VSB: 1,5 milj'oen voor Leids museum PERRV Extra aandacht voor toneel op Uitmarkt Cultuur Kunst Leiden ziet zwart van Pearl Jam Nationaal Orgelconcours niet langer puur Leidse aangelegenheid Theaterprijs Pierre Audi Orkater krijgt Podiumprijs 159?° DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 15 CHÏF GERT VISSER. 071-5356441 PLV -CHEE JAN RIJSDAM. 071 -5356444 Lezingen over landsehapsschilderen leiden Het Amsterdamse Kunsthistorisch Centrum houdt vier lezingen in het Leidse museum De Lakenhal. Drie lezingen gaan over landschapsschilderkunst. Aansluitend is er een over de in Leiden geboren schilder Jan van Goyen (1596-1656). Laatstge noemde lezing is gekoppeld aan een grote overzichtstentoon stelling over Van Goyen in de Lakenhal. Het museum herdenkt hiermee de vierhonderdste geboortedag van de schilder. Infor matie en inschrijving voor de lezingen: tel. 020-6265490. Gratis popfestival 'Delft 750 decibel' delft» Hallo Venray is een van de bands die zaterdag7 septem ber optreden tijdens het achtste Westerpop-festival in Delft. Het gratis festival staat dit jaar in het teken van het 750-jarige be staan van Delft en de uitverkiezing van de stad tot Cultuurstad van de provincie Zuid-Holland. Andere bands die optreden zijn La Blusa, Michael Katon, Hom of Plenty, Alquin en Whiskey Priests. Het festival wordt gehouden op het terrein van het Gro- tius College (Ada van Hollandstraat) en begint om 14.00 uur (tot 24.00 uur). Heineken Music Rotterdam rotterdam Concerten van saxofonist Maceo Parker en van saxofoniste Candy Dulfer moeten de hoogtepunten worden van Heineken Music Rotterdam, dat zich van 22 tot en met 25 au gustus afspeelt in clubs en op al of niet drijvende buitenpodia in de Oudehaven, Wijnhaven, Delfshaven en Stadhuisplein. De meeste concerten zijn gratis. Er is zowel jazz en blues te horen, maar ook soul, cajun en jazzdance. Op de buitenpodia treden onder anderen op Slagerij Van Kampen, trompettiste Saskia La- roo, saxofonist Hans Dulfer, Captain Gumbo, The Bloose Bro thers, Raise the Roof!, Medoza Dance Parti en jazzvocaliste De- nisejannah. foto emi music holland leiden/seattle wim koevoet Geen blinde gevel, aanplakbord, container, straatmeubel of elek triciteitskastje is overgeslagen. Het ziet - letterlijk - zwart in Leiden van de 'No Code'- affi ches, 'No Code' is album num mer vier van een van de groot ste bands van de jaren negentig, Pearl Jam. Het kwintet uit Se attle heeft de cd vanaf donder dag in de verkoop. Bij platen maatschappij Sony en bij de grote Nederlandse aanhang zijn ae verwachtingen over de ver koopcijfers en de muziek hoog gespannen. Sony denkt klaarblijkelijk ook in de Sleutelstad flink te zullen scoren. Aanplakbiljetten van lo kale evenementen zijn door de zwarte plakvellen letterlijk en fi guurlijk naar de achtergrond verdrongen. In de Leidse cd-winkel Plato zijn de muren behangen met de 144 kleurenfoto's die op de uit- klapbare cd-hoes zijn afgedrukt. De meeste kiekjes zijn door bandleden zelf gemaakt. Te zien zijn onder meer ontstoken ogen. piercings, hechtingen, tandsteen en zwerende won den. Het is maar goed dat Lei den dóór niet mee is volgehan gen want de grappen met de stadsslogan dat niets op Leiden lijkt, waren niet van de lucht ge weest. I Een medewerker van Plato geeft grif toe dat niet alleen So ny rekent op een stormloop. ..De komkommertijd in de cd- Stichting Orgelstad Leiden wijkt uit tiaar Wassenaar leiden lidy van der spek Leiden staat eind deze maand weer in het teken van het orgel. Van 26 tot en met 31 augustus wordt voor de zesde keer het Nationale Orgelconcours voor Orgelstudenten gehouden. „Een niet meer weg te denken, hoogstaand cul tureel evenement in onze sleutelstad," aldus René Verhoeff, voorzitter van de Stichting Orgelstad Leiden. Maar puur Leids is het evenement dit jaar niet meer. Voor de categorie renaissance- barok-rococo is uitgeweken naar de Dorpskerk in Wassenaar omdat de huur van de Hooglandse Kerk in Lei den voor de stichting onbetaalbaar is. Burgemeester Goekoop geeft in een voorwoord in het programmaboekje van het concours desalniettemin hoog op van het tweejaarlijkse 'Leidse' con cours dat ook landelijk steeds meer er kenning krijgt. Het concours biedt de mogelijkheid om vast te stellen hoe het met de kwaliteit van de hedendaagse opleiding en het niveau van de orgel student is gesteld en draagt bij aan de verdere ontwikkeling tot organisten van top-kwaliteit, aldus Goekoop. Het hoge niveau van het evenement wordt volgens Verhoeff niet alleen be paald door de orgelstudent maar ook door het taxatievermogen van de jury leden: Folkert Grondsma, Hans van Nieuwkoop en Jan Welmers, als do centen verbonden aan de conservato ria in respectievelijk Rotterdam, Am sterdam en Utrecht zijn dit jaar bereid gevonden in de jury zitting te nemen. Op het concours komen drie catego rieën aan bod: de barok/renaissance/rococo, de roman tiek en de twintigste eeuw. Voor de laatste categorie heeft zich maar één student (Wim Hazeu) aangemeld. De andere categorieën zijn meer dan vol geboekt. De eerste ronde renaissance-barok- rococo wordt gehouden op dinsdag 27 augustus (aanvang: 10.00 uur) in de Dorpskerk in Wassenaar. De eerste ronde romantiek is op woensdag 28 augustus en de eerste ronde twintigste eeuw op donderdag 29 augustus, beide in de Leidse Hartebrugkerk, om 10.00 uur. De finalerondes van de drie cate- goriën zijn op zaterdag 31 augustus, respectievelijk in de Wassenaars Dorpskerk (10.00 uur) en de Harte brugkerk (13.30 uur romantiek, 16.00 uur twintigste eeuw), 's Avonds wordt in de Hartebrugkerk ook de slotmani festatie gehouden, die begint om 20.15 uur. Het concours wordt dit jaar omlijst door vier avondconcerten waarin het orgel centraal staat, maar het niet he lemaal voor het zeggen heeft. In de Waalse Kerk wordt op 27 augustus een concert gegeven door Eric van Brug gen, op clavichord en orgel (aanvang 20.15 uur). De organist Aart de Kort concerteert op 28 augustus, om 20.15 uur, in de Hartebrugkerk met mede werking van Schola Cantorum van de Hartebrugkerk. Pianist René Rakier geeft een Mes- siaen-concert in de Oude Vestkerk op 29 augustus (20.15 uur) met medewer king van het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers o.l.v. René Ver hoeff en bariton Frans Huijts. Verhoeff brengt een Tsjechisch programma, waarin 'The Mount of Three Lights' van Bohuslav Martinu, een weinig ge zongen werk over Jezus' geboorte, kruisiging en opstanding. Verhoeff hoopt over twee jaar 'Inter' voor zijn nationale orgelfestijn te kun nen zetten door ook studenten uit de België en Luxemburg een kans te ge ven. Naar het zich laat aanzien zal dan ook het orgel van de Pieterskerk, dat gerestaureerd wordt, weer meedoen in de strijd, en mogelijk ook het orgel in het Groot Auditorium van de Universi teit. Leidens orgelscala is dan. als ook de Hooglandse Kerk betaalbaar is, compleet. Koot en Bie bij bereiken hoogste punt nieuwbouw NNM De Stichting VSB Fonds Den Haag heeft anderhalf mil joen gulden beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Nationaal Natuurhistorisch Museum dat in aanbouw is aan de Darwinweg in Leiden. Donderdag 5 september wordt het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. De directie van het museum heeft bekend gemaakt dat drs. H.J.M. van der Vaart, burgemeester van de buurgemeen te Juinen, in aanwezigheid van de heer Tj. Hekking, wet houder ruimtelijke ordening, cultuur toerisme (Wim de Bie en Kees van Kooten) bij die gelegenheid een feestre de zal houden. leiden jan rijsdam industrie heeft nu lang genoeg geduurd. Het is mooi dat een relatief stille periode wordt doorbroken met een release van zo'n grote groep." De sfeer op 'No Code' is hele maal niet zo morbide en zwart gallig als al die zwarte en ge kleurde plakprenten doen ver moeden. 'No Code' komt speels, rommelig en lichtvoetig over. Zanger Eddie Vedder, de gitaristen Mike McCready en Stone Gossard, bassist Jeff Ament en de nieuwe drummer Jack Irons (Ex-Red Hot Chili Peppers) schakelen na bijna elk nummer over op. een andere stijl, gretig en zonder verklarin gen voor het waarom van hun keuzes. Een beetje Dylan, heel veel Neil Young (met wie Pearl Jam eerder 'Mirror Ball' maak te), jazz, gospel, punk, world en ook gewoon flauwekul, zoals het punknummer 'Lukin' van een halve minuut en het nie- mandalletje 'Mankind', gezon gen door gitarist Stone Gossard. Pearl Jam en Nirvana werden beschouwd als de belangrijkste vaandeldragers van de 'grunge', waarvan luidruchtigheid, pas sie, punk en rock de belangrijk ste bestanddelen zijn. Sinds de dood van Nirvana's voorman Kurt Cobain staat Pearl Jam er alleen voor. Blijkens 'No Code' wil Pearl Jam van die als ballast ervaren verantwoordelijkheid af. Van Pearl Jam zelf had Lei den er dan ook niet zo zwart hoeven uit te zien. Vorig jaar oktober werd hel startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe onderkomen van het Nationaal Natuurhisto risch Museum (NNM). Het gaat om het grootste museale pro ject in Nederland van na de oorlog. De contouren van het nieuwe museum zijn thans goed zichtbaar. Het nieuwe complex bestaat uit drie gebou wen een een museumpark. De magazijntoren van het na tuurhistorisch museum wordt 21 verdiepingen hoog. Op 5 september wordt het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw gevierd. Wim de Bie en Kees van Kooten zijn be reid gevonden deze feestelijke gebeurtenis, in hun rol van bur gemeester en wethouder van de gemeente Juinen, luister bij te zetten. In het voorjaar van 1997 moet de nieuwe accomodatie klaar zijn. De bouwkosten bedragen 87 miljoen gulden. Dit bedrag wordt gefinancierd door middel van een publiek-private samen werking tussen de Stichting Na tionaal Natuurhistorisch Muse um, de rijksgebouwendienst, de gemeente Leiden en projectont wikkelaar Mabon BV. Onzekerheid Met de inrichting van het ge bouw is nog eens 40 miljoen gulden gemoeid. Over de dek king daarvan bestaat nog onze kerheid. Het ministerie van on derwijs, cultuur en wetenschap- Oude nieuwbouw in Amsterdam In het Amsterdams Historisch Museum is vanaf 22 augustus t/m 27 oktober de tentoonstel ling 'Mensen over de vloer' te zien. Aan het eind van de 19de eeuw barstte Amsterdam uit zijn voegen. In het landelijke gebied buiten de Singelgracht, het gebied dat we nu kennen als de Pijp. de Kinkerbuurt en de Staatsliedenbuurt, verrezen goedkope bouwblokken, veelal verdeeld in halve woningen. De kwaliteit ervan was belab berd. Een enkele keer stortte een bouwblok in voordat het werd opgeleverd. Door renova tie en sloop zijn veel van deze bouwblokken nu verdwenen. Voor de expositie is onderzoek gedaan naar de woongeschie denis van het pand Da Costa- straat 123. pen zal het grootste deel van de inrichtingskosten moeten op hoesten. Maar de inrichting moet mede uit bijdragen van sponsors worden gefinancierd. ArenA Het sponsormodel van het Leidse museum komt in grote lijnen overeen met het model dat Amsterdam ArenA hanteert. In samenwerking met een ge specialiseerd bureau is een actie ontwikkeld waarbij drie catego- riën sponsors worden bena derd. De belangrijkste categorie is die van de zogeheten 'foun ders': bedrijven en instellingen die zich direct bij de nieuw bouw, de restauratie of de in richting van het nieuwe muse um betrokken voelen. Het gaat daarbij om een kleine, exclusie ve groep waarvan ieder een bij drage levert van een half tot een miljoen gulden. Het VSB Fonds Den Haag en Omstreken is de eerste instel ling die voor een bedrag van een miljoen gulden het foun- dership van het museum op zich heeft genomen. Bovendien zal het fonds, in de jaren na de opening in 1998, tot een half miljoen gulden steun verlenen bij het ontwikkelen van wissel tentoonstellingen. 'Partners' De tweede categorie sponsors waarnaar het museum op zoek is wordt gevormd door de 'part- De contouren van het nieuwe museum zijn goed zichtbaar. De maga zijntoren van het museum wordt 21 verdiepingen hoog. foto dick hocewoninc den haag anp De jaarlijkse onderscheiding van de Kring van Nederland se Theatercritici gaat dit jaar naar Pierre Audi, artistiek di recteur van De Nederlandse Opera. Audi krijgt de zogeheten Prijs van de Kritiek 1996 „als regisseur van opmerkelijke producties op het gebied van toneel, met name de Shake- speare-stukken Timon van Athene en Maat voor Maat", aldus de theatercritici. Ver der is men wat betreft opera verguld van zijn Monteverdi- cyclus. Volgens de critici heeft de Nederlandse opera dankzij Audi „niet alleen een nadrukkelijke plek maar ook een echt gezicht gekregen dat alom in het internationa le operabestel wordt gezien." De trofee wordt de gepre zen regisseur op 4 november overhandigd bij de reprise van de door hem geregis seerde opera L'Orfeo van Monteverdi. Burgemeester Van der Vaart en wethouder Hekking van de buurge meente J uinen. foto roel bazen uit ons kent ons ners'. Dit zijn bedrijven, instel lingen of ministeries die op ba sis van een inhoudelijke ver wantschap een bepaalde ten toonstelling willen steunen. Zo zou een bedrijf dat zich ken merkt door variatie in product en kleur een tentoonstelling kunnen sponsoren die gaat over de grote variatie en kleurigheid van de natuur. Hun bijdrage is begroot op maximaal 500.000 gulden. Tot slot zijn er de 'gewone' sponsors: bedrijven die in hun communicatiebeleid met het NNM willen samenwerken. Vier miljoen Frits de Leeuw, hoofd marke ting, pr sponsoring van het NNM, zegt goede hoop te heb ben dat volgend jaar het totale sponsorbedrag is binnenge haald dat het museum zich voor ogen heeft gesteld. „We mikken op 4 miljoen," zegt De Leeuw. „Het mag natuurlijk best meer zijn, maar 4 miljoen is al een heel bedrag. Natuurlijk vind ik dat wij het waard zijn, maar an deren moeten dat ook vinden. En ik ben daar niet pessimis tisch over." Voor de opbouw van een ge heel nieuwe natuurhistorische presentatie blijft het NNM uit eindelijk afhankelijk van de bij drage van het rijk. Ook daarover is De Leeuw optimistisch: „Staatssecretaris Nuis van cul tuur heeft gezegd dat hij zich verantwoordelijk acht voor een adequate inrichting van het museum. Ik verwacht daar geen problemen over." Volgend jaar moet volgens De Leeuw duide lijkheid bestaan over de finan ciering van de inrichting. Als in het voorjaar van 1997 de nieuwbouw is opgeleverd begint de verhuizing van de omvangrijke museumcollectie naar de nieuwe accomodatie. Ook dat zal geruime tijd in be slag nemen. De feestelijke ope ning van het Nationaal Natuur historisch Museum is gepland in 1998. amsterdam anp De zeventiende Podiumprijs van de Stichting Cultureel Jon geren Paspoort (CJP) gaat dit jaar naar Orkater, voor de mu ziek/theatervoorstelling Wie vermoordde Mary Rogers. De jury vond de voorstelling indrukwekkend: „De simpele en verrassende special effects, de dans. de muziek, de zang en de dubbelrollen maken deze voor stelling tot een genot om te be kijken, te beluisteren en te bele ven." Vincent van Warmerdam, Willem van de Sande Bakhuy- sen en Jan Veldman nemen de prijs op 24 augustus op de Am sterdamse Uitmarkt in ont vangst voor respectievelijk de muziek, de regie en de tekst. De prijs bestaat uit een bedrag van 5000 gulden. Youp van 't Hek gastheer van evenement op en rond de Dam amsterdam anp De Uitmarkt, die komend week einde in Amsterdam wordt ge houden, besteedt dit jaar extra aandacht aan toneel. Tijdens de opening op 23 augustus speelt Toneelgroep Amsterdam Rouw- kost, een voorstelling die het af gelopen seizoen in het theater te zien was. De Avro zendt het openluchtoptreden rechtstreeks uit op televisie. Het is voor het eerst in veertig jaar dat een to neelstuk live op de buis wordt uitgezonden. Dat bleek gisteren tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam waar Arthur van Schendel, di recteur van het Amsterdams Uit Buro, en Pieter Teepe, coördi nator van de Uitmarkt, het pro gramma toelichtten. Met het grootste culturele evenement van Nederland, zoals Van Schendel de Uitmarkt betitelde, gaat traditiegetrouw het cultu rele seizoen van Nederland van start. Het festijn trekt doorgaans een half miljoen bezoekers. Vorig jaar speelde de Uit markt zich in de theaters en op de buitenpodia op en rond het Museum- en Leidseplein af. De 19e aflevering wordt op 29 bin nen- en buitenpodia op en rond de Dam gehouden. Zaterdag en zondag biedt het programma ruim 350 optredens. De voor stellingen en concerten duren doorgaans dertig minuten. Voor het eerst zijn ook complete voorstellingen, onder meer door Suver Nuver, te zien. Op de jaarlijkse informatiemarkt prij zen honderden gezelschappen, impresariaten, instellingen, the aters, concertzalen en musea hun programma's voor het ko mend seizoen aan. In Park Pla za staat een filmpodium opge steld met onder meer voor proefjes van nieuwe films. Voorafgaand aan de toneel voorstelling door Toneelgroep Amsterdam staat Youp van 't Hek op het podium. De cabare tier zingt oud en nieuw werk en ontvangt een aantal gasten on der wie Jenny Arean, Marijke Boon, Lenette van Dongen, The Shooting Party en Wiüeke Al- berti. Kijkers kunnen dit pro gramma ook rechtstreeks via de tv volgen. Zaterdagavond geven de Nits hun laatste concert in de huidi ge bezetting. Robert Jan Stips verlaat de groep om door te gaan als Stips Egotrip. Hij gaat ook Freek de Jonge begeleiden bij het programma Langzame Liedjes. Henk Hofstede en Rob Kloet gaan na Stips' vertrek door als de Nits. De slotavond van de Uitmarkt valt samen met de opening van Amsterdam ArenA als grootste theater van Nederland. Onder de titel 'De Overwinning' is in het nieuwe stadion een popu- lair-klassiek muziekspektakel, waarvoor tijdens de Uitmarkt 7500 gratis kaartjes worden ver geven. De slotmanifestatie van Amsterdam ArenA biedt plaats aan 50.000 mensen. Bezoekers die de opening van het voetbal stadion vorige week bijwoon den, hebben al een kaartje. Er zijn nog twee- tot drieduizend kaartjes te koop. Op het pro gramma staan optredens van Andrea Bocelli, Maxim Venger- ov en Ruth Jacott. De Avro-tele- visie zendt 'De Overwinning' en het concert van de Nits recht streeks uit. Tijdens een rechtstreekse tv- uitzending op zaterdag wordt ook de winnaar van de Gouden Gids Publieksprijs bekendge maakt. Tienduizenden theater bezoekers gaven het afgelopen seizoen aan veertig voorstellin gen een waarderingscijfer. Vier producties kwamen als beste uit die stemming: 'Drie Zusters' (De Trust), 'Jubileumhotel' (Joop van den Ende Theater- produkties John Lanting's Theater van de Lach), 'Angels in America' (RO Theater) en 'Zo eenvoudig is de liefde' (Toneel groep De Appel). Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 gul den verbonden. Kryptonlc en lagers Aanbiedingen geldig van 19 t/m 24 auguttui en zolang de voorraad tirekt' Bauer senior M100 en F2 I9900 - <ar Perry. Bauer 0P OP. Bauer junior FX1 Bij aankoop van een paar Bauer inline skates 30.00 korting op Bauer inline beschermmateriaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 15