Leden Ba'athpartij opgepakt wakker. Politie Seoul beëindigt bezetting universiteit Buitenland Mladic tot NAVO: Stop met vernietigen munitie Duitsers gepakt voor handel gifgas met Libië Tsjetsjenen willen dat Lebed aanval voorkomt Israëlische minister Suissa wil grenzen van Jeruzalem uitbreiden eens Nieuw: TeleWekker 06-9266 Pi 'Nederlands veevervoer wreed en schijnheilig' Uitwijzing diplomaten Cuba en VS DINDSDAG 20 AUGUSTUS 1996 po( hai Japans oudste geisha overleden tokyo» De oudste geisha van Japan is overleden. De 102-jarige Tsutakiyokomatsu Asaji onderhield ruim tachtig jaar als 'veelzij dig gastvrouw' de zaken- en politieke elite van Tokyo. Zij gold als de authentiekste beoefenaar van het verdwijnende beroep, dat alles met amusement, maar niets met prostitutie te maken heeft. Volgens historici is het aantal geisha's (Japans voor artiest) drastisch afgenomen van ongeveer tachtigduizend in de jaren twintig tot nauwelijks tienduizend tegenwoordig. Uitsluitend vrouwen oefenen het beroep uit, maar de eerste geisha's in de achttiende eeuw waren mannen. Finse politie harpoeneert vluchters Helsinki De Finse politie gaat vluchtende automobilisten har- leneren. Op de voorbumper van patrouillewagens komt een larpoenachtig werktuig, waarmee de politie een auto van een vluchtende wetsovertreder kan vangen. De harpoen van staal boort zich door de kofferbak en Idem t zich daar met weerhaken vast. Door zelf te remmen kan de politie de voor haar rijdende auto tot stoppen brengen. Voor het geval de harpoen breekt, zit in de punt een zendertje om de wagen later op te kunnen spo ren. Vanuit de harpoen is ook traangas in de cabine van de auto te spuiten als de bestuurder zijn portieren niet wil openen. Sigaretten redden vrouw het leven Hamilton Sigaretten kunnen schadelijk zijn voor de gezond heid, maar in Nieuw-Zeeland hebben ze een vrouw het leven ge red. Volgens de politie stond de vrouw zondag in haar woning voor het raam toen plotseling het vuur op haar werd geopend. Maar net op het moment dat de kogel door het raam vloog buk te de vrouw zich om een pakje sigaretten op te rapen. Ze bleef ongedeerd. Val van 200 meter overleefd in auto erstfeld Vier inzittenden van een auto die zondagavond in Zwitserland van een tweehonderd meter diepe berghelling af stortte, hebben hun val vrijwel ongedeerd overleefd. Een van de vier werd tijdens de val uit de wagen geslingerd, de andere drie konden zich op eigen kracht bevrijden uit de auto, die in zijn val door bomen was afgeremd. De vier moesten door een helikopter uit de kloof worden getrokken. 'Slaaf ontsnapt aan werkgever geneve Een Filipijnse bediende die het afgelopen weekeinde is ontsnapt, heeft gisteren gezegd dat zij zeven maanden lang door haar Arabische werkgever en diens familie is behandeld als een slaaf. Lourdes Mijaro (28) werkte voor het gezin van Abdellal Alfarisi in de Verenigde Arabische Emiraten en wist in het week einde te ontsnappen toen de familie op vakantie was in een ho tel in Genève. Het Syndicat Sans Frontières (Vakbond Zonder Grenzen), dat zich inzet voor personeel van in Genève gestatio neerde diplomaten, ontfermde zich over haar. Duitse nazi-jager Streim overleden ludwigsburg Alfred Streim, de belangrijkste Duitse nazi-jager die geholpen heeft bij het vervolgen van tientallen oorlogsmis dadigers, is afgelopen zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden. Streim was een officier van justitie die sinds 1984 aan het hoofd stond van de centrale dienst voor de vervolging van nazi-misda den. Het is niet bekend waaraan hij is gestorven, maar hij leed aan suikerziekte. Bezweerders vast voor bezit slangen new delhi» De politie heeft zo'n twintig slangenbezweerders aangehouden die voor de viering van een feest ter ere van Naga, de god der slangen, in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh bij een waren gekomen. Zij worden beschuldigd van het illegaal be zit van beschermde slangensoorten. De dierenbescherming heeft negentig dieren in beslag genomen. BELGRADO AFP De Bosnisch-Servische leger- chef, Ratko Mladic, heeft de NAVO in een brief gemaand op te houden met het vernietigen van rond driehonderd ton wa pens en munitie. Het illegale ar senaal van het Bosnisch-Servi sche leger werd begin deze maand in beslag genomen in een voormalige schoolgebouw in Margetici, ten noord-oosten van Sarajevo. Volgens het Bosnisch-Servi sche persbureau SRNA heeft Mladic in zijn brief nog eens onderstreept dat de wapens uit sluitend waren bedoeld voor defensieve doeleinden en dat de opslagplaats bij IFOR was aan gemeld. De van oorlogsmisda den verdachte generaal stelt voorts dat de NAVO buiten zijn boekje gaat, omdat het hier niet om zware wapens gaat. Het de pot valt derhalve niet onder de wapenbeheersingsafspraken van Wenen, meent Mladic. Afgelopen zondag waar schuwde het Bosnisch-Servi sche leger al in een communi qué voor de 'gevaarlijke gevol gen' die de vernietiging met zich mee kan brengen voor de IFOR-troepen. Maar ondanks AFP Ager.ce France Presse ANP Algemeen Nederlands Persbureau AP Associated Press DPA Deutsche Presse Agentur GPD Geassocieerde Pers Diensten RTR Reuters Betrekkelijke rust in Jordanië na hroodoproer van afgelopen dagen Jordaanse autoriteiten hebben naar aanleiding van de broodrellen van het afgelopen weekeinde een aantal lei ders van de pro-Iraakse Ba'athpartij opgepakt. De Jordaanse minister van informatie maakte gisteren be kend dat er aanwijzingen zijn dat leden van deze partij bij het oproer in de stad Karak waren betrokken. AMMAN DPA-Rtr-AP De Jordaanse koning Hussein wees onmiddellijk na het uit breken van de opstand vier da gen geleden Irak aan als de ver oorzaker van het kwaad. De ver houding tussen de voormalige bondgenoten is de afgelopen ja ren tot het vriespunt gedaald. Na de onlusten die vrijdag in de Zuid-Jordaanse stad Karak uitbraken, was het daar gisteren weer relatief rustig. De burge meester van de stad waar schuwde echter dat als de Jordaanse regering haar strenge bezuinigingspolitiek niet ver soepelt er nog een veel grotere uitbarsting te verwachten is. Tijdens het oproer in Karak en omliggende steden moesten vooral overheidsgebouwen, winkels en banken het ontgel den. Enkele honderden inwo ners van Karak werden opge pakt, maar de meesten werden al spoedig weer vrijgelaten. Premier Abdulkarim Kabariti vertelde journalisten gisteren dat de Baathpartij nauw betrok ken is geweest bij de ongere geldheden. Het enige parle mentslid van de partij, Khalil Haddadin, wees de beschuldi ging overigens krachtig van de hand. Kabariti maakte voorts duide lijk dat zijn regering niet van plan is de prijsverhoging terug te draaien. De maatregel maakt deel uit van een door het IMF opgesteld bezuinigingspro gramma om de buitenlandse schuld van het land naar bene den te brengen. Een derde van de ruim vier miljoen Jordaniërs leeft echter nog onder de ar moedegrens. En velen onder hen vrezen de prijsverhoging van gesubsidieerde levensmid delen niet te kunnen betalen. Een kilo brood kost nu in Jor danië 43 cent, terwijl dat eerst 20 cent was. Het gemiddelde in komen per hoofd van de bevol king bedraagt per jaar zo'n 1.700 gulden. Een derde van de 3,8 miljoen inwoners van Jorda nië leeft onder de armoede grens. Brood is het hoofdvoedsel van de Jordaniërs. Maar ook de prijzen van ongeveer twintig andere voedselproducten gin gen omhoog. „We houden van de koning en respecteren hem. Maar we hopen dat hij naar on ze eisen zal luisteren en de prijsverhogingen ongedaan zal maken en de regering ont slaan", zegt een inwoner van Karak. De eigenaar van de Nieuwe Bakkerij in de stad zegt dat zijn verkoop de afgelopen week is gehalveerd. En een 13-jarige jongen vertelt: „Ik at altijd drie pitabroden per dag. maar nu nog maar één zodat mijn twee zussen en broer ook iets heb ben". Een van de Koreaanse studentenleiders dreigt van het dak te zullen springen als de oproerpolitie zich niet terugtrekt. De politie kon zijn zelfmoordactie voorkomen. FOTO REUTERS het verzet van de Serviërs is gis teren een begin gemaakt met het opruimen van het wapen en munitiearsenaal, zo beves tigde een woordvoerder van de NAVO in Sarajevo. De Verenigde Naties hebben nog niet laten weten of zij be reid zijn een onderzoek in te stellen naar de val van Srebreni ca in juli vorig jaar. <De Neder landse regering verwacht bin nenkort uitsluitsel te krijgen en de Tweede Kamer daarover te kunnen informeren, aldus- een woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken gis teren. Het overleg met de VN over een onafhankelijk internatio naal onderzoek is nog gaande. De Kamer had daar in juni om gevraagd na berichten in de media dat de VN de enclave be wust lieten vallen. Het doorgaan van de verkie zingen in Bosnië-Hercegovina hangt nog steeds aan een zijden draadje. Het grootste obstakel is nu de ontbinding van de Kroati sche ministaat Herceg-Bosna in Bosnië. Dat zei de Bosnische premier Hasan Muratovic giste ren na overleg met de Neder landse regering op het Catshuis. seoul AFP-Rtr De Zuid-Koreaanse oproerpolitie heeft vanmorgen met een bestorming een ein de gemaakt aan de bezetting van het universiteitscomplex Yonsei in Seoul, waar zich sinds een week ruim duizend studenten hadden - verschanst. Enige uren nadat met geweld een van de ge bouwen was ontruimd, zijn ongeveer vijfhonderd studenten zelf vertrokken uit een tweede gebouw. Enkele honderden politiemensen ver schaften zich even na zonsopgang onder dekking van traangas toegang tot een complex met klaslokalen, waar zich op dat moment ongeveer vijfhonderd stu denten bevonden. Volgens ooggetuigen vochten ze zich vervolgens verdieping voor verdieping naar boven, terwijl vanaf de daken stenen en meubilair werden gegooid. De Zuid-Koreaanse staatstelevi sie meldde dat onder de studenten veel gewonden zijn gevallen, maar gaf geen nadere aantallen. Tijdens de bestorming cirkelden ook helikopters boven een faculteit voor na tuurwetenschappen. Hier bleef ingrijpen echter achterwege. De studenten in dit tweede gebouw, waar zich ook laborato ria bevinden, hadden gedreigd chemica liën en explosieven te zullen gebruiken in het geval van een politieaanval. Enkele uren na de aanval op hun kom panen verlieten ze echter via de achter deur massaal het gebouw. De meesten renden steegjes in, of probeerden via de daken aan de politie te ontkomen. Ande ren verzamelden zich op een weg en gin gen de confrontatie met de politie aan, gewapend met stenen en ijzeren staven. De rellen in Seoul begonnen vorige week maandag, toen enige duizenden studenten deelnamen aan een verboden manifestatie. Ze eisten de spoedige her eniging met Noord-Korea, alsmede het vertrek van de 37.000 in Zuid-Korea ge legerde Amerikaanse troepen. Seoul be schouwt de acties het werk van commu nistische agitatoren. BONN PETER VAN NUU5ENBURG CORRESPONDENT De Duitse politie heeft twee za kenlieden gearresteerd die ver boden apparatuur voor de pro- duktie van chemische wapens aan Libië zouden hebben gele verd. Een derde verdachte, een Libiër met Duits paspoort, is voortvluchtig. Men gaat er van uit dat hij in Libië is. Deze Berge Balanian zou de contacten met het regime van dictator Gaddafi hebben gelegd. De politie van Mönchen- Gladbach maakte gisteren na dere bijzonderheden bekend over de zaak, die tot wrijvingen met de VS kan leiden. Udo Buczkowski en Detlef Crusius werden al op 9 augustus gear resteerd. Ze kunnen tot maxi maal vijftien jaar gevangenis straf worden veroordeeld. De drie zakenlui zouden tus sen november 1991 en juli 1993 computer-gestuurde installaties met de benodigde software naar Libië hebben gestuurd. Met de apparatuur zouden gifgassen voor chemische wapens kun nen worden gemengd. Met de transactie zouden 'meerdere miljoenen' zijn gemoeid. De mannen hadden de ma chines onder andere gekocht van de Duitse electronicagigant Siemens en in Mönchen-Glad- bach in hun eigen bedrijven in elkaar gezet en aangepast aan de wensen van de Libiërs. Een van deze ondernemingen is in middels failliet, terwijl de ande re op de rand van het bankroet zou staan. Het is niet de eerste keer dat Duitse bedrijven in opspraak raken door leveringen van mili tair gevoelig materiaal aan Li bië, dat als een broeinest van terrorisme wordt beschouwd. De Duitse betrokkenheid bij de bouw van de wapenfabrie ken zette kwaad bloed bij de VS, die Bonn er van beschuldigden hun anti-terrorismepolitiek te ondermijnen. Huisarrest voor ex-gouverneur in Whitewater-zaak little rock ap Jim Guy Tucker, de opvolger van Bill Clinton als gouverneur van de Amerikaanse staat Ar kansas, is gisteren veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijke ge vangenisstraf met een even lan ge proeftijd wegens zijn rol in de Whitewater-zaak, waarin ook Clinton betrokken is. De rechter toonde zich cle ment omdat Tucker aan een le verziekte lijdt en wacht op een levertransplantatie. Districts- rechter George Howard stelde wel dat Tucker de eerste ander half jaar van zijn proeftijd onder huisarrest moet doorbrengen. De 53-jarige Tucker kon tot tien jaar gevangenisstraf wor den veroordeeld wegens fraude en samenzwering tot fraude. De aanklagers hadden om de maxi mumstraf gevraagd. moskou Rtr-AFP De Tsjetsjeense rebellen hebben vandaag de Russische veiligheidsadviseur Lebed op geroepen een aanval op de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny te verhinderen. Lebed dient al zijn invloed te gebruiken om de waanzin die nadert te voorkomen, aldus de bevelhebber van de opstandelingen, Maschadov. De militaire commandant vroeg om een ingreep van Lebed na uitlatingen van de Russische bevelhebber in Tsjetsjenië, Poe- likovski. Deze generaal herhaalde vandaag zijn dreigement van gisteren dat hij Grozny zal bestormen om de rebellen uit de stad te verdrijven. De stad 'zal meedogenloos van opstandige strijders worden gezuiverd', be zwoer de generaal tegenover het persbu reau Interfax. De speciale Tsjetsjenië-afgezant Lebed geldt als veel gematigder dan Poelikoviski. De naaste adviseur van president Jeltsin is bereid tot onderhandelingen en verzet zich tegen bombardementen. Hij is verwikkeld in een machtsstrijd met het ministerie van binnenlandse zaken over de aanpak van het twintig maanden oude conflict. Poelikovski beval burgers binnen 48 uur, uiterlijk voor donderdagochtend, de stad te verlaten. Hij zei de aanval met ondersteu ning van de luchtmacht en zware artillerie te willen uitvoeren. De generaal verwacht dat de operatie ten minste een maand gaat duren. Militaire zegslieden in Moskou ont kenden eerder gisteravond dat de Russische aanval al was begonnen, zoals de rebellen hadden gemeld. De dreiging van het Russische leger valt samen met onderhandelingen tussen een medewerker van de speciale gezant Lebed en Maschadov over de praktische uitvoe ring van een zaterdag voorgenomen staakt - het-vuren. De rebellen weigerden gisteren Grozny op te geven. De Russen hadden op de val reep geëist dat de opstandelingen de stad zouden ontruimen. londen hans geleunse jeruzalem ap De Israëlische minister van bin nenlandse zaken Eli Suissa heeft voorgesteld de stadsgren zen van Jeruzalem uit te brei den door omliggende joodse nederzettingen in de gemeente op te nemen. Suissa wil hier mee de Israëlische territoriale claim op de stad versterken. Tegen de krant Maariv ver klaarde Suissa gisteren dat zijn 'grote annexatie-idee' de om vang van Jeruzalem aanzienlijk zal vergroten door de nederzet tingen Maaleh Adumim en Gi- vat Zeev op de Westelijke Jor- daanoever en buitenwijken er aan toe te voegen. Suissa zal zijn voorstel aan premier Benja min Netanyahu voorleggen. De Israëlische vredesbewe ging Vrede Nu zei dat de an nexaties een einde zullen ma ken aan het vredesproces met de Palestijnen. Volgens de auto- nomieakkoorden tussen Israël en de Palestijnen zal over de de finitieve status van Jeruzalem en de joodse nederzettingen op de Westoever in de laatste fase van de onderhandelingen wor den gesproken. De Palestijnen willen het door Israël in 1967 veroverde Oost- Jeruzalem als hoofdstad van hun gewenste toekomstige staat. De Palestijnse leider Arafat heeft gisteren gezegd dat wijlen Menachim Begin hem in de tweede helft van de jaren ze ventig al een vredesvoorstel deed, ofschoon de toenmalige Israëlische premier zich in het openbaar als een havik opstel de. Begin zou in 1977 een bood schap hebben gestuurd aan Arafat via de Egyptische presi dent Sadat. Tien studenten van de Bir- Zeituniversiteit in Ramallah die op last van het Palestijnse Hooggerechtshof vrijgelaten hadden moeten worden, zijn gisteren op bevel van de Pales tijnse Autoriteit in hechtenis ge houden. Het Hooggerechtshof oordeelde zondag dat de deten tie van de studenten, die al sinds maart vastzitten zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld, onwettig is. De Palestijnse bewindsman van justitie Khaled Kidreh deel de gisteren evenwel de advocaat van het tiental mee, dat hij tijd nodig had om het oordeel van de opperrechters tc overwegen. Bel Jezelf Gewekt worden door je eigen telefoon, dat kan nu met Tcle- Wckkcr", de nieuwe wekdienst van PTT Telecom. Het werkt heel simpel: je belt 06-9266 (60 cent p/min.), toetst de dag en de tijd in en TclcWckkcr belt je automatisch wakker. Je kunt natuurlijk ook meerdere dagen in een keer intoetsen. Makkelijk als je bijvoorbeeld cxamenwcek hebt of onregelmatige diensten draait. Handig toch? Bel voor meer informatie gratis 06-0402. Britse dierenbeschermers boos West- Europese slachterijen. CIWF heeft de afgelopen ja ren grote aandacht getrokken door harde acties tegen Britse vee-exporteurs. Volgens Ste venson zijn vanaf begin juli tot half augustus 110.000 Britse lammeren naar het continent geëxporteerd, waarvan 28.000 naar Nederland. Hij zegt dat de Nederlandse regering en expor teurs zich voordoen als be schermers van het welzijn van dieren, maar in de praktijk een cruciale rol spelen 'in een van de meest wrede onderdelen van de export van levend vee'. Ste venson: „Wat we willen berei ken, is dat veehouders hun die ren meteen laten slachten. Vleestransport moet het vervoer van levend vee vervangen zodat een eind komt aan onnodig lij den van de dieren". CORRESPONDENT Britse dierenbeschermers zijn boos op Nederlandse veever voerders die Britse lammeren exporteren naar Griekenland, Spanje en Italië. De actiegroep Compassion in World Farming (CIWF) eist dat de Nederlandse regering deze 'her-export' meteen stopzet. Leden van de groep zullen morgen voor de Nederlandse ambassade in Londen demonstreren tegen de 'wrede manier' waarop de die ren worden vervoerd. Actieleider Stevenson zegt dat het jonge vee gedurende reizen die meer dan vijftig uur kunnen vergen geen voedsel, water of rust krijgen. Bovendien worden de lammeren volgens hem in de Zuid-Europese landen aanzien lijk wreder geslacht dan in Washington apAls reactie kreeg de woordvoer der van de Cubaanse missie in Washington een week de tijd om zijn biezen te pakken. De VS en Cuba hebben sinds 1961 geen volledige diplomatieke be trekkingen. Na ruim anderhalf decennium zonder direct diplo matiek contact openden ze in 1977 diplomatieke missies, 'be- langensecties' genoemd, in el- kaars hoofdsteden. Ondanks de vijandelijke verhouding tussen de twee landen komt een uitwij zing van diplomaten niet vaak voor. Cuba heeft gisteren een Ameri kaanse diplomate uitgewezen, een stap die door Washington werd beantwoord met de uitwij zing van een Cubaanse diplo maat. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat Cu ba de diplomate te verstaan heeft gegeven het land uiterlijk morgen te verlaten. Cuba gaf activiteiten 'die niet verenigbaar zijn met haar diplomatieke sta tus' als reden voor de uitwijzing. w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 5