiaal enigszins elastisch, is het ongevoelig voor vocht en de meeste chemische producten en bestand tegen zeer hoge en zeer lage temperaturen. Deze lijm is bovendien zowel 8 9 10 2 9 6 3 10 9 10 9 4 3 7 6 10 2 3 3 10 9 4 10 2 6 10 3 8 6 8 3 4 5 1 9 10 5 6 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ga nooit een bed kopen na een nacht slecht slapen. Want dan ligt elk bed lek ker en wordt het verkeerde gekozen. De aankoop van een bed kun je het beste doen als je topfit bent. Er is in de laatste decennia op het gebied van bedden en slaapsystemen veel veran derd en verbeterd. Een modern slaapsysteem be staat meestal uit een bed- bodem en een matras. Er is een keur aan bodems en matrassen. THEA WAMEUNK GPD Uitvoerige voorlichting is nood zakelijk. Borduur niet Idakke- loos voort op het bestaande bed. Misschien gaat er met een ander slaapsysteem een wereld van rust open. Stap hiervoor bij voorkeur naar een speciaalzaak die zich in alle facetten van het slapen heeft verdiept en die een compleet aanbod heeft van ver schillende systemen. Dat be spaart niet alleen de noodzaak winkel in, winkel uit te gaan, maar heeft ook het voordeel dat er soms nog van systeem kan worden geruild. Stel: de keus is gevallen op een waterbed, maar na een paar we ken bevalt het toch niet. Fijn als het dan teruggebracht kan wor den. Vraag er in de winkel naar. Een slaapsysteem kiezen is niet eenvoudig. Trek gemakkelijke kleding aan waarmee ontspan nen op bedden kan worden ge legen. En neem er alle tijd voor. Een goede slaapadviseur zal niet haasten. Sommige spe ciaalzaken beschikken over een testbed dat is aangesloten op een computer. Aan de hand van gewicht en lighouding kan wor den nagegaan wat de meest ide ale combinatie van bedbodem en matras is. Bed bodems Om te beginnen wordt gekeken Een tweepersoons-bedframe met twee afzonderlijke bedbodems, zodat beide slapers een eigen afstelling hebben. naar de bedbodem. Belangrijk is dat deze de matras gelijkmatig ondersteunt, comfortabel veert en goed ventileert. In principe kan men kiezen tussen twee soorten: de spiraal- en de lat- tenbodem. Een spiraalbodem bestaat uit een netwerk van sta len spiraal veren in een stalen frame. De kwaliteit wordt be paald door de trekkracht en elasticiteit van de veren. Zo n bodem is door de aard van de constructie heel luchtig en ven tileert daardoor voor vrijwel honderd procent. Dat komt de levensduur van de matras ten goede. Lattenbodemszijn tegenwoor dig uitermate populair. Ze be staan uit flexibel verende latten van (beuken)hout. kunststof of uitgeoefend. Na het op elkaar plaatsen van de te verlijmen de len zijn deze nog te verschui ven. Ook de houdbaarheid is uitzonderlijk lang. Ongeopend is de lijm drie jaar en geopend ten minste anderhalf jaar houd baar. Verkrijgbaar in flacons van 5 en 10 gram. Prijs 7,95 gulden en 11,95 gulden. Te koop bij doe-het-zelf- en ijzerwarenzaken. Info: Olba Products, 0418 - 59 22 48. Relax bedbodem van dubbele lamellen met elastische banden om de stevigheid van de ondergrond naar wens te kunnen aanpassen. metaal. Het verschil tussen de diverse systemen zit 'm voorna melijk in de manier waarop de latten zijn bevestigd: vast aan twee leggers, los op twee latten tegen de zijkant van het ledi kant of opgehangen in flexibele houders zodat elke lat afzonder lijk veert. De meeste bedbodems zijn (met de hand of elektrisch) ver stelbaar. Hoofd- en voeteneind kunnen omhoog en bij sommi ge typen kan er ook nóg een knieknik in worden aange bracht. Wie graag leest, tv kijkt of ontbijt in bed zal van zoiets veel plezier hebben. Een elektri sche bediening mag dan wel iets duurder zijn maar vergt geen enkele inspanning. Voor ouderen een niet te verwaarlo zen pluspunt. Matrassen Belangrijk is dat de matras de gewenste steun geeft; anders bestaat de kans dat kleine bloedvaten net onder de huid worden afgekneld. Je ligt dan niet lekker en blijft zoeken naar een aangename houding. Een matras moet daarom het goede evenwicht bieden tussen stevig heid en soepelheid. Verder moet een matras goed ventile ren en vochtregulerende eigen schappen bezitten. Een mens verliest tijdens het slapen heel wat lichaamsvocht. De voordeligste matrassen zijn doorgaans gemaakt van polyu- rethaan, soepel, synthetisch schuimrubber. Onder de naam schuimrubber worden matras sen verkocht die zowel syntheti sche als natuurlijke latex bevat ten. Holtes of kanaaltjes in de matras zorgen voor de ventilatie en vochtregulatie. Dank zij hun elasticiteit kunnen deze matras sen zonder problemen op een verstelbare bedbodem worden toegepast. Heel populair zijn op het ogen blik de matrassen met pocket vering waarvan elke veer apart is verpakt in een (katoenen) hoesje en onafhankelijk van de andere beweegt. Door de soe pelheid van de veren en het grote aantal per vierkante meter is zo'n matras beter in staat zich aan het lichaamsgewicht en de lichaamsvorm van de slaper aan te passen dan binnenvering. Waterbed Het moderne waterbed klotst niet en zeeziek wordt u er ook niet op. Door in de watermatras stabilisatoren aan te brengen kan het dein-effect tot een mi nimum worden gereduceerd. Het ligcomfort van een water bed is een ervaring op zich. In veel ziekenhuizen worden men sen die langdurig moeten lig gen, of rugklachten hebben, op een watermatras gebed. Het li chaam wordt op alle plaatsen gelijkmatig ondersteund. Welk systeem nu het beste is, is moeilijk te zeggen. Wat voor de ene mens ideaal is, kan voor de ander een pijnbank zijn. Dat wat bevalt en waar heerlijk op wordt geslapen, is de ideale keus. 0499-57 26 15: Dunloflex bedbodem. Dunloplllo, Nleuwe- gcln, tel. 030-605 3331: Relax bedbodem. F. Ruiter, Norg, tel. 0592 - 61 36 52; OPGAVE OPLOSSING SLEUTELWOORD In sommige vakjes staat een ge tal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De let ters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld Ver ticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutel woord? Horizontaal: 1 beroep; 2 afzondering; 3. at- letiekonderdeel; 4. aftakking van een hoofdweg; 5 rente; 6. be perkende bepaling; 7. ijzeren ring om de pols van gevangenen; 8. heersende opvattingen in een bepaalde tijd. WOORDZOEKER Overgebleven woord: KALVERLIEFDE LV» I f V*0 V S (0£ OT^VV»r,it 1 Vtc ,vr I 1 HEINZ WF A>\oft£A/ zo'*/ pwe WF00EM PAT C*P£F- POFF-POFT POFT. H W R TOM POES Heer Bommel en de Wezelkennis De weg ging nu verder bergaf, zodat heer Bommel de auto zonder veel moeite in de richting van een dorpje kon sturen. ,,Het is een lange rit", sprak hij bij het inrijden van een straatje. „Is het nog ver neef? Liggen mijn grafelijke bezittingen hier in de buurt, als je begrijpt wat ik bedoel?" „Nog een klein eindje", zei Edelhart wat vaag. „Maar ik begrijp dat je ver moeid raakt. Misschien kunnen we hier ergens een kopje koffie drinken. Kijk, daar is een herberg!" „Hm", prevelde heer Ollie. „Die ziet er niet gezellig uit..." Hij wierp een blik in het rond en nu viel hem op dat alle huizen van het plaatsje met luiken gesloten waren. „Het is hier een ver laten boel", hernam hij wat beklemd, „Z-zou het hier wel pluis zijn?" Het lijkt me van niet, riep de ander opge ruimd. Er zit hier iets in de lucht. Avontuur en gevaar, dat gevoel ik, Net iets voor jou, Olivier. Kom mee!" Hij stapte uit en heer Bommel volgde hem met knikkende knieën. „N-net iets voor m-mij" mompelde hij. M- maar misschien valt het wel mee. men houdt zijn middagslaapje: dat zal het zijn." Maar nee, hoor. Toen ze aan de deur. van de herberg hadden geklopt, werd er een geweer naar buiten gestoken en een geknepen stem vroeg: Wie is daar?" „Gasten", antwoordde de heer Wezel. „Goed, aanzienlijk volk, vriend. Doe maar open." Er werden grendels weggeschoven, de deur knarste en nu konden de be zoekers de gelagkamer binnentre den. „Vlug" fluisterde de waard „dan kan ik weer sluiten!" DOOR JAN VISSER Een jaar geleden maakten we een van de warmste au gustusmaanden van deze eeuw mee. Op Schiphol steeg de temperatuur op maar liefst zestien dagen tot meer dan 25 graden. In een doorsnee oogstmaand ge beurt dat op slechts vier dagen. Na 23 augustus kwam er een einde aan de glorieuze zomer. Dat gebeurde on der invloed van de voormalige orkaan Felix wiens fron ten plensregens veroorzaakten en aan de kust een har de westelijke wind. Dit jaar is de zomerwarmte veel bescheidener van om vang. Op de meeste plaatsen wordt vandaag de vijfde zomerse dag van deze maand geregistreerd. De komen de dagen zou daar nog wel een enkele dag bij kunnen komen maar dat is minder vanzelfsprekend als van daag. Onder invloed van storingen is het namelijk vaker be wolkt en van tijd tot tijd kan er een regen of onweersbui tot ontwikkeling komen. De eerste buien kunnen van avond al het zuiden van het land bereiken. In de nacht en morgenochtend trekken ze verder naar het noorden en dat betekent dat ook westelijk Nederland er mee te maken gaat krijgen. Toch komt morgen ook de zon enige tijd tevoorschijn waardoor de temperatuur alsnog tot zo'n 25 graden kan oplopen. Dichtbij zee wordt het ongeveer 22-23 graden. De wind ruimt na de frontpassage naar het zuidwesten en is meest zwak tot matig. Op donderdag en vrijdag ontwikkelt zich over westelijk Europa een rug van hogedruk. Daardoor wordt de buiïgheid vooral donderdag onderdrukt, is er geregeld zon en wordt het 24-25 graden. Nabij de Britse eilanden posteert zich evenwel een ac tieve depressie die van vrijdag af het aantal buien weer doet toenemen. Gisteren zijn de temperaturen in het hele land tot meer dan 25 graden gestegen en wat op viel waren de hoge maxima tot op het strand. In de dro ge lucht kwam Bloemendaal aan Zee op 29.1 graad. Bij Leiden werd het maximaal 27.8 en Schiphol meld de 27.6. Tropisch warm werd het in zuidelijk Limburg. KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met dinsdag. Noorwegen: In het westen en noorden veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuidoosten ook geregeld zon. Maxima uiteenlopend van circa 15 graden aan de westkust tot rond 25 in de omgeving van Oslo. Zweden: Vooral in het zuiden perio den met zon. In het noor den en morgen ook in het midden meer bewolking en een enkele bui Maxi ma van 16 graden in het uiterste noorden tot rond 25 elders in het land. Denemarken: Overwegend zonnig en droog zomerweer. In de nacht en ochtend kans op mist. Vrij warm met een middagtemperatuur 'van ongeveer 26 graden. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: In Ierland, Schotland, Wales en geleide lijk ook noord- en west-Engeland flinke wolkenvelden en van tijd tot tijd regen of motregen. In het oostelijke en zuidoos telijke deel van Engeland nog geregeld zon en geruime tijd droog. In Ierland en Schotland morgen ook opklaringen. Temperatuur tussen 18 en 25 graden. België en Luxemburg: Vrij zonnig en warm. Vandaag in de avond mogelijk enkele wolkenvelden. Morgen kans op enkele onweersbuien. Maxima 26 tot 29 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Afwisselend zon en stapelwolken. Van daag enkele regen- en onweersbuien, morgen meer buien. Middagtempera tuur rond 27 graden, morgen enkele graden lager. Portugal: Vandaag in het noorden nog enkele wol kenvelden en kans op een bui. Naar het zuiden toe veel zon. Morgen overal zon nig. Maxima van 21 graden m het noor den tot 27 in het zuiden. Madeira: Eerst enkele wolkenvelden en kans op regen. Vooral morgen meer zon. Middag- temperatuur ongeveer 26 graden. Spanje: Veel zon, maar met name in de noorde lijke helft ook enkele buien, soms met onweer. Morgen in de Pyreneeen moge lijk veel neerslag. Middagtemperatuur ongeveer 30 graden, langs de Golf van Biskaje circa 22 graden. Canarische Eilanden: Vandaag enkele wolkenvelden, maar meest droog. Morgen meer zon. An de zuidzijde van de eilanden op beide da gen flinke zonnige perioden. Maxima tussen 25 en 30 graden. Marokko: Westkust: vandaag stapelwolken en kans op een bui. Ook geregeld zon. Mor gen flinke zonnige perioden en droog. Middagtemperatuur langs de kust 27 graden. Tunesië: Veel zon. maar morgen later op de dag ook enkele wolkenvelden. Middagtem peratuur 34 tot 40 graden. Zuid-Frankrijk: Zonnig, maar in de westelijke helft van daag ook een enkele regen- of onweers bui. Morgen overal kans op enkele re gen- en onweersbuien. In de Pyreneeen morgen mogelijk veel neerslag. Middag temperatuur 25 tot 30 graden. Morgen bij wisselvallig weer daling van tempera tuur. Mallorca en Ibiza: Geregeld zon, maar ook kans op een (on- weers)bui. Aanhoudend warm met mid dagtemperatuur rond 30 graden. Italië: Vrij zonnig, maar in het noorden ook een enkele regen- of onweersbui. In het mid den en zuiden vandaag kleine kans op een bui, morgen droog. Middagtempera tuur tussen 27 en 31 graden. Corsica en Sardinië: Vrij zonnig en waarschijnlijk droog. Tem peratuur 's middags rond 30 graden. Malta: Veel zon en droog. Maximumtempera tuur rond 30 graden. Griekenland en Kreta: Veel zon, maar in het Griekse binnen land stapelwolken en met name van daag een enkele regen- of onweersbui. Middagtemperatuur ongeveer 28 gra den. Turkije en Cyprus: Veel zon, maar in het noordwesten kans op een regen- of onweersbui. Middag temperatuur aan zee tussen 25 en 30 graden. Duitsland: Rustig en vrij zonnig zomerweer; van- daagochtend kans op mist. Vandaag la ter op de dag in zuidWestduitsland een enkele onweersbui. Morgen in het hele zuiden en ook in het midden van Duits land kans op onweer. Middagtempera tuur rond 28 graden. Zwitserland: Met name in de ochtend zon en voora later op de dag enkele regen- en on weersbuien. Middagtemperatuur om streeks 25 graden. Oostenrijk: Veel zon, maar in de berggebieden oo enkele onweersbuien. Middagtempera tuur circa 25 graden. Polen: In de nacht en ochtend kans op mist Verder droog en zonnig weer. Morgen ii het zuidwesten kleine kans op een bui Middagtemperatuur tussen 24 en 21 graden. Tsjechië en Slowakije: Rustig en droog weer met veel zon. Moi gen vooral in Tsjechie kans op een on weersbui. Middagtemperatuur ongevee 26 graden. Hongarije: Veel zon; in de middag en avond ee kleine kans op een regen- of onweert bui. Middagtemperatuur omstreeks 2j graden. WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1996 Zon- en maanstanden Zon op 06.34 Zon onder 20.4! Maan op T4.14 Maan onder23.5 Waterstand IJmuiden Katwijk Hoog 08.36 21.05 08.09 20.3 Laag 04.25 16.35 04.06 16.1 Weerrapporten 20 augustus 08 uur: station weer wind temp neer max min Amsterdam onbew. ozo4 28 17 0 De Bilt onbew. ozoJ 29 16 0 Deelen onbew. ozo4 29 17 fl Eelde onbew. ozo4 29 15 0 Eindhoven onbew. ozo3 29 17 0 Den Helder onbew. zo5 28 19 0 Rotterdam onbew. 0Z04 28 18 0 Twente onbew. 0Z0 4 29 17 0 Vhssmgen onbew 0Z04 27 20 fl Maastr-cht onbew. ozo2 30 17 II Aberdeen zwaarbew nnwl 23 Athene onbew nnw2 31 23 1 Barcelona licht bew. n4 29 20 fl Berlijn onbew. o4 25 16 fl Boedaoest half bew n3 28 18 fl Bordeaux regen zw2 24 19 0 Brussel onbew. zo3 30 13 H Cyprus licht bew. w6 30 23 fl Dublin zwaar bew. w4 19 13 fl Frankfurt onbew. no2 28 14 (1 Genève onbew. w.s.0 28 14 0 Helsinki zwaar bew. wzw3 21 14 fl Innsbruck half bew. w3 26 12 fl Istanbul hcht bew nnw5 19 t Kiagenfutt mistbanken w 1 23 11 <1 Kopennagen iichtbew. o3 - 20 14 0 Las Paimas half bew. n8 2B 22 d Lissabon Iichtbew. nnw2 26 17 fl Locarno zwaar bew w.s.0 29 18 1 Londen half bew. w.s.0 31 17 11 Luxemburg onbew. o3 28 17 I Madrid onbew. zzw2 30 18 C Malaga onbew. wnw6 34 22 Mallorca licht bew ono2 33 20 Malta onbew. w.s.0 30 22 1 Moskou onbew. wzwl 28 13 1 München onbew. zl 23 Nee onbew. nnw5 25 20 Os'o zwaarbew nl 26 17 1 Panjs Iichtbew i2 28 16 II Praag onbew. ver 1 26 Rome half bew. nno4 30 18 1 Spht onbew. nno 1 28 20 1 Stockholm onbew. WZYl 2 27 14 Warschau onbew. ver. 2 28 15 Wenen onbew. wzw 2 27 11 1 Zunch grondmist w.s.0 25 12 Bangkok haifbew. no 2 35 23 4j Buenos Aires khtbew. no7 26 Casablanca haifbew. w.s.0 25 19 Johannesburg maar be* nno 2 24 11 Los Angeles zwaarbew wzw 3 26 19 New Orleans onbew o2 32 23 J New York zwaa'bew. z3 28 22 Tel Aviv Iichtbew. zzw6 33 22 Tokyo zwaarbew. 04 33 Toronto Iichtbew zo2 27 15 1 Tunis licht bew. ozo2 32 Vancouver licht bew. o2 20 13 - 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 6