'Britten moeten meer runderen slachten' 'ANC wil niet meer naar goed advies luisteren' Buitenland 'Geweld zal verkiezingen Rusland niet verstoren' Getuige Blazevic identificeert Tadic voor tribunaal Awami Liga op winst in Bangladesh DONDERDAG 13 JUNI 1996 7 De Klerk voor het eerst van zijn leven in de oppositie De massale verkiezingsbijeenkomst van Jeltsin trok gisteren op het Ro de Plein in Moskou vooral veel jongeren. foto ap david brauchli moskou hans hoogenduk correspondent „We zullen de verkiezingen niet door geweld laten verstoren. We Jhebben gekozen voor vrijheid en menselijke waardigheid, maar er zijn tegenstanders van deze keus. En zij proberen ons bang te maken, zoals met deze barbaarse aanslag in de metro van Moskou. Het vaderland zal hen dit niet vergeven." Dat riep de Russische presi dent Boris Jeltsin gisteravond op het Rode Plein, waar meer dan 200.000 hoofdzakelijk jonge Moskovieten naar toe waren ge stroomd om hem, maar vooral een aantal vermaarde Russische popgroepen, te horen. De president riep op tot rust en kalmte in de drie dagen die nog resten voordat de Russen een nieuwe president kiezen. „Ik heb jullie de vrijheid gege ven om te kiezen. Het is aan jul lie om nu een keus te maken. Ik ben overtuigd van onze over winning. Ik heb vertrouwen in mezelf, ik heb vertrouwen in jullie, in de jeugd, en ik heb ver trouwen in het Russische volk. We zullen winnen. De vrijheid zal winnen", aldus Jeltsin. Ook zijn communistische ri vaal Zjoeganov veroordeelde op een bijeenkomst in Moskou de bomaanslag op de hoofdstede lijke metro, maar volgens hem was de aanslag het resultaat van 'verscheidene jaren wijheid votir iedereen op politiek ge bied. Net als de oorlog in Tsjets jenië'. Zjoeganov eiste maatre gelen van de overheid om de veiligheid in het land te garan deren. kaapstad runa hellinga correspondent Nog iets meer dan twee weken te gaan en de voormalige Zuid- Afrikaanse president F.W. de Klerk wordt leider van de groot ste oppositiepartij van het land. Zijn Nationale Partij (NP) ver laat eind deze maand de rege ring van nationale eenheid en De Klerk zal dan, voor het eerst in zijn leven, in de oppositie bankjes belanden. Hij kijkt er naar uit, zegt hij glimlachend: „Ik ga zeker niet met pensioen en zal net zo hard blijven wer- ken als nu. Ik krijg eindelijk de kans om meer contact te onder houden met gewone mensen en met de partij. Maar ik heb me wel voorgenomen wat meer golf te spelen". De Klerk heeft er, in tegenstel ling tot veel politieke commen tatoren, geen twijfel over dat zijn partij na haast vijftig jaar regeren in staat is om effectief oppositie te voeren. „Een van onze redenen om uit de regering te stappen, is dat het duidelijkheid schept. De vermenging van verschillende functies komt de democratie niet ten goede. Nu zijn de zaken duidelijk. Het ANC als meerder heidspartij regeert straks alleen en is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen, en wij, als grootste oppositiepartij, kunnen een standpunt inne men zonder rekening te houden met onze rol in de regering", al dus De Klerk. Principiële meningsverschillen over de grondwet zijn overigens de belangrijkste reden om uit de regering te stappen, bena drukt hij. Daarbij gaat het om kwesties als de mogelijkheden voor minderheden om onder wijs in hun eigen taal en cultuur te behouden, de bescherming van het eigendomsrecht en het feit dat het ANC, de meerder heidspartij in het parlement, niet bereid bleek na de volgen de verkiezingen een nieuwe re gering van nationale eenheid te Daar komt bij dat de samen werking met het ANC de laatste tijd steeds moeilijker werd. „Met president Mandela heb ik een goede verhouding, daar is sprake van een zekere warmte. Hij noemt me sinds kort zelfs bij de voornaam, al zeg ik nog steeds 'meneer de president'. Er zijn tussen ons wel problemen geweest en ik heb af en toe moeten tandenknarsen bij be paalde uitspraken die hij over de NP deed. Maar er is sprake van wederzijds respect", aldus De Klerk „Maar in het ANC heerst duide lijk de mening dat de tijd van le ren voorbij is en dat de partij het zelf kan. Ze zijn niet meer bereid naar goed advies van an deren te luisteren en gaan hun eigen gang. Wij moesten de af weging maken tussen de voor- en de nadelen van in de rege ring blijven. En de nadelen wo gen zwaarder." De NP wil in de toekomst de stem van alle conservatieve, ge lovige Zuid-Afrikanen vertegen woordigen, ongeacht hun huidskleur. Bij de plaatselijke verkiezingen die twee weken geleden in Kaapstad werden ge houden, bleek duidelijk dat de partij in die opzet nog niet is ge slaagd. Het ANC beschuldigde de NP bij die gelegenheid zelfs van een racistische campagne. Vooral de kleurlingen, die meer dan vijftig procent van het elec toraat van de NP uitmaakten, zetten zich sterk af tegen de zwarte bevolking. Maar De Klerk wil van racisme niets weten. Hij is ervan over tuigd dat zijn partij een bood schap heeft die hardwerkende, kerkgaande zwarten aanspreekt: „Die geloven in dezelfde waar den als wij". Dat zijn partij in de zwarte woonwijken tot nu toe nauwelijks aanhang heeft weten te verwerven, wijt hij vooral aan intimidatie. De NP wordt daar volgens hem regelrecht verket terd en zwarte NP-kandidaten staan aan bedreigingen bloot. Dat zijn partij opkomt voor de verdediging van Afrikaanstalige scholen en universiteiten is geen kwestie van ras, maar van behoud van taal en cultuur, meent De Klerk. Scholen moe ten de mogelijkheid hebben on derwijs te geven voor een be paalde taal- of cultuurgroep, zegt hij. Maar dat betekent niet dat die scholen het recht heb ben anderen uit te sluiten, zo lang die maar bereid zijn te aanvaarden dat een school in het Afrikaans lesgeeft. „De sleutel tot onderlinge har monie van de verschillende be volkingsgroepen is dat minder heden zekerheid hebben over hun positie in de samenleving", aldus De Klerk. „Mandela deelt die mening met ons. Maar an deren in zijn partij denken daar duidelijk anders over. Natuurlijk moeten het onderwijs en ande re instellingen veranderen. We zijn er niet voor dat alles in Zuid-Afrika bij het oude blijft. Maar pogingen om elke onder wijsinstelling gelijk te schake len, dragen alleen maar bij aan de spanning in het land." De NP begint aan zijn opposi tierol op een moment dat het verleden van de partij en zijn leider steeds weer wordt opge rakeld. Zowel bij de processen tegén oud-minister van defen sie Magnus Malan en de voor malige agent van de veiligheids politie Eugene de Koek als bij de zittingen van de Commissie van Waarheid en Verzoening komen de rol en de verantwoordelijk heid van De Klerk voor de mis daden tijdens de apartheid her haaldelijk ter sprake. Commentatoren menen dan ook, dat de NP als oppositiepar tij alleen succesvol kan functio neren als De Klerk als leider af treedt. Maar de gewezen presi dent wijst elke verantwoorde lijkheid voor de misdaden van de hand. „Ik neem verantwoor delijkheid op me voor de offi ciële politiek, maar niet voor dingen die ik niet heb geweten en die buiten mij om zijn ge beurd." Cindy Crawford bijna ontvoerd londen Het Amerikaanse topmodel Cindy Crawford was twee maanden geleden bijna ontvoerd, nadat ze per Concorde uit de VS op het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs was aangekomen. Dit meldde de Britse krant The Sun vandaag op gezag van Craw- fords moeder. Een onbekende chauffeur, die door een handlan ger in New York was gewaarschuwd over de komst van de man nequin, haalde haar af en zei dat haar eigen chauffeur was ver hinderd. Crawford merkte dat de man de verkeerde kant opreed j en begon te schreeuwen. Toen de auto vast kwam te zitten in een opstopping wist zij te ontkomen, aldus de krant. President Colombia gaat vrijuit bogota Het Colombiaanse Huis van Afgevaardigden heeft pre sident Ernesto Samper gisteravond vrijgesproken van de be schuldiging dat hij zijn verkiezingscampagne in 1994 met drugs gelden zou hebben gefinancierd. Met dit besluit is de affaire de finitief afgesloten en kan het staatshoofd in de toekomst niet I meer worden vervolgd. De openbare aanklager had Samper in februari aangeklaagd. In het parlement stemden 111 leden voor het besluit en 43 tegen. Turken doden 72 Koerden diyarbakir De Turkse strijdkrachten hebben gisteren 72 Koerdi sche opstandelingen gedood, terwijl aan de kant van het leger i zes doden werden geteld. Het was een van de bloedigste dagen in het offensief dat de strijdkrachten twee maanden geleden be gonnen en dat inmiddels bijna achthonderd guerrillastrijders en honderd militairen het leven heeft gekost. De doden vielen bij zeker zeven verschillende schermutselingen. Dochter Soekarno nijdig op leger jakarta Megawati Sukarnoputri, dochter van de vroegere Indo nesische president Soekarno, heeft de strijdkrachten gisteren be schuldigd van pogingen haar oppositiepartij te ondermijnên. Megawati zei dat het leger openlijk steun betuigt aan dissiden ten binnen haar Indonesische Democratische Partij (PDI) die eind deze maand een congres willen houden om haar af te zet ten. De regering heeft zelfs aangeboden het congres, dat bijeen wordt geroepen door vice-voorzitter Fatimah Achmad, te finan- Lott volgt Dole op in Senaat VS Washington De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat heb- j ben Trent Lott uit Mississippi gisteren tot nieuwe fractieleider j gekozen. Lott volgt Bob Dole op, die dinsdag uit het Congres trad om zich volledig aan zijn campagne voor de presidentsver kiezingen te kunnen wijden. De ambitieuze Lott (54) wist vorig jaar op te klimmen tot whip, de tweede man achter de fractielei der die bij stemmingen zoveel mogelijk eenheid moet smeden. Ieren mogen scheiden en hertrouwen dublin Het Ierse hooggerechtshof heeft gisteren groen licht ge- geven aan de mogelijkheid voor paren om te scheiden en later met een andere partner te hertrouwen. De overwegend katholie- ke bevolking van het land had zich in november vorig jaar met I een krappe meerderheid van 0,5 procent oftewel 9.118 van de I 1,6 miljoen stemmen in een nationaal referendunruitgesproken I voor de mogelijkheid tot echtscheiding. Helikopters botsen: 18 doden Brisbane Twee Blackhawk-helikopters van het Australische leger zijn gisteren tijdens een nachtoefening met elkaar in botsing ge komen en brandend neergestort. Daarbij zijn volgens het 1 Australische leger achttien elitecommando's om het leven geko men en tien gewond geraakt. Van drie gewonden is de toestand j kritiek. Een legerwoordvoerder kon niets zeggen over de oor- I zaak. VS en EU houden ruzie over Cuba Washington De Verenigde Staten en de Europese Unie staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar over de Amerikaanse sanc- ties tegen Cuba. De halfjaarlijkse top in Washington heeft geen oplossing gebracht voor het conflict. Op een persconferentie zetten president Clinton en voorzitter Santer van de Europese I Commissie nog eens hun botsende standpunten uiteen. Wetenschappelijk blad Nature komt met voor Londen pijnlijke onthulling Om de gekke-koeienziekte BSE sneller uit te roeien, moet Groot-Brittannië veel meer runderen afmaken en vernie tigen dan het tot nu toe van plan was. Volgens de Eu ropese Commissie in Brussel moeten ook runderen met een hoog BSE-risico van de jaargangen 1988, 1989 en 1990 worden geslacht. In de laatste Britse plannen is al leen sprake van de slacht van 80.000 runderen van de jaargangen 1991 tot en met 1993. in Britse regeringskringen meteen afgedaan als 'onnodig en inefficiënt'. De regering in Londen heeft maar weinig speelruimte, temeer daar de Britse boerenbond NFU en de melkcoöperaties zich juist giste ren keerden tegen het eigen Britse slachtplan voor de dieren van de jaargangen 1991 tot en met 1993. De veterinaire experts van de correspondent Het gisteren door Brussel geop perde plan zou de vermindering van het aantal BSE-gevallen kunnen versnellen. Momenteel wordt Groot-Brittannië nog elke week geconfronteerd met 200 tot 250 nieuwe gevallen van zie ke koeien. Het Commissie-voorstel werd Europese Unie hebben zich gis teren nog niet over het voorstel van de Commissie of over de jongste Britse plannen voor de BSE-bestrijding gebogen. Dat zal vermoedelijk morgen gebeu ren. Daarna wil de Commissie volgende week dinsdag een de finitief standpunt bepalen. Iedereen in Brussel staat on der grote druk om nog voor de Eurotop, eind volgende week in Florence, een uitweg uit de rundvleescrisis te vinden. De top dreigt anders volledig door deze kwestie te worden ver lamd. De ministers van buitenland se zaken van de EU houden maandag een ingelaste bijeen komst in Rome om te redden wat er te redden valt van de Eu rotop. Het is echter schijnlijk dat er in Florence meer op tafel ligt dan een 'intentieverklaring' en enkele procedure-afp raken. Of dat voor Londen voldoende is om de obstructiepolitiek te staken sinds 23 mei blokkeert Groot-Brittannië vrijwel alle Eu ropese besluiten is zeer de vraag. Volgens de Britse minister van buitenlandse zaken, Rif kind, heeft de Britse dwarsligge rij inmiddels zijn vruchten afge worpen, omdat 'iedereen nu naar een oplossing zoekt', zei hij gisteren in het Britse Lager huis. Hij noemde het jongste Britse plan voor de uitroeiing van de BSE 'realistisch'. Het geeft aan welke producten in welke volgorde weer voor uit voer in aanmerking kunnen ko men, zonder dat overigens con crete data worden genoemd. Een tegenvaller voor Londen is een publicatie, vandaag in het Britse wetenschappelijke blad Nature, waarin staat dat Groot- Brittannië grote hoeveelheden beendermeel, die mogelijk wa ren besmet met BSE, in de jaren '89 tot '91 naar Europa, Israël en Thailand heeft geëxporteerd. In 1988 werd het in Groot-Brittan nië zelf verboden om verdacht beendermeel nog langer aan graseters te voeren. Dat gebeur de nadat was vastgesteld dat dit de meest waarschijnlijke bron van de gekke-koeienziekte was. Vanaf 1988, aldus Nature, ver dubbelde Groot-Brittannië zijn uitvoer van beendermeel zelfs. In 1991 exporteerden de Britten nog 25.000 ton, hoewel tal van landen toen al een invoerver bod hadden ingesteld in ver band met het gevaar van BSE. Israël importeerde in 1991 nog tienduizend ton Brits been dermeel, Thailand 6.200 ton. In de jaren daarvoor was Frankrijk een van dë grootste afnemers. Nature baseert deze cijfers op de statistieken van de Britse douane. Volgens het blad ging ook na 1991 de export nog door, maar daarover ontbreken tot nu toe de cijfers. Het blad brengt deze exporten in verband met de ook in Frankrijk, Zwitser land, Portugal en Ierland gecon stateerde gevallen van BSE. Explosies in rechtbanken Spanje, Zweden MADRID-STOCKHOLM AFP-Rtr-AP Een Spaanse rechter die is be last met een onderzoek naar de 'vuile oorlog' tegen Baskische terroristen is gisteren gewond geraakt toen een bombrief in zijn kantoor ontplofte. Rechter José Antonio Jimenez Alfaro verloor een hand door de explo- Jimenez Alfaro was voorzitter van de rechtbank die vijf jaar geleden twee voormalige poli tieofficieren veroordeelde voor hun rol in een duistere campag ne tegen vermeende Baskische terroris.ten. Ook in Zweden ging gisteren in een rechtbank een explosief af. Een in echtscheiding verwik kelde man pleegde in Eskilstuna zelfmoord door een staaf dyna miet tot ontploffing te brengen. Zeker vier mensen, onder wie een advocate, raakten gewond, aldus de Zweedse media. Vol gens het persbureau TT werden tijdens de rechtszitting de bezit tingen van het paar verdeeld. Man bijt hond washington afp Een dronken man die in de plaats Clackamas in de Ameri kaanse staat Oregon achterna werd gezeten door de politie, heeft een politiehond zo hard handig gebeten dat het dier la ter aan de gevolgen overleed. De 37-jarige man kreeg gisteren in Oregon City anderhalf jaar celstraf wegens rijden onder in vloed en bedreiging van de poli tie. Een woordvoerder van de sheriff van Clackamas vertelde dat de verdachte de politiehond Ronnie bij de achtervolging in december vorig jaar zo krachtig in de neus had gebeten dat het beest drie weken later bezweek aan een infectie. Moslims op weg naar tribunaal SARAJEVO» AP Twee aangeklaagde Bosnische moslims, Hazim Delic (32) en Esad Landzq (23), hebben van ochtend de gevangenis in de Bosnische hoofdstad Sarajevo verlaten en zijn op weg naar het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Dit meldden verslagge vers ter plaatse. Het is de eerste maal dat de Bosnische regering moslimburgers overdraagt aan hetVN-tribunaal. Azra Blazevic, een 36-jarige die renarts uit Kozarac, heeft Dusko Tadic in het openbaar geïdenti ficeerd als de man die in het stadje Kozarac een paar hon derd meter van haar vandaan woonde en daar een café runde. Dat gebeurde gisteren voor, het Joegoslavië-tribunaal in Den 'haag. „Ik kende hem oppervlak kig. Ik kon hem. elke dag tegen komen, soms een paar keer per dag", vertelde Blazevic. Het verhoor begon gisteren laat in de middag en aanklager Brenda Hollis kwam met haar vragen niet verder dan de aan loop naar. en het begin van de aanval op Kozarac op 24 mei 1992. Maar het lijkt erop dat de dierenarts zal getuigen over de misdaden die Tadic in het con centratiekamp Trnopolje zou hebben begaan. Bldzevic heeft daar als arts gewerkt; vorige week nog keken de rechters naar beelden van de eerste tele visieploeg die de kampen bin nenging en onder anderen haar interviewde. Haar echtgenoot, eveneens arts, speelde de jour nalisten bij die gelegenheid een fotorolletje toe met opnamen van gemartelde gevangenen. „Tadic' huis stond vlak bij de apotheek", aldus Blazevic. .Op e'en video van kapotgeschoten huizen en gebouwen aan de hoofdstraat van Kozarac, in de regio Prijedor, wees Blazevic het huis en het café van Tadic aan. Ook identificeerde ze de mos kee, de apotheek, de lagere school en de medische kliniek. De moslimse dierenarts ver telde over de paar dagen voor de aanval op Kozarac: „Op 21 mei ging ik naar Prijedor om benzine t'e halen. Bij het check point tussen Prijedor en Koza rac, dat werd bemand door Ser viërs uit de regio, vertelde ik dat ik uit Kozarac kwam. Ik mocht Prijedor niet in". Dezelfde dag werden in Kozarac de telefoon lijnen doorgesneden en begon nen de Servische inwoners de stad te verlaten. Onder hen was ook Tadic. „Het verhaal ging dat er op zaterdag, een dag voor de aanval, nog maar twee Serviërs in de stadwaren." Na de oorlog in Kroatië en de aanval op Sarajevo en andere gebieden in Bosnië vreesde Bla zevic een Servische aanval op Kozarac. Ze bood het medisch centrum haar diensten aan. Drie dagen later regende het granaten op de stad, 'alsof er duizend tegelijk neerkwamen'. Met de Serviërs werd onder handeld over een veilige aftocht voor de gewonden. Op het mo ment dat de colonne mensen zich voor het motel had verza meld waarin de kliniek was on dergebracht en richting het cen trum wilde gaan, werd dat deel van de straat onder vuur geno men, aldus Blazevic. Uiteinde lijk konden de gwonden alsnog vertrekken in een vrachtwagen en een ambulance. Blazevic bleef achter met de medische staf en onder anderen een Servisch meisje, Gordana. Twee soldaten die de kliniek binnenkwamen en die volgens Blazevic uit Servië kwamen, na men Gordana mee. „Toen ze na ongeveer een half uur terug kwam was ze bijna hysterisch. Ze wilde alleen maar zeggen dat ze de soldaten haar flat had moeten laten zien. 'Zodat ze daar af zouden blijven', was hoe ze het formuleerde." dhaka De Awami Liga van sjeik Hasina Wajed lijkt de gisteren gehouden verkiezingen in Bangladesh te gaan winnen. Nadat voor 262 van de 300 zetels in het parlement het resultaat was vastgesteld, had de partij een voorsprong van 23 zetels op de Nationalistische Partij van Bangladesh (BNP) van de voormalige premier Khaleda Zia. De Awami Liga krijgt volgens de voorlopige resultaten 126 zetels en de BNP 103, zo maakte de kiescommissie vandaag bekend. Op veel plaatsen in het land moesten kiezers lang in de rij staan alvorens ze hun stem konden uitbrengen. foto reuters farhad hussain flblM tyrfWOU. 5 fleti Coti:Coia

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 7