'Onderzoek vervuiling Oegstgeest deugt niet' model vlucht uit Nederland, dat kun je wel stellen Verhuizing MEOB is truc Gmelich Leiden Regio Kamer gaat bemiddelen in ruzie Groene Hart Voorschoten lanceert nieuw minimabeleid Portieken Vlietwijk niet allemaal vies DONDERDAG 13 JUN11996 Vrouw van tasje beroofd warmond Een jongen heeft gistermiddag op de Jan Steenlaan in Oegstgeest een 72-jarige vrouw van haar handtas beroofd. De tas werd van de arm van de vrouw gerukt door de dader die haar op een fiets passeerde. In de tas zaten 500 gulden en waardepa pieren. Twee jongetjes vonden de tas 's avonds in de Leidse Me- renwijk. Merkwaardig genoegen bleken slechts 50 gulden en een seniorenpas te zijn verdwenen. De jeugdige vindertje kregen elk 50 gulden beloning van de vrouw. Snelle rijders betrapt wassenaar Bij een snelheidscontrole op de Groot Haesebroek- seweg in Wassenaar zijn gisteren 36 bekeuringen uitgedeeld. Tij dens de controle, die werd gehouden tussen 10 en 12.30 uur, passeerden 822 voertuigen. Ter plaatse bedraagt de maximum snelheid 50 kilometer. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 74 kilometer. CDA'er Verhagen terug naar Oegstgeest hans versluis ,,Alle argumenten van staatsecretaris Gmelich Meijling om het MEOB van Oegstgeest te ver plaatsen naar Den Helder zijn onderuit gehaald en daarom is het nog lang niet zeker dat de ope ratie daadwerkelijk doorgaat." Dat betoogde CDA-Tweede Kamerlid Maxime Verhagen gister avond op de openbare ledenvergadering van de Oegstgeester CDA-fractie. De CDA'ers waren bijeen in hotel Het Witte Huis. Tot zijn vertrek naar het Europese Parle ment in 1989 was Verhagen fractievoorzitter van het CDA in Oegstgeest. Sinds 1994 is hij lid van de Tweede Kamer en heeft hij zitting in de ka mercommissie van Defensie. Voor de gelegen heid kwam hij 'terug r Verhagen had geen goed woord over voor Gmelig Meijling. ,,Als een konijn uit zijn hoed heeft hij de verplaatsing naar Den Helder ge toverd. Aan de vraag of het wel de beste oplossing is, gaat hij volledig voorbij. Alle argumenten zijn onderuit gehaald. Zo is er nooit een onderzoek geweest naar de effecten voor de werkgelegen heid in Oegstgeest en omgeving. Ook uit het oog punt van doelmatigheid is de verhuizing uit den boze." Gmelich Meijling heeft al toegegeven dat er fouten zaten in de argumentatie, zo betoogde Verhagen, maar hij is er vrij luchtig overheen ge stapt. ,,Als de verdere discussie echter op basis van argumenten wordt gevoerd, is er nog een kans dat de verhuizing niet doorgaat." In de Kamer is de strijd nog niet gestreden. Verhagen: ,,D66 heeft zich al neergelegd bij de si tuatie en van de WD hoeven we ook niets te ver wachten. Maar de PvdA kunnen we op het beleid aanspreken." Het CDA steunde onlangs een mo tie van de PvdA, die vroeg om een onafhankelijk onderzoek. ,,Maar we moeten niet al te hoog van de toren blazen, want dan jagen we de PvdA te gen ons in het harnas en zullen de gelederen bin nen de coalitie zich weer sluiten", aldus Verha gen. Overigens stelde Verhagen zijn gehoor, dat voor een deel uit werknemers van het MEOB be stond, niet geheel gerust. Want ook Rhenen als nieuwe vestigingsplaats was voor het CDA niet uitgesloten. „Maar", zo besloot hij, „alles over ziend maakt Oegstgeest nog een heel goede kans." Onzinnige exercitie' oegstgeest monica wesseling 'Een overbodige excercitie'. Zo typeert directeur P. B. Hogen- doorn van het Marine Elektro nisch en Optisch Bedrijf (MEOB) een eventueel nader onderzoek van de vervuiling van het MEOB-terrein. „We weten exact wat er in de grond zit. Hoeveel en waar: het is al lemaal bekend. Het bepalen van de risico's is nu aan de deskundigen, maar verder on derzoek is nergens voor no- dig." Hogendoorn is, zo verzekert hij, zelf nauw betrokken ge weest bij het onderzoek. „Wij wilden en willen nabij de ver vuilde plek een opslagplaats voor milieu-onvriendelijke stoffen die in het bedrijf vrij komen, maken. En dus heb ben we met ons neus bovenop die onderzoeken gezeten." De toekomst van het MEOB is, zoals bekend, zeer onzeker. De staatssecretaris wil het be drijf verplaatsen naar Den Helder. MEOB-actievoerder A. Vink, al maanden zeer actief in de strijd tegen de dreigende verhuizing, toonde zich giste ren verbaasd over de commo tie bij het gemeentebestuur. „We zitten nog steeds op een ferme afkeurende brief over de verhuizing te wachten. Maar daar komt de gemeente maar niet mee. Vreemd." De Tweede Kamer gaat bemid delen in het conflict tussen de provincie Zuid-Holland en mi nister De Boer van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) over wo ningbouw in het Groene Hart. De Kamer wil daarom nog voor de zomervakantie een gesprek met de minister. De provincie en 28 Groene Hart-gemeenten houden in het nieuw vast te stellen Streekplan nadrukkelijk de mogelijkheid open om na het jaar 2004 in het Groene Hart grote aantallen huizen te bouwen. Minister De Boer is daar fel op tegen. Zij heeft gedreigd door een zogehe ten aanwijzing het Streekplan op dit onderdeel af te keuren. Gisteren heeft het provincie bestuur geprobeerd de vaste Kamercommissie voor VROM te overtuigen van de noodzaak tot meer woningbouw in het Groe ne Hart. Zonder al te veel suc ces, overigens. D66 en PvdA blijven van mening dat het Groene Hart op slot moet, WD en CDA daarentegen vinden dat provincie en gemeenten meer bouwmogelijkheden moeten krijgen. Wel zoeken alle partijen naar een tussenweg om een kei harde confrontatie tussen mi nister en provinciebestuur te voorkomen. Alle partijen zijn het er name lijk over eens dat er tot 2005 hooguit 17.000 huizen in het Groene Hart gebouwd mogen worden. Daar bovenop wil de provincie in het Streekplan ruimte bieden voor de bouw van nog eens 20.000 huizen in de jaren daarna. Dit is voor mi nister De Boer onaanvaardbaar. Volgens de fracties van CDA en WD is een aanwijzing een paardenmiddel, dat kan leiden tot een niet gewenst bestuurlijk conflict. Zij zoeken daarom naar wegen om via een tekstwij ziging in het Streekplan een aanwijzing van De Boer te ver mijden. D66 en PvdA zijn bereid zich te buigen over de tekst van de aanwijzing om op deze wijze het dreigende conflict uit de wereld te helpen. Alle fracties sturen aan op een spoedige discussie over aanvul lende notities over het ruimte lijk ordeningsbeleid. Binnenkort presenteert de minister de zo geheten Randstadvisie, terwijl ook een actualisatie van de VI- NEX vrijwel gereed is. Beide rapporten geven de Kamerleden de gelegenheid tot een wat die per gaande discussie. Voor die tijd moet er wel een gesprek ko men over de voorgenomen aan wijzing van de minister. Zowel de aanwijzing door de minister als de goedkeuring van het Streekplan leiden namelijk tot onomkeerbare besluiten. Een situatie, die geen van de be stuurders op dit moment wil. VRIJE TIJD ALPHEN AAN DEN RIJN Fancy fair. De openbare basis school Het Palet aan de Thor- beckestraat houdt op zaterdag 15 juni een fancy fair. Van 10 tot 15 uur zijn er spelletjes en wed strijden, kan er worden ge- schminckt en is er een loterij- trommel. De opbrengst is be stemd voor buitenspeelattribu- Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist dagelijks een groot deel van de streek de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldige' plekjes die niet direct hot news vormen, maar het zeker waard zijn om te pre senteren. Gemeente bezorgd over gezondheid van bewoners Morsebel bibliotheekpasjes of cursussen terugvragen bij de gemeente. Ook kortingskaarten van de NS, theaterabonnementen en zomer kampen voor kinderen kunnen gedecla reerd worden. Aan het bedrag dat terugge vraagd kan worden zit wel een grens: 150 gulden per persoon per jaar. Mensen die van de regeling gebruik maken, hoeven in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Leidse mi nima geen eigen bijdrage te betalen. Daarnaast wil Voorschoten een aantal losse maatregelen nemen om de sociale vernieuwing opnieuw te stimuleren. Behal ve de kringloopwinkel en de bewaakte fiet senstalling denkt de gemeente daarbij on der meer aan betere opvang van probleem jongeren en aan projecten om de straten schoon en in tact te houden. Voor de maat regelen heeft Voorschoten bij elkaar ruim 7,5 ton opzij gezet. Al eerder gaf Voorscho ten honderd gulden aan de armste huis houdens vanwege de hoge stookkosten van de afgelopen winter. In de commissie voor welzijn kon wethouder H. Smits (D66) mel den dat er 345 Voorschotenaren van de koude-regeling gebruik hebben gemaakt. Het onderzoek naar de cadmiumverontreiniging van het i terrein van het Marine Elektronisch en Optisch bedrijf in i Oegstgeest deugt niet. Het is absoluut niet zeker dat de vervuiling niet kan en niet zal doorsijpelen naar de naast- 1 gelegen nieuwbouwwijk De Morsebel. Dat zegt het ge meentebestuur van Oegstgeest. oegstgeest monica wesseling Cadmium is gevaarlijk als spe- lende kinderen in de grond wroeten of bij consumptie van groenten 'verbouwd op' cadmi- um. De gemeente maakt zich zorgen en vraagt een nader on derzoek. „Alarm slaan is niet I nodig. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er niet. De polder Morsebel is nu nog schoon. De hele wijk is gesa- i neerd voordat er werd ge- j bouwd. Maar we moeten voor komen dat de grond in de woonwijk opnieuw vervuilt en die garantie hebben we nu niet", aldus de Oegstgeester wethouder G. van Eisen gister- Dat er op terrein van het I MEOB sprake is van een fikse cadmiumverontreiniging was allang bekend. Het ministerie van defensie heeft het terrein jaren geleden al laten onderzoe ken. Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland echter alle onder zoeken bekeken en op grond 1 daarvan geconcludeerd dat de verontreiniging wel ernstig, maar niet urgent is. Zolang het MEOB er staat, is opruimen niet nodig, concludeert de provin cie. Er is, zo valt in het onder- i zoeksrapport te lezen, geen 'ac tueel' gevaar voor de volksge zondheid of voor het milieu en er is evenmin kans op versprei- ding. Van Eisen en milieuambte naar N. van Duijn van Oegst geest zijn daar echter allerminst zeker van. Het onderzoek ram melt, volgens Van Duijn. „Er wordt geconstateerd dat ver spreiding van de vervuiling niet mogelijk is. Maar diezelfde ver vuilende stoffen zijn tien jaar geleden ook al uit de sloten na bij het MEOB-terrein gehaald. Dat cadmium is daar toch ook ooit terecht gekomen. Versprei ding via het grondwater kan dus wel degelijk." De verontreiniging is afkom stig van een galvaniseerinstalla- tie die vroeger op het terrein stond. Van Eisen: „En dus had er ook bemonsterd moeten worden op de aanwezigheid van gechloreerde koolwaterstof fen. Die vervuiling mag en moet je verwachten als er gegalvani seerd is." De wethouder wil dat de pro vincie de conclusie 'opruimen is niet nodig' opschort en eerst opdracht geeft tot een nader onderzoek. „Nu is die conclusie ongehinderd en dus voorbarig." Van het ruim 10 hectares gro te MEOB-terrein is 7800 vier kante meter vervuild. Het groot ste deel daarvan heeft maar I De portieken in Vlietwijk stin- i ken niet. Of tenminste, niet alle maal. Dat stelde PvdA'er W. Ca- rabain gisteravond in de com missie voor welzijn. „U stelt in uw voorstellen voor sociale ver- nieuwing dat de bewoners van Vlietwijk hun portieken niet goed schoon houden", hield Ca- rabain D66-wethouder H. Smits voor. „Ik vind dat veel te ver gaan. U kunt best constateren I dat er een portiekje vies is, maar om nou te zeggen dat alle por- I tieken vies zijn, dat is stigmati serend, en kwetsend voor de mensen die er wonen. Ik wil dat j u dat recht zet." En dat deed Smits. De wet houder legde nog maar eens uit dat hij de Vlietwijkers alleen maar wil stimuleren hun portie ken schoon te houden. „Net als in Amersfoort, waar iemand rondloopt die de mensen er op aanspreekt als hun portiek vies is. Het is zeker niet de bedoeling om schoonmaakploegen door de wijk te jagen." De Voorschotense wijk staat in het middelpunt van het ge meentelijke welzijnsbeleid. Zo wil de gemeente er een wijkbe heerder aanstellen en de wijk een flinke opknapbeurt geven. Extra aandacht voor schone straten en portieken maakt deel uit van de plannen. Boerderij 'De Halle' op het landgoed Leeuwenhorst in Noordwijkerhout werd in 1874 ge- I bouwd. 'een beetje te veel cadmium'. Op ruim 2200 vierkante meter is de hoeveelheid cadmium echter twee keer zo groot als de maxi male toegestane waarde. Wette lijk heet een dergelijke vervui ling wel ernstig, maar niet ur gent. Urgent betekent dat er snel moet worden schoonge maakt. Dat is pas nodig als het gebruik van het terrein veran dert, bijvoorbeeld door de aan leg van een woonwijk of volks tuin. Van Eisen verwacht binnen enkele weken een uitspraak van de provincie. Het verzoek om nader onderzoek is formeel en schriftelijk gedaan. „Maar in zo'n ernstige kwestie verwach ten we toch nog wel voor de zo mer een antwoord." Defensie is, zo laat een woordvoerder weten, best be reid een diepgaander onder zoek te doen. „Als de provincie ons dat vraagt, dan hebben we daar maar gehoor aan te geven. De provincie is immers het be voegd gezag op dit milieuter- Als de vervuiling moet wor den opgeruimd, moet defensie dit betalen. De kosten hiervan bedragen zo'n twee miljoen gul den. De gemeente Voorschoten zal inwoners met de laagste inkomens een duw in de rug geven. Met een kostenvergoeding voor soci aal-culturele activiteiten, een kringloopwin kel en een bewaakte fietsenstalling bij het NS-station wil Voorschoten de' dreigende verarming van de minima het hoofd bie den. Vanaf augustus kunnen mensen met een maandinkomen dat lager is dan 1400 gul den het geld dat ze uitgeven aan sportclubs, „Meer dan twintig jaar heb ik die groente gezien. Ik wil ook wel eens wat anders in het le- FOTO HQLVAST/MARK LAMERS Groenteman uit Voorschoten begint eetcafe' in Denia Hosta voor vaderdag. aan de Leidseweg heeft hij ook een groentezaak in Zoetermeer. Maar de concurrentie van de supermarkten rukt op. Nog een jaar of tien, en de groentewin keltjes gaan ten onder, denkt Van der Meij. En ach, hij was ook wel toe aan wat anders. „Meer dan twintig jaar heb ik die groente gezien. Ik wil ook wel eens wat anders in het le ven. Een nieuwe uitdaging." Spanje lag voor de hand: de vader van zijn ex-vriendin zit er al vijf jaar, met een plantenkwe- kerij. En de Spaanse overheid is 'een stuk minder bemoeiziek' dan de Nederlandse, verwacht Van der Meij. „Het is er het wil de westen. Je moet hard werken om je geld te verdienen, dat wel. Maar je krijgt er wel iets voor te rug. Zo hoef je niet allerlei pa piertjes te hebben voordat je een restaurant mag runnen. Nou ja, je moet een keer per jaar een examentje maken. Multiple-choice. Maar dat kost zestien piek, als je begrijpt wat ik bedoel. En als je de taal niet beheerst, mag je een Spanjaard meenemen die het formulier voor je invult." „Nederland is veel te streng", begint Van der Meij weer. „Het rijk loopt veel te hard van stapel met al z'n eisen." Hij gebaart in de richting van de Vlietlanden, die ergens voorbij de weilanden achter zijn huis aan de Veurse- weg liggen. „Hebben ze daar zón meer, mag je er weer niet jetskïeën. Je mag niet roken, je mag niet dit, je mag niet dat. Ik word daar echt een beetje panisch van." Om zich voor te bereiden op zijn nieuwe leven als restau ranthouder is de groenteman in de leer bij De Blauwe Tram aan de Voorstraat. Waar hij tot 's avonds laat spare-ribs bakt en in pannetjes saus staat te roe ren. „Mijn makker Ton Teske heeft me gaar, eh, klaarge stoomd", aldus Van der Meij, „zodat ik een goede menukaart in elkaar kan draaien. Het is best een hoop werk, maar het valt niet tegen. Ik vond het altijd al leuk om in de keuken te staan." Spaans leren, dat komt nog wel. In Denia is het ook hele maal niet zo belangrijk dat je vloeiend Spaans spreekt, weet Van der Meij. „Er woont daar een slager uit Zaltbommel en een kapper uit Zwolle. De dok ter, de pedicure, de makelaar, de boekhouder; het zijn alle maal Hollanders. Je kan het zo gek niet verzinnen of je komt het daar wel tegen." Het toevluchtsoord van de Voorschotenaar is niet veel gro ter dan Zoeterwoude. En dat is maar goed ook. „Het is geen Benidorm, nee, gelukkig niet. Dat is me te groot. Te toeris tisch. Dat vind ik eng." „Waarom in het buitenland?" Zijn gezicht betrekt. „Omdat het in Nederland niet kan. Als je woordblind bent en je hebt drie zwemdiploma's, kan je in Ne derland geen restaurant begin nen. Je hebt hier overal papie ren voor nodig. En dan die be lastingen. Je moet hier overal voor betalen. Ik wil hier geen zaken meer doen. Ik vlucht weg uit Nederland, ja, dat kun je wel stellen." Aan de bedelstaf is hij nog lang niet. Behalve zijn winkel VOORSCHOTEN Leidseweg 518, I. 071-5322203. Nee, de oranjegekte zal hij niet missen, hij houdt heleméal niet van voetbal. Waar hij dan wel heimwee naar zal krijgen? Paul van der Meij (37) moet er lang over nadenken. „De regen zal ik missen, schrijf dat maar op." Morgen is het zover. Dan laadt de bekende Voorschoten se groenteman zijn hele hebben en houden in een vrachtwagen, en reist hij met zijn vriendin Henriëtte Koole, zijn tweejarige dochtertje Rosita en zijn twee honden af naar Spanje. Voor goed, misschien wel. Van der Meij heeft een eetcafé gekocht in Denia, een kustplaatsje zo'n twintig kilometer buiten Beni dorm. De Voorschotenaar wil er een nieuw leven beginnen. Niet als groenteman, maar als hore- cabaas.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 17