DNB verwacht resultaten van EU-top in Florence Economie Beurs Hollandia aast op twee overnames Notarissen vrijuit in zaak Tilburgsche Hypotheekbank !|a DONDERDAG 13 JUN11996 Nieuwe directeur wil 'EMU-knoop' doorhakken A. Wellink, de aankomend directeur van De Nederland- sche Bank (DNB) rekent erop dat op de komende Eu ropese top in Florence knopen worden doorgehakt over de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Wellink zei dat vandaag tijdens een lunchbijeenkomst voor de Nederlandse maatschappij voor Nijverheid en Handel in Wassenaar. BSO-oprichter Wintzen begint nu investeringsmaatschappij ECONOMISCH KORT DE WINST van Zwitserleven Nederland is vorig jaar met 33 procent gestegen tot 121 mil joen gulden. De omzet steeg met zeven procent tot 1.715 miljoen. De Nederlandse doch termaatschappij is goed voor acht procent van de omzet van de Zwitserse moeder Swiss Life. De Nederlandse dochter deed het beter dan de rest van de on derneming: de winst van Swiss Life bleef met 1,36 miljard Zwit serse frank (1,75 miljard gulden) nagenoeg gelijk. De omzet nam wel toe met ruim negen procent tot 15,4 miljard Zwitserse frank. PHILIPS neemt een meerder heidsaandeel in de lampenfa briek Polam in de Poolse stad Pabianice. Daarmee verkrijgt het Eindhovense concern een sterke positie op de Poolse markt. Philips heeft al vijf jaar een fabriek in Pila en heeft sinds kort ook een joint venture met Polam in Bielsko-Bialo. Voor een belang van zestig pro cent betaalt Philips nog geen tien miljoen dollar, aldus een woordvoerder in Eindhoven. DE ZAKENBANK MeesPierson stopt met het aanbieden van spaarrekeningen. Cliënten met een spaarrekening hebben een brief ontvangen, waarin de bank dat bekend maakt. Mee sPierson zegt niet hetzelfde bre de pakket te willen aanbieden als zijn grotere concurrenten, en heeft ervoor gekozen een 'merchant-bank' te zijn. Dat wil zeggen dat het bedrijf zich wil toeleggen op financiering van transacties op de kapitaalmark ten, ondernemingsfinanciering, vermogensbeheer en dienstver lening aan beleggende cliënten. SPIJKERGOEDFABRIKANT Le vi Strauss Co. heeft zijn ruim 37.000 werknemers een bonus van een heel jaarsalaris in het vooruitzicht gesteld. De onder neming liet gisteren weten dat de totale uitkering van om streeks 750 miljoen dollar wordt gedaan 'in ruil voor de bijdrage van het personeel aan het suc ces'. De betaling zal in 2001 worden gedaan en is gebaseerd op de salarissen van 1996. „Dit plan zal iedereen ertoe brengen te werken aan een gezamenlijk doel", aldus bestuursvoorzitter Haas. CHINA heeft fabrieken waar il legale compactdiscs worden ge produceerd opdracht gegeven hun productie te staken. De maatregel komt een dag voor Amerikaanse en Chinese onder handelaars besprekingen begin nen om een dreigende handels oorlog over copyright-piraterij af te wenden. De Chinese over heid liet in een 'dringende boodschap' weten dat de ver gunningen van fabrieken die 'zonder toestemming van de re gering' zijn gevestigd, worden ingetrokken. Washington heeft Peking herhaaldelijk gewaar schuwd meer te doen aan de clandestiene productie van Amerikaanse films, muziek en computersoftware. DE WERKLOOSHEID in Groot Brittannië heeft het laagste peil bereikt in ruim vijf jaar. Het voor seizoensinvloeden gecorri geerde aantal werklozen daalde in mei met 14.800 tot 2.167.600. Daardoor ging het percentage werklozen onder de beroepsbe volking omlaag van 7,8 tot 7,7, het laagste niveau sinds april 1991. wassenaar «anp Premier Kok sloot afgelopen vrijdag nog een mislukking niet uit, omdat de Britten wegens de gekke-koeienziekte de Europese besluitvorming blokkeren. De opvolger van de vertrekkende DNB-directeur Duisenberg rep te in Wassenaar echter met geen woord over de blokkade- politiek van de Britten, die ook al weinig moeten hebben van een monetair verenigd Europa. rotterdam gpd Hollandia Industriële Maat schappij (HIM) is met twee par tijen serieus in gesprek over het aankopen van bedrijven of deel nemingen. Met welke partijen die gesprekken plaatsvinden, willen directeur Rob Lubbers en voorzitter Van de Ven van de raad van commissarissen van de HIM niet zeggen. Dat maakten zij gisteren be kend tijdens de aandeelhou dersvergadering van de beleg- In april hebben de ministers van financiën in Verona al een aanzet gegeven voor verdere monetaire afspraken na het in gaan van de EMU in 1999. Op de top in Florence moeten de Europese leiders onder meer een besluit nemen over een nieuw wisselkoersmechanisme, dat de verhouding regelt tussen de landen die wèl en de landen die niet deelnemen aan de EMU. Het huidige Europees Monetair Stelsel (EMS) ver- gingsmaatschappij in Krimpen aan den IJssel. Hollandia Industriële Maat schappij is uit op overnemin gen, omdat een solide basis voor de onderneming ont breekt, na de splitsing van Hol landia Kloos in een serie zelf standige industriële bedrijven en de nieuwe beleggingsmaat schappij van de gebroeders Rob en Ruud Lubbers. Het vorig jaar gelanceerde plan om als 'groenfonds' verder door te gaan, is weer verlaten, dwijnt immers als de EMU van start gaat. In Florence komt ook het sta biliteitspact aan de orde, naar het idee van de Duitse minister van Financiën Waigel. Dat pact moet de EMU-landen aan strakke begrotingsafspraken houden. Waigels idee om over treders automatisch fikse boetes op te leggen en een 'stabiliteits raad' te vormen om het pact uit te voeren, gaat de meeste lidsta ten echter te ver. Wellink pleitte hartstochtelijk voor een stabiele EMU. „Een stabiliteitspact en een nieuw wisselkoersarrangement zijn hiervoor, de onmisbare voor waarden. Na een formele be krachtiging in Florence kunnen de details worden uitgewerkt." omdat vrijwel alle beleggings maatschappijen dat pad wegens de fiscale voordelen op zijn ge gaan. En daaronder zijn veel grotere fondsen actief dan Hol landia. Daardoor viel de winst vorig jaar lager uit. Die werd boven dien nog sterk gedrukt door een voorziening van 3,25 miljoen gulden wegens onzekerheid over betalingen voor een wind molenpark dat in de Verenigde Staten is gebouwd. Polygram wil dat EU piraten hard aanpakt londen «anp Muziek- en filmproducent Poly gram, een dochter van Philips, vindt dat de Europese Unie zich harder moet opstellen tegen landen die piraterij op het ge bied van muziek- en filmrech ten toestaan. De EU moet een agressievere handelspolitiek voeren, die de belangen van de eigenaren van muziek- en film rechten over de gehele wereld dient. „Europa moet zijn spierballen laten zien wanneer de handels belangen worden bedreigd. Ze ker in relatie met de muziekin dustrie, waarvan drie van de vijf belangrijkste bedrijven hun ba sis in Europa hebben" aldus Po- lygram-directeurLevy. Vooral in China, het voorma lige Oostblok, Zuid-Amerika en andere landen in Zuid-Oost- Azië worden de rechten van au teurs en producenten met voe ten getreden, aldus Polygram. Het bedrijf zegt veel schade te lijden door cd- en videokopie- Levy wil betere Europese wet telijke bepalingen voor de be scherming van copyrights. Ook heeft de muziek- en filmindus trie een in de wet verankerd controlesysteem nodig. De hui dige regelgeving schiet daarin tekort. Ook vindt de Polygram-top- man dat de Europese regerin gen de culturele waarde van muziek moeten inzien. Hij zou daarom graag voor de verkoop van cd's eenzelfde voordelige BTW-regeling willen zien als voor de verkoop van boeken. doorn «anp Eckart Wintzen, de excentrieke oprichter van automatiseerder BSO, is een nieuw bedrijf be gonnen: Ex'tent. De manage ment- en investeringsmaat schappij ondersteunt bedrijfjes die niet alleen winst nastreven, maar ook sociale of ecologische doelstellingen hebben. Ex'tent geeft adviezen en koopt soms aandelen. Momen teel werkt het voor vijftien on derneminkjes, van een 'tijd schrift voor verantwoord onder nemen' tot een bedrijf dat licen ties heeft voor een kunstmatig eiwit, waarmee het hoopt ziek tes als Alzheimer en aids te be- arnhem anp Het gerechtshof in Arnhem heeft na een procedure van vijf tien jaar alle vorderingen van de curatoren van de Tilburgsche Hypotheekbank (THB) tegen notaris H. Mulder afgewezen. Daarmee is de claim van vele tientallen miljoenen guldens te gen deze notaris van de baan. Dat maakte het Koninklijke No tariële Broederschap gisteren bekend. De curatoren verweten Mul der en diens plaatsvervanger onzorgvuldig handelen bij het passeren van hypotheekakten. De bank ging in 1983 failliet, doordat ze op grote schaal hy potheken verstrekte zonder dat strijden. De grootste klus wordt de introductie van het luxe Amerikaanse ijs Ben Jerry's. Dat merk heeft een boodschap, aldus Ex'tent. De ingrediënten worden verkregen op basis van 'eerlijke handel': de chocolade cake is afkomstig van een dak- lozenproject in New York en de tropische noten worden direct van de boer gekocht. Het is de bedoeling dat Ex 'tent klein blijft. Als directeur van BSO/Origin zei Wintzen al tijd al dat grote bedrijven te log zijn. BSO, inmiddels gefuseerd met Philips C&P, telt weliswaar 10.000 werknemers, maar is verdeeld in kleine eenheden. daar voldoende onderpand te genover stond. In één geval was de prijs van een hypotheek om- hooggeschroefd van ongeveer 1 miljoen gulden tot 5,3 miljoen gulden. De zaak tegen Mulder en zijn plaatsvervanger heeft een lange voorgeschiedenis. In eerste in stantie oordeelde het gerechts hof in Leeuwarden dat in twee gevallen van onzorgvuldigheid sprake was. De Hoge Raad ver wierp de conclusie van het Hof en verwees de zaak terug naar het gerechtshof in Arnhem. De ze rechtbank kwam, naar nu blijkt, op 4 juni tot de conclusie dat Mulder, noch diens plaats vervanger enig verwijt treft. BINNENLANDSE AANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS taan Company bam groep batenburg beh. 85,20 84,00 7070 6930 24,00 41030b 41030b 31,00 31.00A 4>0 4>0 80,50 1 81,00 129.00 129,50 77.50A 77.50A 78,00 78,00 50,30 50,20 8430 83^80 103,801 103,40 224.001 224, OOA 338,50 338,50A 32,90 33,10 238,00 f 238,OOA 28,60 28,60 2330 2230 e 86,20 86,30 f ÏMO" 16.40A 13,20 13,10e 3125.00A 3125,00A 1640,00A 163030 8630 88306 92.20A 92.20A 1730 f 1730e 61,80 61,00 U70A 1370A 33,50 33,70 2770 2770A 53,00 53,70 27,80 26,50 1230 12J0A 52,00 51,001 nedschroef hold. 0.20A 0.20A 04/06/96 59,40 15/05/96 52,20 06/06/96 52,60 37,8 174,00 f 175,00e 122,00 122,80 p c groep porceleyne II 153,OOA 153,00 getronics 12,30 12,30 gist broc c 50,00 f 49,50 hagemeye 68.50A 68.50A 83,00 26/04/96 64,00 dordtschep. 279,90 12/06/96 206,20 dsm 181,40 07/05/96 116,50 elsevier 27,90 15/04/96 18,20 fortisamevcert. 54,80 03/06/96 33,48 39,00 03/06/96 17,20 55,50 25/03/96 37,60 126,00 07/06/96 65,10 heineken 402,00 06/06/96 220,00 hunter dgl. 122,50 06/06/96 66,50 ing groep eert. 57,20 03/06/96 33,76 kon.hoogovens c. 73,50 11/07/95 48,20 kim 64,30 29/05/96 47,80 kon.knpbt 54,50 03/07/95 92,10 13/06/95 81,80 14/06/95 94,40 07/11/95 203,20 05/07/95 30,00 12/10/95 79,90 22/06/95 277,50 02/11/95 162,60 13/06/95 26,70 23/06/95 50,20 17/08/95 35,30 13/06/95 53,70 15/06/95 123,50 12/06/95 391,00 15/06/95 119,00 14/06/95 53,20 81,30 94,50 202,50 91,70 81,60 94,70 203,00 30,00 79,90 80,00 276,50 277,50 162,00 162,30 26,60 26,60 49,80 50,00 35,40 36,00 35,00 391,00 119,00 52,70 13/12/95 62,10 62,90 53,20 53,80 119,00 119,50 87,00 88,00 ine 74 SOA M tulip ifomputer 42.50A 42.50A kon. olie 267,iO 68,50 nedlloyd 61,50 nutriciavbc. 186,00 océvdgr 178,40 pakhoed eert. 53,00 philips 83,90 12/06/96 35,70 25/01/96 200,20 05/06/96 45,00 32,70 32,50e 260,00 263,00 a 2300,00 2290,001 12/06/96 188,20 06/07/95 265,80 19/03/96 54,10 13/06/95 65,40 16/08/95 28,10 30/11/95 40,40 24/04/96 100,50 13/06/95 176,20 12/06/96 83,40 19/06/95 177,00 18/07/95 38,20 01/02/96 46,50 13/07/95 55,20 19/12/95 59,30 20/09/95 79,50 19/12/95 102,10 05/06/96 51,65 14/06/95 130,90 20/11/95 49,50 14/06/95 238,40 23/11/95 64,70 06/07/95 59,30 62,90 58,30 40,70 264,90 46,40 46,70 59,20 59,30 102,50 102,50 131,00 131,00 07/07/95 28,20 28,40 29/11/95 194,90 194,20 58,10 58,40 32000,00 31700,00 585,OOA 685,00A 154,00b 154,90 1390,00 1390,00A 66.60A 66.60A VERKLARING DER AFKORTINGEN vorige koers (slotkoers) laatste koers advieskoers bieden ex dividend e gedaan en bieden f gedaan en laten g bieden en ex dividend h laten en ex dividend k gedaan en laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers la laagste koers s stopkoers sk2 slotkoers 2 beursdagen terug NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGEOBLIGATIES BUITENLANDSE AANDELEN 61,50 61.50A 4 560 A 87,00A 29.50A 29.50A 118,00A 117,00A 59.30A 68,60 Z 82m 1055,00A 860A 1850,00A 8160A 79.50A general motors icnpharmaceut. 65.50a 66.50a phillipspetrol. 35.10A 85,00A 85.00A 56,C0A 56,50 e 59,00A 59,OOA 48.50A 48.50A 76.80A 76.80A 5260A 52.60A 103,00 103,OOA 27.70A 26.60A 12.10A 12.10A 49.10A 49.40A 39.50A 39.90A 27,00A 27,OOA 43.80A 43.80A 1450,00A 500,00 b - 68.20A 69.30A 300,00A 300.00A 113.90A 1I4.10A 85,50A 85.70A 950,00 1000,00b - 280,OOA 280,00A 46,OOA 46,OOA 25,60 25.50A 33,OOA 33,OOA 4.70A 4.70A 33,80 33.50A 0.75A 102,80d 102,80 norsk hydro nkr saint-gobinfr alee iXnewc.E irs roebuck lisui house yen II,00A 40.40A aab7 88 665,00a 660,00a aao 61/2 96-01 3 2! 50 a -32.50a aab 61/8 94-07 49,00a 49,00a aab bb 61/8 96 82.50a 83,00 a aab 53/4 93-98 6.50a 6.60a aab 51/2 95-00 51.60a 51," 4öo!ooa 50,00a 3000,00a 50o!ooa 42.80a 760a aab 3 96-00 50,00A 49.50A 22.00 a 22,00 a bng 75/8 92- bayrl|ro61/495 bng 73/4 95-05 bng 75/8 92-02 bng 73/8 89-01 102,25 11535 113,25 11635 107,35 113,05 114,70 STAATSLENINGEN 106,85 106,27 107,40 107,20 105,75 105.55 102,32 101,95 100,55 100,50 107,20 nl 61/2 89-99 112,50 112,15 - 112,80 112,50 112,70 112,20 112,80 112,25 109,30 109.-10 109,30 108,90 108,05 107,85 108,50 108,28 103,10 102,70 104,10 104,10 100,40 100,35 102.02 102,00 103,10 103,10 4,54 99,85 A 99,85 A phil 7 96-08 - 92,10 92,00 A ptt 71/489 7,36 25,50 A 25,55 - 101,63A 101,62 97,25 97,25 rabo 63/8 94-09 104,15 A 103,80+ rabo 61/4 931-11 98,85 rabo 53/4 96-01 6,45 109,10 A 109,00 A shv 8 93-03 5,54 77,70 A 77,70 A 105,00 A 104,90 6,73 106,80 A 106,50 A 7.00 105,70 A 104,90 A 6,65 99,00 A 98,90 '6,27 95,40 95.40 4,60 100,90+ 100,95 3,84 101,35 A 101,40 6,10 102,90A 102,90A - 102,90 102,70 3,54 105,15A 105,15A - 103,20 A 103,20 A - 103,50 A 103,50 A 5,34 102,50 102,50 A 4,63 103,60 103,50 6,36 97,50 97,10 4,83- 107,70 A 107,70 A 4,46 105,40 A 105,40 A 7,14 89.50A 89,30 I 6,01 101,40A 101,30A 6,98 107,50 A 108,00 - 98,90 - 98.80 - 5,52 111,90 A 111,90 103,85 103,80 103,15a 103,15 5,19 102,30 102,35 - 3,56 102,75 A 102,75 A - 105,20A 105,10 A 6,45 108,20 A 108,00 A - 103,45 103,80 3,95 105,30 104,80 5,36 113,00 A 112,90 6,40 103,20 103,20 A jul 575,00 aug 580,00 jun 550,00 34" 31 481 660 a 6,80 0,40 1,20 2,30 b 0,50 1,60 'jul 56060 jul 565,00 1*57000 101 21 35 560 7,80 2,00 a 5 50b 970 'jul 4860 jut 50,00 aug 40060 40 20 103 160 a 5,50 560 1,60 aug 2860 aug 33,80 nov 30,00 nov 37,50 20 60 3! 20 a 6,20 0 70 660 b 2,20 0,20 Si l 'ho okt 7560 jul 52,00 jul 54,00 43 180 62 olio3 2,20 1,20 160 1,10 oOO 3860 °00 54 00 29 116 1020 1660 11,10 1.10 160 1640 1060 080 jan 5060 oOO 48,00 255 60 31 260 a 4,00 1,20 440 1 00 'jul 4060 juj 37,50 25 23 060 a 1,80 9,00 a 160' 060 2,30b 9,80 j5 6260 jul 65,00 *28 60 35 27 160b 0,90 3,00 l'lOb 060 a 2,90 jan 6260 jan 70,00 o98 55,00 230 66 1360 1370a 1,50 nov 107L00 nov 103,00 nov 55 50 '305' 260 a 370 b 6,50 aug 19060 jul 170,00 jun 265,00 U22 90 1|i40 3 O9819CL00 iun 245.00 jun 255,00 60 295 295 7o!ioa 0,50 2070 070 0,40 aug 860,00 jul 60,00 EDELMETALEN 21,000-21,600 20,020-21,620 23,200 23,220 CONTANT VREEMDGELD "k (100) ink (100) r. (100) I dir. (100) 1 tal. lire (10.000) jap.yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) port.escudo(lOO) spaansepes (100) turkse lira (100) zv/eedse kr.(lOO) 34,20 0,77 23,75 o]59 ;l: 0,0018 0,0026 BELEGGINGSFONDSEN 130.00 130,00A 602.00 3L50A 68.10A 8960A 115Z0A 99.30A 2170A 112,50 58.30a hoogehuys hypl. ing bnk dutch Infl ing bnkgeldm.fds ing bnk glob, fund ing bnk gulaem ton ing bnkoblig.lds ing bnkrentegr.f ing bnk spaard f intereffekt 500 8.30A 8.30A 24,80 24,80 121,50 121,OOA 86,10 85,90 50,60 51,00 rgeurope I 69,60 69.60A rgtlorente 67.10A 67.10A rgholland: 29.30A 29.30A rgnetlorer 500,00A 500,00A rgobl.mixl 25,00 25,201 rg pacific I 29.30A 29.30A 41,80 41,70 suez growth fund 112,30A 112,OOA suez liq.groeif. 15.30A 15.30A tgoliehaven 86,20 86,20 tg petroleumhaven 93,30 92,50 tg rente groeif 900,00A - tokyo pac.hold 84,40 85,00 tolsteeg, beleggmij 104,60' 103,50 transeurope f. 5770A 1 5770A uni-invest 6230A 6260A unifondsdm 60.60A 60.70A vastned off/ind. 189,OOA 189,00A 166,10 52,50 96,50e .3840 t 38!S0 f fe 6430 64.00A p 40.20A 40,20A 10570 105! 10 152,50 135,70e 140.50 12850 91,301 140,10 152,701 14060 153.00 1293)0 16,20a 16,10a 13,00a 90,70 90.70A 56,30 56.30A 96,80 96,70 51,90 51,90

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 6