Leiden Veel oud zeer bij crisis De Sleutels Niet één school past goed bij Leidse John (15) Nieuwe nier lijkt het goed te doen bij Bart de Graaff Wouterenbrug en Tweede Jaagbrug grondig opgeknapt Jarig McDonald's: meer Leidse zaken Barsten in stationsvloer Van der Valk opnieuw kandidaat-voorzitter Omstreden coffeeshop Sky opnieuw gekraakt DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 11 chef hans jacobs. 071-5356414. plv.-chef rudolf kleun. 071-5356429 Niet veroordeeld si Een 31-jarige por- I Z. tier van een disco in Rotterdam is niet veroor deeld voor het doodschie ten van een bezoeker Van Hulst sl Q Korpschef S. van I J Hulst van het dis trict Hollands Midden spreekt met minister Dijk stal over nieuwe functie Inbraak in flatwoning leiden Bij een inbraak in een flatwoning aan de Turkooislaan is gistermiddag video-apparatuur, een televisie en geld ontvreemd. Met een breekijzer werd de voordeur geforceerd. Betaalautomaat garage gekraakt leiden Een betaalautomaat in een parkeergarage aan de Kaar- desteeg is afgelopen weekeinde leeggehaald. Daarbij is een be drag van ongeveer vierhonderd gulden buitgemaakt. De politie vermoedt dat de dieven beschikten over een valse sleutel. ANNO 1896 Donderdag 20 Augustus Op de vergadering der Leidsche Gymnastiek- en Schermvereeni- ging „Hercules" is besloten tot oprichting eener „Volksklasse", waar jongelieden van 14 tot 20 jaar in de gelegenheid zullen worden gesteld, kosteloos gymnastiek-onderwijs te ontvangen. Aangezien de gymnastiek een heilzame invloed heeft op de li chamelijke en zedelijke ontwikkeling, mag de Vereeniging zeker alleszins rekenen op den steun van vele ingezetenen ter bestrij ding der groote onkosten (zaalhuur, werkkostumes, enz.) aan oprichting van zulk een klasse verbonden. ANNO 1971 vrijdag 20 augustus Gisteren is op het fabrieksterrein op de hoek van de Vijf Meilaan en de Rooseveltstraat de eerste „officiële" paal geslagen voor nieuwbouw voor de NEM en Elascon. De vestigingen aan de Zijlsingel in Leiden en in Oude Wetering worden opgeheven. Personeel en apparatuur gaan naar de nieuwbouw over. De ge bouwen zullen worden afgestoten. In de nieuwe gebouwen is ruimte voor uitbreiding van het personeelsbestand. In totaal komt er 5000 m2 nieuwe produktieruimte, De nieuwbouw zal medio 1972 gereed zijn. Pers niet welkom aan ziekbed programmamaker leiden hans koenekoop Hij wil privé uitzieken en daarom is een verslaggever niet welkom aan zijn ziek bed. Maar een woordvoer ster van omroep Veronica weet te vertellen dat de niertransplantie van Bart de Graaff geslaagd lijkt. Met de nadruk op lijkt, want een nier moet wennen in een vreemd lichaam en dat kan lang duren. Het feit dat Bart de Graaff al heeft geplast via zijn nieuwe nier, stemt hoopvol. „De operatie is in elk geval geslaagd en dat is natuurlijkfantastisch." De Graaff ligt op de geslo ten afdeling van het Acade misch Ziekenhuis in Leiden. Vorige week werd bekend dat de populaire televisie presentator (28) uit Hille- gom na tien jaar wachten eindelijk een nieuwe nier kon krijgen. De Graaff werd op zijn negende getroffen door het bijzondere virus van Helmut Schonleiner, een virus dat de organen langzaam vernietigt. Juist op tijd werd het virus ge remd bij De Graaff. Het kostte hem wel zijn nieren en dat betekende dat hij niet meer kon groeien. Met zijn anderhalve meter is De Graaff de kleinste man van het televisiebestel. Bart de Graaff heeft nooit een geheim gemaakt van zijn gezondheidstoestand. Hij sprak er in deze krant openhartig over in een in terview in februari van dit jaar. En vorige week vertel de hij in het nieuwe NCRV- programma 'Villa Felderhof dat hij het aanbod van zijn zus om een nier aan hem af te staan, had geweigerd. De Graaff staat in televi sieland bekend om zijn bru tale optreden. Hij maakt daarbij handig gebruik van zijn geringe lengte en kin derlijke uiterlijk. Met een microfoon in zijn hand en een cameraploeg achter zich schuwt hij weinig mid delen om iets te weten te komen. Hij wil ook met een eigen omroep in het publie ke bestel: BNN. Daar heeft De Graaff minimaal 60.000 tientjesleden voor nodig. In het AZL blijven de deu ren naar De Graaff echter goed gesloten. Personeel is geïnstrueerd om geen vreemden toe te laten bij de herstellende presentator. De Graaff heeft geen behoefte aan pers, luidt het ant woord. Het is wel mogelijk namens de krant een bloemstuk af te geven bij de afdeling, maar er is geen denken aan dat een foto graaf een plaatje mag schie ten van een guitig lachende televisiemaker. „Bart wil het niet en dat moeten we res pecteren", zegt zijn woord voerster. leiden Rollerskaters hoeven nog niet bang te zijn dat ze met hun wieltjes in de scheuren terecht ko men. Maar treinreizigers die op weg naar hun trein nog weieens tijd vinden naar de punten van hun schoenen te kijken, moeten de barsten in de vloer van de stationshal inmiddels zijn opgevallen. Sta tionsmanager B. van Trommel heeft de barsten zelf in ieder geval al opgemerkt. „We gaan er een des kundige naar laten kijken", meldt de stationsmana ger. Hij maakt zich niet echt zorgen om de schade. „Bij de oplevering van een groot project is er altijd wel iets niet in orde. Het belangrijkste is dat het geen gevaar oplevert voor het publiek." foto hielco kuipers NWR-rapport beschrijft de gebeurtenissen van dag tot dag Vervolg van voorpagina De jongste versie van het NWR-rapport bevat naast de aanbevelingen over het bestuur een gedetailleerd verslag van de crisis. Aan de hand van interviews is bijna van dag tot dag gereconstrueerd hoe de toch al wankele verhou dingen binnen het bestuur uiteindelijk op 11 juni explo deren. leiden «rudolf kleuntair' - komt er ook veel oud zeer boven. Aanleiding is de handelwijze De voorafgaande maanden is van voorzitter T. van der Valk intern en met de bewoners ge- bij de aanzegging van de jaar- bakkeleid óver de jaarlijkse lijkse huurverhoging. Maar in huurverhoging. Op grond van de discussie over zijn persoon - accountantsrapporten zou de 'arrogant, eigenzinnig, autori- financieel zwakke vereniging een verhoging van ruim vijf pro cent moeten opleggen. Van meet af aan is duidelijk dat de huurders dat niet zullen pikken. Omdat 1995 iets minder ongun stig is uitgevallen dan verwacht, is het wel mogelijk de leden te gemoet te komen. Het bestuur doet dat door in eerste instantie uit te gaan van 4,4 procent ver hoging, later van vier procent. Toen duidelijk was dat ook vier procent - in de praktijk 3,75 procent - ook zou leiden tot een crisis, toonde voorzitter T. van der Valk, informeel gesteund door twee andere bestuursle den, zich bereid er nog een kwart procent af te doen. Een bestuurlijke chaos kost de noodlijdende vereniging nog meer geld, is de redenering. Inmiddels is het echter eind mei. En om de huurverhoging per 1 juli door te voeren, moe ten de huurders voor 1 juni een brief in huis hebben. Het be stuur vergadert echter pas na die datum. Ervan uitgaande dat hij het bestuur wel meekrijgt geeft Van der Valk opdracht da~ brief alvast op te stellen. Direc teur Lepelaar gaat er vanuit dat die opdracht betekent dat de brief ook moet worden ver stuurd, omdat anders in lengte van jaren de huurverhoging niet meer op 1 juli kan worden doorgevoerd. Van der Valk zegt achteraf dat als hij zich dat had gerealiseerd hij het bestuur di rect bijeen had geroepen. Bei den schrijven de gang van za ken achteraf toe aan een 'com municatiefout'. Het is de lont in het kruitvat. Penningmeester W. Willart, van meet af aan tegen verdere con cessies, zegt als eerste zijn ver trouwen op in de voorzitter. Als Van der Valk tijdens de be stuursvergadering van 11 juni onaangekondigd vertrekt volgt de explosie. Oude grieven tegen Van der Valk komen ter tafel. Dezelfde avond wordt een mo tie van wantrouwen aangeno men die leidt tot zijn schorsing. In de twee weken daarna mo biliseert de bewonersraad huur ders om Van der Valk te steu nen op de algemene ledenver gadering van 25 juni. Het resul taat is dat die avond de schor sing ongedaan wordt gemaakt. De bestuursleden Dubelaar en Nieuwland-Huisman nemen in de daarop volgende weken ont slag. Penningmeester W. Willart volgt dat voorbeeld op 13 au gustus. Werkzaamheden duren een jaar leiden herman joustra De Wouterenbrug, over de Trekvliet tussen de Rijn en Schiekade en de Jan van Goyen- kade, en de tien meter verder gelegen Tweede Jaagbrug over de sloot bij de Trekvliet krijgen binnenkort een opknapbeurt. Een zeer uitgebreide opknap beurt, want de werkzaamheden zullen ongeveer een jaar in be slag nemen. In eerste instantie worden beide bruggen, die op de ge meentelijke monumentenlijst staan, gedemonteerd. Daarna worden de delen die nog op nieuw gebruikt kunnen worden zorgvuldig gerestaureerd. Het gaat onder meer om stukken natuursteen, onderdelen van karakteristieke leuningen en de len van gietijzeren pijlers. Ver der «vorden de landhoofden van de bruggen van beton gemaakt en gefundeerd op betonpalen. De buitenzijde ervan wordt met natuursteen en metselwerk af gewerkt. Uiteindelijk worden al le gerestaureerde onderdelen van de bruggen weer terugge plaatst. Voor het zover is moet de ge meente eerst nog een paar voorbereidingen treffen. Langs de Trekvliet komen onder ande re bouwketen en loodsen. In zo wel de straat als het water wordt een stalen damwand getrild. Ui teraard hebben de werkzaam heden gevolgen voor het ver keer. De Wouterenburg zal ge heel voor alle verkeer worden afgesloten. Voor fietsers en voetgangers komt er een nood brug tussen de Jan van Goyen- kade en de Rijn en Schiekade. Omleidingsborden worden ge plaatst op de Rijn en Schiekade, de kruising Andries Schotkade- /Schelpenkade en de kruising Witte Singel/Schelpenkade. leiden rudolf kleun Ted van der Valk, omstreden in het bestuur maar geliefd bij de huurders van De Sleutels, is opnieuw voorgedragen om voorzitter te worden van de woningbouwvereniging. Zijn naam staat bovenaan de voor dracht voor een nieuw bestuur die begin september wordt voorgelegd aan de ledenverga dering. Opvallende nieuwkomer op de voordracht van zeven nieu we bestuursleden is de huidige voorzitter van de bewoners raad, Patricia Pardon, die tij dens de crisis in juni de steun van de leden voor Van der Valk wist te mobiliseren. De andere kandidaat-bestuurders zijn M. Visser, H. van 't Ende, J. Stevens, R. Sneep en A. Schoorl. Het blijkt dat terwijl rappor teur J. Pluim van de Nationale Woningraad zijn rapport over de bestuurscrisis opstelde sommige zaken bij de vereni ging toch gewoon zijn doorge gaan. Zo, is de selectiecommis sie van De Sleutels, bestaande uit voorzitter Ted van der Valk, Patricia Pardon en een organi satie-adviseur, in de zomer doorgegaan met het werven van kandidaten voor bestuur en raad van toezicht. Voor de raad van toezicht, die nu slechts ééen lid telt, F. van der Woerd, worden drie kandidaten voorgesteld. Naast Van der Woerd, oud-bestuurs lid J. Frankfort en S. de Bie. Van der Woerd, nu nog het enige lid van de raad van toe zicht, was in juni nog degene die Van der Valk op aanwijzing van het bestuur schorste. Hij bleef toen ternauwernood aan nadat hij het vertrouwen had gevraagd en gekregen van de leden. Van der Woerd vindt het niet erg vreemd om zich opnieuw te kandideren. „Ik heb me een half jaar geleden al opgegeven. Het ligt in het verlengde van 22 jaar goed functioneren." leiden eric de jager De Wouterenbrug, op één van de markantste plekjes van Leiden, wordt opgeknapt. De werkzaamheden aan de brug zullen ongeveer e ren. foto t Kantonrechter moet oordelen over recordovertreding van leerplichtwet Het fast food restaurant van Mc Donald's aan de Leidse Bees tenmarkt organiseert morgen een feestmiddag om het 25-jarig jubileum van de keten in Ne derland te vieren. Als het aan McDonald's Nederland ligt, vin den de festiviteiten ter gelegen heid van het zesde lustrum straks plaats in minstens drie Leidse vestigingen. De afdeling 'Onroerend Goed' van McDonald's Nederland on derzocht de mogelijkheid voor meer restaurants in Leiden en concludeerde dat er nog plaats is voor minstens twee nieuwe eetgelegenheden. Eén daarvan zou een autoloket, een zoge naamde McDrive moeten heb ben. Dat zou de veelbesproken vestiging bij het transferium langs de A44 moeten worden. Daarnaast wil de hamburger keten nog een tweede zaak in het centrum van Leiden ope nen. Wanneer de nieuwe gele neonletters in Leiden oplichten, is nog niet bekend, maar een woordvoerster van het concern meldt dat het bedrijf de uitbrei dingen in de Sleutelstad 'binnen nu en drie jaar' gerealiseerd wil zien. De plannen voor Leiden zijn ingegeven door het streven om het aantal vestigingen in Neder land, nu nog 137 stuks, voor de eeuwwisseling te verdubbelen. De Amerikaanse horeca-onder- neming opende in 1971 haar eerste restaurant in Zaandam. De vestigingen in Leiden en Lei derdorp kwamen pas in 1979 en 1994, maar laten het jubileum niet aan zich voorbijgaan. Tus sen tien en elf uur 's ochtends krijgen klanten een gratis stuk taart bij de koffie. Ook voor de jeugd zijn er activiteiten. leiden wim koevoet Nog drie maanden hebben de ouders van de 15- jarige John uit Leiden gisteren van kantonrechter R. van Leeuwen de tijd gekregen om hun zoon op een school te doen. John staat al sinds oktober 1995 nergens ingeschreven. De Leidse leerplicht ambtenaar H. Vermaas heeft nog geen grotere overtredingen van de leerplichtwet meegemaakt. De ouders zijn zich echter van geen kwaad be wust. Voor John is er in de wijde omgeving niet één geschikte school te vinden, zeggen zij. Vermaas echter verwijt de ouders dat ze 'te toe geeflijk' zijn en dat ze hun jongste kind 'altijd de hand boven het hoofd houden'. Volgens Ver maas, die ook al de Raad voor de Kinderbescher ming heeft ingeschakeld, stimuleren de ouders lohn niet of nauwelijks om zijn best te doen. „Er is gewoon geen school goed genoeg voor hun zoon." Vermaas kwam er rond voor uit dat zij zich geen raad meer weet met de ouders van lohn. „Mijn geduld is op." Maar Johns ouders beten ook fel van zich af tij dens de zitting op het Leidse kantongerecht. Ze hadden een raadsman bij zich maar die hoefde niets te zeggen. Dat deden ze zelf wel. Dat zij hun zoon niet aan de leerplicht laten voldoen, is en blijft de schuld van 'de scholen'. „Die hebben hem nooit geholpen." John heeft al op de lagere school een enorme achterstand opgelopen. Hij is drie keer van lagere school veranderd. Toch ging hij alsmaar over, vertelde zijn vader. De leerproblemen van de jon gen zijn daardoor laat aan het licht gekomen. De jongen heeft verder vier keer vormen van voort gezet onderwijs uitgeprobeerd maar hij lijkt ner gens op zijn plaats. Zijn intelligentie is 'gemiddeld', zeggen de ou ders. Dat is veel te hoog voor bijvoorbeeld een so ciale werkplaats. „Daar kan hij niet eens met an deren over zijn grote hobby, computers, praten", probeerde zijn moeder de kantonrechter aan haar zijde te krijgen. Zijn vader: „Voor de ene school is-ie te goed, voor de andere is zijn niveau weer te laag." Ook in het speciaal onderwijs is John niet op zijn plaats, zeggen zijn ouders. De combinatie van speciaal onderwijs met privébe- geleiding is op een fiasco uitgelopen. „Hij heeft zes weken gehuild", aldus zijn moeder. De enige school waar John en zijn ouders ver trouwen in hadden, een school voor beroepson derwijs in Boskoop, bleek op het allerlaatste mo ment toch niet haalbaar. Johns moeder vertelde dat de school de plek die haar zoon zou zijn toe gezegd toch aan anderen heeft gegeven. „En nu is die school vol." Volgens Vermaas is dit echter een verdraaid verhaal. „Er was niet alleen geen plaats meer, John was daar ook niet plaatsbaar vanwege zijn lage niveau." Momenteel is John enkele dagen per week op een vormingscentrum. Volgens zijn ouders gaat het daar goed met hem, maar de leerplichtamb tenaar meende te weten 'dat het daar wederom fout dreigt te gaan'. Ze weigerde te zeggen waar ze deze informatie vandaan heeft. Ook probeert Johns vader hem allerlei leerstof bij te brengen. Daarmee voldoen de ouders echter in de verste verte niet aan de leerplicht. „Maar we staan machteloos. Ik heb zo veel gebeld en gepraat maar er is voor onze jongen niet een school waar hij vijf dagen per week terecht kan." De officier van justitie hield de ouders voor dat zij hen 'gewoon een geldboete' zou kunnen op leggen. „Maar daar heeft John ook niets aan." Net als de kantonrechter vond zij het beter om de ouders nog enig respijt te geven. „Als u zich dan nog niet aan de wet houdt, krijgt u gewoon een duw", aldus de kantonrechter. Tegen de vader: „Vooral u moet wat constructiever zijn, ook al komt er straks een school uit de bus roller^ die u niet ziet zitten. Ik begrijp uit de stukken dat u de kwaaie pier bent." De vader: „Betekent dit nu dat hij naar die school met mongolen moet?" Kantonrechter Van Leeuwen bleef rustig. „Ik maak niet uit welke school het wordt, ik maak uit of u zich aan de leerplicht houdt." leiden maarten keulemans Het pand op de hoek van de Musschenbroekstraat en de Hansenstraat - waar destijds de coffeeshop Sky zat - is op nieuw gekraakt. Het pand werd in maart door de ge meente dichtgetimmerd en onbewoonbaar gemaakt. Maar de krakers vinden dat geen al te groot probleem. „We heb ben ervaring met opknappen." Het dichttimmeren van het pand zorgde destijds voor op schudding. Volgens de ge meente stond de voormalige coffeeshop leeg en was het bouwvallige pand een gevaar voor de omgeving. Maar de drie krakers die er woonden bleken met vakantie te zijn. GroenLinks-raadslid Mieke Hogervorst sprak van 'huisvre debreuk' en de boze krakers bezetten enkele uren lang het kantoor van de verantwoorde lijke ambtenaar in het Stads- bouwhuis. De gemeente ken de het gedupeerde drietal een ander pand toe aan de Mid delstegracht. Voor de krakers die nu in het pand zitten, heeft de actie dan ook een symbolische waarde. „Maar we hebben het ook gekraakt omdat het moei lijk is om kraakbare panden te vinden", zegt een woordvoer ster van de krakers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 11