Milieudefensie stelt eisen aan Schiphol wainidam Scholier slaagt in veertien vakken 071-5143545 DEZE HELD REGELT HAAR EIGEN GELD Randstad Bod Stork dwarsboomt doorstart van Fokker Geslaagd! in Leidsch Dagblad (023)-5150110 DONDERDAG 13 JUN11996 Hogere landingsrechten voor vliegtuigen die kortere afstan den vliegen, fikse milieuheffin gen en minder nachtvluchten. Met deze maatregelen kan Schiphol de eerste aanzet geven om de 'exorbitante' groei van het vliegverkeer af te remmen. Het vliegveld moet een 'raillu chthaven' worden. Passagiers voor afstanden onder de dui zend kilometer moeten bij Schiphol op de milieuvriendelij ke hoge-snelheidslijn (HSL) stappen en het vliegtuig laten staan. Schiphol kan dat krachtig bevorderen door, mogelijk sa men met de KLM, te participe ren in de exploitatie van het Eu ropese netwerk van flitstreinen. Dit stelt de vereniging Milieu defensie voor aan de directie van Schiphol. Op verzoek van de milieuorganisatie praten bei de woensdagavond met elkaar op het terrein van de luchtha ven. Milieudefensie wil paal en perk stellen aan de groei van het vliegverkeer. De organisatie verzet zich dan ook tegen de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan en al helemaal tegen een tweede grote nationa le luchthaven in de toekomst. De vereniging overweegt later dit jaar het vliegverkeer op Schiphol te hinderen door het oplaten van ballonnen met zil verpapier. Dit kan de radar ver storen. Concreet wil Milieudefensie onder meer ook een fikse ver hoging van de heffing die vlieg maatschappijen nu betalen voor transferpassagiers, een strenger nachtregime en meer beperkende maatregelen tegen oude lawaaiige toestellen. Zo wel nationaal als internationaal moet Schiphol bovendien aan dringen op onder meer speciale milieuheffingen voor binnen landse vluchten, de invoering van een accijnsheffing op ker osine, een btw-heffing op vlieg tickets en een internationaal verbod op vluchten van minder dan 500 lolometer. Volgens president-directeur Smits van Schiphol is de vijfde baan een goede balans tussen milieu en economie. Het biedt de luchthaven de mogelijkheid zich te-ontwikkelen tot een 'be scheiden mainport die binnen de gegeven mogelijkheden een optimale bijdrage levert aan de regionale en nationale econo- De vijfde baan leidt tot een vermindering van het aantal ge luidbelaste woningen, aldus Smits. Hij is overigens voorstan der van de komst van de HSL, van internationale accijns op kerosine en van een gedegen onderzoek naar de eventuele komst van een tweede nationale luchthaven. Milieudefensie heeft het mis als ze Schiphol de grootste ver vuiler van Nederland noemt, al dus Smits. In een straal van tien kilometer rond Schiphol draagt de luchtvaart gemiddeld circa 7 procent bij aan de lokale lucht vervuiling. Vooral het autover keer is hier de boosdoener. Lan delijk is de bijdrage van het vliegverkeer ongeveer 1 pro cent. Als de emissies buiten het Nederlandse luchtruim worden meegeteld, draagt de luchtvaart van en naar Schiphol mondiaal bijna 1,5 procent bij aan de to tale uitstoot van alle vliegtuigen, aldus Smits. Rob Zondervan gaat na de zomervakantie in Leiden studeren. foto cpd ROTTERDAM GPD .Jaren geleden probeerden mijn ouders een normale jongen van me te maken. Ze wil den niet dat ik met andere dingen bezig was dan de meeste kinderen. Voetbal en muziek vond ik maar dom. Als mijn vriend jes en ik met Lego bezig waren, bouwde ik de auto's zodat zij ermee konden spelen". Rob Zondervan (18) is geslaagd in alle veertien vakken die te volgen waren aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. De examens waren niet moeilijk, vindt hij. Hooguit wat veel om te leren. Al viel dat uit eindelijk wel mee, omdat hij in vier vakken al een jaar vooruit had gewerkt. Uit verveling volgde de Rotterdamse scholier twee keer zoveel vakken als ver plicht. In zijn vrije tijd zwom, zeilde en fietste hij veel. Onder schooltijd vroeg hij zich af waar hij mee bezig was, wat hij daar deed. „Het is niet zo dat het niveau van de school te laag ligt, het was voor mij gewoon te laag". Saaie lessen In de derde en vierde klas besloot hij maar alle vakken te gaan volgen, zodat hij in de vaak saaie lessen andere dingen kon doen: „Op die leeftijd moet je toch naar school". Rob Zondervan denkt dat het systeem beter zou kunnen: „Een goede oplossing zou zijn hoogbegaafde kinderen een functie te ge ven in de klas. Zo iemand zou bijvoorbeeld een computerprogramma kunnen ontwik kelen waar de rest van de klas iets aan heeft. Op die manier kunnen de kinderen trots zijn dat ze een hoogbegaafd persoon in hun klas hebben. Zoals ze bijvoorbeeld trots zijn op een goede voetballer als klasge noot". Deze zomervakantie gaat hij met vrien den twee weken naar Wales en probeert hij zijn rijbewijs te halen, waar hij meer tegen op ziet dan tegen zijn schoolexamen. Daar na vestigt hij zich in Leiden. De aankomen de student scheikunde beoogt over enkele jaren een carrière in de wetenschap. Gewonden in Alphens verkeer Bij drie aanrijdingen in Alphen zijn gisteren vier gewonden gevallen. Een elfjarige jongen is rond één uur 's middags toen hij bij de Paddestoelweg de Kennedylaan overfietste ge schept door een 39-jarige Al- phense automobilist. Hij is met onbekende verwondingen naar het Elisabethziekenhuis in Leiderdorp gebracht. Twee bromfietsers kwamen rond tien over vier met elkaar in botsing op de Herenweg. Een 16-jarige jongen uit Rijnsaterwoude reed over de parallelweg in de richting van zijn wooonplaats toen hij geen voorrang verleende aan een 17-jarige jongen die vanuit de Ridderbuurt naderde. De 16- jarige is met beenletsel over gebracht naar het ziekenhuis in Leiderdorp. De 17-jarige kon ter plekke worden behan deld. Een 16-jarige Alphense fiets- ster botste rond vijf uur tegen een auto, bestuurd door een 55-jarige Alphense, die vanuit j een inrit het fietspad opreed. Het meisje brak een been en is 1 opgenomen in het ziekenhuis. i het onder houdsbedrijf Fokker Aviation door Stork maakt de kans op een doorstart van de failliete vliegtuigbouwer uiterst klein. De vliegtuignieuwbouw is zon der Fokker Aviation niet renda bel te maken. Dat zegt woord voerder Th. Monckhorst van de Nederlandse zakenman Rosen Jacobsen, die vooralsnog de enige serieuze kandidaat is om Fokker geheel over te nemen. Fokker Aviation is het onder- houds- en servicebedrijf van Fokker dat buiten het faillisse ment is gebleven. Er werken ruim 2300 mensen bij het be drijf dat de vloot van een kleine 1200 Fokker-vliegtuigen in de lucht moet houden. Stork gaf al maanden geleden te kennen in de markt te zijn voor de overna me van dit bedrijf. De curatoren van Fokker wis ten echter tot nu toe de boot af te houden. Zij willen het liefst Fokker in zijn geheel dus in clusief het onderhoudsbedrijf verkopen. De kansen op een doorstart zijn in dat geval het gunstigste, zo denken zij. Om; dat echter niemand tot nu toe een gedegen financieel plan op' tafel heeft weten te leggen voor de overname van geheel Fokker,' zijn zij min of meer gedwongen in te gaan op het bod van Stork. Die laat zich namelijk niet lan ger aan het lijntje houden. De Nederlandse zakenman Rosen Jacobsen, die bezig isj met een overnameplan, is fel te genstander van de losse ver koop van Fokker Aviation. Hij meent dat de kans op een door start erg klein wordt als dit be langrijke bedrijfsonderdeel wordt verkocht. Inpliciet dreigt hij af te haken. Zij woordvoerder Monckhorstl adviseert daarom de curatoren! van Fokker nog even te wachten! met de verkoop. „Stork kan best; een maandje wachten. De cura toren moeten beseffen dat als zij nu met Stork in zee gaan zij! de vliegtuignieuwbouw in Ne-j derland zo goed als onmogelijk! maken." Aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden zijn geslaagd: Frederik Aerts, Nuriye Ates, Re becca Baines, Zwanneke Bai- nes, Jasper Barreveld, Jose Bec kers, Wendy van Beest, Wieke Bertina, Erika Blijleven, Pelle Blom, Diederik Boomsma, Geert Bos, Har Bouter, Carmen Breeuwer, Miriam de Bruijn, Emilie Buise, Aafke Chang, Hei di van Daele, Jurriaan van Dig gelen, Lisette van Dijk, Tineke van den Doel, Bas Dopheide, Tessa Dopheide, Daniel Dres den, Albertien van Eerde, Caro- lijn Eijgenraam, Remko van der Erf, Nienke Feenstra, Maaike Fetter, Sanne Franssen, Marjol ein Gerritsen, Leander van Ger- ven, Laura Groeneveld, Ilse Groesz, Dinja de Groot, Inge borg de Groot, Matthijs Groot Wassink, Ronald Gubbens, Stefanie Hakkesteegt, Kirsten Hannema, Janneke Hermes, Menno Hoekstra, Jiska Hom, Micheline Hounjet, Rivke Jaffe, Lennart de Jong, Niels van der Kaaij, Olaf van der Kaaij, Jasper Kenter, Peter Kindt, Niels Kok, Maarten van Koolwijk, Marjol Koopman, Egbert Koops, Anton Korteweg, Renee Koëter, Schel- to Kruijff, Jeanine Lam, Alco de Lange, Geert Langendorff, Hang Le, Boukje Leliefeld, Pieter Ley- te, Saskia Lim, Lodewijk Loos, Menno Matze, Juliette van der Meer, Marco de Meijer, Maar ten Menken, Daniel Mourad, Dylan Nagel, Jasper Neute boom, Marjolein Nijhuis, Mar- loes van Oort, Anca Pauwels, Laura Pedroli, Maurice Prijs, Hans Quaegebeur, Marleen Rengers, Bas van de Riet, Eve lien van Rij, Sierk Rosema, Sja- kie Scheffer, Boris Schmid, Mel- chior Spies, Sanne Spijker, Sie- tske van der Staak, Jonne Stij- ger, Wouter van Strien, Simon Stronkhorst, Sanneke Tiesema, Marjolein van Tilburg, Rutger Tolenaar, Judith Veldstra, Maar ten Veldstra, Alexander Verlaan, Antoinette Verlaan, Daan Ver laan, Susanne Verloove, Marie ke Vogelezang, Arjan Vos, Jaap- Willem Vriend, Elkana Waar- senburg, Eline Witkam, Nico- line Wouterlood, Taco Yssel- muiden, Anouk Zuurmond, Ma- rijn Zwinkels. bert Kort, Jeroen Lelieveld, Tho mas Meijer, Beitske den Ouden, Arje de Waard. HAVO Geraldine Fielemon, Sandra! Gijsman, Jamal Hakimi, Jessica Knetsch, Pieter Bas Lugthart,! Chantal Melet, Maarten Mos- tert, Walter van Nieuwkoop, Marleen Spaargaren, Robert Toet, Jiirgen de Vogel, Eveline! Bal, Robert van den Berg, Alexander Brinks, Carolien van Dijk, Eelke van Dijken, Patrick Groen, Steven Hofstee, Janneke Hopman, Imre Hoveling, Peter de Jong, Lodie Jonkman, Men no van Keimpema, Michiel Koenen, Sandra Koren, Guido Madera, Pascal Mannot, Dennis Nuijens, Sébastien Pex, Matthijs Prudhomme van Reine, Maar ten Segaar, Dorien van de Seijp, Marcel Sloof, Frank van der Valk, Jo-Paul van Vliet, Masha Weijand, Tamara Bos, Natalie van Dijk, Alex Hansen, Leida van der Helm, Marjolijn Huls bos, Guido Koek, Janneke van Leeuwen, Frans Popma, Daniel le van Rijt, Helga Roeleven, Hans Valk, Jolanda van der Voet, Martijn Didden, Annema- rie Lagrouw, Steven Lim. MAVO Rosan Bakker, Kirsten Berk, Marjolijn Besselse, Prisca Biver, Linda Bot, Henk Boter, Marja, Buis, Michel Buis, Irene Chris- pijn, Marleen den Duik, Cynthia Fakkel, Femke de Geus, Step- han van Iterson, Harmen Kop pelaar, Rimke de Neef, Fatih 01-1 gun, Angela Postma, Annemie- ke Ruijgrok, Rob Schoonwater, Tamara Straathof, Petra Tege laar, Gerben Versluis, Kristel Völas, Moniek Achterkamp, Bas Adriaans, Femke Bakkers, Yen Shan Chan, Wouter Dijkster- huis, Iban Drop, Jeanine Groot, j Alexander de Groot, Sabah j Hamham, Tommie Hattink, Raymond Hendriks, Patricia van 't Hoff, Jeroen Jonker, Ewout Kooien, Marijke Lempke, Andries Noort, René van Om men, Eric Schinck, Chantal Blok, Esther Bolleboom, Ferdi nand Giezen, Jessica Matze, j Hugo Zwarts, Marius Zwetsloot,1 Bianca Zwart. Aan het Vlietland College in Leiden zijn geslaagd: ATHENEUM Annemiek Bijkerk, Bert Boter, John Brusche, Jessica Bmssee, Suzanne van Nierop, Maartje Peters, Marjolein Riethoven, Stef van Rijn, Klaas-Jan Roze- ma, Bas van Tuijl, Mathijs van Beusekom, Roy Boverhof, Johan de Bruijn, Christine van Dijk, Björn van Dommelen, Hans Dool, Koen van Duin, Faroes Hamham, Arthur Hoek, Joram Ledegang, Nienke Ledegang, Desiree van Leeuwen, Berend Mol, Ivo Reijers, Dieneke de Ruiter, Esther Sloof, Ewald Snel, Femke Stroes, Geoffrey de Vlugt, Jurjen Westra, Vincent Berk, Koen van der Hoeven, Maarten van der Hoeven, Nor- tfoHltettmkkeüi/UaMOHt Steenstraat 45/47 Leiden Tel. 071 -5142 343 Slagroomtaarten voor geslaagden Het Leidsch Dagblad publiceert regelmatig de namen van ge slaagden. Elke dag dat we de opgaven van scholen afdrukken, trekken we uit de lijsten een aantal namen. Zij krijgen van het Leidsch Dagblad gratis een slagroomtaart aangeboden. De gelukkigen kunnen bellen met Antoinette Vonk of Claudia Klomp (071 - 5356401/5356402). Zij nemen het adres op en ver sturen de brief waarmee de taart op onderstaand adres kan wor- De winnaars van vandaag zijn: Juliette van der Meer, Nienke Maak kans op een gratis boeket bloemen Onderstreep de regel die extra groot moet worden. Kleine slagregel: 2 regels Grote slagregel: 3 regels Sluitingstijd uiterlijk vrijdag 14junia.s. 12.00 uur 1 koloms 25,- foto (schrijf in blokieners en gebruik één vakje per lener) i n7l -5143545 1-5S23508_ 1. VULDE BON IN: vul thuis uw felicitatie in en stuur deze bon in een gefrankeerde enveloppe aan Leidsch Dagblad t.a.v. afd. SLEUTELS Postbus 507 2003 PA Haarlem Op de enveloppe linksboven vermelden „Vaderdag" 2. BIJ ONS KANTOOR op werkdagen van 8.30-17.00 uur kunt u op onderstaand kantoor uw felicitatie opgeven. Leidsch Dagblad Rooseveltstraat 82, 2321 BM Leiden 'n krantenwijk voor de lol? Forget it, alleen al voor het geld: een maandinkomen waar jij van droomt. En als ik je even wakker mag schudden: ze zoeken toevallig nog een moneymaker van 15 jaar of ouder bij deze krant. OOK VOOR DE VAKANTIE! Bel voor info: (maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, zaterdag van 8.00-12.00 uur). (2 koloms of met foto 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 18