Sturen met je gedachten Wetenschap Techniek Schrijven op een hek Haver voor verlaging cholesterol DONDERDAG 13 JUNI 1996 REDACTIE: SASKIA STOELINGA Steeds meer mogelijkheden voor zwaar gehandicapten Met de hedendaagse techniek is men in staat om zelfs de ern stigst gehandicapte mens nog iets te laten doen. Enige tijd ge leden werd de 'lichtvlek ge stuurde schrijfmachine' ontwik keld voor mensen die door een hoge dwarslaesie vanaf hun bo- venromp verlamd zijn. Zij kun nen met deze voorziening toch communiceren omdat de tekst verwerker gestuurd wordt door bewegingen van het hoofd en De door een ernstige spierziekte aan een rolstoel gekluisterde Engelse fysicus en hoogleraar Stephen Hawking is met behulp van een spraaksynthesizer en enkele andere, speciaal voor hem vervaardigde, audiovisuele voorzieningen zelfs in staat col leges te geven, berekeningen te maken en boeken te schrijven. Zonder die voorzieningen zou hij monddood zijn en nauwe lijks meer dan een vegeterend kasplantje. Britse en Oostenrijkse onder zoekers experimenteren al eni ge tijd met het omzetten van bepaalde hersengolven in han teerbare signalen. De golven die van de hersenschors uitgaan, zijn met gevoelige sensoren op de hoofdhuid zichtbaar te ma ken. Uit een dergelijk 'elektro- encefalogram' (eeg) kan de neu roloog aflezen of zich ergens in de hersenen een mankement, een gezwel of een vaatvemau- wing (infarct) voordoet of heeft voorgedaan. Het patroon van de neurosigna- len, zeg maar: de 'taal' van de hersenen, is ongelooflijk inge wikkeld. Elke gewaarwording van de menselijke zintuigen is een wirwar van zenuwsignalen die in gebieden in de hersen schors, in een ingewikkelde reeks signalen ontaardt en waarvan een deel onmiddellijk wordt gestuurd naar andere de len van het lichaam. Hersengolven Het Brits-Oostenrijkse onder zoek spitste zich toe op het vaststellen van een duidelijke relatie tussen hersengolven en de beweging van lichaamsdelen zoals handen en vingers. De hersenactiviteit in de hersen schors, voorafgaande aan een beweging van wijsvingers, tong en tenen is het duidelijkst te traceren en zijn dus het beste bruikbaar om iets mee te doen. „Dat is niet zo verwonderlijk", zegt prof. A.R. Wintzen van de afdeling neurologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden. „De gebieden van de hersen schors die deze lichaamsdelen sturen zijn relatief groot en dus zijn de neuro-signalen duidelijk van elkaar te onderscheiden." De bedoeling van de Engelse onderzoekers is om een patiënt die in een rolstoel zit en die met zijn of haar handen niets meer kan doen, tóch de mogelijkheid te geven zich met die rolstoel te verplaatsen. De neuro-signalen van de be wegingsinstructies naar li chaamsdelen kunnen, menen de wetenschappers, heel goed gebruikt worden voor comman do's 'op', 'neer' en 'links' en 'rechts'. Daar zou je dus een 'joy-stick' van een rolstoel mee kunnen bedienen. Bovendien wordt daar een scala van andere mogelijkheden voor met name lichamelijk gehandicapten mee geschapen, niet in de laatste plaats op het gebied van com puters waarvan de cursor door de 'gedachten' kan worden ge stuurd. Op dit moment is het al gelukt een slaagkans van tachtig pro cent te realiseren. De Britse Raad voor Toegepast Fysisch Onderzoek (EPSRC) stelde in maart een bedrag van bijna een half miljoen gulden beschikbaar voor een vervolgonderzoek van drie jaar. Ruis „Ik zou het knap vinden als ze dat zou lukken", zegt professor Wintzen, die verder opmerkt dat dergelijk onderzoek, voor zover hem bekend, nog niet in Nederland wordt gedaan. „Het is natuurlijk van groot belang dat de methode optimaal is om dat de wetgever anders niet gauw zal toestaan dat door her sengolven gestuurde rolstoelen, laat staan auto's, de weg op gaan." De aan het Londense Imperial College verbonden Stephen Ro berts, leider van de Brits-Oos tenrijkse onderzoeksgroep geeft toe dat men er nog lang niet is. „Er zit nog wel wat ruis in de verkregen hersensigna- len", zegt hij, „maar het moet mogelijk zijn die eruit te filte ren, zodat onverwachte, onge wenste gebeurtenissen kunnen worden uitgesloten." Mieren blijken met elkaar te praten HENK MELLEMA GPD In hun onderlinge tie maken mieren niet alleen gebruik van bepaalde geurstof- fen, maar ook van geluiden. De Amerikaanse wetenschapper Robert Hickling, verbonden aan de Universiteit van Mississippi, heeft hiernaar onderzoek ver richt in een mierenkolonie. Al tientallen jaren is bekend dat mieren met elkaar communice ren via chemische boodschap permoleculen, zogenoemde feromonen. Via deze geurstof- fen kunnen ze elkaar waarschu wen wanneer er gevaar dreigt of kunnen ze aan elkaar doorge ven waar voedsel is te halen. Daarnaast was al bekend dat mieren ook een soort gonzend geluid kunnen voortbrengen door hun achterlijf op en neer te bewegen. De functie van die geluiden was tot nog toe echter niet bekend. De Amerikaan Hickling beweert nu dat het een soort mierenpraat voor moet stellen. Om zijn bewering te onderbou wen heeft Hickling een micro foontje in een mierenkolonie geplaatst. Volgens zijn zeggen heeft hij daarmee verschillende geluiden opgevangen, waarop mieren telkens anders reageer den. Zo ving hij een soort alarmroep op gevolgd door een massale aanval op de micro foon; een geluid dat in vredige tijden periodiek werd gemaakt en zou kunnen aangeven dat er geen gevaar dreigt: en weer een ander geluid dat de aanval op een rups begeleidde. Hij zou ook een soort hulpgeroep van een mier hebben opgevangen. Het werd althans gevolgd door het te hulp komen rennen van soortgenoten. Hickling zou geen rechtgeaarde Amerikaan zijn wanneer hij in het door hem ontwikkelde ge voelige systeem voor het opvan gen van (insekten)geluiden niet onmiddellijk brood zag. Op dit moment is hij bezig zijn sys teem zó aan te passen, dat boe ren het zouden kunnen gebrui ken om insekten op het spoor te komen die het op hun gewas sen, zoals katoen en mais, heb ben gemunt. Al eens geprobeerd een naam op een hek te schrijven? Nee, niet op het frame er omheen, maar op het hekwerk zelf. Om zo iets voor elkaar te krijgen, moetje inventief zijn. Ie moet een beletteringssysteem beden ken dat niet tussen de mazen van het hek valt, maar er tegen aan blijft zitten. De Friese bouwkundig tekenaar J. van Duinen zocht al een jaar of vier geleden naar een metho de om dat voor elkaar te krijgen. Hij ontwierp eerst een compleet alfabet, dat met een soort klik- systeem aan een hek zou kun nen worden bevestigd. „Maar dat was het toch niet. Ik had op die manier zoveel verschillende elementen nodig." De Fries werkte met tussenpo zen lange tijd aan zijn idee. Uit eindelijk vond hij het Ei van Co lumbus, toen hij zich realiseer de hoe lettertekens op een lcd- computerscherm worden opge bouwd: met pixels, losse beeld elementen waarmee elke ge wenste letter gevormd kan wor den. Van karton knutselde hij. enkele conusvormige pixels in elkaar, die met een kliksysteem tegen elkaar en op het gaaswerk van een hek konden worden be vestigd. Dat ldiksysteem zat zo vernuftig in elkaar, dat het Innovatiecen trum in Leeuwarden hem tij dens het eerste contact direct adviseerde er octrooi op aan te vragen. Binnen een halfuur was het eerste contact met het oc trooibureau in Rijswijk al ge legd. „Dat innovatiecentrum heeft me ontzettend goed ge holpen tijdens het ontwerpen en alle zaken daar omheen. Ie kunt gerust zeggen dat zo'n in stelling deuren weet te openen die anders voor mij beslist ge sloten waren gebleven." Na het eerste kartonnen proto type zijn nog vele verbeteringen en verfijningen van het systeem gevolgd. Inmiddels is Van Dui nen zover dat hij een universeel toepasbaar systeem beschik baar heeft, dat op elk hekwerk kan worden toegepast. Omdat de pixels in de gewenste kleur kunnen worden geleverd is elke bedrijfsnaam of logo ermee te maken. Niet alleen tekst is mo gelijk, maar ook illustraties. De ontwerper is in gesprek met een fabrikant, die in staat is om de elementen op grote schaal te maken. De verwachting is dat met de productie eind dit jaar kan worden begonnen. .Als de fabricage eenmaal op gang ge komen is, ga ik octrooi voor Eu ropa of voor de hele wereld aan vragen. Ook in het buitenland is er een enorme markt voor", zegt de Dokkummer. Hij heeft al plannen om, naast zijn bouw kundig tekenbureau, een apart bedrijf op te richten dat zich met de exploitatie van het belet teringssysteem gaat bezighou den. Schrijven op hekken met conusvormige pixels. Haver verlaagt het choles- terolpeil in het bloed. Dat blijkt uit onderzoek van professor J. Leon van de universiteit van Bonn (Duitsland). Te veel cho lesterol kan leiden tot hart- en vaatziekten. Reden voor de ver lagende werking van haver is beta-glucaan, een cellulose- achtige stof. In cultuurhaver die een boer verbouwt is het gehal te twee tot vier procent. In wilde haver zit tot acht procent van de werkzame stof. De Duitse hoogleraar ziet mogelijkheden om haver op te nemen in dië ten. Hiervoor wil hij het gehalte beta-glucaan via kruisingen ver hogen tot zeven procent. Naar verwachting duurt het nog ze ker tien jaar voor er via verede lingen dergelijke haverrassen op de markt zijn. DOOR JAN VISSER Het is een stuk koeler geworden maar erg lang duurt de al -| koeling niet. Vanaf morgen gaan de temperaturen omhooi en op zondag worden maxima verwacht tot 22-24 graden en in het binnenland alweer omstreeks 25 graden. Deze gunstige vooruitzichten hebben we te danken aan het die i terbij komen van een krachtig hogedrukgebied boven de Britse eilanden. Doorgaans betekent een krachtig lucht- drukmaximum ten westen van ons land halverwege juni j aanvoer van wolkenvelden van de Noordzee. Dit jaar blijvc wij daar verschoond van omdat de lucht in en rond het sys teem tamelijk droog is. Een vergelijkbare situatie deed zie voor in juni 1959. Toen was het Britse hogedrukgebied nj sterker: ruim 1040 hPa. Juni 1959 was overigens record zonnig en vormde een van de hoogtepunten van een heel mooie en vooral lange zomer. Vandaag vooral in de kustge j bieden veel zon. Elders ontstaan ook stapelwolken. De tei peraturen blijven vlak aan zee op 15 graden steken; elderj wordt het maximaal 17-18 graden. Gevoelsmatig doet he; evenwel minder koel aan omdat de noordwestenwind tot matig afneemt. Opvallend zijn verder de schitterende ver gezichten in de heel transparante lucht. Morgen zonnig ei temperaturen tussen 17 en 21 graden. De wind ishoogui; zwak uit het noordwesten. Tijdens het weekeinde ligt het. hogedrukgebied boven ons land. De zon schijnt dan vrijwj onafgebroken en de temperaturen lopen bij weinig wind q tot nabij 25 graden. Daarna wordt het warmer doordat hel hogedrukgebied naar het oosten trekt. Gisteren was het oj enkele plaatsen overdag koeler dan 's nachts. In Kreiler- j oord een minimum van 15.0 graad tegen maximaal 14.8 overdag. Verder een vrij krachtige noordwesten wind maai de zon scheen veel en het werd op veel meetpunten 17-lj 2 graden. 2 KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met vrijdag. Noorwegen: Vooral aan de westk flink wat wolkenvelden een grote kans op rege Rond Oslo geregeld schijn. Vandaag a kust winderig. Maxn Oenemarken: droog en vrij koel Maximumtemperatuur woensdag rond 1 morgen iets hoger. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: Rustig, vrij zonnig en droog v dagtemperatuur vooral morgen rond 19 graden, in het noorden van Schotland België en Luxemburg: Droog en flink wat zon. Vandaag maxima rond 18 graden, morgen iets hoger. Noord- en Midden-Frankrijk: Flinke zonnige perioden, droog en hier en daar een stevige oostelijke wind. Maxima van 17 graden langs het Kanaal tot 27 bij Annecy. Portugal: Zonnig. Maxima van 28 graden aan zee tot 35 plaatselijk in het binnenland. Madeira: Flinke zonnige perioden, soms ook be wolkt. Droog. Middagtemperatuur onge veer 23 graden. Spanje: kans op een bui, lokaal missel) 2 onweer. Maxima meest t 20 graden. Tsjechië en Slowakije: Vandaag wolkenvelden en een a gen- of onweersbui. Morgen zon. Maxima dalend naar ongj Hongarije: Vandaag wolkenvelden en een gen- of onweersbui. Morgen Middagtemperatuur vandaag graden, morgen ongeveer 22. misschien c uiden a 27 graden, langs de Golf van Biskaje enkele woll Middagtemperatuur aan zee ongeveer 26 graden. 1 Marokko: Westkust: in het algemeen flink wat zon en maxima vlak aan zee tussen 26 en 32 graden. Overwegend zonnig, lokaal kans op een onweersbui. Middagtemperatuur vlak aan zee ongeveer 29 graden. Zuid-Frankrijk: Veel zon, in de Alpen aanhoudende klei ne kans op een lokale regen- of onweers bui. Geleidelijk meer wind. Middagtem peratuur meest tussen de 25 erv30 gra- Mallorca en Ibiza: Veel zon en middagtemperatuur rond 30 Italië: Zonnig. In de namiddag en avond kans op lokaal onweer, met name in de ber gen Maxima ongeveer 30 graden, aan zee iets lager. Corsica en Sardinië: Droog en veel zon; vandaag misschien ook enkele stapelwolken. Middagtempe ratuur ongeveer 29 graden. Malta: Zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 31 graden. "enKreta: sop e Turkije en Cyprus: Zonnig. Aan de Turkse westkust soms veel wind. Middagtemperatuur vaak 30 graden of hoger. Duitsland: Flinke perioden met zon, in het zuiden aanvankelijk wolkenvelden en I (mot)regen. Middagtemperatuur VRIJDAG 14 JUNI 1996 Zon op 05.19 Zon onder1. Maan op 04.37 Maanond Waterstand IJmuiden Katwijk 1 Hoog 03.19 15.49 02.52 Laag 11.34 *23.50 11.15 Weerrapporten 13 juni 081 imsterdam onbew Berlin s op i 15 nterste noorden tot 23 lokaal in Zwitserland: Afwisselend zon en wolken en kans op een regen- of onweersbui. Enige daling van temperatuur met op morgen maxi ma van 23 graden in het noorden en westen tot 27 rond Locarno. Oostenrijk: Vooral vandaag wolkenvelden en kans op een regen- of onweersbui. Lagere maxima met op morgen temperaturen van 22 graden in het noordoosten tot 25 Malaga Moskou 8uenos Aires half bew Casablanca half bew Johannesburg onbew. Los Angeles licht bew New Orleans onbew. New York licht bew Polen: Hoogleraar Stephen Hawking zou zonder allerlei vernuftige instrumen ten op zijn rolstoel geen les kunnen geven. foto TOMPOES OPGAVE OPLOSSING Heer Bommel en het ontstoffen CRYPTOGRAM Horizontaal: 1. Door die vloeistof wordt men meer ouder (6); 7. De lezers voe len zich persoonlijk aangespro ken (5); 8. Dat wordt het als ik meeslepend te werk ga! (5); 9. Blijf buiten die Europeaan! (5); 10. Exemplaar om in te spelen (4); 11Kijk, het brood van de kijker! (6); 12. Hij is als een waanzinnige bezig met de in maak (6). Verticaal: 2. De schoenmaker moet er bij blijven (5); 3. Die spruit is te voelen (6); 4. Ook al is het posi tief, het is met origineel! (6); 5. Niets dan etter van een compo nist (4); 6. Slechte tuinafschei- dingen bevallen niet (8); 10. Zo houterig, ben je daar zo oud voor geworden? (4); 11. Beestje in een boom (3). KRUISWOORDRAADSEL hesp-hole obi-b-mat b--hen--n oo-ate-ca -monarch- oele-grif -gekreun- j a-aan-al o--mis--a nee-1-ruk grit-reis Ieder oplettend lezertje, dat zich wel eens in een ballon heeft opgehou den, die zich stuitend voortbewoog, zal begrijpen wat heer Bommel mee maakte. Nu eens verhief de blaas zich op een briesje en zweefde zacht draaiend voort; dan weer daalde hij krachtig neer op de rotsachtige bo dem. Het grillige landschap ont vouwde zich beurtelings boven of onder de ongelukkige inzittende, die bij het opkaatsen menige kwetsuur opliep - en tenslotte geheel de kluts kwijtraakte. Maar genoeg hierover. Na lange tijd belandde de waterbel naast mevrouw de War, die het ge beuren oplettend had gevolgd, zon der de bedoeling te begrijpen. Maar toen ze nu plotseling van zo dichtbij heer Ollie's verwrongen gelaatstrek ken zag, kreeg ze het vermoeden, dat niet alles naar wens ging. ,,Is er iets niet pluis?" riep ze, terwijl ze de bal begon te volgen. ,,Ho! Halp... Halt! Hop!" schreeuwde heer Bommel. „Slop...stop! Houmevast! Hodantoch! „Kom er dan uit!" riep het mensje, al dravend, aan. „Uit!!" loeide heer 01- lie. „Laatmeuit! Ho!" „Ach stakker", prevelde het vrouwtje, „je hebt je stoffer vergeten. Dat is het natuurlijk! Maar als het meer niets is kan ik je wel helpen". En met deze woorden bewoog ze haar bezem krachtig langs de waterwand, zodat deze barstte. Heer Bommel knalde naar buiten en tuimelde geheel ver suft op de grond. „Verschrevelen is aardig", zei mevrouw de War. „Maar je moet altijd zorgen, dat je kunt ont stoffen!" /V/et TE VEE/. MAA/Z óók: /EET TE WE////&.' <*•- J/iSh.-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 26