Asbest vernielt oogst volkstuinders Een bril die ook nekklachten voorkomt 9Bobo 'sop fiets door de Leidse regio Regio Leiden/Rijn Veenstreek Kosten stadshart hoger Plannen voor een nieuw villapark in Wassenaar Man met been onder bulldozer 'Dobermann' bijt vader en zoon Van Hulst praat met Dijkstal Schippers schrikken van duikers Vlietlandbrug Overleden Bep Aker (68) Verhuisbox weggehaald wassenaar Uit een schuur van een bedrijf aan de Wassenaarse Slag is een verhuisbox met geluidsapparatuur gestolen. De waar de bedraagt 5.000 gulden. Het is niet bekend wanneer de doos is weggehaald. Alarm zorgt voor geluidsoverlast wassenaar Een Wassenaarder kan na terugkeer van vakantie nog een rekening tegemoet zien van de politie. Rond half een klaagden bewoners van de Groot Hoefijzerlaan vannacht over het lawaai van een autoalarm in hun straat. Omdat de bewoners met vakantie waren brak zij een ruit open om de lawaaioverlast te beëindigen. Daarna werd de auto op kosten van de eigenaar naar het politiebureau gebracht. Dit om inbraak te voorkomen. Gehandicapte gedupeerd alphen aan den run Uit een container van de gemeente aan de Genielaan is een fiets gestolen. De fiets is eigendom van een ge handicapt meisje en speciaal voor haar ontworpen. De waarde is 6000 gulden. De fiets was opgeslagen in verband met een ver huizing. Apparatuur gestolen alphen aan den run» Bij een horecabedrijf aan de Hooftstraat is gisternacht voor ruim 6000 gulden aan apparatuur gestolen. Ontvreemd werden een bakoven, fax, magnetron en een snijma chine. Fotoapparatuur en geluidsapparatuur werd weggehaald uit een woning aan de Klompmaker. De voordeur werd openge broken. alphen aan den run De financiering van het voorbe reidingstraject van het Alphense stadshart valt een stuk hoger uit dan verwacht. Het gemeentebe stuur stelt voor 150.000 gulden extra beschikbaar te stellen bo venop de reeds geraamde 735.000 gulden. Daarmee blij ken de voorbereidingen meer dan 20 procent duurder te zijn. „Ten behoeve van een zorgvul dige besluitvorming omtrent dit belangrijke plan dienen alle in spraakreacties en alternatieven adequaat te worden bestudeerd en beoordeeld", aldus de moti vatie van B en W om meer geld beschikbaar te stellen. Het bedrag is nodig omdat er verschillende nadere studies 13 CHEF HANS JACOBS.071 -5356414. PLV -CHEF RUDOLF KLEUN.071 -5356429 De tuinders op het volkstuinencomplex aan de Rijndijk in Hazerswoude verliezen dit jaar een belangrijk gedeelte van hun oogst. Bij de brand die in de nacht van zondag op maandag een schuurtje op het terrein in de as legde, is asbest vrijgekomen. De groenten die bovengronds groeien in een straal van honderd meter rondom het af gebrande tuinhuisje, moeten worden vernietigd. zijn gestart. Zo wordt extern ad vies ingewonnen over de grond exploitatie in de Alphense bin nenstad, wordt een alternatief plan ten aanzien van het stads hart van het PvdA bekeken en wordt een haalbaarheidsonder zoek gedaan naar het geplande theater/bioscoopcomplex. De financiering van de extra bijdrage levert de gemeente geen probleem op. Ze had al een bedrag opzijgezet, dat uit de winst op grondverkopen komt. Het masterplan van het stadshart, wordt komend najaar door de raad besproken. Gaat hij akkoord met de voorgestelde plannen, dan kan het master plan ten uitvoer worden ge bracht. DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 wassenaar Wassenaar heeft een verzoek gekregen een vergunning af te geven voor de bouw van 51 vil la's op het terrein van de Robert Fleurystichting (de voormalige Ursulakliniek) aan de Rijks straatweg. Planontwikkelaar Dennendael bv beoogt vanaf maart volgend jaar tussen de bomen op het terrein 'villapark Eikenhorst' aan te leggen. Verschillende bureaus ont wikkelden een plan om de land schappelijke kenmerken te be waren. Als het project doorgaat ko men vrijstaande, eventueel met zwembad, halfstaande en ge schakelde villa's te staan tussen de eiken- en beukenbomen. De bestaande huizen op het terrein blijven gehandhaafd. hazerswoude-runduk uesbeth buitink De brand ontstond gisteroch tend rond vier uur. Maar liefst vijf brandweerwagens en veertig spuitgasten kwamen op het vuur af. ,,Er kwam een melding van een uitslaande brand en langeraar/nieuwkoop robbert minkhorst Het kweken van gemeen schapszin, het gewoon eens on der elkaar zijn, het naar elkaar toegroeien, of hoe je het ook wilde betitelen, gisteren fietsten 35 'bobo's' in elk geval geza menlijk door de regio. De tocht begon 's ochtends vroeg in Lei derdorp om tegen de avond te eindigen in Schoonhoven. On derweg wachtten de burge meesters, politiechefs en officie ren van justitie de nodige ver rassingen. Burgemeester Cees Goekoop van Leiden had vooraf nog een instructie gegeven, de teams waren in- en de huurfietsen uit gedeeld. De eerste etappes ver liepen bijzonder vlot. Tussen half elf en elf uur was een kof- fiestop in Woubrugge gepland, maar tegen die tijd kwamen de deelnemers al aan bij de eerste verrassing van de dag: bij het trimbaantje in Langeraar. De hindernissen lagen keurig achter elkaar langs de Leidse Vaart, het zonnetje scheen en een koeieflats lag verstopt in het gras. Goekoop keek met voldoe ning terug op zijn prestatie op de hindernisbaan. „Zonder strafpunten", glom hij. „Maar ik heb dan ook rustig aan ge daan." Wie van een hindernis afviel, of erover struikelde, kreeg strafpunten. Goekoop doorstond de proef op eigen houtje. De ware team geest leefde bij zijn collega uit Alphen, Martin Paats en bij D. Kuipers, officier van justitie uit Den Haag. „We hebben veel steun aan elkaar gehad", bekent Paats. Een ondersteunend dan gaan er veel mensen op af", verklaart politiewoordvoerder A. de long. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. „Maar als daar geen elektriciteit aanwezig was, sluiten we brandstichting niet uit." De maatregelen die inade ming en consumptie van de as- handje op de evenwichtsbalk, wat coördinatie bij een volgend obstakel. „We hebben elkaar geholpen", aldus Kuipers. „Ie dereen riep dat we vals aan het spelen waren, maar niemand had ons geztegd dat het niet mocht." Vanaf de trimbaan voerde de tocht, met een totale lengte van 65 kilometer, verder, richting Nieuwveen en Nieuwkoop, naar bestdeeltjes moeten voorko men, werden gisteren met enige moeite genoemen. Terwijl twee medewerkers van de gemeente een hek bij de ingang van het terrein neerzetten met daarop een bord 'verboden toegang' en een verklarende brief, is de Lei- denaar A. Hdra-Abdlkader bezig zijn courgettes te oogsten. „Ze hebben mij niet gezegd dat ik dit niet mag eten, dus ik bak de ze courgettes gewoon op", ver klaart hij. Ook de brandweerlie den die de asbestdeeltjes nat houden om verdere versprei ding te voorkomen, halen hun schouders op. „Daar gaat de ge- de ambstwoning van burge meester W. de Vrey-Vringer, al waar het gezelschap kon lun chen. Onderweg escorteerde agent N. de Jong de stoet. In de tuin van de burgemeester, aan de Noordeinder plas, blies De Jong even uit. Want warm had hij het wel. Terwijl de meesten waren uitge dost in een t-shirt of bloesje met (korte) broek, droeg De Jong meenteover." Gemeentewoordvoerster C. de Konink verklaart dat eerst duidelijk moet worden welke mensen een volkstuintje heb ben op het terrein naast de Hei- neken-brouwerij. „Die mensen krijgen een brief waarin staat dat ze de groenten in een straal van honderd meter rondom het huisje niet mogen eten. Als ie mand voor die tijd nog snel even zijn courgettes gaat oog sten, is hij gewoon dom bezig. Die brief hing toch bij de poort? A. Schutte van de Gemeen schappelijke Gezondheids een motorpak. Hij nam zijn werk van deze dag dan ook zeer serieus. Vanzelfsprekend, vond hij, „want dit is toch een grote groep." Je moet zorgen dat alles goed verloopt. Zeker op de smalle weggetjes kan het ge vaarlijk worden. Ook voor het andere verkeer. Mijn taak is niet om hier aan de witte wijn te zit ten." Met de wijn toastte Goekoop dienst (GGD) is verontwaardigd dat het terrein op de grens met de gemeente Zoeterwoude niet hermetisch is afgesloten. „De afspraak was dat alleen de brandweer en mensen van een gespecialiseerd asbestver- werkingsbedrijf op het terrein zouden komen. De mensen van dat bedrijf moeten de groenten ook verwijderen en vernieti gen." Volgens Schutte is niet duide lijk of het eten van asbestdeel tjes gevolgen voor de gezond heid heeft. „Het is bewezen dat inade ming van asbestdeeltjes een be- tijdens de lunch op de organisa tie en op het verdere verloop van de tocht Het 'dagje uit' voor de burgemeesters, politie chefs en officieren van justitie -was op zijn initiatief georgani seerd. „Om wat gemeenschapszin te kwekenaldus politievoorlich- ter Kees Jong, een van de coör dinators van de fietstocht. paalde vorm van longkanker kan veroorzaken. Wat con sumptie doet is onzeker. We kunnen aannemen dat die as bestdeeltjes via de natuurlijke weg snel uit het lichaam gaan, maar we willen elk risico uitslui ten." Verspreid Door een lichte oostenwind tij dens de brand, zijn de asbest deeltjes ook verspreid over een weiland waarop zo'n dertig schapen stonden. Die worden zo snel mogelijk verplaatst. STOMPWUK» Een 70-jarige man uit Zoeter- meer is gistermiddag op de Bo- venmeerweg in Stompwijk met zijn been onder een bulldozer terechtgekomen. Met zwaar beenletsel is hij naar het West- eindeziekenhuis in Den Haag overgebracht. Het ongeluk ge beurde tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad. De man, die wel vaker een kijkje kwam nemen bij de werkzaam heden, stond achter de bulldo zer met iemand te praten. De machinist zag hem niet en reed achteruit. Daarbij kwam de ou dere man met zijn been onder de rupsbanden van het voertuig terecht. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. alphen aan den run Met verwondingen aan gelaat, keel en armen zijn gisteren een 47-jarige Alphenaar en zijn 23- jarige zoon haar het Elisabeth- ziekenhuis in Leiderdorp over gebracht, nadat zij in hun huis aan de Gouwekade waren gebe ten door de Doberman Pincher van de familie. De hond sprong zonder enige reden naar de keel van de zoon. Toen zijn vader hem probeerde te ontzetten werd ook hij aan gevallen. Beide slachtoffer kre gen diepe vleeswonden. Een dierenarts de hond afgemaakt. De burgemeesters C. Goekoop (Leiden) en M. Paats (Alphen, lachend), genieten even van de rust. foto henk bouv Diefstal varken Uitkomst voor lijders aan de oogziekte macula degeneratie voorschoten Een stenenr varken is afgelopen weekeinde uit een tuin aan de Leidseweg in Voorschoten ge stolen. Het lag er voor de sier. Verder verdwenen een schoffel, een schop en een hark. léiderdorp/langeraar robbert minkhorst „Een broedende kip moet je niet storen". Korpschef S. van Hulst van het district Hollands Midden is heel be slist. Hij heeft er geen be hoefte aan via de pers te communiceren over zijn toe komst. Van Hulst, die giste ren een gesprek had met mi nister Dijkstal (Binnenlandse Zaken), speelt in die door de minister aangekondigde rou latie van politiechefs een sleutelrol. De 'Leidse' chef moet plaatsmaken voor zijn Haarlemse collega M. Stra- ver, die zwaar beschadigd is door de uitkomsten van de parlementaire enquêtecom missie Van Traa. Straver zou inmiddels be reid zijn naar Hollands Mid den te vertrekken. Daarmee wordt ook de overstap van Van Hulst noodzakelijk Van Hulst heeft daarvoor een aantal eisen op het bordje van de minister gelegd. „Ik wil daar niet op ingaan, dat zou onverstandig zijn. De ei sen zijn onderdeel van een brede discussie. Die brede discussie moeten we maar even afwachten", aldus Van Hulst gisteren. Bekend is dat Van Hulst een post ambieert bij het Korps Landelijke Politiedien sten (KLPD), omdat hij dan voorzitter kan blijven van de Raad van Hoofdcommissa rissen. Een alternatief is een directeursfunctie bij het nieuwe Nederlandse Politie Instituut, maar dan verliest hij de voorzitterspost. leiden jan westerlaken De Leidse oogarts H. Völker- Dieben tempert het enthousias me enigszins. De nieuwe bril voor ouderen met macula dege neratie, een soort slijtage van het netvlies, maakt het leven van deze ooglijders een stuk aangenamer. Ze voegt onmid dellijk eraan toe, dat het altijd nog een stuk beter kan. „Daar om", verklaart mevrouw Völker, verbonden aan het Diacones- senhuis, „hebben we wereld kundig gemaakt wat we hebben gevonden. Dan kunnen meer mensen aan de vervolmaking van de bril werken." Die bril is bedacht en ontwik keld door de low-visionspecia- list C. Verezen uit Voorburg. Hij deed dit samen met de oogart sen Völker-Dieben en C. Hoyng van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. De speciaal geslepen glazen zorgen ervoor dat het licht op het beste deel van het netvlies terechtkomt. Zodoende hoeft de brildrager zijn hoofd niet meer in de meest onmoge lijke standên te draaien om toch nog wat te kunnen zien. Die ge forceerde houding leidt vaak tot nekklachten. Met de bril op kan de oogpatiënt gewoon recht voor zich uit kijken naar de din gen die hij wil zien. Mevrouw Völker: „Neem twee mensen, van wie er een macula degeneratie heeft, die met el kaar praten. Het kan dan ge beuren dat de patiënt zijn blik richt boven, naast of onder het gezicht om de ander te kunnen aankijken. Vooral wanneer ie mand onder het gezicht van de ander kijkt, bijvoorbeeld con stant op 'boezemhoogte', dan kan dat raar overkomen. De mensen zelf hebben daar ook problemen mee: ze kijken naar iets, maar zien wat anders. En kijken ze iemand in het gezicht, dan verandert dat voor hen in een vlek. Want midden-achter op het netvlies, daar waar de gele vlek zit waarmee wij kijken, zit de slijtage. Anders gezegd: in het midden van wat ze zien zijn ze blind, maar ze kunnen met de zijkant nog wel wat zien." En daar is de bril op gemaakt. Hij werd getest bij 38 patiënten van wie er 23 zeiden er baat bij Dit zien lijders aan macula degeneratie als ze recht voor zich uitkijken. te hebben. Maar een percentage van 39 procent viel toch af. Me vrouw Völker over het waarom daarvan: „Oudere mensen heb ben vaak meer dan een oog kwaal. Geestelijk vergt het nogal wat om aan zo'n nieuwe bril te wennen. Dat kost energie en die loopt terug als je ouder wordt. En je ziet mensen die er niet aan kunnen wennen. Als een patiënt jaren scheef heeft geke ken wordt het heel moeilijk om weer rechtuit te kijken. Zij val len terug in hun oude doen. Net als die patiënten, die te hoge verwachtingen koesteren. Bij voorbeeld mensen die alleen te vreden zijn als ze weer kunnen lezen. Dat gaat niet. Nooit meer." De evs-bril (eccentric viewing spectacles) is alleen bedoeld voor mensen bij wie de slijtage aan het netvlies in een eindsta dium is, meestal ouderen van zestig jaar. Mensen bij wie de ziekte in een beginstadium ver keert, hebben geen baat bij de bril. Zij kunnen soms worden foto Ned. Ver. v. Blinden en Slechtzienden Een patiënt met macula degeneratie: dankzij de bril kan hij iemand recht in het gezicht kijken. foto pr geholpen met laserstralen. Over de evs-bril zegt me vrouw Völker, dat ze de vondst van de Voorburgse low-vision- specialist heel knap vindt. Maar verbaasd over die vondst is ze in het geheel niet. „Het idee van de bedenker was heel logisch. Voor de oogartsen was de denk wijze te volgen. Je moet er wel op komen. Daarom hebben we het via een Amerikaans weten schappelijk tijdschrift naar bui ten gebracht. Dan weten we het allemaal. Alleen al in Nederland zijn er 200.000 mensen die aan macula degeneratie lijden. In de westerse wereld is deze ziekte de grootste oorzaak van verkre gen blindheid. Blind is voor een gemiddelde Nederlander zwart zien en op een stoel zitten. Wie getroffen is door macula dege neratie ziet dingen die hij niet wil zien en wat ze willen zien, zien ze niet." Een ding is zeker: de mensen die aan de bril kunnen wennen en ermee kunnen lopen, voelen zich zekerder. Mevrouw Völker: „Ik kreeg van een 86-jarige pa tiënt, die de bril draagt, een kaart uit Arabië. Ze schreef me dat ze zo had genoten van de prachtige bloemen. Dan kun je aannemen, dat het voor de mensen die ermee kunnen om gaan een verbetering is." De Leidse oogarts omschrijft de bril als een van de hulpmid delen voor mensen die slecht kunnen zien. „Je hebt er vele", zegt ze. „Een loep in de hand, een loep op de bril enz. De een heeft baat bij zus, de ander bij zo. Of iemand baat van dit hulpmiddel heeft, moet ieder met z'n eigen oogarts overleg gen, die weet het beste of de slijtage van het netvlies in het eindstadium is. Laat ik duidelijk zeggen dat de vondst van de bril toch wel een belangrijke is. Het bos is hiermee redelijk te zien. Of het gezicht van een klein kind. De meeste ouderen zoe ken naar middelen waarmee ze naar kunnen kinderen of klein kinderen kunnen kijken. Maar wie zo'n bril uitsluitend wil hebben om ermee te kunnen le zen of je giro's in te vullen, moet ik teleurstellen. Met ma cula degeneratie lukt dat helaas niet." Groei Zoals gezegd zijn er in Neder land 200.000 patiënten die aan macula degeneratie lijden. De onderzoekers verwachten dat er de komende tien jaar nog eens 20.000 bij komen. Die explosie ve groei, aldus mevrouw Völker, komt omdat de bevolking steeds ouder wordt. „Het is een afschuwelijke kwaal", zegt ze, „die we niet kunnen behande len en niet kunnen genezen." voorschoten dimitri walbeek De jongeren die op warme zo merdagen van de Vlietlandbrug af duiken, jagen ook dit jaar de passerende schippers veel schrik aan. Vorig jaar steeg de spanning al flink door verschil lende incidenten. Deze zomer zijn er nog geen ongelukken ge beurd, maar de politie heeft al weer verschillende klachten binnen. Volgens de duikers worden de klachten overdreven. „Het is ge woon een beetje baldadigheid. Ze gaan aan boten hangen of proberen de boten nat te spat ten. Er is geen gevaar bij", zegt de vader van een van de jonge ren. De jongens doen de spron gen af als 'een kick en span nend'. Zij springen als sport ook zo laat en zo dichtbij de boot mogelijk. De afgelopen dagen stonden de passagiers op de bo ten geregeld met stokken en touwen Idaar om de jongens te weren. Vorig jaar stootte een boot tegen de brug toen de schipper schrok van een duiker. Een medewerker van de jachthaven Ad Spek op Vliet- land zegt dat de eigenaars van de boten geregeld klagen over de springende jongeren. „De passanten zijn bang voor het plotse verschijnen van de dui kers. Daarnaast vrezen ze dat ze de controle over het stuur ver liezen en schade oplopen." Vol gens de havenmeester van Vlietland proberen de schippers de jongens te beschermen. „Je moet ze wel wegjagen anders springt er binnenkort iemand met zijn kop op de boot. De schippers zijn ook bang dat de duikers de schroef raken. Die maaien dan hun voeten eraf. De politie moet vaker patrouilleren bij de brug, want officieel mo gen ze daar niet zwemmen." Deze zomer zijn nog niet veel klachten ingediend, maar dat komt omdat het nog niet echt zwemweer is geweest. Volgens een woordvoerder van de politie 'gebeuren er wel eens kleinigheden bij de Vliet landbrug'. „Er komen bij de po litie soms klachten binnen. De politie te water gaat dan een kijkje nemen. De jongeren moe ten dan weg, maar komen later toch weer terug. Daar is verder weinig tegen te beginnen", vol gens de woordvoerder. Na een lang ziekbed is afgelo pen zaterdag oud-directrice van Huize St. Jacobus, Zuster E. Aker uit Roelofarendsveen gestorven. Ze werd 68 jaar. Elisabeth (Bep) Aker was van 1973 tot 1988 werkzaam in Huize Sint Jacobus in Roelo farendsveen. De eerste acht jaar was ze hoofd verzorging en de laatste zeven jaar direc trice. Door bewoners, perso neel en bezoekers van het ver zorgingshuis werd ze altijd aangesproken met zuster. Dat bleef zo, ook nadat ze haar verpleegstersuniform in de kast hing. Aker is geboren en getogen in het West-Friese dorp Zwaag- dijk. Na het behalen van haar verpleegstersdiploma inclusief de kraam- en de wijkverpleeg- kundige-aantekening werkte ze 18 jaar in de Haagse Schil derswijk. Om andere ervaring op te doen, solliciteerde ze in 1973 samen met haar vriendin en collega Rie van der Valk naar Huize Jacobus. Beiden werden aangenomen, Aker als hoofd verzorging en Van der Valk als directrice. Aker volgde haar vriendin in 1981 op. Op 1 juli 1988 zette Aker een punt achter in totaal veertig jaar werk. De bijna 60-jarige bruiste toen nog van energie. „Ik ben wel een eind over de helft, maar nog lang niet oud", zei ze in een interview in deze krant ter gelegenheid van haar afscheid. Vanavond om zeven uur is er een avondwake in de kerk van Maria Presentatie te Roelo farendsveen. De uitvaartdienst wordt morgen om half elf ge houden in bovengenoemde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 13