Japanse tunnel staat model voor HSL Feiten &Meningen Schadeclaim niet kansloos Fiscale vluchteling is plotseling Nederlander af DONDERDAG 13 JUN11996 EU WSANALYSE Joep van den Nieuwenhuyzen is tot dusver een begena digd voorspeller van rechterlijke vonnissen gebleken: hij voorspelde in zijn beursfraudezaken twee keer vrij spraak en dat kwam uit. Maar een schadeclaim van mi nimaal 1,2 miljard gulden tegen de staat? Gezien de jongste jurisprudentie is niet uitgesloten dat de over heid inderdaad over de brug moet komen. Het legertje dure advocaten, dat de zakenman ook door de eerdere rechtszaken sleepte, is versterkt. En het moet worden gezegd: zij hebben een konijn met kans van slagen uit de hoge hoed getoverd. Gezien de hoogte van de claim worden dat jarenlang slepende processen. De advocaten hebben in elk geval de meest voor de hand liggende valkuil vermeden. Van den Nieuwenhuy zen vindt weliswaar dat het openbaar ministerie (OM) hem ten onrechte voor beurshandel met misbruik van voorkennis heeft vervolgd, maar daar heeft de Neder landse overheid upg nooit schadevergoeding voor hoe ven te betalen. De staat is hooguit aansprakelijk als bij voorbeeld het OM een verdachte ten onrechte achter slot en grendel heeft gezet of als er fouten- bij het ver hoor zijn gemaakt. Vandaar dat Van den Nieuwenhuyzens advocaten het over een andere boeg willen gooien. De vervolging was rechtmatig, zeggen zij nu, maar de schade voor Joep, Begemann en de aandeelhouders die daaruit voort kwam, moet de staat toch vergoeden. En dat nu is een heel slimme vondst. Nederlandse rechters zijn in toene mende mate bereid dergelijke claims toe te wijzen. Het is simpel te illustreren met een voorbeeld uit de jongste vaderlandse rechtsgeschiedenis. De overheid kan met recht de veestapel van een boer laten vernieti gen wegens het risico op verbreiding van varkenspest. Maar zij dient dan ook de schade te vergoeden. Doorgetrokken naar Van den Nieuwenhuyzen is de vergelijking: ,,De staat mag mij (laten) vervolgen, pri ma. Maar zij moet dan ook mijn schade dragen, nu ik ben vrijgesproken. Nota bene twee keer zelfs op vorde ring van het openbaar ministerie." Ondanks alles is toewijzing van de claim nog lang geen gelopen race. In op grote lijnen vergelijkbare za ken vond de rechter het belangrijk dat er een gerecht vaardigde verdenking tegen de verdachte bestond. Toen Joep werd vrijgesproken van de RDM-zaak zei of ficier Schaar al meteen dat het OM voldoende reden had om Van den Nieuwenhuyzen in een vroeg stadium van het onderzoek werkelijk als verdachte aan te mer ken. Tevens speelt een rol in hoeverre aan de benadeelde zelf valt te verwijten dat de verdenking is gerezen. „Dat is handel met voorkennis", riep Van den Nieuwenhuy zen uit tijdens de vergadering waarin de kiem werd ge legd voor de HCS-affaire. Vervolgens ging-ie toch vrolijk handelen in aandelen HCS. Een derde punt van belang is de vraag of schade is geleden 'die niet behoort tot het normale bedrijfsrisico', zo stelde de Hoge Raad enkele jaren geleden vast in een obiter dictum, een ongevraagd kijkje in zijn keuken. Het antwoord op deze vraag is omkleed met de nodige ha ken en ogen, zoveel zal duidelijk zijn. Voor Van den Nieuwenhuyzen was het destijds de gewoonste zaak van de wereld om veelvuldig en in gro te hoeveelheden aandelen te verhandelen. Voor met name buitenlandse beleggers speelde hij regelmatig zelf effectenbeursje. Balancerend op het scherp van de sne de, zoals Van den Nieuwenhuyzen gewoon was, móet hij zich bewust zijn geweest van het risico op een ver volging wegens beursfraude. De rechtszaken van de afgelopen vijf jaar rond Van den Nieuwenhuyzen hebben de ervaring opgeleverd dat boerenverstand en rechterlijke wijsheid soms héél verschillende paden bewandelen. En dat ook rechters het niet altijd eens zijn. Gezien het feit dat 'Nederland zich internationaal in de achterhoede bevindt', waar het gaat om schadevergoeding door de overheid, is een inhaalslag niet uit te sluiten. Joep van den Nieuwenhuyzen. ARCHIEFFOTO NS op studiereis naar Tokyo Het Kawasaki Man-Made Island. Nederland heeft de boude stap genomen: er wordt een tunnel voor de Hoge Snelheidslijn onder het Groene Hart geboord. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk wanneer de tunnel in slappe grond wordt aangelegd? Dat gaat een delegatie van de Nederlandse Spoorwegen volgende week in Japan bekijken. De groep brengt onder meer een bezoek aan het indrukwekkendste project in zijn soort: de negen kilometer lange autotunnel die onder de Baai van Tokyo in aan bouw is. De tunnel is een onderdeel van de Trans-Tokyo Bay Highway (TTBH), de weg die Tokyo moet gaan ontlasten. De weg bestaat uit twee tunnels van negen kilo meter lang op een diepte van zestig meter onder de zeespie gel en een hangbrug van een kleine vijf kilometer lengte. In principe had de tunnel op traditionele wijze kunnen wor den aangelegd door deze uit te graven, maar dan moest voor enkele jaren het scheepvaart verkeer van en naar Tokyo wor den stilgelegd. Met vijftienhon derd schepen per dag zou dat een economische catastrofe zijn geweest. Er bleef dus maar één optie over: een tunnel boren. Toen in 1985 de plannen voor de TTBH werden goedgekeurd, stond de techniek voor het bo ren in zachte grond in de kin derschoenen. Japans toonaan gevende tunnelingenieurs wa ren er echter van overtuigd dat ze binnen enkele jaren machi nes en graafmethoden konden ontwikkelen voor de waterige grond. Ze ontwikkelden zoge noemde waterschildmachines die in 1992 met het boren be gonnen. Tot op heden zonder problemen. Waterschildmachines zijn inge nieuze graaffabriekjes die door de grond wroeten. Ze zien eruit als ronde kokers met een dia meter van de gewenste grootte van de tunnel. Vooraan zit een grote schijf waaroverheen ar men draaien met graafhandjes. Het zand wordt naar binnen ge schept en via een lopende band afgevoerd. Kant-en-klare beton nen segmenten leggen vervol gens de wand van de tunnel. Het unieke van deze boorme- thode is dat het geboorde gat niet vol water loopt en dat de afgegraven tunnelwand niet in elkaar stort. Voor de TTBH is gekozen voor het boren van twee tunnels van dertien meter doorsnede, elk goed voor een tweebaansweg. Daarvoor hebben Japanse bouwbedrijven 's werelds groot ste schildmachine ontwikkeld met een diameter van 14,14 meter. In totaal zijn acht machi nes in gebruik, die elk een prijs kaartje dragen van honderd miljoen gulden. De ontwikkeling van deze ma chines op zich is al een staaltje van vakmanschap. Wellicht nog meer bewondering roept het voorwerk op dat nodig was voor de aanleg van de TTBH. Omdat het om een autotunriel gaat, moest voor de aanvoer van fris se lucht in het midden een groot ventilatiegat komen. Dit vereiste de aanleg van een kunstmatig eiland halverwege de tunnel, daar waar het water 28 meter diep en de zeebodem over een diepte van nog eens dertig meter zacht is. Het Kawasaki Man-made Island is uiteindelijk een superbouwwerk van tweehonderd meter door snede geworden met in het midden een gat met een diame ter van 98 meter. De wand van diepte van 114 meter. Verwacht wordt dat de snelweg over twee jaar voor het verkeer kan worden. Deze maand be ginnen de bouwers aan de cru ciale fase van het project. Vier schildmachines hebben hun eindpunt bereikt. Die wachten nu de tegemoet komende boor machines af. Dat kan elk mo ment het geval zijn. Als ze el kaar op een afstand van dertig centimeter zijn genaderd, wor den ze stopgezet. Dan begint het werk aan de risicovolle ver binding van de tunnel. „Als hier iets misgaat is het hele project geruïneerd", legt Kiyos- hi Dachiku, woordvoerder van de Japan Highway Public Cor poration, beheerder van de snelweg, uit. Voor de connectie wordt de grond rond de machi nes bevroren. De boorkoppen worden ontmanteld en met de hand wordt het laatste stuk van de tunnel afgemaakt: het weg hakken van de bevroren grond, het lassen van segmenten tus sen de twee buizen van de boormachines en het betonne- ren. Dit proces duurt ongeveer een jaar. Tegen die tijd weten de Japanse ingenieurs of ze een modern wereldwonder hebben afgele verd. Wat ingenieurswerk en kosten betreft is het Trans- Tokyo Bay Highway-project te vergelijken met de Deltawerken. Ook hier vechten technici tegen het water, al verschillen de mo tieven voor aanleg. Voor Neder land was het van levensbelang, zo had de vloedgolf in 1953 ge leerd. In Japan gaat het om eco nomische overwegingen en stadsplanning. De toekomstige tunnelgebrui kers zullen, via tolgelden, op draaien voor de 22,8 miljard gulden die het project, naar de huidige stand, kost. Bijna twee maal zo veel als de Deltawer ken. CORRESPONDENT Zeg nooit Belg Elk land heeft zo zijn eigen gebruiken. Het schijnt dat je 1 i yr in Thailand nooit je voetzo- t len moet laten zien, want dat wordt opgevat als een grove belediging. In Tibet wemelt het van de gebedsmolens, maar die mogen niet met de linkerschouder worden gepasseerd, want dat staat gelijk aan blasfemie. In China wordt de gastheer weer wat onzeker als er geen beschaafd geboer aan tafel klinkt, want dat is het teken dat de dis gesmaakt heeft. En in België zegt men nooit Belg tegen een Belg. Al bij mijn eerste ontmoeting met een au tochtoon, nu zo'n zes maanden geleden, maakte ik deze overtreding. De aangespro ken heer deed aanvankelijk alsof hij mij niet hoorde. Vervolgens keek hij demonstratief achter zich. Was er misschien iemand anders tot wie ik mij richtte? Tenslotte keek hij me wat meewarig aan. „Allez, ik ben toch zekers geen Belg?", riep hij uit. Nadrukkelijk: „Ikben 'ne Vlaming!" Sindsdien heb ik nog veel meer Belgen preciezer: Vlamingen ontmoet die er een punt van maken geen Belg te zijn. Met Bel gië, zo wordt me dan geduldig uitgelegd, wil men liefst niet vereenzelvigd worden. Dat zijn immers de ambtenaren in Brussel die belastingen innen en daarmee hun zakken vullen. Maar België, dat is bovenal ook Wal lonië en daarvoor halen de meeste Vlamin gen al helemaal hun neus op. Nu is er met de rivaliteit tussen Vlamingen en Walen niets nieuws onder de zon. België hangt met touwtjes, wat spuug en een koning aan elkaar vast, schreef publicist Geert van Istendael al in de essaybundel 'Het nut van België'. De klassieke verklaring voor de broe der- en zustemijd begint in de loopgraven van 1914-1918, waar brave Vlaamse jongens sneuvelden omdat ze de Franse bevelen van hun superieuren niet begrepen. De zuiverin gen na de Tweede Wereldoorlog, die vooral Vlaamse collaborateurs zwaar trof, zette ook kwaad bloed, alsmede de Waalse economi sche, politieke en maatschappelijke over heersing tot ver in de jaren zestig. Maar verklaart al dat oud zeer voldoende de afgunst die ook vandaag nog Vlamingen en Walen verdeeld houdt? Ik denk het niet. Zelf heb ik nooit in de Ardennen gevochten of met de Duitsers gecollaboreerd en toch be gint er ook bij mij inmiddels iets te jeuken als ik aan een Waal denk. Heb ik dan zoveel ver velende Walen ontmoet? Niet bepaald. Wel neem ik dagelijks een flinke portie Vlaamse dagbladen tot mij. En ik heb mezelf er op be trapt dat die leeskost mijn smaak op een heel subtiele manier bedorven heeft. 'Vlamingen willen vooruit, Walen achteruit', kopte de kwaliteitskrant De Standaard op za terdag 20 april. Het onderwerp: de staatsher vorming. Uit een peiling was gebleken dat Vlamingen graag een stapje verder gaan, Walen zijn minder enthousiast. 'Wallonië loopt achter Internet-feiten aan', was een kop van het persbureau Belga met dezelfde boodschap: Walen zijn conservatief. Betogin gen van onderwijzers in Brussel in februari werden weer door De Standaard aldus verslagen: 'Vlaamse betogers swingend, Franstalige agressief. Conservatief) achterge bleven en agressief. Toe maar. Begin dit jaar hield dezelfde krant zijn lezers wetenschappelijk gedocumenteerd voor dat Franstalige Belgen zieker zijn dan x Nederlandstaligen. In het verlengde daarvan: Walen slikken ook meer medicijnen. Uit de 'j\ economiekaternen valt verder regelmatig op i te maken dat Walen minder hard werken, va ker staken, langer van uitkeringen genieten en eerder sterven. Deze splitsing statistisch, journalistiek, taalkundig van één bevolking in twee F groepen, levert een uitstekende voedingsbo- dem voor het aanstekelijke idee dat 'wij' nu eenmaal beter zijn dan 'zij'. Hoeveel volkeren zijn niet met open ogen al in deze valsstrik getrapt? Gelukldg zijn Vlamingen en Walen veel te vreedzaam om elkaar de hersens in te slaan. Toch kan het geen kwaad jezelf bewust te zijn van de manier waarop ook westerse kwaliteitskranten onbedoeld verdeeld heid zaaien, heb ik ontdekt. Met smart wacht ik nu op het eerste bericht in een Vlaamse krant waarin de Walen voor de verandering eens niet onderdoen voor Vlamingen. CORRESPONDENT Wat de verslaggever nu toch zegt? „Belastingheffing in Bel gië", krast het in Algemeen Be schaafd Aerdenhouts boven het portier van de Daimler Sove reign. „Bekijk het toch man. Ik ben hier komen wonen vanwe ge het fiscale regime. Dan wil ik hier ook geen belasting betalen. Of zo weinig mogelijk. En och, als de Belgen daar wel plannen toe hebben, dan vinden we daar wel wat op. Accountants ge noeg." De Rijke Nederlander in België ligt onder vuur. Vermogende belastingvluchtelingen, in de grensstreken min of meer ge haat door de plaatselijke bevol king, zullen in de toekomst ook een vorm van belasting moeten betalen. Gisteren werd bekend dat Nederland en België werken aan een nieuw fiscaal akkoord op dat gebied. Daarbij denken de ministers van financiën aan heffingen op dividend. Of zelfs aan het ver sturen vaneen Nederlandse be lastingaanslag naar kapitale vil la's in 'vluchtoorden' als bij voorbeeld Lanaken,aan de grens met Maastricht. Daar is het nieuws nog niet doorgedrongen. Burgemeester Willen is in vergadering, en wil hoe dan ook niet reageren. In een brief aan de bevolking heeft hij laten weten dat de steeds openlijker vijandigheden tussen autochtonen en vermogende immigranten zo snel mogelijk beslecht dienen te zijn. Belgische Limburgers op straat hebben geen mening. „Och ja, we zullen het zien", luidt de be rustende reactie van de grijs aard op een bankje voor het ge meentehuis. De zes, zeven pas santen met een meer Randste delijk accent blijken plotseling allemaal niet in Lanaken te wo nen, ook al is hun auto voorzien van Belgische kentekens. Zoals de groene Daimler van de enige Nederlander die wel wil reage- België heft momenteel geen vermogensbelasting. „En daarin zit hem nu de kneep", zegt de immigrant van onder zijn zwar te borstelsnor. „Als dat zo blijft, voorzie ik weinig problemen. Als ze wat gaan rommelen met dividendheffingen, dan valt het* allemaal wel mee. Daar ben ik niet zo bang voor." „Desnoods hevelen we een deel van de aandelen over naar een onderneming in Liechtenstein roept hij, alvorens het Kerkplein van Lanaken te tracteren op een gulle lach. Echt serieus kan deze zakenman het allemaal nog niet nemen. „Dat geldt ook voor een brievenbusonderneming in Liechtenstein hoor. Middenstanders gaan de heike le materie eveneens uit de weg. In navolging van de burgerva der nemen zij een toenemend vijandige houding tegen Neder landers waar. En dat doet de za ken geen goed. Ook zij schreven drie, vier weken geleden een brief aan de bevolking. Of er toch vooral begrip kan worden opgebracht voor eikaars stand punten. Alleen Ria van het lotto- en ta bakszaakje aan het eind van de winkelgalerij heeft een mening. „Ze zullen het in België toch al tijd nog wel een beetje goedko per houden. De Nederlanders hier weer wegjagen, daar begint niemand aan. Is ook nergens voor nodig, 't Zijn allemaal En potentiële klan- De onvrede over Hollandse 'diknekken', die met dik geld mooie percelen voor Vlaamse ogen wegkaapten, leeft al enke le jaren. Een heus dossier van de plaatselijke afdeling van de christelijke vakbond ACV, met de veelzeggende titel 'Rijke Ne derlanders', diende een maand of twee geleden als katalysator voor veel opgekropte frustraties. Samensteller Winand Bijnens moet haast wel verheugd zijn over het nieuws. Maar ook hij houdt zich op de vlakte. „Ik moet het eerst allemaal nog zien". Op een inhoudelijke me ning blijft het dus nog even wachten. Maar het principe om de vermogende Nederlanders ook belasting te laten betalen spreekt hem wel aan. „Kapitaal belasten, dat is een goede zaak." Het dossier is volgens Bijnens te veel een eigen leven gaan lei den. „Het is alsof we fel anti- Nederlands zijn. Dat zijn we niet. Het gaat ons erom dat de gewone Limburger ook aan zijn trekken komt. Zolang er maar geen enclaves ontstaan van ver mogenden, die de plaatselijke bevolking wegdrukken. Of het nu Nederlanders zijn in Lana ken, of duur betaalde Eurocra- ten in Brussel, zo'n plotselinge toestroom van zeer vermogen de mensen ontkracht het karak ter van een al jaren bestaande gemeenschap. Dat willen we te genhouden." LANAKEN TON VAN LIEROP tekening Wim Stevenhagen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 2