Buurt is vogelhandelaar spuugzat Woutje Brugge viert zilveren jubileum Rijn Veenstreek ZWN wil snel met bussen over Vierambachtsweg Hooien en maaien in Spijkerboor Stompwijkers: hogere boete als hondenpoep niet wordt opgeruimd Swetterhage viert drie weken feest Alphense wethouder boos op minister DONDERDAG 13 JUN11996 Vernielingen bij scholen alphen aan den run» Drie scholen in Alphen zijn de afgelopen da gen doelwit geweest van vandalen. Bij een school aan de Toren- straat werd een toegangshek en een houten afzetting vernield. De schade bedraagt ongeveerd duizend gulden. Twee ruiten en een binnendeur sneuvelden in de nacht van dinsdag op woens dag in een school aan de Tolstraat. En bij een school aan de Me teoorlaan moesten twee lichtkoepels en de palen van een hek geloven aan de vernielzucht. Politie waarschuwt regio De politie in de regio waarschuwt voor woninginbraken. Volgens de dienders krijgen inbrekers dezer dagen volop de kans om hun slag te slaan, omdat mensen bovenlichten van ramen open laten staan. „Via het bovenlicht kunnen inbrekers de daar onder liggende ramen gemakkelijk openen", aldus de politie. De afgelopen week kwamen verschillende meldingen binnen ve inbraken die op deze manier zijn gepleegd. Stank drijft Alphenaren tot wanhoop De halve Zeeheldenbuurt in Alphen was gisteren uitgelo pen om op de publieke tribune van de raadzaal te protes teren tegen de uit de hand gelopen hobby van buurman N. Hoogduin. Hoogduin houdt in een schuur achter in zijn tuin aan de Barentszstraat vele konijnen, kwartels, hanen, kippen en duiven en verder nog wat vogels met een onuitspreekbare naam. De buurt is het zat. Zeker met zulke warme dagen is de lucht niet meer te harden. alphen aan den run jan winde den en mensen rijden af en aan om de beestjes op te halen. De Volgens de omwonenden is het voltallige raadscommissie voor al lang geen hobby meer waar uitvoeringszaken steunde de Hoogduin mee bezig is. In ad- bewoners in hun protest. „Te vertenties in een weekblad wor- gek voor woorden", verwoordde den de vogels te koop aangebo- H. Slagter (GroenLinks) het medeleven van de politiek. „Vanaf 1993 stroomt het klach ten bij politie en gemeente, maar er is nog nooit wat aan ge daan." De politiek wilde gisteren daarom niet meewerken aan een bouwplan voor de uitbrei ding van een schuur om de die ren in te houden. Dat hoefde ook eigenlijk helemaal niet, want het bouwsel staat er na melijk al zes jaar. Het ging er al leen maar om, om die illegale situatie te legaliseren. Volgens wethouder H. Haber- mehl (CDA) is er weinig aan te doen. Het bouwwerk is net niet te groot en past in het bestem mingsplan. Maar daar namen de politici niet zomaar genoe gen mee. Als blijkt dat Hoog duin er in feite een handeltje op nahoudt, passen de activiteiten helemaal niet in het bestem mingsplan, meenden zij. Habermehl stelde daarop voor om de zaak dan maar op nieuw te overwegen en door te schuiven naar een volgende commissievergadering, na de zomer. Dat werd een bewoon ster te veel. „Deze zomer wil ik wel weer eens lekker buiten kifnnen zitten", reageerde ze furieus. „Jullie denken er veel te gemakkelijk over. Maar kom dan zelf maar eens een keer langs." Milieuwethouder S. Lyczak (WD) zag wel mogelijkheden om het 'bedrijf op een andere manier aan te pakken. De ge meente kan namelijk altijd op treden als Hoogduin de wetten voor milieuhygiëne aan zijn laars lapt. Lyczak zei de buurt toe dat de afdeling milieu er de volgende dag direct mee aan de slag zou gaan. VRIJE TIJD ALPHEN AAN DEN RUN Computer. De Hobby Computer Club houdt op zaterdag 15 juni een open middag in het buurt centrum Halfje Wit aan de Van Brakelstraat. Van 13 tot 16 uur zijn er korte demonstraties. Op woensdag 19 juni is de laatste bijeenkomst voor het zomerre ces, die om 20 uur begint. Infor matie: 0172-445217. Rommelmarkt. De Oudhoorn- sekerk houdt op zaterdag 15 juni een rommelmarkt. De opbrengst is bedoeld voor het onderhoud van het monumentale orgel. Er zijn kraampjes, een grimeuse, een rad van avontuur en om 14 uur is de kerk te bezichtigen met een gids. Ook het orgel wordt bespeeld. De rommelmarkt wordt van 10 tot 16 uur gehou den op het schoolplein aan de Oudhoornseweg. Voetbal. De speeltuin- en buurt vereniging Vreugdeoord aan de Vorselenburgstraat houdt op za terdag 15 juni een voetbaltoer nooi voor kinderen tot 12 jaar. De aftrap is om 10 uur. Deelna me kost 2 gulden voor leden en 3 gulden voor niet-leden. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Witte Huis. De tentoonstelling 'Het Koudekerkse Witte Huis' is op zaterdag 15 juni te zien in de Oudheidkamer van het Histo risch Genootschap aan de Dorpsstraat. De tentoonstelling over het huis, de bewoners en de periode over de tijd dat het pand als gemeentehuis dienst deed, is geopend van 13.30 tot 16.30 uur. LEIDEN Western. In het Antonius Zalen centrum aan de Lange Mare wordt op zaterdag 15 juni een 'Wild Western dance party' ge houden. Vanaf 20 uur treden de Dixie Aces en de Wild Wetstern dancers op. Toegangsprijs: 15 gulden. Informatie: 071- 5133255. Floraconcert. Het Leiderdorps Kamerkoor brengt op zondag 16 juni onder meer Liebeslieder van Johannes Brahms ten geho re in de Oranjerie van de Hortus Botanicus. Het concert begint om 15 uur en een kaartje kost 10 gulden. Kaarten verkrijgbaar bij de Hortus en de VW. De bussen moeten, als het aan ZWN ligt, zo snel mogelijk over de Vierambachtsweg tussen Woubrugge en Alphen kunnen rijden. Snelheid is van belang o to aan te kunnen. woubrugge ZWN wil dat de bussen zo snel als mogelijk over de Vieram bachtsweg tussen Woubrugge en Alphen kunnen rijden. In een brief aan de gemeente Ja- cobswoude verzoekt het ver voersbedrijf daarom 'dringend herin richting van de Vierambachts weg te herQverwegen'. De gemeente, aanwonenden en bedrijven aan de Vieram bachtsweg praten sinds een paar maanden over herinrich ting van de sluiproute, die schoolgaande kinderen ook ge bruiken. Een gedeelte bewoners wil dat de r snelheid op de weg wordt terug gebracht naar 30 kilometer per uur. De bussen kunnen dan ge bruik blijven maken van de rou te, maar de weg wordt dan wel een stuk veiliger voor fietsers, vindt de buurt. Daarvoor voelt ZWN echter niets. „Wij worden in toene mende mate geconfronteerd met snelheidsbeperkende maatregelen. Dat heeft ertoe ge leid, dat in de afgelopen jaren de gemiddelde snelheid van het busverkeer is afgenomen. Om dat de snelheid van de bus van enorm belang is in zijn concur rentiepositie ten opzichte van de auto, is ons er veel aan gele gen de snelheid van het busver keer te verhogen." De brief van ZWN wordt op dinsdag 18 juni besproken in de raadscommissie verkeer. hazerswoude-dorp Mensen die last hebben hooikoorts kunnen de m en hooidag aan het Spijker boor maar beter aan zich la ten voorbijgaan. Voor ande ren is het een prachtige genheid om zaterdag 21 jun een dagje in de vrije door te brengen. Het Spijker boor ligt in het gebied waar Alphen. Boskoop en Hazers- woude aan elkaar grenzen. Het is de bedoeling dat het overvloedige gras langs de Spijkerboorsche Wetering en de Compierekade wordt ge maaid en afgevoerd. Doordat het zonlicht dan weer kan dooordringen tot op de bo dem van het polderland schap zaden van bloemsoor ten en kruiden weer ontkie men. Binnen korte tijd staat het gebied in volle bloei. De werkzaamheden in het polderland worden voor een groot gedeelte nog op ouder wetse wijze uitgevoerd met de zeis. Op stukken waar dat mogelijk is wordt de maaier ingezet. Daarna wordt met houten hooiharken, de zoge noemde rijven, het hooi bij- eengehaald. Vervolgens wordt het per schouw of kruiwagen afgevoerd. De activiteiten beginnen om negen uur in de morgen. Het is de opzet dat rond drie uur het Spijkerboor van het overvloedige gras, fluitekruid en ander hoog spul is ont daan. Voor het gereedschap wordt door de organisatie - de werkgroep vrijwillig land schapsbeheer van het IVN Alphen en omstreken - ge zorgd. De deelnemers moe ten zelf een mok, lepel en lunchpakket meenemen. Ti neke Menken, Staringstraat 26, 2394 ES, Hazerswoude- Rijndijk, telefoon 071- 3414992 geeft informatie over de hooi- en stompwuk dorith ligtvoet Wie weigert om hondenpoep op te ruimen, kan in Stomp- wijk en de rest van Leidschen- dam een boete van 250 gulden tegemoet zien. Dat is tenmin ste de wens van burgemèester en wethouders in Leidschen- dam. Zij hebben het openbaar ministerie in Den Haag ver zocht de boete te verhogen. Het huidige bedrag van zestig gulden is te laag om voldoen de effect te sorteren. De bereidheid om uitwerp selen van de honden op te rui men, lijkt de afgelopen vier jaar in Leidschendam iets te zijn toegenomen. Maar het kan nog altijd beter, luidt de conclusie van het college. In Stompwijk is het honden poepprobleem het grootst in de omgeving van Het Haze- pad, het Hoefblad, de Van Santhorststraat en de Raap horststraat. Leidschendam heeft daarom nog meer maatregelen in petto om de overlast terug te drin gen. Zo willen burgemeester en wethouders plaatsen aan wijzen waar de hondenpoep niet hoeft te worden opge ruimd. De gemeente hoopt de verspreiding van uitwerpselen zo te beperken. Enkele los loopplaatsen krijgen afraste ringen om te voorkomen dat de honden er vandoor gaan. Deze maatregel zal hondenbe zitters lokken en overlast op andere plekken beperken. Welke loslaatplaatsen worden voorzien van hekken, is nog niet bekend. Verder heeft het college be sloten om geen kortingsbon nen meer uit te reiken aan hondenbezitters die aangifte komen doen voor de honden belasting. Dit systeem wordt afgeschaft, omdat er nauwe lijks gebruik van wordt ge maakt. Slechts vier van de 182 hondenbezitters die vorig jaar aangifte kwamen doen, heb ben met de kortingsbon een ruimmiddel gekocht. Nieuw Poelgeest heeft na acht jaar lift Na acht jaar voorbereidingen heeft het bejaardencomplex Nieuw Poelgeest in Koudekerk aan den Rijn dan toch een eigen liftinstalla- tie gekregen. Voorzitter M. Le Large van Woningbouwvereniging Goed Wonen en wethouder G. Hoogendoorn-Oskam stellen de lift vrijdag 21 juni officieel in gebruik. Bewoners van tien bovenwonin gen hoeven vanaf die dag niet langer meer de trap op om hun huis te bereiken. Dat het zolang moest duren voordat de lift er kwam, komt vol gens technisch bestuurslid De Lange door de hoge kosten. De kos ten komen neer op 90.000 gulden. woubrugge liesbeth buitink De Woubruggenaren komen er vroeger voor terug van hun va kantieadressen, neefjes en nichtjes kómen er speciaal voor logeren. De speelweek van de stichting Woutje Brugge brengt jaarlijks het halve dorp op de been. „Als we alle activiteiten in de week bij elkaar optellen, ko men er 2500 kinderen op af. Er zijn dan zo'n tweehonderd vrij willigers actief en veel winke liers en bedrijven helpen. Bo vendien kunnen mensen in die week zomaar van straat geplukt worden om even te helpen", vertelt het bestuurslid Truus Klijnstra. Woutje Brugge viert dit jaar het 25-jarig bestaan van de stichting. De stichting Woutje Brugge werd een kwart eeuw geleden opgericht door drie plattelands vrouwen, in navolging van an dere dorpen in de regio. Een handjevol kinderen kon zo op woensdagmiddag samen knut selen en spelletjes doen. Daar uit ontstond al snel de speel week. De woensdagmiddagacti viteiten zijn inmiddels apart on dergebracht in Club Woutje Brugge. „Onze zustervereni ging", omschrijft Truus. De activiteiten van Woutje Brugge komen allemaal samen in de laatste week van de zo mervakantie. „We komen in die week steeds vaker tijd tekort", vertelt Truus' man Jacob, die eveneens in het bestuur zit. „We proberen voor alle leeftij den wat te organiseren. Voor ouderen hebben we tijdens de speelweek sjoelen, klaverjassen en bloemschikken. Woudsoord heeft gevraagd of we die activi teiten meer in het verzorgings huis willen doen, dus dit jaar De Woubrugse stichting Woutje Brugge houdt dit jaar voor de 25-ste keer de Speelweek. gebeurt dat in Woudsoord. De dierendokter komt daar ook. Dan mogen alle kinderen met hun gezonde huisdieren komen Woudsoord niet naar binnen." De speelweek kent meer vaste onderdelen. De huttenbouw, de kinderpicknick en de droppings zijn elk jaar een doorslaand suc ces. En öok de poppendokter heeft elk jaar een bomvolle wachtkamer. Lenny Duijvelaar organiseert dat gedeelte van de speelweek. „Toen wij hier 24 jaar geleden kwamen wonen, was mijn dochter twee jaar oud en ging ze al met haar pop naar de poppendokter. Toen was er nog maar één dokter en er stond iemand met een weeg schaal. Na zo'n tien jaar werd ze zuster en nu is ze al een paar jaar zelf dokter. Veel kinderen die eerste zelf meedoen, wor den later vrijwilliger. Zo houden we onszelf in stand", zegt Len ny. Zij heeft zo zelf meegemaakt hoe snel de speelweek uitgroei de tot een massale bron van vermaak. „In het begin kwamen er dertig kinderen naar de pop pendokter, terwijl dat er nu tweehonderd zijn." Truus vult aan: „Bij het vorige lustrum de den 1700 kinderen mee, vorig jaar waren het er al 2500. Door de nieuwbouw gaat het heel hard. Bovendien kunnen we nu veel meer doen door sponso ring." Jacob probeert een beeld te geven van de vrijgevigheid van ondernemingen in het dorp. „Als we bijvoorbeeld naar boer Kroes gaan, geeft hij ons melk en kaas zoveel we willen. En bij de bakker loop je soms met het tekening marcel bierenbroodspot schaamrood op de kaken weg, omdat je je armen helemaal vol met brood hebt. De drogist, de en krijgen ze tips over de ver- banken... iedereen steunt ons zorging. Daar komen altijd veel op zijn eigen manier. Wij zijn kinderen op af, soms zelfs met zelf ook een stuk brutaler ge- een pony. Maar die mag in worden en vragen gemakkelij ker om hulp. We zijn afhanke lijk van sponsoring, subsidie en pas in laatste instantie van en treegelden." Voor de vrijwilligers is de speelweek elk jaar een ware uit puttingsslag. Lenny: „De jonge ren gaan eerst naar het tenten kamp en lopen dan 's nachts flink te spoken, op woensdag is er tot in de kleine uurtjes de filmmarathon, op donderdag morgen helpen ze al weer bij de poppendokter en vervolgens doen ze mee aan de dropping. Aan het eind van de week is ie dereen aan vakantie toe." De speelweek wordt dit jaar gehouden van zondag 25 tot en met zaterdag 31 augustus. Woubrugse jeugd naar Walibi-Flevo woubrugge De Woubrugse stichting Woutje Brugge neemt kinde ren uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool op zaterdag 6 juli mee naar opnamen van Het televisieprogramma Te land. ter zee en in de lucht', dat net als Woutje Brugge 25 jaar bestaat. Woutje Brugge heeft geprobeerd het TROS- programma naar Woubrugge te halen, maar dat bleek niet mogelijk. In plaats daarvan zijn er honderd plaatsen op de tribune beschikbaar ge steld. Het uitstapje kost 12,50 gulden. Kinderen die mee- willen kunnen zich opgeven bij Truus Klijnstra: 0172- 518414. zoeterwoude Sport, muziek, theater en veel feest. Het jaarlijkse zo merfeest van de Zoeterwoud- se woon- en leefgemeen schap voor verstandelijk ge handicapten Swetterhage duurt van zaterdag 13 juli tot en met vrijdag 2 augustus. Zoals elk jaar is een gedeelte van het programma niet al leen bedoeld voor de bewo ners van de leefgemeenschap aan de Blankaartweg, maar ook voor andere Zoeterwou- denaren. Het feest begint op zater dag 13 juli om 12.30 uur met een toertocht met honderd Mini's door het Groene Hart en een rondvaart over de Braassemermeer. De achter blijvers kunnen een muzikaal optreden van Two of a Kind en van de volksdansgroep de Swetdancers meemaken, een demonstratie met model vliegtuigjes en een mini-Mini race. De openingsdag wordt afgesloten met een optreden van de fanfare. Voor de Swet- terhage-bewoners is er daar na drie weken lang straatte kenen, zwemmen, een zes kamp. concerten, toneel, een playback- en karaokeshow en een film. De slotdag op vrijdag 2 au gustus is ook voor buurtbe- leefgemeenschap bedoeld. Vanaf 10 uur treedt dan de Stalen Band op. Tegelijkertijd kan er een rondrit in een treintje of met de paarden tram over het terrein worden gemaakt, is er een skilift en een draaimolen. Bezoekers die zich tevoren hebben in geschreven kunnen om 12.30 uur komen lunchen. Om 14 uur begint het straattheater van Peter de Bie en treedt een goochelaar op. Het 'to taaltheater' van Sjon begint om 16 uur en het duo de Diaboliques verzorgt vanaf 19 uur een gevarieerd slotop- treden. De Alphense wethouder F. Da- les (D66/sociale zaken) is boos op minister A. Melkert van soci ale zaken. Dales vindt de weige ring van Melkert om Alphen de koudetoeslag uit de bijzondere bijstand te laten betalen 'op zijn zachtst gezegd flauw'. Alphen heeft aan meer dan zevenhonderd minima een kou detoeslag uitgekeerd. De ge meente heeft daarvoor in af wachting van een wetswijziging het declaratiefonds gebruikt, maar wilde er eigenlijk de bij zondere bijstand voor aanwen den. Dat kan tot nu toe alleen als de situatie per uitkeringsge rechtigde beoordeeld wordt. Melkert heeft echter een wets wijziging klaarliggen die het mogelijk maakt om ook speci fieke groepen in aanmerking te laten komen voor bijzondere bijstand. De gemeente ging er van uit dat de minister de wet wel met terugwerkende kracht zou invoeren, maar daar wil Melkert niet aan. „Ik snap Melkert niet", zegt Dales. „Het is geen principieel verschil. We willen allebei het zelfde, alleen wil Melkert de wet niet met terugwerkende kracht Degenen die een aanvraag hebben ingediend voor een koudetoeslag, hebben allemaal hun geld al binnen. Dales wordt naar eigen zeggen platgebeld door gemeenten die vragen 'hoe Alphen dat geflikt heeft'. De meeste gemeenten zijn nog druk bezig met de administra tieve afwikkeling van de koude- toeslagen. De reden dat het in Alphen allemaal een beetje vlotter is verlopen zit hem vooral in de eenvoud. Andere gemeenten hebben er veel meer ambtelijke tijd in moeten steken, doordat van elke uitkeringsgerechtigde afzonderlijk de jaarafrekening van het energiebedrijf afge wacht en bekeken moest wor den. Daaraan zou de gemeente alleen al een vermogen kwijt zijn en daar voelde Dales niets voor. Dat moet hij dan zelf we ten, moet Melkert gedacht heb ben. Maar de bijzondere bij stand leent zich er niet voor. Niet eerder dan vanaf 1 januari 1997. Dales laat het er niet bij zit ten. Hij heeft gisteren contact gehad met de D66-fractie in de Tweede Kamer om 'een zware politieke lobby in gang te zetten om de minister alsnog op ande re gedachten te brengen'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 19