FAMILIEBERICHTEN 'Ik weet nog steeds niet waar de trapaspotspiemoer zit' S0, 1 BALLETSCHOOL INGE VAN DEN BROEK Aantal lepelaars neemt iets toe DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Sluiting Voor c Overlijdensberichten geboorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09 00 uur worden opgegeven (Voor de zaterdagkrant) telefonisch vnjdag tot 16 45 uur schnftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur bngstijd: dag voor plaatsing 12 00 uur ir oe maandageditie vnjdag 15 00 uur Op 22 augustus zijn onze lieve ouders en grootoudiers Herman van der KJauui en Marie van der K/auto-van Gonzen Van harte gefeliciteerd namens kinderen en kleinkinderen Akkerstraat 11 23SI SL Leiderdorp Na een week, zonder pün. voor zijn leven te hebben gevochten Is mijn lieve man, onze geweldige vader en vriend, afgelo pen zondagnacht overleden HARRY VAN GULIK Eigenaar van "De Boekelier" *26 augustus 1942 f 18 augustus 1996 In gedachten zul je altijd bij ons blijven. BEPPIE VAN GULIK- VAN DELDEN SJORS OLIVIER EVA Wollegras 9 2318 TG Leiden De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van het crematorium "Rhijn- hof". Laan te RhlJnhof 4 te Leiden, donder dag 22 augustus a.s. aanvang 14.45 uur. Gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van het crematorium vanaf 14.45 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoléanceruimte van het crematorium. Eventuele bloemen bezorgen Hogewoerd 84 te Leiden. Vanwege dit overlijden zal "DE BOEKELIER" Breestraat 107 donderdag 22 augustus a.s. de gehele dag gesloten zijn.Uw aanwezigheid in het cre matorium stellen wij zeer op prijs. Twee mooie meisjes, lief en teer Eén mocht niet lang leven, dat doet zeer BRITT geboren 13 augustus overleden 16 augustus STEF, BETTINA, MANON en DENISE KUIPERS Schoener 44 2377 DG Oude Wetering Britt is in stilte begraven. Drie dagen maar. Toch voor altijd LIEVE BRITT Opa en oma Waasdorp Opa en oma Kuipers Drie dagen was LIEVE BRITT bij ons. WU zeggen 't is onrechtvaardig. Wij zeggen 't was te kort. Wij zeggen Hier zün geen woorden voor. Verslagen, wensen wij Bettina. Stef, Manon en Denlse veel sterkte In deze moeiiyke tijd. Tantes, ooms. nichten en neven Familie Waasdorp Familie Kuipers Roelofarendsveen, 20 augustus 1996. LIEVE BRITT, Ai was het maar even WU vonden het fUn Om Jouw peter en meter te mogen zyn. WIL en WILMA Roelofarendsveen. 20 augustus 1 996 ..Vaste rots van myn behoud." Gezang 1 74 1 Dankbaar voor alles wat zy in haar leven voor ons heeft betekend, maar ook diep bedroefd, geven wy kennis dat voor ons geheel onverwacht is overleden, mijn in nig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder en oma CORNELIA MARIA KUIJT-PEEMAN op de leeftijd van 71 jaar. Katwijk: C. KUIJT Rijnsburg: C. KUIJT M. J. M. KUUT-VAN TOREN MELISSA en EDWIN ROBERT Katwijk: A. C. KUUT M. A. KUUT-KLERK PETER MARCEL Katwyk: M. A. VAN DUUN-KUUT C. VAN DUUN KEES ROBIN 2225 PE Katwyk ZH. 19 augustus 1996. Meeuwenlaan 1 9. Myn vrouw, onze moeder en oma ligt opge baard in het rouwcentrum. Zuidstraat 103 te Katwyk aan Zee. alwaar gelegenheid zal zün tot condoleren op woensdag 21 augus tus van 19.00-20.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 23 augustus om 11.00 uur in het Herv. Kerkelijk Centrum. Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 12.00 uur op de begraaf plaats ..Duinrust" aan de Parklaan te Kat wijk aan Zee. Diegenen die wü vergeten zyn een rouw kaart te sturen kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. ..Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over je lichten Willem Bedroefd om het afscheid, maar in dank bare herinnering voor alles wat hü voor ons heeft betekend, geven wy kennis dat toch nog onverwacht uit ons midden is weggenomen onze lieve broer, vriend en huisgenoot WILLEM MARINUS RUITENBERG op de leeftijd van 58 jaar. Harderwijk: PIETER ADRIAAN RUITENBERG Katwyk: RINUS RUITENBERG Hardinxveld- Giessendam: Familie A. VOLKER Rynsburg: LOEK STECHWEV Bewoners en medewerkers G.V.T. Smitshof 2231 RD Rijnsburg. 19 augustus 1996 Evertsenstraat 132 Willem is opgebaard in het rouwcentrum ..De Laatste Eer" aan de Oude Vlietweg 5 te RUnsburg. alwaar gelegenheid zal zyn tot condoleren donderdag 22 augustus a.s. van 19.30 tot 21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden vrij dag 23 augustus a.s. om 14.30 uur in het Herv. Centrum aan de Talm^straat te Har- dinxveld-Giessendam. waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats aan de Kerkweg te Hardinx- veld-Giessendam. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Johannes 1 4:2 Met droefheid geven wij kennis dat de He- re uit ons midden heeft weggenomen on ze geliefde en zorgzame vader, schoonva der, grootvader, overgrootvader, broer, zwager en oom HENDRIK MIEREMET weduwnaar van M. A. H. ZILVERENTANT In de gezegende leeftyd van 96 jaar. P. MIEREMET H. MIEREMET- VAN OOSTERHOUD F. TH. MIEREMET J. MIEREMET-MOOTEN Kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie Leiden. 1 8 augustu^ 1 996 Zorgcentrum Haagwyk Beethovenlaan 2 Correspondentieadres: Lisdoddekreek 46 2353 JS Leiderdorp Vader is op zyn kamer in Haagwyk opge baard. alwaar geen bezoek: geen bloemen. De dienst van Woord en Gebed zal plaats vinden in de conversatiezaal van Haagwijk, vrijdag 23 augustus a.s. aanvang 10.30 uur. waarna de begrafenis zal plaatsheb ben op de begraafplaats "Rhynhof". Laan te Rhijnhof 4 te Leiden om 1 1.45 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de condoleanceruimte van de begraafplaats 't Verlies was er al voor het einde de rouw voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam. Wij voelden mee met zijn verdriet. Nu rouwen wij maar treuren niet. Na een moedig en geduldig doorleven van de eindfase van zyn intensieve, arbeid zame en creatieve leven heeft myn beste maatje, onze goede vader en lieve groot vader WOUTER SCHRAM zijn stoffelijk gewaad in zyn 85ste levens jaar afgelegd. Ridderkerk 18-10-1910 t Warmond 19-8-1996 Warmond: M. W. SCHRAM-DE RUK Voorschoten: WIL DE MOOV-SCHRAM JAN DE MOOY Harmeien: DAPHNE en NICO Oldenzaal: JOYCE SCHRAM LEON VAN SCHIE BERYL en JÜRGEN Alkmaar: PIËTA KLIJN-SCHRAM CAR LA Herenweg 131 2361 EP Warmond Wij zijn dankbaar gestemd. De overledene blijft in zijn geliefde omge ving, alwaar bezoek welkom is van 14.00 tot 1 7.00 uur. Vrijdag 23 augustus 1996 zullen wij hem begeleiden naar het Crematorium ..Rhijn hof". Laan te Rhijnhof-Haagse Schouw- weg te Leiden, aldaar zullen wy afscheid nemen onder begeleiding van Ds. J. M. de Klerk om 14.00 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Zij die geen kaart hebben ontvangen gelie ven deze annonce als zodanig te beschou wen. Met diep respect voor de wijze waarop hij alle beproevingen heeft doorstaan en gesterkt door de gedachte dat de dood bevrijdend kan zijn. delen wij U diep bedroefd mede dat onze oudste broer PIETER WILLEM TAAL op 65-jarige leeftijd thuis in zijn vertrouw de omgeving zoals hij hoopte, rustig en waardig, is overleden. Wij wensen Wijnie. Hans en Jacqueline heel veel sterkte toe in deze voor hen zo moeiiyke tyd. Namens de broers en zusters, schoonzusters, zwagers, neven en nichten Voorschoten 1 8-8-1 996 Wat was je sterk en arbeid zaam, steeds heb Je voor ieder klaar gestaan. Flink was je. je hele leven, moedig ben Je tot het einde gebleven. Flink wil Je. dat ook wij zullen zijn. maar het afscheid nemen doet zoYi pijn. Zyn grootste wens was thuis te kunnen sterven. Wij zyn dan ook dankbaar dat hy tot het laatst toe in zijn vertrouwde omgeving verzorgd kon worden. Rustig is ingeslapen, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, myn lieve man, on ze zorgzame vader en opa HENRICUS ANTHONIUS VAN KAMPEN (HENK) 14 september 1923 t 18 augustus 1996 C. A. VAN KAMPEN-DIEMEL NEL en WIM MARCEL MONIQUE en AAD FANNY WIM en MARGA PETER FEMKE SANNE HENK en MIA SABRINA FRANK PATRICK Julianalaan 18 2215 HC Voorhout Mijn man. onze vader en opa is thuis opge baard. De Avondwake wordt gehouden op woens dag 21 augustus om 19.00 uur in de H. Bartholomeuskerk te Voorhoud, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op donderdag 22 augustus om 1 0.30 uur in voornoemde kerk. waarna wij hem zullen begeleiden naar zyn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in het "Wapen van Voorhout", te genover de kerk. Liever geen bezoek aan huis. Na een liefdevolle verzorging in het ver pleeghuis "Leythenrode". is toch nog on verwacht van ons heengegaan, mün lieve zoon, broer, zwager en oom HENDRIKUS JOHANNES VAN BRAKEL 18 december 1 940 t 1 8 augustus 1 996 B. B. van BRAKEL- FRANKHUIZEN M. J. van B(RAKEL E. C. van BRAKEL- SCHELLEVIS SASKIA EUGÈNE Alexanderstraat 26 2316 NK Leiden Henk is opgebaard in het uitvaartcentrum Soek Zn.. Levendaal 103 te Leiden. Er is gelegenheid afscheid van hem te ne men op donderdag 22 augustus van 12.15 uur tot 12.30 uur in bovenvermeld uit vaartcentrum, waarna om 13.15 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de algeme ne begraafplaats "Rhijnhof". Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de be graafplaats. RECTIFICATIE De H. Uitvaartdienst voor ELIZABETH (Bep) AKER is woensdag niet om 10.30 uur maar om 1 1.00 uur in de parochiekerk van Maria Presentatie. Conditie met Alg. basisvorming voor gewichten kinderen. Douches - Aerobics 12 meter spiegelwand - Funkv aerobics relax rui mie - gratis parken Conditie dans sclccticklassen voor jeugd Callaneticx volwassenen - voorstelling optredens. •Jazz Streetdance Salsa freestyle Stretch - dance en relax voor ouderen (v.a. 40) Klassiek Telefoon. 071 - 531 54 anui S: rorss \in i kapi ii>ij i i.».ipwc Reünie van militaire wielrijders Het muziekkorps van de militaire wielrijders. DEN HAAG GPD Thomas Kofman corrigeert meteen als het woord fiets valt. „Als militair wielrijder sprak je van het wiel", zegt hij. „Een commando luidde ook: bij de wielen." Vrij vertaald betekent dat 'naar de fiets toe lopen'. De sprong van zo'n zestig jaar terug in de tijd brengt de Sche- veninger vervolgens op het woord 'trapaspotspiemoer'. La chend vertelt Kofman: „We moesten in de opleiding alle onderdelen van de fiets leren. Ik weet nog steeds niet waar de trapaspotspiemoer zit, maar zo'n uitdrukking vergeet je je le ven niet". Een bittere herinnering dan. Voor Thomas Kofman is daar onverbrekelijk de naam van ser geant Jan van Leeuwen aan ver bonden. „Hij was wachtcom mandant in de nacht dat de Duitsers ons land binnenvielen. Ik werd wakker toen hij kwam binnenstormen en riep: Eruit. Het is oorlog." Vijf dagen van hevige strijd zouden volgen. Kofman en Van Leeuwen ha len het moment ongetwijfeld weer op tijdens de jaarlijkse reünie van de Stichting Militaire Wielrijders, die op woensdag 25 september in de legerplaats Harskamp wordt gehouden. De veteranen die in de mobilisatie- en oorlogsdagen van 1939-1940 bij een van de twee Regimenten Wielrijders hebben gediend, herdenken die dag ook hun do den. De stichting organiseert de reünies sinds 1972. Thomas Kofman slaat er nooit één over. „Je ontmoet er oude collega's. Ik zie er zelfs mijn slapie terug met wie ik in 1937 ben opgeko men." Kofman werd in Brabant op geleid en was bij het uitbreken van de oorlog gelegerd in Sint- Michielsgestel. Hij zat trouwens maar drie maanden op 'het wiel'. Daarna stapte hij - uitge rust met zware mitrailleur - over op de motor. Wie aan militaire wielrijders denkt, denkt eigenlijk alleen aan muzikanten. Uniek en wereld beroemd was immers het fiet sende muziekkorps dat sergeant Borstlap leidde. Maar de ge schiedenis van de twee regi menten die onder het motto 'Snel en vaardig - kalm en waar dig' opereerdert, omvat veel meer. Oud-militair wielrijder Leo Knoops uit Gouda legde hun ontstaan en verdwijnen (kort na de Tweede Wereldoor log) vast in een Gedenkboek, dat vorig jaar door de stichting is uitgegeven. De opleiding van dienstplich tigen tot militair wielrijder be gon in 1894 in onder meer Gouda. Deze stad speelt een be langrijke rol in de geschiedenis van de wielrijders. Zo werd daar in 1915 het Centraal Wielrijders Depot gesticht om wielrijders op te leiden. Datzelfde depot richtte in 1917 een rijdend mu ziekkorps op. Knoops beschrijft in zijn boek onder meer ook de vijfdaagse oorlog van mei 1940. De wielrij ders vochten in Alblasserdam, op het eiland van Dordrecht en, bij de strijd om Den Haag, in de omgeving van Bleiswijk. Bij de gevechten sneuvelden 77 man nen. Kofman streed in Alblasser dam. „Ik z#t met een man of dertig in een boomgaard. We moesten met onze zware mi trailleurs vliegtuigen beschie ten." En: „De tactiek bleek niet helemaal juist. We werden door onze eigen mensen beschoten; zij wisten niet dat we daar la gen. Maar van onze compagnie is niemand omgekomen, er wa ren alleen gewonden. Er zijn daar wel veel burger-slachtof fers gevallen bij zware bombar dementen; half Alblasserdam in puin gegooid." Het bestuur van de stichtin] zetelt in Brabant. Want daar lig gen de wortels van de wielrij ders. „De Isabellakazerne ii Den Bosch was de bakermat' vertellen vice-voorzitter Limo nard en secretaris Van Hoe van de stichting. „De meest wielrijders zijn er opgeleid." li dezelfde kazerne zijn vana 1972 tot 1993 de reünies gehou den. Sinds 1994 gebeurt dat de legerplaats Harskamp, waa inmiddels ook het museum vai de wielrijders is gevestigd. De reünie is keer op keer ee emotionele en indrukwekkend gebeurtenis, vertelt Limonarc De oud-commandant van d Lsabellakazerne leidt elk jaar d dodenherdenking. Wat secreta ris Van Hoek steeds opvalt, is d band tussen de mannen. „E moet een geweldige korpsgee zijn geweest. Dat merk je m nog steeds." Theo Kofman zou de bijeen komsten voor geen goud wille missen. „Maar", zegt hij, vallen steeds meer mensen we| Toen we in 1972 begonnen, wa ren er 1.800 leden; nu nog on geveer vierhonderd. In elke uil gave van het blad van de stich ting, zie je weer namen staai van mannen die zijn overleden Dat doet pijn." Hij haalt op de valreep eei herinnering op aan het Wielrij ders Muziekkorps. „De kapt was heel bijzonder. Ik heb d mannen vaak gezien en hoord op parades, zoals bij d geboorte van prinses Beatrix o 31 januari 1938. De kapel sped de toen op de markt van De Bosch. Het was geweldig." Voor meer informatie over d reünie en het gedenkboek ka worden gebeld naar 0495 473187. De lepelaarkolonies dijen uit. Er zijn dit jaar waarschijnlijk 833 paar van de vogelsoort, iets meer dan in 1995. Toen waren er nog 814 kop pels. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het na- tuurcentrum EcoMare op Texel vandaag be kendmaakte. Opvallend is dat dit jaar de belangrijkste broedplaats voor de lepelaars, de Oostvaarders-1 plassen met 330 broedparen, totaal verlaten is gebleven. Waarschijnlijk komt dat doordat rela tief weinig vissen daar de strenge winter heb ben overleefd zodat er weinig voedsel was voor de vogels, denkt EcoMare. De lepelaars hebben zich dit jaar geconcentreerd op de Waddenei landen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 4