Geen boterham met pindakaas meer voor hond Tinka Protest tegen ontslagen bij Raad van Kerken Amerika Leiden Regio Kerk Samenleving Internationaal congres over Europese identiteit Extraatje thuiszorg moet acute knelpunten oplossen Theoloog Max Thurian overleden Amnesty bezorgd over gezondheid bisschop DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 972 10 Veel huisdieren lijden aan 'klinische zwaarlijvigheid' Is het lichaam van uw huisdier een tempel van gezondheid of moet u toegeven dat uw trouwe viervoeter een overtuigd snoeper is? Volgens dierenvoedingsorganisatie Hill's Pet Nutrition, actiefin Nederland en Groot- Brittannië, lijdt één op de vier honden en één op de tien katten in Nederland aan 'klinische zwaarlijvigheid', oftewel is te dik. Hill's Pet Nutrition heeft in samenwerking met dierenartspraktijken een afslankwedstrijd voor huisdieren georganiseerd. De wedstrijd is bedoeld om meer honden en katten hun ideale gewicht te laten bereiken. De Alphense Yvonne van Vliet doet met haar hond Tinka mee. En met succes, zegt Van Vliet. ROBBERT MINKHORST De bruine labrador-retriever Tinka is een overtuigd snoeper, maar dat valt ook de baas, Yvonne van Vliet uit Alphen aan den Rijn, te verwijten. Het balletje gehakt dat na het avondeten overbleef, een plakje kaas, een stukje worst, het verdween graag in de bek van Tinka.Als ik opstond om naar de koelkast te lopen, kwam ze al achter me aan." Van Vliet kocht de nu bijna drie jaar oude Tinka bij een fokster als puppy. Tinka groei de gescheiden van haar zusjes op, maar in de vakanties mocht de hond bij de fokster logeren. .Als ik dat verschil met die zusjes dan zag, dacht ik. oh jee, nu moet ik oppas sen." Maar een lieve hond verwen je graag, dus het toestoppen van lekkernijen, boven op de eigenlijke dierenvoeding, bleef door gaan. Op een gegeven moment begon ook het huis te 'stinken' naar Tinka.Waarschijnlijk omdat ze te dik was", vermoedt Van Vliet. De flesjes Ambi-Pur die ze in huis plaatste, moesten de geur tegen gaan. Erger vond ze de lichamelijke hinder die Tinka ondervond van haar zwaarlijvigheid. Een veel voorkomende klacht, aldus dieren artsen en Hill's Pet Nutrition. Gezette huis dieren worden eerder blootgesteld aan ge zondheidsproblemen, zoals artritis (ge wrichtsklachten. en dan met name in de heupen), hartziekten en ademhalingsstoor nissen. Een dier kan zelfs korter leven om dat het te dik is. Labrador-retrievers en golden retrievers voeren de ranglijst aan van rassen die ge voelig zijn voor zwaarlijvigheid. Bovendien zijn retrievers gevoelig voor heupdysplasie (hd), een ziekte die de heupen ernstig kan aantasten en in de ergste gevallen euthana sie tot gevolg heeft. Daarom heb ik ook gezegd: nu moet er iets gebeuren", aldus Van Vliet. Haar hond woog inmiddels 37 kilo. Eerst probeerde ze op eigen houtje een dieet. Ze zette Tinka al leen nog maar sperziebonen voor. „Dat di eet is bekend onder dierenliefhebbers. Sperziebonen vullen wel. maar dikker wor den dieren er niet van. Maar bij Tinka zette het dieet geen zoden aan de dijk." Met dat probleem stapte ze naar haar die renarts. Die raadde Van Vliet vervolgens het dieetprogramma van Hill's aan. Een pretti ge bijkomstigheid is dat er aan het dieet programma een wedstrijd is verbonden en dat de winnaar een reis wint. Die vlieger gaat overigens niet op voor Tinka en Van Vliet. De labrador is een 'modelhond'. De speciale voeding wordt gratis verstrekt en daarom mag Van Vliet niet meedingen naar de hoofdprijs. Tinka's streefgewicht werd bepaald op 30 kilo. De hond moest dus 7 kilo afvallen. Eind mei begon het dieetprogramma. Van Vliet: „Een dikke mop was ze toen. Er zat geen puf meer in." De Alphense wil dat Tinka uiteindelijk zelfs uitkomt op 29 kilo. Als ze dan weer overgaat op haar oude voedsel, komt ze waarschijnlijk weer wat aan. Zo kan ik dat opvangen." Van Vliet begon eerst het speciale dieren- voedsel door het oude van Tinka te men gen. Normaal moet het dier in vijf dagen al leen nog maar dieetvoedsel eten, maar Van Vliet hield een langere 'gewenperiode' aan. „Tinka is daar heel gevoelig voor. Als ik haar iets anders voorzet, is ze meteen van slag." Maar na twee weken at Tinka alleen nog maar het voorgeschreven voedsel. Totdat Van Vliet merkte dat ze vaak nog honger had. Nu mengt ze dagelijks ook wat sperzie bonen door Tinka's prakje en is het euvel verholpen. Inmiddels lijnt de labrador ruim twee maanden en ze gaat er zienderogen op vooruit, zegt Van Vliet. „Het gaat perfect. Ze is nu een stuk levendiger. Het beest lag al tijd maar te liggen. Als ik vroeger een bal gooide, ging ze die wel een keer halen, maar nu blijft ze dat doen." Ook uiterlijk is Tinka er beter aan toe. De kop is een stuk magerder en de heuplijn valt weer te ontdekken. Tot nu toe is de la brador zo'n vijf kilo afgevallen. Het gaat zelfs voorspoediger dan verwacht, want Tinka's gewichtscurve zit onder degene die is uitgestippeld. Van Vliet denkt ook niet dat het dieet ge vaar oplevert voor Tinka. „Ze is nog steeds vrolijk. Zodra ik ook maar half merk dat er iets is, zit ik bij de dierenarts." Moeite hadden hond en baas wel met het naleven van het dieet. „Ze was zo gek op een boterham met pindakaas. Of op dat plakje worst. Maar dat mag nu niet meer. Dat moet ik mezelf voortdurend blijven Tinka's streefgewicht werd bepaald op 30 kilo. De hond moest dus 7 kilo afvallen. foto henk bouwman zeggen." Ook het pepermuntje, dat Tinka trouw na het uitlaten kreeg, is van het me nu geschrapt. Al kan dat niet zoveel kwaad. „Maar van één ga je naar twee en dan krijgt ze ook weer een stukje kaas. Dan ga ik zo weer de fout in. Echt gezondigd heeft Van Vliet nog niet. Wel kocht ze een keer op de markt een ge rookt kalfsbeen. Dat kon wel, dacht ze, om dat gerookt vlees nauwelijks calorieën be vat. „Maar wel veel zout. Omdat dat veel vocht vasthield, viel ze ineens nauwelijks meer af." Alleen het zacht gekookt eitje, iedere zon dagmorgen, wil Van Vliet haar hond voor geen goud onthouden. „Dat kan ik niet la ten. Ik vind het te hard om haar dat te ont zeggen. Dat vindt ze zo vreselijk lekker!" DEN HAAG «JAN KUYS HAAGS REDACTEUR De stichting Maatschap pelijke Dienstverlening Duin- en Bollenstreek en de stichting Thuiszorg Groot Rijnland komen in aanmerking voor extra geld van het rijk voor het oplossen van zogeheten acute knelpunten. In to taal is landelijk gezien 30 miljoen gulden beschik baar voor 86 instellingen. Tijdens een vergadering met de Tweede Kamer in juni van dit jaar hebben minister Borst en staats secretaris Terpstra (VWS) toegezegd met extra geld over de brug te zullen ko men. Onduidelijk was nog, welke instellingen het geld zouden krijgen. In elk geval moest sprake zijn van benoembare acu te knelpunten. Voorts mag het extra geld geen beloning zijn voor slecht management. Drieënveertig instellin gen, die begin dit jaar on verwacht minder geld kregen, worden voor 1996 met 18,8 miljoen gulden gecompenseerd. Negen dertig instellingen voor gezinsverzorging, die in 1997 meer geld zouden krijgen, ontvangen in sep tember al extra geld. Voor de laatste vier maanden van dit jaar is samen 7,4 miljoen beschikbaar. Ten slotte is 3,8 miljoen vrijge maakt voor negentien kruiswerkinstellingen die in een gebied werken waar de verpleeghuisca paciteit minstens 15 pro cent onder de norm ligt. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheids zorg (COTG) zal de nieu we budgetten van alle af zonderlijke instellingen per 1 september vaststel len. REDACTIE DICK VAN DER PLAS, 071 -5356481 DE SPITS Het werk van oude en nieuwe bouwmeesters gezien door de lens van fotograaf Loek Zuyderduin. Van daag in De Spits: de hervormde Adventskerk aan de lulianastraat in Alphen aan den Rijn. De ondernemingsraad van de Amerikaanse Raad van Kerken (NCC) heeft scherpe kritiek geuit op de ontslagen bij de oecumenische organisatie. Om tot een jaarlijkse bezuiniging van een half miljoen dollar (ongeveer 850.000 gulden) te komen, is de Raad bezig het aantal stafleden van 15 naar 10 en het aantal administratieve werknemers van 24 naar 16 terug te brengen. Een deel van het werk, zoals de postkamer, wordt voortaan uitbe steed. Bij de raad zijn 32 kerkgenootschappen aangeslo ten met in totaal 49 miljoen leden. NEW YORK ENI De OR erkent de noodzaak van bezuinigingen, maar volgens voorzitter Jane Lowicki is er sprake van intimidatie en niet van overleg. „Het besluit is ons door de strot geduwd." Zij wees erop dat de ontslagen mede werkers op de dag waarop hun het ontslag werd aangezegd, hun spulletjes moesten pakken. Het bewakingspersoneel van het gebouw waarin de NCC is gevestigd, kreeg opdracht hun de toegang te weigeren. „Zij hadden niet eens tijd om van hun collega's afscheid te ne men. Dat is niet alleen onchris telijk, dit gebeurt zelfs niet in het bedrijfsleven. Volgens Clifford Drove, de boekhouder van de NCC, zou den de tegenvoorstellen van de OR te weinig bezuinigingen hebben opgeleverd. In dat geval had er nog dieper in de pro gramma's moeten worden ge sneden. Dat de ontslagenen niet bij. Hij was lange tijd lid van de commissie voor geloof en kerkorde van de Wereldraad van Kerken. GENEVE KATHPRESS De Zwitserse theoloog Max Thurian is op 74-jarige leeftijd in zijn geboortestad Genève overleden. Thurian behoorde tot de zeven protestanten die in 1942 onder leiding van Roger Schütz de oecumenische broe dergemeenschap Taizé in Frankrijk oprichtten. De pro testant Thurian, die in 1987 overging naar de Rooms-Katho- lieke Kerk. gold als de theolo gisch deskundige van Taizé. Met frère Roger woonde Thu rian als waarnemer het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) Thurian had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de zogenaamde Lima-litur gie, een oecumenische liturgie gebaseerd op de vergaande overeenstemming die de kerken van de Wereldraad in 1982 rond doop, eucharistie en ambt had den bereikt. Hij hield zijn beke ring en zijn priesterwijding in Napels een jaar lang geheim om het aanzien van Taizé geen schade te berokkenen. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft gisteren haar bezorgdheid ge uit over de gezondheidstoe stand van de Chinese bisschop Zeng Jingmu. De 75-jarige rooms-katholieke bisschop van Jiangxi zit een gevangenis straf van drie jaar uit wegens ongeoorloofde religieuze acti viteiten. Volgens Amnesty is het on duidelijk of de zieke Zeng on der medische behandeling staat. Aan het begin van zijn gevangenschap, vorig jaar no vember, leed de bisschop aan een zware longontsteking. Zeng is aangesloten bij de Va- ticaangetrouwe, niet door de Chinese overheid erkende Rooms-Katholieke Kerk. De officiële Chinese Katho lieke Kerk mag geen contacten met Rome onderhouden. UTRECHT ANP De vraag naar de Europese identiteit in het derde millennium staat deze week in Utrecht centraal op een groot internatio naal congres dat als thema heeft Herinne ring. geschiedenis en kritiek. Ongeveer 2000 wetenschappers uit 71 landen houden een voordracht in een van de 175 werkgroepen. Het congres is georganiseerd door de Uni versiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en de Internationale vereniging voor de be studering van Europese ideeën (ISSEI). De Europese cultuur is eigenlijk een para dox. zei de Hongaarse filosofe Agnes Heller maandagavond tijdens de opening. Zij is voortgekomen uit de Verlichting maar ook uit het nihilisme. In Europa ontstonden zo wel het bolsjewisme als het nazisme, aldus Heller, die de Holocaust overleefde om ver volgens door de communisten uit haar ge boorteland te worden verbannen. Uit de reeds ingeleverde voordrachten van de deelnemers blijkt een 'zwarte dia gnose' over de toekomst van de Europese identiteit, zei prof. dr. H. Kunneman, een van de presidenten van het congres. Velen geloven in de 'onontkoombare conclusie' dat de vooruitgang is verworden tot alleen maar meer en meer en nog eens meer. „De LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) KANTOOR meer het gebouw in mochten, berustte volgens hem op een misverstand. Zij krijgen zes we ken doorbetaald en vervolgens, afhankelijk van het aantal dienstjaren, nog een ontslag premie. Niet alleen de Amerikaanse Raad van Kerken, maar ook de Wereldraad van Kerken kent grote financiële problemen. De ze zomer maakte de Wereldraad bekend 44 van de 276 arbeids plaatsen te zuilen schrappen. Door dalende bijdragen van de lidkerken en dubieuze investe ringen zijn de afgelopen jaren de inkomsten fors gedaald. Rooseveltstraat82 071-5356356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t'm/ vr.18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-12.00 uur 071-5128030 DIRECTIE B. M. Essenberg, G. P. Arnold (adjunct), J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, F. Nypels, H. G. van der Post (adjunct) PUBUC RELATIONS W. H. C M. Steverink 071-5356356 OMBUDSMAN R.D.Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 - 11.30 uur of per post. REDACTIE G.J. Visser, chefredactie nieuwsdienst/kunst J.M. Jacobs, chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin- en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie J. Preenen, chef binnen-, buitenland, eco vooruitgang heeft de liefde weggeblazen", zei de directeur van het onderzoeksinstituut van de UvH in een verwijzing naar een ver haal van Walter Benjamin. Zelf schetste hij een mensbeeld waarin wel plaats is voor hoop en beloftes. Die mens neemt het op voor de slachtoffers, al dus Kunneman, die daarbij onbedoeld dicht bij de barmhartige Samaritaan uit kwam. Het eerste ISSEI-congres werd in 1984 in Italië gehouden. Sinds 1988 (Amsterdam) wordt het elke twee jaar georganiseerd. In tussen is het aantal deelnemers verviervou digd. TELEFAX Advertenties: 071-5323 51 Familieberichten: 023-53173: 023- 53202! Redactie: 071-5321 9i Hoofdredactie: 071-531591 ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 uur 071-53562: RUBRIEKSADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 uur 071-514351 ABONNEMENTEN bij vooruitbetaling: per maand (acceptgiro) 32j per kwartaal (acceptgiro) 91,1 per jaar (acceptgiro) 351,1 Abonnees die ons een machtiging verstre ken tot het automatisch afschrijven van h abonnementsgeld, ontvangen ƒ1,- kort» per betaling. VERZENDING PER POST per kwartaal (NL) ƒ141,1 LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTEBAND Voor mensen die moeilijk lezen, slechte og< hebben of blind zijn (of een andere leesha dicap hebben), is een samenvatting van h regionale nieuws uit het Leidsch Dagblad i geluidscassette beschikbaar. Voor informal 0486-486486 (Centrum voor Gesproken Lf tuur, Grave). Auteursrechten voorbehouden© Dagbladuitgeverij Damiate INTERNET: http://www tref nl/9010/html/thuis.htm E-MAIL: Leidschd®tref J ZIEKENHUI ZEI ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis: vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 en van woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 8.1 tot 17.00; St. Elisabeth Ziekenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, voor partne bovendien van 10.30- 11.15uuren van 19.45 - 21.00 uur Special Care Unit: 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00-19.30 uur en r overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegku dige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, klasse I en daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur (voor vaders tot 21.00 uur! Kinderafdeling: 14.30-19 00 uur (voor ouders de gehele dag). Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14.30 uur i 18.30-19.OOuur. Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, klasse I en daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-5269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur i 18.30-19.30uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur(Allei Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend vo partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime b zoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelku de en neurologie: 14.15—15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en he kunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 ui babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 10