'Herkeuring WAO'ers onmiddellijk stoppen' Binnenland KOOP BIJ ONS VOOR DE LAAGSTE PRIJS Gevonden voetje tussen vuil is van Bredase peuter aanslag op Tee ven vrij Haagse Malieveld is voor even een stukje Indonesië Industriebond FNV dreigt met polarisatie over werk Jongeren en vrouwen slechtst betaald 22.000 gulden per jaar Steuncomité voor veroordeelde 'Engel des Doods' uit Delfzijl DONDERDAG 13 JUN11996 Medewerkers fiscus bedreigd n haag Medewerkers van de Belastingdienst die zich bezig houden met fraudebestrijding hebben soms te maken met be dreigingen. Dat probleem stelde het WD-Kamerlid De Vries gis teren aan de orde in een overleg met staatssecretaris Vermeend (financiën). De bewindsman erkende dat bedreigingen voorko men, maar van stelselmatige intimidaties is volgens hem geen sprake. Niettemin zal Vermeend met de bonden overleggen om te bezien wat er aan kan worden gedaan. Negen jaar cel in COPA-zaak Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren in hoger beroep een 43-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en een boete van 500.000 gulden. De man maak te deel uit van de zogenoemde COPA-organisatie en was verant woordelijk voor de invoer van zeker 490 kilo cocaïne. De Suri naamse ex-politieman werd hiervoor eerder door de rechtbank veroordeeld tot veertien jaar cel. Slachtoffer ontucht wordt bedreigd beilen Een man uit het Drentse Beilen heeft bij de politie aan gifte gedaan van een poging tot doodslag. De man wordt al ge ruime tijd telefonisch bedreigd sinds hij de publiciteit zocht met de ontuchtervaringen in zijn jeugd. Ofilangs trachtte een plaats genoot hem met een auto aan te rijden. De aanvallen hebben waarschijnlijk te maken met de activiteiten van de man in ver band met ontuchtslachtoffers. Hij wil een praatgroep oprichten en probeert bovendien de daders die hem vroeger zouden heb ben misbruikt voor de rechter te krijgen. Gemeente draait op voor wachtgeld haag Gemeenten moeten voortaan zelf opdraaien voor een wachtgeldregeling voor burgemeesters die om andere redenen dan op grond van leeftijd opstappen, bijvoorbeeld wegens een verstoorde verhouding met de raad. Deze maatregel, waarom de Tweede Kamer in een motie had gevraagd, is onderdeel van een pakket arbeidsvoorwaarden voor burgemeesters. Minister Dijk stal (binnenlandse zaken) heeft hierover gisteren overeenstem ming bereikt met het Georganiseerd Overleg Burgemeesters. Minister beperkt plezierjacht i De jacht op wild in Nederland wordt flink aan banden gelegd. Minister Van Aartsen (natuurbeheer) wil in de i Flora- en Faunawet vastleggen dat nog maar op zes soorten wild mag worden geschoten. In de toekomst mag nog slechts worden gejaagd op haas, konijn, wilde eend, fazant en patrijs. Edelher ten, reeën, damherten, wilde zwijnen, ganzen en vossen worden voortaan met rust gelaten. Verdachte verkrachting uitgeleverd emmen Een 41-jarige man uit het Drentse Nieuw-Amsterdam, die ervan wordt verdacht in Klazienaveen een veertienjarig meisje te hebben ontvoerd en verkracht, is gisteren door de Duitse politie uitgeleverd. Bij de grensovergang Berg bij Arnhem namen rechercheurs uit Emmen de verdachte, die op 18 mei aan de Duits-Poolse grens werd gearresteerd, over. De verdachte wordt ontvoering, verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsbero ving en bedreiging ten laste gelegd. Drie jaar geëist tegen leider xtc-bende assen Tegen een 31-jarige man uit Hoogezand is gisteren voor de rechtbank in Assen drie jaar cel geëist wegens drugshandel. De man wordt gezien als één van de hoofdfiguren van een inter nationaal opererende xtc-bende. De verdachte werd begin maart opgepakt tijdens een grootscheepse politieactie, waarbij op 23 adressen invallen werden gedaan. De arrestatie vond plaats even voordat de Groninger 90.000 xtc-pillen naar Indone sië wilde exporteren na enkele maanden van voorbereiding. Ver der zou hij een cocaïnelijn met Zuid-Duitsland en Oostenrijk onderhouden. Uitspraak 26 juni. Ueda gpdgaan spelen. De vrouw is een van de verdachten. (Het voetje dat op de vuilnisbelt Gisteren heeft de raadkamer in Zevenbergen is gevonden, is van de Bredase rechtbank be- van de al wekenlang vermiste paald dat de vier nog vastzitten- Bredase peuter. Onderzoek van de verdachten in de verdwij- het gerechtelijk laboratorium ningszaak in voorarrest blijven, heeft dat onomstotelijk vastge- Hun voorlopige hechtenis is steld, zegt officier van justitie met een tweede peridde van mr. C. van Spierenburg uit Bre- dertig dagen verlengd. Eerder da. Het bloedspoor in de auto liet justitie vijf verdachten we ien van de verdachten is gens gebrek aan bewijs gaan. echter niet van de vermoedelijk Volgens advocaten doemt uit de vermoorde peuter afkomstig, verhoren van de vastzittende Het driejarige meisje verdween verdachten een steeds duidelij- op 24 april nadat zij 's middags, ker beeld op. Details worden bij haar overbuurvrouw was echter niet bekendgemaakt. Organisaties voor arbeidsongeschikten naar aanleiding van rapport: VcrdUChtCIl V3I1 1*3111611 den haag Op het Malieveld in Den Haag is de jaarlijkse Pasar Malam Besar in volle gang. Deze markt van Indonesische producten richt zich niet meer alleen op Nederlanders van Indonesische afkomst. Ook toeristen die in het eilandenrijk geïnteresseerd zijn, kunnen terecht op het Malieveld. De Pasar Malam duurt tot en met 23 juni. FOTO WFA GERHARD VAN ROON De vraag naar nieuwe huizen stijgt weer flink voorburg anp De vraag naar nieuwe wonin gen lag in het eerste kwartaal van dit jaar 7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen jaren nam de vraag juist af. De stijgende ten dens is eind vorig jaar ingezet, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Architecten heb ben in het eerste kwartaal voor 2,3 miljard gulden aan opdrach ten voor nieuwe woningen ont vangen. Ook de vraag naar be drijfsgebouwen stijgt behoorlijk. De afgelopen maanden zijn minder woningen opgeleverd dan vorig jaar. Oorzaak is de langdurige koude. In de eerste vier maanden zijn ruim 15.000 woningen opgeleverd, 6000 minder dan vorig jaar. Er zijn nog 95.000 woningen in aan bouw. geroepen. De Industriebond verwijt de FME 'platvloers dogmatise en het gebruik van hele en halve onwaarheden', en constateert dat er met de FME geen afspra ken zijn te maken. „Ik noem dit contractbreuk. De effecten van een clash in de metaal zullen niet tot deze sector beperkt blij ven", sprak Van der Weg drei gend. De herbeoordelingen van arbeidsongeschikten moeten met onmiddelijke ingang worden stopgezet. In plaats daarvan moet er een andere werkwijze komen, die meer rekening houdt met de rechten van WAO'ers. Daarbij hoort onder meer een adequate bezwaarschriftenproce dure. ongeschikten een rommeltje. Dat geldt niet alleen voor de 'dolgedraaide wetgevingsma- chine', maar ook voor de door reorganisaties geteisterde uit voeringsorganisaties. De WAO'ers zijn hiervan de dupe. „Veel arbeidsongeschikten verliezen na een (her)beoorde ling wel hun WAO-uitkering, maar niet hun ziekte of handi cap. Het overgrote deel zal er niet in slagen om betaald werk te krijgen en belandt op den duur in het armoedecircuit van de bijstand." De commissie pleit dan ook voor een onmid- Dat concludeert het Landelijk Samenwerkingsverband regio nale platforms arbeidsonge schiktenorganisaties (LS- V/WAO) naar aanleiding van het rapport 'Het zwaard van Damocles' van het Verweij-Jon- ker Instituut en de Eindrap portage buitenparlementaire enquêtecommissie. De rappor ten werden gistermiddag aan de Tweede Kamer aangeboden. Volgens de enquêtecommis sie is de hele gang van zaken rond de herkeuring van arbeids- dellijke stopzetting van de her beoordelingen en voor het her stellen van de aangerichte scha de. Het Verweij-Jonker Instituut vindt de herkeuringsprocedure niet zorgvuldig genoeg. Vooral het gehanteerde computerpro gramma (Functie Informatie Systeem) moet het ontgelden. De arbeidsdeskundigc, die ge schikte functies moet aanwij zen, sluit zich te vaak eenvou digweg bij de uitkomsten van dit computerprogramma aan. C. Rietbergen, onderzoekster van het Verwey-Jonker Insti tuut, signaleert dat er van de reïntegratie-inspanningen van de bedrijfsverenigingen weinig terecht komt. Slechts één op de zes WAO'ers die na herkeuring minder arbeidsongeschikt is be vonden, het zogenoemde af schaften, blijkt hulp te krijgen van zijn bedrijfsvereniging bij het zoeken naar werk. Ondanks een Kamerbreed gesteunde mo tie dat betrokkenen binnen een maand na het herkeuringsbe- sluit recht hebben op een reïn- tegratieplan. In een reactie noemde K. Adelmund (PvdA) de bevin dingen van de rapporten 'zorg wekkend'. „Er zijn niet voor niets Kamerbrede uitspraken gedaan; Ik vind het zorgwek kend dat daar niets mee is ge beurd", zo zei zij. Oppositie fracties CDA, Groen Links en SP hebben staatssecretaris Lin- schoten (sociale zaken) gisteren schriftelijk om opheldering ge vraagd over het rapport van het Verweij-Jonker Instituut. Zij wil len onder meer weten wat de bewindsman ervan vindt dat de reïntegratie van arbeidsonge schikten sterk achterblijft bij de verwachting. De nfree mannen die de politie in april arresteerde op verden king van het beramen van een bomaanslag op officier van jus titie mr. F.Teeven, zijn op vrije voeten. Een woordvoerster van justitie in Amsterdam bevestig de dat vandaag. Eén van de verdachten blijkt al vrij snel na zijn aanhouding op medische gronden te zijn vrijgelaten. Volgens justitie maakte zijn lichamelijke toe stand hem ongeschikt voor de tentie. Nadere bijzonderheden zijn onbekend. De tweede ver dachte kwam op 6 juni vrij om dat er volgens de rechtbank geen goede gronden zijn voor verdere voorlopige hechtenis. Volgens justitie blijven de twee wel verdacht. Het OM verdenkt het tweetal van het beramen van een aan slag op Teeven, één van de offi cieren van justitie die zich be zighoudt met het onderzoek naar een van drugshandel ver dachte man. bekend als De Hakkelaar. Tijdens de aanhou ding van de twee vond de poli tie een zwarte doos met een se mafoon en twee batterijen die volgens justitie konden worden gebruikt voor het op afstand tot ontploffing brengen van een ex plosief. van de Industriebond FNV zei dat gisteravond bij de opening van de bondsraadsvergadering. Als er in de metaal-CAO geen afspraken over herverdeling van arbeid komen, dan voelt de bond zich ook niet meer gehou den aan afspraken over loon matiging, flexibilisering en her verdelen van werk. „De loon matiging in de jaren tachtig was er nooit gekomen als daar geen dertien ATV-dagen tegenover hadden gestaan." Het ergert de bond verder dat eenvoudig, winstgevend werk naar het buitenland verdwijnt. Ook begrijpt de bond niet dat de werkgeversorganisatie FME, die in de metaal weigert afspra ken over herverdelen van werk te maken, niet openbaar door VNO/NCW tot de orde wordt De manier waarop een aantal werkgevers en hun organisaties met werkgelegenheid omgaan, werkt een nieuwe polarisatie in de arbeidsverhoudingen in de hand. Voorzitter B. van der Weg After Shaves Paco Rabanne. 50 ml. 38.- Azzaro. 75 ml. 49.- Dior Fahrenheit. 50 ml. 44.- Joop Homme. 125 ml. 81.- Davidoff Zino. 75 ml. 45.- Boss Elements. 50 ml. (Eau de toilette) 73.- En nog vele andere geuren Prijzen op 10-06-'96. Aanbiedingen gel» 27.95 32.50 36.95 47.95 29.95 PRIJS V&D 26.95 31.50 35.95 46.95 28.95 58.95 59.95 voor superlage prijzen! iig van do. 13 juni t/m zo. 16 juni. VROOM DREESMANN Arbeidsmarktonderzoek 'De onderste baan belicht' wijst uit: PapierWillkel kOSt 1)061* De laagstbetaalde banen den vooral bezet door en jongeren. Van de werkne mers onder de twintig jaar heeft één op de drie een baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt, terwijl slechts zeven procent van de werknemers boven de dertig jaar een dergelijke baan heeft. Dat blijkt uit het onder zoek 'De onderste baan belicht' van de Organisatie voor Strate gisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Van alle werkenden heeft 10,1 procent een laag betaalde baan. Het blijken vooral vrou wen te zijn. Van de werkende vrouwen heeft 16,4 procent een lager betaalde baan, terwijl dat percentage bij mannen 6,1 is. De mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben ook de slechtste contracten. Hier wordt relatief veel gebruik gemaakt van uitzend- en af- roepcontracten. Aan de boven kant van de arbeidsmarkt heeft 94,6 procent een vast dienstver band of uitzicht daarop; aan de onderkant is dat 77,7 procent. Uit het OSA-onderzoek blijkt verder dat kleine bedrijven meer werkgelegenheid bieden aan laaggeschoolden dan grote ondernemingen. De OSA con cludeert dan ook dat kleinscha lige bedrijvigheid moet worden gestimuleerd om banen voor la- delfzijl» gpd Door een aantal vrienden en fa milieleden van de 43-jarige zie ken verzorgster die werd veroor deeld wegens moord op vier be woners van een verpleeghuis in Delfzijl, is een steuncomité ge vormd. De ziekenverzorgster die de bijnaam Engel des Doods kreeg is onlangs in hoger be roep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in Groningen (negen jaar cel en tbs met dwangverpleging). Doel van het comité is om haar met 'woord en daad te ondersteunen tijdens haar beroep tegen de c lijk zware straffen die haar door onze samenleving zijn opge- legd'. De ziekenverzorgster, die de patiënten van bet Delfzijlster verpleeghuis met insuline-in- jecties om het leven bracht, heeft haar daden volgens het 'Steuncomité Martha' uit res pect en mededogen met de lij dende medemens verricht. Be halve het steunen van de ver zorgster wil het comité naar buiten toe benadrukken dat de handelingen van de ziekenver zorgster in het kader dienen te verlening. In de industrie en de landbouw, de sectoren waar vanouds veel laaggeschoold en laagbetaald werk is, neemt het werk aan de onderkant af. Ook in de zorgsector waar veel men sen aan de onderkant werken, groeit het aantal banen nauwe lijks. De gemiddelde boer of tuinder is wekelijks zo'n vijf uur bezig met het invullen van zijn pa pierwinkel. Omgerekend in geld kost de bureaucratische romp slomp hem zo'n 22.000 gulden per jaar, inclusief de betaling Het aantal laagbetaalde ba nen groeit vooral in de handel, horeca, de reparatie- en trans portsector en de overige dienst- worden geplaatst van een zeer gebrekkige wetgeving en uitvoe ring van levensbeëindigend handelen in Nederland. Wie het comité wil steunen, kan brieven sturen aan de ver zorgster of geld storten om de kosten die de vrouw moet ma ken voor het hoger beroep te dekken. Verder noemt het co mité het noodzakelijk dat men sen in hun eigen levensbe schouwelijke organisatie, kerk of politieke partij de kwestie rond de ziekenverzorgster aan de orde stellen. ALBERT HEIJN ROEPT CONSUMENTEN OP TOT EXTRA CONTROLE VAN TOM POES VARIANTJES (800 G) Aangezien Albert Heijn niet kan uitsluiten dat een klein deel van eerder uit de schappen verwijderde zakken Tom Poes Variantjes droog kattevoer (800 g) alsnog bij de consument terecht zijn gekomen worden consu menten opgeroepen een extra controle uit te voeren op de ver pakking van eerder genoemd produkt en deze terug te brengen naar de winkel. Niet geschikt voor consumptie door uw kat zijn; Tom Poes Variantjes (800 g) met daarop een sticker „25% gratis". Alle Tom Poes Variantjes met rode sticker „tijdelijke levering uit Duitsland" zijn wél geschikt voor consumptie door uw kat. Albert Heijn verzoekt consumenten de desbetreffende zakken Tom Poes Variantjes retour te brengen naar de winkel, waar het aankoopbedrag vanzelfsprekend wordt terugbetaald. Voor nadere inlichtingen kunnen consumenten gebruik maken van de Servicelijn van Albert Heijn, 06-0305. Albert Heijn biedt haar verontschuldigingen aan voor dit onge mak. Zaandam 11 juni 1996 ALBERT HEIJN B.V. voor adviseurs, boekhouders, voorlichters en andere inge huurde krachten. Dat blijkt uit een onderzoek van het onder zoeksbureau NSS/Agrimarke- ting Holland in opdracht van het ministerie van Landbouw. Het onderzoek, waarvoor 538 agriërs zijn ondervraagd, is van daag gepubliceerd. Op basis van de studie, die diende om de bureaucratische lastendruk voor boeren en tuin ders in kaart te brengen, blijkt de papierberg voor agrariërs niet uitzonderlijk groot in ver gelijking tot wat bijvoorbeeld horeca-exploitanten of winke liers te verwerken krijgen. De meeste regelingen waarmee boeren en tuinders te maken hebben, gelden dan ook voor al le ondernemers, en zijn niet specifiek agrarisch. Ruim tach tig procent van de papierwinkel voor de boeren komt uit Den Haag of Brussel. Boeren en tuinders klagen ge regeld over de grote stroom aan papieren die ze dagelijks moe ten invullen en verwerken. Ve len beschuldigen de overheid van overdreven regeldrift die de agrarische ondernemers het le ven zuur maakt. Minister Van Aartsen (landbouw) heeft eer der aangekondigd te bezien of de papierwinkel kan worden te ruggedrongen. Op het onder zoek heeft hij nog niet gerea geerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 3