Briljante leerlingen soms niet te volgen 'Paus' van Mormonen op bezoek in Nederland Zoektocht naar geschikte plek voor baggerstort Leiden Regio Kerk Samenleving Lutherse tegenstanders Samen-op-Weg voelen zich buitenspel staan 'Israël moet bezet gebied aan Arabieren teruggeven' DONDERDAG 13 JUNI 1996 'Leidse Gymblinkt uit in wiskunde Wiskunde-bollebozen...Hoe voel je je als leraar als je leerlin gen beter zijn in het vak dan jij: als ze een vraag stellen waarop je het antwoord moet schuldig- blijven of in een tijd van niets een ingewikkelde berekening maken? „Soms kunnen we onze briljante wiskunde-leerlingen niet meer volgen maar ik vind het niet erg", zegt Kees van Bee- len, docent wiskunde van het Stedelijk Gymnasium in Leiden. „Het is juist leuk: het betekent dat jé zo'n leerling een goede basis hebt gegeven." De wiskunde-sectie van het Leidse Gym is trots. Trots dat de school zoveel wiskunde-talen ten onder haar leerlingen telt. Dit voorjaar hebben de tien beste leerlingen uit de brugklas sen de hoofprijs behaald van de Kangoeroe scholenwedstrijd. De eersteklassers, de meerder heid meisjes, haalden de hoog ste cijfers bij de wiskunde-wed- strijd waaraan in totaal ruim 20.000 leerlingen meededen. Irene Niessen, Lennart Beun en de Bosnische Zlata Tanovic wa ren daarbij. Irene: „Ik vind wis kunde veel leuker dan talen. Die zijn zo saai: alleen maar woord jes leren." Het Stedelijk Gym won in april bovendien de eerste prijs bij de wiskunde A-lympiade. Peter Kindt, Sierk Rosema en Si mon Stronkhorst blonken uit in de wiskundige technieken en berekeningen. De 17-jarige Pe ter is net geslaagd voor zijn eindexamen met een cijferlijst van zeven negens en twee ach ten. Hij deed examen in tien vakken. „Voor wiskunde had ik twee negens. Sierk en Simon hebben tienen gehaald voor het examen. Maar ik heb niet echt mijn best gedaan: in totaal heb ik de afgelopen twee jaar zo'n zes uur aan het vak besteed." „Peter is geen model-leer ling", zegt wiskunde-leraar Pim Braggaar snel. „De meesten hebben heel wat meer tijd no dig voor dit vak. Sommigen moeten heel hard blokken om een voldoende te halen, ande ren doen het op hun sloffen." Van Beelen vinden het leuk dat hun vak zo populair is op school. „Het vak is niet al leen maar saai. Vooral wiskunde A is heel toepassingsgericht. De leerlingen krijgen niet alleen berekenin- concrete opdrachten, bijvoorbeeld bereke nen wanneer een kortingskaart voor de trein voordelig is of, zoals bij de A-lympiade, een prognose maken van het aantal studenten per studierichting en per universiteit tot het jaar 2000." Peter Kindt: „Die berekenin gen zijn veel leuker dan saaie sommetjes. Hierbij kun je nog je eigen creativiteit gebruiken en zelf bedenken welke strate gie je gaat volgen. Je hebt pure wiskunde nodig om praktische problemen op te lossen. Wij wa ren vooral goed in onze matrix-- vermenigvuldiging. We hebben met zijn drieeën iets geniaals op papier gezet. Verder is het ge woon een kwestie van simpel optellen, aftrekken en verme nigvuldigen. Dat doe je gewoon met de rekenmachine." De 15-jarige Fokko van de Bult haalde in 1994 de, hoogste score bij de Wiskunde Olympia de. Fokko rekent liever uit zijn hoofd dan dat hij alle cijfertjes in de rekenmachine intoetst. „Met je hoofd rekenen gaat ge woon veel sneller dan alles in tikken in de rekenmachine", zegt hij. „Hoeveel is 25 x 49", vraagt zijn leraar. „Dat is 1225", antwoordt de gymnasiast. Irene Niessen laat er geen twijfel over bestaan. Ze is in al haar schoolvakken goed maar „in optellen en aftrekken ben ik het beste." De Bosnische Zlata woont sinds vier jaar in Neder land en spreekt de taal vlekke loos. „Maar ik ga niet door met de talen. Wiskunde ligt me veel beter. De wiskunde-docenten zijn blij met de getalenteerde meis jes. „Wiskunde is niet alleen maar een vak voor jongens. Bij ons op school zijn de meisjes gelukkig ook enthousiast. Het meedoen aan landelijke wed strijden en daarbij hoge resulta ten halen, maakt het vak ook populairder op school. De saai heid gaat er een beetje vanaf." Braassemermeer helemaal vol leiden monica wesselingop die plek ook werkelijk kan. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is op zoek naar nieu we stortlocaties voor vervuilde bagger. Aan het eind van het komende stortseizoen (van oktober '96 tot mei '97), is het Braassemermeer helemaal vol. De nieuwe stortlocatie in dit deel van de provincie, de put in de Oostvlietpolder, is in het gunstigste geval over vijf jaar beschikbaar. Rijnland heeft gisteren 7,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor ver dere ontwikkeling van de plannen en de eerste grond aankopen voor de Oostvliet polder. Het hoogheemraadschap zoekt nu naar mogelijkheden om de vervuilde bagger tijde lijk in doorgangsdepots te storten. Waar die tijdelijke baggerstortplaatsen moeten komen, wil voorlichter H. van den Hoek van Rijnland niet kwijt. „Het mag duidelijk zijn dat het aanleggen van stort plaatsen nogal gevoelig ligt." Daarnaast wordt op dit mo ment gebruik gemaakt van de tijdelijke mogelijkheid om 're gionale' bagger in de slufter in Rotterdam te storten. „En er blijft altijd de zeer kostbare mogelijkheid om in de Merwe- dehaven de baggerspecie te bergen. Maar het mag duide lijk zijn dat deze oplossing ab- slouut niet aantrekkelijk is." De provincie is, samen met de drie waterschappen Rijn land, Schieland en Delfland, druk doende een grote, nieu we baggerstortlocatie te reali seren. Het is de bedoeling dat deze in de Oostvlietpolder (ten zuiden van Leiden) komt. De milieu effect rapportage (mer) moet duidelijk maken of stort vijf miljoen kubieke meter bagger worden gestort. Daar bij worden twee vliegen in een klap geslagen, want eerst wordt in de Oostvlietpolder zand gewonnen. Het 40 hecta res grote terrein is in eigen dom van de aannemer die het zand afgraaft en een aantal particulieren. Voor het opstellen van de mer en de eerste grondaanko pen, zijn nu al miljoenen gul dens nodig. Die moeten door de vier betrokken partijen (de drie waterschappen en de pro vincie) worden opgehoest. De Verenigde Vergadering van Rijnland heeft daarom giste ren 7,5 miljoen gulden be schikbaar gesteld. De drie betrokken water schappen baggeren gezamen lijk elk jaar 240.000 kubieke meter zwaar vervuilde bagger uit de sloten op. Deze bagger moet wel worden weggehaald om de watergangen open te houden. De zwaar vervuilde bagger (klasse 3 en 4) mag niet zomaar op de kant worden ge dumpt, maar moet in speciale depots worden gestort. Daar naast halen de waterschappen nog eens 450.000 kubieke me ter bagger klasse twee om hoog. Deze bagger mag nu nog op het land worden uitge spreid, maar de overheid wil dit gaan verbieden. Dan is ér dus nog meer opslagruimte nodig. depot in de Oostvlietpolder is ook be stemd voor bagger van ge meenten, de provincie en an deren. Hoe groot deze 'bult blubber' is, is nog niet duide lijk. tricht/woerden anp De Vereniging tot instandhou ding van de Evangelisch-Lu- therse Kerk, fel gekant tegen de voorgenomen fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen, voelt zich door het lutherse synodebestuur niet serieus genomen. Dat liet bestuurslid O. Dekker van de vereniging gisteren weten. De vereniging dringt al ge ruime tijd aan op overleg met het synodebestuur over de te volgen koers in het Samen-op- Wegproces, maar pas dinsdag spraken de twee partijen met elkaar. De lutherse synode heeft begin juni opnieuw be vestigd dat ze aanstuurt op een fusie van de drie kerken. Een federatie, zoals de vereni ging wil, is voor de synode niet aan de orde. „Wij gaan niet voor een federatie"', zei secre taris ds. R. van den Berg na af loop van de synodezitting. Secretaris J. Alta van de ver eniging vroeg zich in een ver klaring af wat het gesprek met het synodebestuur nog waard was, nu is gebleken dat het niet van de ingezette koers wil afwijken. Volgens Van den Berg had het bestuur inder daad niet veel meer te melden dan dat de synode nu eenmaal in meerderheid voor een kerk- fusie kiest. „Die koers is inge slagen, en er is op dit moment geen enkele reden om daarvan af te wijken." „Wij hebben geen vertrou wen in de huidige weg die door de synode wordt gevolgd, en kunnen slechts constateren dat als onze gesprekken niet leiden tot het door ons gesteld doel, wij ernstig met elkaar in conflict geraken", dreigt Alta in de verklaring. Het doel van de vereniging is het voortbe staan van de Lutherse Kerk en dus het stopzetten van het Sa- men-op-Wegproces in de hui- Van den Berg bespeurt in derdaad 'wantrouwen' bij de vereniging over de oprecht heid van het synodebestuur. Hij houdt echter vol dat het de zorgen van tegenstanders van Samen-op-Weg 'uiterst seri eus' neemt. Het heeft vorig jaar in regionale bijeenkom sten uitgebreid met lutherse kerkeraden gesproken die vonden dat hun geluid niet werd gehoord, aldus Van den 'Stasi legde dwaalspoor na aanslag op paus' hamburg dpa De Staatsveiligheidsdienst (Sta si) van de voormalige DDR heeft na de aanslag op paus Jo hannes Paulus II in 1981 een dwaalspoor gelegd om te voor komen, dat de betrokkenheid van de Bulgaarse geheime dienst aan het licht zou komen. Dit meldde het Duitse televisie station ZDF. Vervalste brieven en schriftelijke bedreigingen aan het adres van buitenlandse regeringen zouden in het Stasi archief zijn gevonden. Volgens het ZDF heeft een voormalige hoge Stasi-functionaris het be richt bevestigd. BEROEPINGSWERK nederlandse hervormde kerk Beroepen: te Klundert (toez.) C.C.J. van der Dus- sen te Varik en Heeselt; te Wanneperveen-Belt-Schut- sloot A. Bloemendal te Nieuweroord-Noordsche- schut. Aangenomen: naar Maastricht-Eijsden dr. K.H.W. Klaassens te Vorden. Bedankt: voor Lexmond A.L. van Zwet te Uddel; voor Zwijndrecht(toez.) J.A. de Koeijer te Baarn(bw). geref.kerken vrug. Beroepen: te Driesum c.a. A. Krijgsheld, kandidaat te Uithuizen. Strenge geloofsleer zorgt voor geringe aanwas in West-Europa Een paar duizend Heiligen ver zamelt zich vanavond om zeven uur in het Haagse Congresge bouw om te luisteren naar Gor don B. Hinckley, president en profeet van de Kerk van Jezus van de Heiligen der Laatste Da gen. Het belooft voor de Mor monen, zoals de gelovigen in de volksmond worden genoemd, een unieke gebeurtenis te wor den want een bezoek van de kerkpresident is bijna net zo zeldzaam als voor de katholie ken een visite van de paus. Het laatste bezoek van een voorman van de oorspronkelijk Ameri kaanse kerk dateert al van ruim twintig jaar geleden. Gordon B. Hinckley is vorig jarig maart gekozen tot vijftien de president van de Mormonen, als opvolger van de kort daar voor overleden Howard W. Hunter. Deze leidde de kerk slechts negen maanden. Hinckley, die over tien dagen 86 jaar wordt, maakt al meer dan 35 jaar deel uit van de kerkhië- rarchie van de Mormonen. Ja renlang was hij lid van de zoge noemde Raad van Twaalf Apos telen en vanaf 1982 tot aan zijn roeping tot profeet en kerklei der was hij speciaal raadgever van drie achtereenvolgende kerkp residenten. Hinckley zal proberen de Ne derlandse gelovigen een hart onder de riem te steken. De President Gordon B. Hinckley. Mormonen hebben hét in West- Europa in tegenstelling tot bij voorbeeld hun geloofsgenoten in de Verenigde Staten niet ge makkelijk. De strenge geloofs leer van de Mormonen, die zich onder andere onthouden van koffie, thee, alcohol en tabak, en FOTO LDS-CHURCH die ééntiende van hun inkomen afdragen aan de kerk, gaat re gelrecht in tegen de vrije opvat tingen die in dit deel van de we reld worden gehuldigd. Seks voor of buiten het huwe lijk is taboe, homoseksualiteit is een zware zonde die bij het in beiroet. efe Paus Shenouda III, hoofd van de Koptische christenen in Egypte, heeft Israël opgeroe pen alle bezette gebieden aan de Arabieren terug te geven. De Arabische leiders moeten volgens hem „de gelederen tegen Israël sluiten". De Koptische kerkleider woont in de Libanese hoofdstad Beiroet een confe rentie van moslims en christenen over Jeru zalem bij. De bijeenkomst is georganiseerd door de Raad van Kerken van het Midden- Oosten en de Libanese regering. Ook sjeikh Muhamad Sayyed Tantawi, hoofd van de gezaghebbende islamitische Al-Azhar-uni- versiteit, is daarbij aanwezig. Volgens paus Shenouda is de conferentie een „bewijs van de solidariteit tussen mos limgeestelijken en de leiders van de christe lijke kerken". Naar verwachting zullen de deelnemers de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem veroordelen en aandringen op uitvoering van VN-resoluties die Israël oproepen de annexatie ongedaan te maken. Ook de bescherming van de heilige plaat sen van moslims en christenen in Jeruza lem staat op de agenda. LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 7 maart 1860) KANTOOR Rooseveltstraat 82 i Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Familieberichten: 071-5128030 Hoofdredactie: ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 171 071-5 RUBRIEKSADVERTENTIES 5317 337 5320216 5321 921 5315 921 G. P. Arnold (adjunct), J. Kiel (adjunct) praktijk brengen wordt bestraft met uitsluiting uit de kerkge meenschap. Deze algemeen als aartsconservatief geziene opvat tingen vinden weinig gehoor in landen als Nederland, waar de zendelingen dan ook maar wei nig succes boeken. In tegenstel ling tot bijvoorbeeld Zuid-Ame- rika en Oost-Europa groeit de kerk hier nauwelijks. Daarbij komt dat in voorgaande decen nia veel Nederlandse Mormo nen zijn uitgeweken naar Utah in de Verenigde Staten, waar de kerk een bloeiend bestaan leidt. De Mormonen zijn in Ameri ka een duidelijk zichtbare en ook politiek zeer invloedrijke minderheid, die tot in Washing ton een vinger in de pap heeft. Eén van Hinckley's voorgan gers, Ezra Taft Benson, maakte eerder als landbouwminister deel uit van de regering-Ei- senhower. De zeer conservatie ve Mormoonse senator Orrin Hatch heeft een sleutelrol in de Republikeinse partij. Utah was ook een van de eer ste staten die heftig afwijzend reageerde op het door Hawaii gelanceerde voorstel om het huwelijk tussen gelijkgeslachtig- den mogelijk te maken. Hinckley zal zich wellicht niet openlijk keren tegen het soort gelijke voornemen van Neder land, maar het moet hem een gruwel zijn, want een directe aanval op de kern van de sa menleving, het gezin. PUBLIC RELATIONS Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 07 ABONNEMENTEN bijvo.oruitbetaling: per maand (acceptgiro) per maand (autom. betaling) per kwartaal (acceptgiro) per kwartaal (autom. betaling) per jaar (acceptgiro) i. betaling) 32,30 31,30 w, 91,20 071-5356356 perkwar VERZENDING PER Pi dicap hebben), is een samenvatting van hi regionale nieuws uit het Leidsch Dagblad c geluidscassette beschikbaar. Voor informat chef sportredactie G.J. Visser, chef redactie nieuwsdienst/kunst J.M. Jacobs, chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin- en Bollenstreek W. Spierdijk, J. Preenen, chef bin ZIE KENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis: vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 en vanaf woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00; St. Elisabeth Ziekenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uuren 19.00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, voor partners bovendien van 10.30 -11.15 uur en van 19.45 - 21.00 uur Special Care Unit: 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00-f9.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkun dige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uuren 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, klasse I en II daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15.30 uuren 18.30-19.30 uur (voor vaders tot 21.00 uur). Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag). Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14.30 uur en 18.30-19.00 uur. Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend kinderen) 14.15-15.00 i 19.00-20.00 uur(Alleen 18.30-19.30 u Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.0 Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime be-1 zoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkun- i de en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en heel- i kunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak. Aristo-scholar Zlata Tanovic, Irene Niessen, Lennart Beun, Fokko van de Bult en Peter Kindt (vlnr): de wiskunde-bollebozen van het Stedelijk Gym. FOTO LOEK ZUYDERDUIN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 16