10 16 'Bestuur Sleutels kan beter weg' Het extraatje van All. Concentratiekamp met kinderen in Sudanese woestijn Koot en Bie bij hoogste punt museum Leiden Hamburger fataal voor vegetariër Wuivende dameshanden Ml I Relschoppers uit Enschede gaan de cel in Geen pardon meer voor Duitse foutparkeerder Motorrijder uit Hillegom verongelukt 'Loodgieters' aangehouden Nederlander verhoord in Belgische zedenzaak 14.99 GOED NIEUWS DINDSDAG 20 AUGUSTUS 1996 OPGERICHT 1 MAART 1860 Binnenland Leidsch Buitenland Leiden Nederlandse schoorsteen lijkt vogelvrij Nederlandse veevervoerders in opspraak Veel huisdieren lijden aan 'klinische zwaarlijvigheid' Dagblad NR. 41163 LOSSE NUMMERS 1,75 ZATERDAG f 1,95 iSport 'Eerste supportersmoord is allang gepleegd' LEIDEN «JAN RUSDAM 'Wat wilde ik ook alweer zeg gen? Help me eens even Hek king, want jij bent uiteindelijk mijn rechterhand'. Burgemees ter Van der Vaart van de buur gemeente Juinen mag zo nu en dan de draad van zijn verhaal kwijt zijn, desalniettemin houdt hij op 5 september, geassisteerd door zijn rechterhand wethou der TjoUc Hekking, een feestrede in Leiden. Deze wordt gehou den ter gelegenheid van het hoogste punt van de nieuw bouw voor het Nationaal Na tuurhistorisch Museum (NNM). Burgemeester Van der Vaart en wethouder Hekking zijn twee typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie. Het is niet gebruikelijk dat het tweetal zich in het schnabbelcircuit (openingetje hier, jurylid daar) begeeft. In het geval van het NNM gaat het dan ook om een vriendendienst. Frits de Leeuw, hoofd van de afdeling marke ting, pr sponsoring van het museum vertelt: „Wim de Bie is een vriend van mij. Hij kent ook de directeur van het museum goed en vindt het leuk om dit voor ons te doen." Het Nationaal Natuurhisto risch Museum aan de Darwin- weg heeft intussen de eerste grote sponsor binnengehaald. Het VSB Fonds Den Haag en Omstreken heeft besloten het museum met een bedrag van een miljoen gulden te onder steunen. Bovendien zal het fonds met maximaal een half miljoen gulden het ontwikkelen van wisseltentoonstellingen sti muleren. Pagina 15: VSB: anderhalf mil joen voor Leids museum LONDEN AP In Groot-Brittannië is gisteren nog een geval bekend geworden van iemand die aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is overle den. een fatale hersenziekte die verband zou houden met de gekke-koeienziekte. Dat heeft de patholoog-anatoom Geoffrey Burt bekendgemaakt. De 20-jarige man stierf in fe bruari aan een nieuwe vorm van de ziekte. Hij is op zijn zes tiende vegetariër geworden en heeft de ziekte vermoedelijk daarvoor al opgelopen toen hij nog rundvlees at. De vader van het slachtoffer heeft eerder al verklaard dat zijn zoon als kind vaak een hambur ger nam als hij van school naar huis liep en dat de familie 's zondags vaak rundvlees at. De Britse rundvleesindustrie kwam in maart in een diepe cri sis terecht na de melding van de regering dat ten minste tien ge vallen van de ziekte van Creutz feldt-Jakob mogelijk te maken hadden met de gekke-koeien ziekte. Het is echter nog nooit onomstotelijk bewezen dat er een verband bestaat tussen de ziekte bij de koe en de ziekte bij de mens. Nationale Woningraad in vertrouwelijk rapport: LEIDEN RUDOLF KLEUN Het voltallige bestuur van woningbouwvereniging De Sleutels, inclusief voorzitter T. van der Valk, kan maar be ter opstappen. Door met een schone lei te beginnen, kan de vereniging het snelst uit de huidige bestuurscrisis ko men. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Natio nale Woningraad (NWR). eind mei naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging uitge broken crisis. Een hoofdschuldi ge is er niet en niemand is di rect aansprakelijk. Dat de ver houdingen ziek zijn is wel dui delijk. „Er zijn zulke harde uit spraken over en weer geweest dat 'normaal' functioneren een onmogelijkheid lijkt." Het zit tende bestuur kan tot septem ber, als de ledenvergadering een nieuw bestuur moet aanwijzen. Het zou zelfs het beste zijn voordat een nieuw bestuur aan treedt een afkoelingsperiode van een half jaar in acht te ne men waarin een interim-be stuur van wijze mannen en vrouwen orde op zaken stelt. Rapporteur j. Pluim van de NWR houdt alle betrokkenen binnen het bestuur direct of in direct verantwoordelijk voor de NOORDWUK/KATWUKOp de vuurtoren in Noordwijk zijn momenteel talloze wuivende dameshandjes te zien. Het gaat om een kunstwerk gemaakt door het kunstenaarscollectief Patchwork uit Amsterdam. Patchwork kreeg eerder bekendheid door de twintig paraffine baljurken die in de Hofvijver in Den Haag te zien waren. De handjes op de Noordwijkse vuurtoren symboliseren de vele tranen die over de wangen van schippersvrouwen hebben gevloeid. Noordwijk, nu een moderne badplaats, was in vroeger eeuwen een vissersdorp. De zee geeft en de zee neemt, zo luidt de uitdrukking. Er hebben dan ook vele tranen gevloeid bij het afscheid nemen door de vissersvrouwen, die in.een groot aantal gevallen hun mannen nooit meer terugzagen. De herinnering aan de vele rouwende en huilende vrouwen wordt de komende tijd levend gehouden door een enorme zakdoek van tien bij tien meter, die de toren als het ware omhult. Paraffine dameshanden houden deze zakdoek vast en wuiven naar hun geliefde op zee. Het eigenaardige van het kunstwerk is dat de handen op de vuurtoren geschilderd zijn aan de landzijde en niet aan de zee zijde van het bouwsel. Het kunstenaarscollectief Patchwork werkt de komende dagen aan een kunstwerk op de Katwijkse vuurtoren. Dat zal vanaf 30 augustus te zien zijn. foto dickhogewoning ALMELO/ENSCHEDE ANP-GPD Een aantal relschoppers van het 'crossersoproer' in de Ensche- dese wijk Vele-lindenhof is van morgen in een snelrechtproce dure voor de Almelose politie rechter veroordeeld. Een 37-jarige man kreeg twee maanden cel omdat hij een po litieman had bedreigd met de mededeling dat hij diens pistool zou afpakken en dat tegen zijn hoofd zou zetten. Een 25-jarige vrouw is veroordeeld tot zes we ken gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, wegens het gooien van stenen naar de poli tie. Twee andere relschoppers werden veroordeeld tot zes we ken cel, waarvan drie weken voorwaardelijk. Ook kreeg een relschopper wegens overtreding van het samenscholingsverbod een boete van driehonderd gul den opgelegd. De eerste groep van dertien relschoppers (van 18 tot 37 jaar) stond vanmorgen voor de Al melose politierechter. Hen was openlijke geweldpleging ten las te gelegd, evenals vernielingen en het negeren van de zaterdag uitgevaardigde noodverorde ning. NOORDWUK/KATWUK WENHUUSE Duitse foutparkeerders in Noordwijk en Katwijk kunnen er in de toekomst op rekenen dat zij hun boetes ook daadwer kelijk moeten betalen. Dit is een gevolg van een aantal succes volle proefprocessen in Duits land. Het afgelopen jaar kon de po litie de bonnen zelfs niet verstu ren, omdat de Duitse Rijks dienst voor het Wegverkeer de naam- en adresgegevens niet meer doorgaf. Tot 1995 werd slechts tachtig procent van de bonnen betaald. Ook nadat een dwangbevel via de Duitse am bassade de slordig parkerende automobilisten waren gesom meerd. Zelfs het werken met incasso bureaus leverde weinig op, merkte Noordwijk. „Die hadden er weinig zin in, merkten ook dat het moeilijk was om geld te halen", meldt een woordvoer der van de gemeente. Maar na een aantal proefpro cessen in Duitsland is dat ver anderd. De Duitse advocaat F. Heinzel uit Kleef kreeg twee jaar geleden van de Nederland se stichting Kadastrale en Fi nanciële Administratie (Kafi) opdracht uit te zoeken hoe Ne derlandse parkeerboetes in HET WOORD IS AAN La Bruyère Vrouwen zijn uitersten: zij zijn óf beter óf slechter dan de mannen. hooguit de lopende zaken af handelen. Het rapport is in slechts elf exemplaren onder de direct be trokken bestuursleden ver spreid. De leden van de vereni ging, die vierduizend huurders telt, hebben er nog geen kennis van mogen nemen. Het rapport is op zichzelf al omstreden. Di rect betrokkenen omschrijven het als een 'concept' dat zelfs al eens op aanwijzing van de be stuurders is herschreven. Dit omdat de weergave van de be stuurscrisis 'al te gortig en een zijdig' zou zijn geweest. Pagina Leiden: Veel oud zeer bij crisis De Sleutels vooruitblik DON vwi zat JïïffiSK 14"/24° 14723* 1«723* !SS$ 30% 50% 40% ÏSSSJR# 40% 40% 30% Uitgebreid weeroverzlcht op pagina 6 VANDAAG 18 PAGINA'S Binnenland Buitenland Economie Duitsland kunnen worden ge- ind. Er was namelijk een pro bleem ontstaan, nadat parkeer boetes aan de Nederlandse zij de van de grens gefiscaliseerd werden. Een parkeerboete kan daardoor niet meer via het Ne derlandse strafrecht worden ge- ind, als een overtreder weigert te betalen. Heinzel koos voor vijftien ge vallen verspreid over heel Duitsland. Dertien civiele rech ters achtten zich bevoegd de boete dwingend op te leggen. Alleen in Münster en in Aken volgden de rechters een andere redenering, waardoor de Neder landse gemeenten de boetes in die kantons vooralsnog niet kunnen innen. Volgens de ad vocaat blijft dat voorlopig ook zo, aangezien er in Duitsland geen beroepsmogelijkheid is voor dergelijke zeer kleine zaak jes. „Door deze nieuwe situatie zullen we alle nog openstaande bekeuringen met terugwerken de kracht alsnog versturen", waarschuwt P. Kunn, het hoofd van de afdeling financieel be heer van de gemeente Katwijk. Kuhn denkt dat dit per jaar zo rond de 10.000 gulden aan in komsten zal schelen: „Tot nu toe hadden we geen been om op te staan." 3 5 8 Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving10 Randstad12 Regio9,10,1113 RTV/programma's7 16 16,17 6 Schrijvende lezers Sport Strips Uitgaan Vandaag een kortingsbon voor de ruimtevaarttentoon stelling en voorstellingen van Space Expo in Noordwijk. HAARLEMMERMEER KEES VAN DER UNDEN Een 31-jarige motorrijder uit Hillegom is gisteravond overle den als gevolg van een aanrij ding op het bedrijventerrein Schipholrijk in Haarlemmer meer. Bij het passeren van een krui sing kreeg hij geen voorrang van een 76-jarige automobilist uit Hoofddorp. Het slachtoffer werd met ern stig letsel overgebracht naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam, waar hij twee uur later aan zijn verwondingen bezweek. Mensenrechtengroepen eisen vrijlating en medische verzorging LEIDEN/VOORSCHOTEN GENEVE AFP-DPA-AP Ruim achthonderd kinderen van zeven tot zeventien jaar worden in de woestijn van Sudan onder primitieve omstandig heden gevangen gehouden. Het betreft onder meer opgepakte zwerfkinderen. De Internationale Organisatie tegen Marteling in Genève noemt de situatie alarmerend. De organisatie, waarbij tweehonderd onafhankelijke mensenrechtengroepen zijn aangesloten, meldt dat in het kamp geen drinkwater en elektriciteit is. Ook krijgen de kinderen nauwelijks te eten. Ze lijden aan ziektes en ondervoeding en een aantal is overleden aan schorpioen beten. Contact met familie mogen de jonge gevangenen niet hebben. De Ge- neefse organisatie eist dat de kinderen worden vrijgelaten en eten en medische verzorging krijgen. Van de 840 gedetineerden zijn er naar schatting 450 vorig jaar september naar het kamp gebracht na betogingen in de Sudanese hoofdstad Khartum. De overi gen zitten er sinds de autoriteiten twee jaar geleden in actie kwamen tegen zwerfkinderen in de stad Omdurman, ten noordoosten van Khartum. Daarbij werden straatverkopertjes en dakloze kinderen meegenomen. Hun familiele den hebben kennelijk geen idee waar de kinderen zijn gebleven. De organisatie in Genève baseert zich op een betrouwbare getuige. Ze eist dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de omstandigheden in het kamp. De Sudanese televisie toonde recentelijk beelden van het kamp. dat als opvoe dingscentrum voor straatkinderen werd aangeduid. DORITH LIGTVOET De politie heeft twee Leidenaars (25 en 32 jaar oud) en een 20- jarige Hagenaar aangehouden. Het trio heeft de afgelopen maanden via babbeltrucs meer dan 150 oudere mensen in Am sterdam. Den Haag en de Leid- se regio bestolen. De mannen belden bij hun bejaarde slachtoffers aan en de den zich voor als loodgieters. Als de bewoners de mannen hadden binnengelaten, kregen de slachtoffers de opdracht om hun keukenkastje leeg te halen en de kraan aan te zetten. Ter wijl ze zo werden beziggehou den. werd hun huis leeggeroofd. De 'loodgieters' hadden het vooral voorzien op contant geld. In Voorschoten werd in één ge val 13.000 gulden buitgemaakt. In Den Haag bedroeg de buit zelfs een keer 64.000 gulden. De politie verwacht binnenkort nog meer aanhoudingen. BRUSSEL PAUL KOOPMAN Het extraatje van All is... Robijn. Want als u nu een navulzak All koopt krijgt u een navulpak Robijn wasverzorger van 500 ml gratis. Doe zelf een zak All en uw gratis pakje Robijn in de speciaal daarvoor bestemde plas tic actietas en de caissière zorgt dat u profiteert! All Double Action of - Color, navulzak 1.7 kilo Nu met Gratis Robijn Wasverzorger. (Navulpak 500 ml. Morgenfris. Lavendel. Veldboeket of Puur Zachtl. Deze week alleen bij Albert Heijn. cn zaterdag 31 augustus as. Bei »c CORRESPONDENT In de geruchtmakende Belgische pedofilie zaak. waarbij twee meisjes zijn vermoord, is ook een Nederlander (of een Belg van Ne derlandse afkomst) voor verhoor aangehou den. De man woont in Schaarbeek en is de partner van de ex-vrouw van de Brusselse zakenman Jean Marie Nihoul. In zijn cara van nabij Dinant is volgens justitie bezwa rend materiaal gevonden. Of de aanhouding van de Nederlander, van wie de identiteit niet is vrijgegeven, een verband legt met een internationaal net werk voor kinderporno kon de Belgische onderzoeksrechter vanochtend niet bevesti gen. Het onderzoek naar de misdaden van hoofdverdachte Mare Dutroux breidt zich intussen als een olievlek uit. Volgens poli tiebronnen zijn er 'ernstige aanwijzingen' dat de nog steeds spoorloze meisjes An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19) zich in Tsjechië bevinden. De Brusselse make laar Nihoul (54) zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 'doorlevering' van An en Eefje aan het Tsjechische criminele milieu. Bij een huiszoeking bij Nihoul werden een drukpers voor waardepapieren, lege vi deodozen en uitnodigingen voor seksorgie- en aangetroffen. De zaak heeft België niet onberoerd gela ten. „Dit land is in een shock", zei gisteren de Belgische minister van justitie Stefaan de Clerck. In verscheidene steden dromden gisteren mensen samen, in een mengeling van verdriet en woede, schaamte en verbit tering. In diverse gemeentehuizen zijn con doleanceregisters geopend. De stichting Mare en Corinne, de Waalse organisatie voor het opsporen van verdwe nen kinderen, heeft zich tot doel gesteld vijf miljoen handtekeningen te verzamelen voor een petitie die strengere straffen we gens zedenmisdrijven tegen kinderen eist. Met name het feit dat de hoofdverdachte Mare Dutroux in 1989 werd vrijgelaten na slechts de helft van zijn straf te hebben uit gezeten, heeft veel kritiek opgeroepen. Minister Stefaan de Clerck erkende giste ren dat in de zaak 'forse fouten' zijn ge maakt. De psychiatrische begeleiding van Dutroux na zijn vrijlating was een wassen neus, constateerde hij. Bij het onderzoek zijn vier mensen opge sloten: Dutroux zelf, zijn medeverdachte Michel Lelièvre, zijn vriendin Michèle Mar tin en de Brusselse zakenman Jean-Michel Nihoul. Of ook de Nederlander nog wordt vastgehouden was vanmorgen niet duide lijk. De onderzoeksrechter Bourlet kondigde gisteren 24 uur radiostilte af. Pagina 2: België tussen hoop en vrees Postcode. - Tel: NIEUWE ABONNEES ONTV ANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Naam* - I«, dat ia goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: - tl.v.m. controle bezorginRi J Per maand automatisch (f. 31,30) Per kwartaal O acceptgiro (f 91,20) O automatisch (f. 90.20) - Handtekening: N.B. Deze aanbieding geldt alleen als u in de afgelopen 3 maanden geen (proef (abonnement heeft gehad Deze bon in een envelop, zonder postzegel, sturen naar: Leidsch Dagblad. Abonnee service. Antwoordnummer 10050,2300 VB Leiden OF BEL 071-5128030 8 712141"400114" maandag t/m vrt)dag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1