D66 vraagt meer geld voor gezondheidszorg Bacterie is een lastige eter OR kan directie niet aan Binnenland VNG: Kabinet lijkt wel op college van B en W Negen gemeenten werken niet mee aan Betuwelijn Onderzoekers komen met test gekke-schapenziekte Culemborg zet schapen in tegen snelheidsduivels Ravage dient schadeclaim in Ooievaars kunnen nog niet zonder mensenhulp DIT MAAKT U NOOIT MEER MEE! WAWEmEmmMEKwmw DONDERDAG 13 JUN11996 Ravage door gasexplosie in Groningen Groningen Een gasexplosie heeft gisteravond in het centrum van Groningen een ravage aangericht. Eén man is met brand wonden naar een ziekenhuis gebracht, twee mensen raakten lichtgewond. De explosie deed zich voor in een gesloten café. De ontploffing blies het dak van het pand. In een straal van ruim vijftig meter sprongen tientallen ruiten. Het slachtoffer bevond zich in de woning boven het café. Twee voorbijgangers raakten gewond door rondvliegend glas. De brandweer schat de schade op enkele t Vader vermoord meisje vrijgelaten De 43-jarige vader v 115-jarig Eindhovense meisje dat vorig jaar werd vermoord, is gisteren vrijgelaten. De politie hield hem vrijdag aan, omdat hij mogelijk betrokken zou zijn geweest bij de dood van zijn dochter. Volgens justitie is er echter geen sprake meer van verdenkingen die een langer voor arrest rechtvaardigen. Het meisje verdween vorig jaar oktober. Een maand later werd haar stoffelijk overschot gevonden. On langs hield de politie al een 21-jarige halfbroer van het meisje aan, maar ook hij kon enkele dagen later gaan. Marine claimt miljoenen bij werf den haag Staatssecretaris Gmelich Meijling van defensie wil de bijna tien miljoen gulden schade die de marine lijdt op acht M-fregatten verhalen op de leveranciers van het niet goed fuctionerende voortstuwingsmechanisme. Daarover zullen met hoofdaannemer Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen gesprekken worden gevoerd. De acht fregatten kampen al gerui me tijd met technische problemen. Als gevolg van een ontwerp fout in het voortstuwingssysteem worden de dieselmotoren overbelast. De problemen hebben geen gevolgen voor de inzet van de schepen. Knipselkranten mogelijk op Internet den haag Negen uitgevers van kranten en tijdschriften onder zoeken de mogelijkheid om knipselkranten via Internet te gaan leveren. Ze willen zo verzekerd zijn van de inning van de au teursrechten. De talrijke huidige knipseldiensten dragen die meestal niet af. Als de plannen doorgaan, kunnen abonnees da gelijks een pakket artikelen ontvangen dat geheel op hun wens is toegesneden. Bovendien kunnen alle gegevens tot drie maanden na dato worden geraadpleegd. Als de kranten besluiten door te gaan, gaat de internet-knipselkrant begin volgend jaar van start. Geen straf voor verkeerde sliding zutphen De Zutphense rechtbank heeft gisteren een 28-jarige man uit Zelhem vrijgesproken van opzettelijke mishandeling tij dens een voetbalwedstrijd. Een tegenstander liep in september 1994 een drievoudige beenbreuk op na een sliding van de ge daagde speler. Tegen de man was een voorwaardelijke celstraf van drie weken en een boete geëist. Het was de eerste keer dat voetballetsel strafrechtelijk werd vervolgd. De rechtbank achtte bewezen dat de beenbreuk was veroorzaakt door de verdachte, maar er was twijfel over de toedracht, waardoor vrijspraak volg de. De officier beraadt zich nog over hoger beroep. Brederwiede vindt gedenksteen terug brederwiede Schoonmaaksters van de Overijsselse gemeente Brederwiede hebben na tien jaar een gedenksteen teruggevon den, die de gemeente Urk kort na de Tweede Wereldoorlog had geschonken. De steen bleek bij een verbouwing in 1986 voor zichtigheidshalve opgeborgen achter een archiefkast, en kwam pas deze week bij een nieuwe verbouwing tevoorschijn. De ge meente Urk schonk de steen in 1946 aan de toenmalige ge meente Vollenhove. Inwoners van die gemeente hielpen in 1944 bij de vlucht van Urker mannen, die waren opgepakt bij een raz- hilversum anp Het hoofd personeelszaken van de politie in Hilversum is 'voor waardelijk ontslagen' wegens seksuele intimidatie van een vrouwelijke agent. Hij heeft een proeftijd van vier jaar. Vervalt hij in die tijd in herhaling, dan vliegt hij er alsnog definitief uit. Een externe de klachten van de vrouw on derzocht, sprak van 'een cultuur van seksistisch gedrag'. Een woordvoerder van het korps laat weten dat deze kwalificatie stoffen af te breken tot onscha delijke stoffen. Duetz onder zocht het 'eettempo' van bacte riën die tolueen en xyleen kun nen afbreken. Uit zijn onderzoek blijkt dat die stoffen aanmerkelijk minder snel worden afgebroken als er ook andere voedingsstoffen aanwezig zijn die de voorkeur genieten, zoals suikers en orga nische zuren. De kans dat die stoffen in de bodem zitten is re- eel, omdat het producten zijn van rottende plantenresten. Het is volgens Duetz daarom zaak deze stoffen eerst te verwijde- Bacteriën kunnen 'lastige eters' zijn als ze worden ingezet om vervuilde grond schoon te ma ken. De organismen zijn kies keurig als ze ook andere voe dingsstoffen tegenkomen die ze lekkerder vinden. Dit gedrag is vergelijkbaar met dat van een kind: pas als de appelmoes op is, overweegt het de spruitjes te eten. Dat stelt W. Duetz van het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu in Bilthoven in een proefschrift waarop hij 17 juni promoveert. Bacteriën zijn in staat veel chemische leidt daar uit af dat veel werkge vers de OR niet als volwaardige gesprekspartner beschouwen. De helft van de medezeggen schapsorganen zegt dat hun werkgever hun slecht tot onvol doende informeert. In twintig procent van de ondernemingen zijn bij gebrek aan kandidaten de laatste keer geen OR-verkie- zingen gehouden. Ondernemingsraden (OR's) zijn meestal nog geen volwaardige tegenspeler van directies. Dit stelt de Dienstenbond CNV naar aanleiding van een enquê te onder vijftienhonderd OR's. De bond maakte de resultaten vanmorgen bekend op haar congres in Noordwijk. Ook de voorgestelde wijziging van de Wet op de onderne mingsraden biedt geen soelaas. Die maakt dat OR's nog meer taken krijgen, terwijl ze nu al door gebrek aan tijd, kennis en informatie niet in staat zijn vol doende tegenspel te bieden. De enquête bracht aan het licht dat ruim twintig procent van de OR's minder met de di rectie om tafel zit dan de wet als voorschrijft. De bond Wolffensperger: Regeerakkoord moet worden aangepast hengelo D66 wil dat het kabinet de komende twee jaar meer geld op tafel legt voor de volksgezondheid. De 1,3 procent die D66-minister Borst er volgens het regeerakkoord jaarlijks bij krijgt, is onvoldoende. Dat zei D66-fractievoorzitter Wolffensperger gisteren tijdens een spreekbeurt in Alme- almere-den haag gpd Volgens de voorman van de De mocraten hebben de paarse af spraken over de beperkte stij ging van de kosten van de volksgezondheid de afgelopen twee jaar goed gewerkt. De zorgsector werd op die manier onder druk gezet om zuinig aan te doen. Zo kon een aantal be zuinigingen bijvoorbeeld op het gebied van geneesmidde- lenprijzen worden gehaald. Vasthouden aan de krappe 1,3 procent groei per jaar bete kent volgens D66 echter dat er de zorg zélf onder druk komt. Dat leidt tot onverantwoorde zaken als het niet langer vergoe den van dure geneesmiddelen tegen reuma of wachtlijsten van zes maanden voor operaties. Bij de begrotingsbesprekin gen van deze zomer zou Borst er volgens haar eigen partij niet 1,3, maar een kleine twee pro cent bij moeten krijgen. D66 denkt dat te betalen door een kleine verhoging minder dan een tiende procent van de premies voor ziekenfonds en AWBZ, die Borst zo'n vijfhon derd miljoen gulden extra op zou leveren. Het kabinet zou dat geld weer aan de burgers te rug kunnen geven door de pre mies voor de sociale zekerheid te verlagen, want op dat gebied gaan de zaken beter dan ver wacht. Het is echter de vraag of de Democraten steun vinden bij de paarse partners. De WD is te gen extraatjes voor Borst, zo lang niet duidelijk is waar het geld vandaan moet komen. De PvdA wilde gisteren nog niet re ageren, maar is in elk geval niet te spreken over de premiever hogingen waar D66 aan denkt. Volgens Wolffensperger is zijn claim niet strijdig met het re- geerakoord. Dat meldt volgens hem dat er over extra geld voor de zorg te praten valt als alles is gedaan om de kosten in de hand te houden. De afgelopen twee jaar kostte de volksge zondheid overigens elk jaar niet 1,3, maar 2,3 procent meer. Die overschrijdingen kreeg de D66-bewindsvrouw gecompen seerd uit meevallers van haar collega Melkert van sociale za ken. Wolffensperger wil niet zo ver gaan om 2,3 procent groei voor Borst te eisen, want dat zou de druk van de ketel halen om zo zuinig mogelijk aan te doen. Wolffensperger riep in Almere verder milieuminister De Boer op niet toe te geven aan de druk om nachtvluchten toe te staan op het Limburgse vliegveld Beek. Tot irritatie van D66 dat tegen de nachtvluchten is liet de PvdA-bewindsvrouw de ze week doorschemeren even tueel wel akkoord te kunnen gaan met nachtelijke passa- giersvluchten, als vrachtvluch ten achterwege blijven. Voor de Limburgers maakt het echter niet uit of ze wakker worden van passagiers- of vrachtvluch ten, zo hield Wolffensperger zijn gehoor voor. Kabinet en Tweede Kamer pro beren steeds meer greep te krij gen op taken en bevoegheden die de rijksoverheid heeft afge stoten naar gemeenten. Daar mee wordt de decentralisatie en gemeentelijke autonomie ge weld aan gedaan. Dat zei voor zitter Opstelten van de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten (VNG) gisteren in Hengelo tijdens het jaarcongres. Opstelten gaf als voorbeeld de Wet voorzieningen gehandicap ten, waarvan de decentralisatie volgens hem door gemeenten kundig en daadkrachtig is door gevoerd. „Maar vervolgens neemt minister Melkert (sociale zaken) de gemeentelijke verant woordelijkheid voor de vaststel ling van de eigen bijdragen over, en schaft deze af. Voor wiens rekening, mag je daarbij hardop afvragen." Dat alles gebeurt volgens Op stelten met instemming van de Kamer, „niet gehinderd door de principes die aan decentralisa tie ten grondslag liggen. Het ka binet als college van B en W van Nederland", aldus de VNG- Recentralisatie steekt ook de kop op in de discussies over de invoering van eigen bijdragen in de zorg. De bijzondere bij stand vormt hierbij een vangnet waar de rijksoverheid maar al te graag op rekent. „Ook hier kun je afvragen op wiens kosten het kabinet zijn principes overeind tracht te houden", aldus Opstel ten. De VNG-voorzitter riep het kabinet verder op haast te ma ken met de bestuurlijke ver nieuwing, die in het slop is ge raakt door de referenda in Am sterdam en Rotterdam en door het sneuvelen in de Kamer van het wetsontwerp voor de vor ming van een stadsprovincie Rotterdam. Personeelschef politie gestraft na seksuele intimidatie agente slechts geldt voor de afdeling personeelszaken. De vrouw die werd lastiggevallen, werkt in middels elders. Getuigen hebben overigens verklaard dat collega's zouden zijn bevorderd als dank voor het afleggen van onüastende ver klaringen voor de man. Ook de oud-chef van de CID Gooi en Vechtstreek, Van der Putten, verklaarde vorige week dat ge tuigenissen tegen hem waren gekocht met douceurtjes. Van der Putten werd ontslagen voor zijn rol in de IRT-affaire. waarden willen meewerken, volgt nog nader overleg. De Tracéwet, die in deze kwestie geldt, vereist namelijk 'een on dubbelzinnig ja of nee', aldus Jorritsma's departement. Gemeenten die uiteindelijk geen medewerking verlenen, lo- pen de kans daartoe alsnog ge dwongen te worden door minis ter De Boer (VROM). Zij kan een aanwijzing geven voor aanpas sing van de bestemmingsplan- Negen gemeenten langs de rou te van de Betuwelijn weigeren mee te werken aan de inpassing van het goederentracé in hun bestemmingsplannen. Drie ge meenten doen onder voorwaar den mee en vijftien gemeenten in Zuid-Holland en Gelderland doen niet moeilijk. Dat blijkt uit het gisteren ge publiceerde definitieve over zicht van de reacties van de ge meenten op het zogeheten ont werp-tracébesluit voor de goe- derenlijn tussen Rotterdam en het Duitse achterland. Eind mei was nog sprake van zes 'weige- Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) noemt de positieve reactie van de vijftien gemeen ten 'een moedig besluit'. Met de drie gemeenten die onder voor- De negen gemeenten die dit riskeren zijn Heerjansdam in Zuid-Holland, en Lingewaal, Lienden, Geldermalsen, Buren, Valburg, Duiven, Kesteren en Eist in Gelderland. Overigens heeft Eist alleen 'nee' gezegd te gen de aftakkingen van de Betu- hoogte van deze ge- lelystad anp beesten al geslacht zijn. De dia gnose kan namelijk alleen wor den gesteld op basis van gede tailleerd onderzoek van de her- den haag Op het Binnenhof in Den Haag demonstreerden gisteren zo'n tachtig Somaliërs tegen hun dreigende uitzetting. Het ministerie var justitie bereidt de terugkeer voor van grote groepen Somaliërs naar het land van herkomst. De Immigratie en Naturalisatiedienst wil hen per vliegtuig naar luchthavens rondom Somalië brengen, waarna ze naar de streek van herkomst worden vervoerd. De IND weigert te zeggen war neer de eerste vluchtelingen worden uitgezet. De dienst vreest dat talloze Somaliërs zullen onderduiken als ze weten wanneer ze het land mo ten verlaten. De vluchtelingen ontkennen dat de streken waar zij vandaan komen weer veilig zijn, zoals de overheid beweert. In Nederland w< nen nog bijna vijfduizend Somaliërs. foto dijkstra bv fred steenman Onderzoekers van het Instituut voor Dierhouderij en Dierge zondheid van het ministerie van landbouw in Lelystad hebben een methode ontwikkeld om bij schapen besmetting met scra pie, de schapenvariant van de gekke-koeienziekte BSE, op te sporen. De kans dat diezelfde techniek ook werkt bij koeien is echter klein. Dat stellen de wetenschap pers in een artikel dat vandaag wordt gepubliceerd in het ge zaghebbende tijdschrift Nature. Besmetting met scrapie is tot nu toe pas vast te stellen als de De onderzoekers hebben ech ter een manier ontwikkeld om besmetting in de amandelen van schapen aan te tonen, nog voordat de dieren ziektever schijnselen vertonen. Voor de test is een punctie voldoende. De vooruitzichten voor een BSE-test voor koeien zijn 'niet onverdeeld gunstig', bekennen de onderzoekers, omdat BSE- besmetting bij runderen niet in de amandelen is terug te vin den. culemborg De gemeente Culemborg gaat een wel heel bijzonder wapen inzetten in de strijd tegen auto mobilisten die te hard rijden in een woonwijk: loslopende scha pen op de weg. B W nemen volgende week een beslissing over dat voorstel van een amb telijke werkgroep. De Gelderse gemeente heeft al ruim drie jaar een kudde schapen met een vrijwillige schaapherder in dienst, om het gras van de speelvelden in de nieuwbouwwijk Goilberdingen op milieuvriendelijke wijze te maaien. De dieren begrazen el ke dag een andere wei. De bedoeling is nu om tussen de drie speelvelden wildroosters in het wegdek te leggen, zodat de schapen zelf kunnen over steken van de ene wei naar de andere. De roosters moeten voorkomen dat de dieren de he le wijk doorzwerven. „We denken dat het een groot succes wordt", zegt gemeente woordvoerster J. Nijsen. „De meeste mensen vinden schapen leuk en lief, en daardoor zorgen ze zelf voor gepast gedrag in de buurt van de beesten." Zo blijken hondenbezitters hun viervoeter uit eigen bewe ging aan de lijn te houden, om te voorkomen dat de schapen worden opgejaagd. De gemeen te denkt dan ook dat automobi listen vanzelf langzamer gaan rijden om te voorkomen dat ze een schaap op de bumper krij gen. Als de schapen straks zelf hun stekje uitkiezen, mogen kinde ren gewoon tussen de dieren voetballen en andere spelletjes doen. „Schapen zijn niet vals, dus dat kan best. De herder houdt een oogje in het zeil, en let erop dat de dieren niet wor den doodgeknuffeld", aldus Nij- Culemborg heeft op andere plekken ook schapen in dienst als grasmaaier. Die blijven voor lopig gewoon achter hun hek. In Goilberdingen lopen overi gens ook Schotse Hooglanders voor de natuurlijke begrazing. De gemeente denkt er echter niet aan om ook de runderen de straat op te sturen. De redactie van het Amster damse actieblad Ravage gaat een schadevergoeding eisen van de politie in Arnhem. Recher cheurs van het korps maakten op 3 mei een vuilniszak met spullen van de redactie kwijt. Dat gebeurde tijdens een huis zoeking bij Ravage, in het kader van het onderzoek naar de drie bommen die in de afgelopen zeven maanden in Arnhem zijn ontploft. Ravage spant daarnaast een civiele procedure aan om een Grote beroering in de vogelwe reld, druk gesnater in de polders langs rivier De Noord: Ooie vaarsdorp Liesveld bij Groot- Ammers wordt met sluiting be dreigd. De vogelbescherming zou het project laten vallen om dat het niet meer nodig is. De ooievaars, de laatste jaren sterk toegenomen in aantal, zoeken het verder zelf maar uit. „Hoe dat verhaal in hemels naam in de wereld is gekomen... ik heb geen idee. Het gaat in derdaad goed met de ooievaars en het was van begin af aan de bedoeling dat dit project zich zelf overbodig zou maken, dat KOETSIERSWfG 7, SASSNHEIM TEL tWMï f" fAX 0252-230563 'Nü een keuken kopen en na vijf jaar al uw geld terug!» klopt. Maar voorlopig duurt dat nog tien tot vijftien jaar." Aan het woord Aad Smits, sinds de opening in 1969 beheerder van het bijna vijf hectare tellen de ooievaars-paradijs in Groot- Ammers. „Nogmaals: de ooie vaars doen het steeds beter in Nederland en elders in Europa, maar helemaal zonder mensen hulp gaat het nog niet." Smits voert het beheer over zo'n tweehonderd ooievaars. Vanaf grote afstand zijn ze al te zien. Statig zweven ze boven de wei landen en sloten, rakelings scheren ze over de boomtoppen van het Ooievaarsdorp. Behen dig landen de ooievaars op hun grote nesten, waar hun hongeri ge jongen wachten. Het sna- velgeklepper van de ooievaars benadrukt de stilte. Sinds 1969 is het aantal ooie vaars dat Nederland aandoet, sterk gegroeid. Wanneer die groei aanhoudt, is Nederland over een jaar of tien zelfs 'vol', wat wil zeggen dat tegen die tijd al het voedsel en alle geschikte ruimte wordt benut door de langpotige trekvogels. De Vogelbescherming begon het project voor de herintroduc tie van de ooievaar in Neder land met achttien Oost-Europe se ooievaars. De dieren werden vastgehouden en geholpen bij de voortplanting. Smits: „Ze zijn erg kieskeurig bij hun part nerkeuze, het is dan ook een keus voor het leven. Zodra dui delijk is dat twee dieren een paar vormen, zette wij ze apart. En dan maar wachten of dat kleine ooievaartjes oplevert." De jonge vogels werden ver spreid over de twintig vogelsta tions, in Noord- en Oost-Neder land. Zo werd de populatie over het land verdeeld. De vogels op de stations zijn inmiddels in staat hun eigen populatie op peil te houden. Door het fokprogramma groei de het aantal vogels sterk. De dieren werden aan de grond ge houden, gekortwiekt, om hen te beschermen tegen de slechte omstandigheden in het land en op de trekroute naar de overwinteringsplaatsen in Afri ka en zuidelijk Spanje. De vrees was dat door die methode de trekdrang zou verdwijn laatstejaren.nl zodra ze geslachtsrijp zijn wor den losgelaten, blijkt dat echter niet het geval. „Van de 76 jonge ooievaars die hier vorige zomer waren, zijn er twee achtergeble ven. De rest is gewoon op trek gegaan", zegt Smits tevreden. Ooievaars keren na het overwinteren doorgaans terug naar hun geboortestreek. Paar tjes zoeken zelfs hun oude nest weer op. Smits: „In het Ooie vaarsdorp zijn er dit voorjaar 44 nesten. Wat verderop, in Groot- Ammers, zijn er 18. De nakome lingen zullen ergens anders een plaats moeten zoeken." Door de sterk verbeterde leefomstandigheden is de ooie vaar bijna weer een gewone Ne derlandse vogel. Dat neemt niet weg dat dieren tijdens hun trek tocht naar het Zuiden aan veel gevaren blootstaan. Het veiliger maken van die trekroutes is het volgende actiepunt van de Vo gelbescherming. „In Europa zijn het beschermde vogels, maar in Afrika worden ze gegeten. De Fransen nemen het ook niet zo nauw", zegt Smits. Hoogspanningsleidingen vormen een vaak dodelijk ob stakel voor de ooievaars. De Vo gelbescherming in Frankrijk wist dank zij onderhandelingen met elektriciteitsbedrijven bijna al die leidingen te laten verdwij- Wat er met het Ooievaarsdorp gebeurt wanneer de ooievaars het eenmaal zonder steun kun nen stellen, staat nog niet vast. „Een educatief centrum of een zogenoemde leertuin, waar je in praktijk kunt zien wat je voor vogels kan doen, dat zijn de ideeën, maar er staat nog niets op papier." Voorlopig heeft Smits nog zeven dagen per week zijn handen vol aan het fokprogramma, de ver zorging en het onderhoud van het terrein. Van sluiting van het Ooievaarsdorp, dat tijdens de zomermaanden zo'n twintig duizend bezoekers trekt, is nog lang geen sprake. uitspraak te krijgen over het op treden van de politie. De redac tie vindt dat de privacy van zo wel de redactie als de abonnees van Ravage door de huiszoeking is geschonden. Bovendien is in breuk gepleegd op het recht op vrije nieuwsgaring, aldus de re dactie. Ravage ontving eind april een brief waarin het Earth Libera tion Front (ELF) de bomaanslag op het kantoor van BASF in Arnhem opeiste. De redactie wilde die brief niet afstaan. Daarop volgde de huiszoeking. Ritzen wil niet sleutelen aan onderwijsgelden Minister Ritzen (onderwijs) wil niet meer sleutelen aan het nieuwe financieringssysteem voor het voortgezet onderwijs, dat op 1 augustus ingaat. Hoe wel veel scholen klagen dat ze er fors op achteruit gaan, is vol gens Ritzen niet gebleken dat er 'structureel een onjuistheid zit in de afspraken'. De bewindsman antwoordt dat op schriftelijke vragen van het WD-Kamerlid Cornielje. Die wilde opheldering over de klacht van veel rectoren, dat ze door de invoering van de zoge noemde lump-sumbekostiging fors moeten inleveren. Volgens Ritzen maken veel scholen echter onjuiste vergelij kingen. Hij heeft alle scholen een brief gestuurd met daarin de vijf meest voorkomende fou ten. In het nieuwe systeem krij gen scholen een grotere beste dingsvrijheid. Nu declareren ze achteraf, straks krijgen ze een bedrag waarmee ze het moeten redden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 5