Veronica-directeur breekt met 'bloot en bumpers' Een uurtje stunt-lol zonder einde Rtv Show DONDERDAG 13 JUNI 1996M9_ Van der Reijden huurt Unico Glorie in om station op ander spoor te zetten Veronica-voorzitter Joop van der Reijden kondigde hem onlangs in zijn eigen Nieuws lijn aan als 'de nieuwe stuurman van het schip'. Unico Glorie, 'een echte Veronicaan'. De 31-jarige Amsterdammer is al aan het 'hozen' en probeert het schip weer op koers te brengen. Onder gezag van de nieuwe directeur radio-televisie worden 'bumpers, borsten en explosies' grotendeels geschrapt, en zijn nieuwe herkenbare Veronica-pro- gramma's in de maak. Dan komt het wel weer goed met Veronica. ,,Want het is nog steeds een ijzersterk handelsmerk." HILVERSUM SIMONE TANGELDER „De afgelopen maanden be heersten marktaandelen, adver teerders, profilering en gespon sorde programma's de discus sie. Maar de reclame-inkomsten komen er niet zonder de mark taandelen en de marktaandelen komen er niet zonder de kijker. Er wordt te cijfermatig en ma cro-technisch gerekend. Begin nou eens bij de bron. Is die kij ker ontevreden? Ergeren ze zich aan onze vormgeving? Aan die leaders met die hele mooie mensen? Aan onze omroep- sters? We moeten terug naar het begin. We zijn bezig met een uitgebreid kijkersonderzoek, waarvan ik de eerste uitkomst binnenkort verwacht". Unico Glorie, die zelf pas twee maanden sinds zijn aanstel ling'professioneel' televisie kijkt, had als 'amateurkijker' al veel aan te merken op het com merciële Veronica. „Daarom zit ik hier ook. Er zijn avonden dat ik Veronica niet meer als 'mijn' zender herken en ik de leuke, spraakmakende, goed gemaakte programma's mis. Daarmee zal Veronica zich in het nieuwe sei zoen moeten onderscheiden. Het moet weer zo worden dat je na een avond Veronica zegt: dat kan ik niet bij een ander station krijgen". De carrière van Glorie is ra zendsnel verlopen. Hij kwam negen jaar geleden binnen met een schaal broodjes, en heeft het vervolgens gebracht tot di recteur radio/televisie. The American Dream is kennelijk nog mogelijk. „Alleen bij Vero nica", lacht de nieuwe direc- Glorie ging, zoals zijn ouders het wilden, een 'echte' oplei ding aan de hotelvakschool vol gen, en beschouwde het radio maken bij het Amsterdamse station Wave Amsterdam Po- wersound (WAPS) vooral als hobby. Toen zijn WAPS-vrien- den Curry en Van Inkel hun programma begonnen voor Ve ronica, kwam Glorie op vrijdag avond in de studio op bezoek. Met broodjes, die hij meenam uit de horecazaak waar hij als kok werkte. Op een gegeven moment begon Glorie zich ook met de inhoud van het programma te bemoei en. Hij voorzag het presentatie duo van artikeltjes uit buiten landse kranten, die van nut wa ren in hun programma. Uitein delijk resulteerde zijn enthou siasme in een baan als producer bij Radio Veronica. Negen jaar later zit hij op de stoel van di recteur. „Natuurlijk heb ik heel hard gewerkt en gaat het ten koste van heel veel. Dat realise ren mensen zich niet zo. Ik heb weinig privéleven. Ik werk ze ven dagen. Op sommige dagen zestien uur op andere dagen twaalf." Vormgeving Tijdens al die uren op het Vero- nica-kantoor aan het Hilver- sumse Laapersveld bedenkt Glorie wat er moet gebeuren. „De vormgeving mag wel eens anders en spraakmaicender. Toen ik het in september voor de eerste keer op de buis zag, vond ik het prachtig en bleef ik de hele week geboeid kijken. Maar de tweede week dacht ik al: er mag wel weer eens iets veranderen. Bij zeven dagen uitzending per week is de verza diging snel bereikt. Ik denk aan een compacter leaderpakket, grafischer en met minder dip jes. De beelden zijn prachtig, nergens ter wereld hebben ze zo'n mooi leaderpakket, maar zeven dagen per week, dat werkt niet." Onder het bewind van de jonge Glorie wordt ook niet meer ge roepen dat Veronica een jonge renomroep is. „Jongeren willen serieus genomen worden, bij de volwassenen horen. En het stoot ook ouderen af omdat die denken dat ze te oud zijn." De leeftijd van de doelgroep doet er niet meer toe. Het gaat om de geest, die moet jong zijn. Niet alleen de jongeren, ook de begrippen 'wild en lekker' staan ter discussie. Veronica wordt in de toekomst voorzichtiger met keiharde muziek en platte ero tiek. „Het is een tijdlang ons handelsmerk geweest, maar het is niet meer van deze tijd. Snelle auto's, borsten en blote dames zijn uit. Wij hadden al een stap je verder moeten gaan toen an deren zich daar ook mee gingen profileren, zo'n twee a driejaar geleden. Zo was SBS bij de start een typische Veronica lookali- ke. „Niet alleen qua vormgeving, maar ook qua programmering heeft Veronica zich verkeken op de overgang van twee naar ze ven dagen per week. De kijkcij fers vielen tegen en toen kwam ook die concurrentie nog." Nederland 3 Op het succes van het nieuwe SBS, dat op sommige avonden zelfs hoger scoort dan Veronica, was niet gerekend. „SBS kopi eert klakkeloos wat Veronica al een tijd lang doet, maar heeft ook de durf gehad om anders oortige programma's te pro grammeren. 'Hart van Neder land' vind ik een goed voor beeld. Een actualiteitenpro gramma dat niet belerend en vervelend journalistiek is, zoals de programma's op Nederland 3, waar niemand naar kijkt, maar die zo nodig heel goed on derbouwd moeten zijn. Ze zijn er echt in geslaagd om televisie te maken over dingen die in jouw en mijn achtertuin gebeuren. Het-wordt gebracht door presentatrices met een he le leuke, goede uitstraling, die op een serieuze manier uitleg gen waar het om gaat. Het is te levisie die heel dicht bij je staat. Ik zou Hart van Nederland best in onze programmering willen hebben." Terwijl Hart van Nederland hoog scoort, wordt Nieuwslijn per 1 januari wegens 'gebrek aan belangstelling' van het Ve- ronica-scherm gehaald. „Maar Veronica-kijkers hoeven niet bang te zijn wereldschokkende gebeurtenissen te missen. Als Unico Glorie: „Na een avond Veronica moeten ze kunnen zeggen: Dit is wat ik van mijn omroep verwacht." het nodig is wordt de kijker be diend met nieuwsflitsen. Als volwaardig station hoor je uws te brengen. Maar je moet geen vast half uur per dag ing niet altijd nieuws. nieuws is kul. Nieuwslijn is dan ook een fout van mijn voorgan gers." Glorie wijst overigens geen schuldigen aan. „Mijn voorgan ger Bert van der Veer is een knap programmeur, maar mis schien heeft hij er zich in vergist dat het mogelijk zou zijn om in zijn eentje drie televisiestations tegelijk (RTL4, RTL5 en Veroni ca, red.) te programmeren. Hij had een moeilijke taak en moest een hoop partijen tevre den houden. Maar hij is niet echt mijn voorganger want mijn functie is nieuw. Ik heb alleen een paar taken van hem overge- Herkenbare dagen In het nieuwe televisieseizoen wil Glorie de dagen van de week als uitgangspunt nemen. Geen horizontale programmering meer, maar een herkenbare Ve ronica-maandag, Veronica- dinsdag, Veronica-woensdag en ga zo maar door. Ook de vorm geving moet iedere avond een andere kleur van de zender la ten zien. „Er zou bijvoorbeeld één avond per week gevuld kunnen worden met reality - achtige programma's, niet van het genre van de aangereden fietser, maar meer programma's zoals De Deurwaarder. Of een avond met alleen Nederlandse produkties, met een typisch Ne derlands amusementsprogram ma en een Nederlandse soap." De persoonlijke bijdrage van Glorie ligt in de muzieksfeer. „Met muziekprogramma's word je geen marktleider, maar het zijn wel programma's waarover onze kijkers te spreken zullen zijn." De eerste 'daad' van Glo rie is het 'binnenhalen' van het concert dat Tina Turner op ze ven september in het niéuwe stadion Amsterdam Arena gaat geven. „Dat wordt de opening van het nieuwe Veronica-sei- Voordat ik met de reorganisa tie kan beginnen, moet ik eerst puinruimen, de boodschapper van het slechte nieuws zijn. Ik zou niet willen dat mensen be vreesd voor mij zijn, maar ik kan het niet iedereen naar de zin maken". Glorie noemt de - sfeer binnen Veronica 'onrus tig'. „Iedereen wordt geconfron teerd met kijkcijfers van een slechte avond en leest de nega tieve berichten in de krant. Het is aan ons als management om te zorgen dat de onrust weg gaat. Daar stop ik een substan tieel aantal uren per dag in. En ik doe er alles aan om ze het Ve- ronica-gevoel te laten houden." Crisimanagement Maar ook op andere terreinen wordt 'crisismanagement' ge pleegd. Harry Vermeegen en Henk Spaan verkeren na twintig jaar in een 'huwelijkscrisis' en 'Die 2: Nieuwe Koeien', één van de Veronica-toppers dreigt daardoor te verdwijnen. „Er is mij veel aan gelegen dat ze bij elkaar blijven, maar het moe nog wel menselijk blijven." I Bij het Veronica-gevoel hoori volgens Glorie ook de 'undei! dogpositie' waar de omroep) voor de zoveelste keer in del schiedenis naar lijkt te zijn al gleden. „Toen ik vorig weeks de in kranten en tijdschriften die verhalen over Veronica zj dacht ik: 'Dit is misschien wj wat we willen'. Veronica is el aantal keren beter teruggeko men nadat ze in zo'n positie' zat. We zijn eigenlijk als Ajax. zijn net als die jankende jon! gens in rood/witte shirtjes, c met een schuin oog keken n de uitzinnige vreugde van di spelers van Juventus en dacl 'dat hadden wij ook kunnen zijn'. Zo'n 'Juventus' bestaal voor mij persoonlijk niet in derland. Maar het Franse co merciële station M6 maakt l| visie waar ik jaloers op ben: i jong in gedachte en jong in il straling." Ook wat betreft de aanhang! Glorie overeenkomsten metj Ajax. „Onze achterban, zeg maar onze 'supportersveren! ging', bestaat uit mensen die! zich in de rayons, op vrijwilli basis soms al twintig, dertig met Veronica bezighouden, is hartverwarmend om te zit hoe fanatiek die achterban o op dit moment helpt in de s! om het merk Veronica weer beetje onder de aandacht te krijgen. Waarom? Omdat ze met Veronica hebben. Dat zi de mensen die ooit het zend schip naar het land gebrachi hebben en de eerste 'luisten jes' de tientjesleden he ben geworven. Ze doen dat dat ze iets met Veronica heb ben. En je ziet ook dat deze mens die twintig, dertig jaar geledf als progressieve jongeren be waren om Veronica aan lam krijgen, nu een nieuwe gene tie hebben voortgebracht. W evenveel fanatisme, en gehu in de jacks die hun vaders to aan hadden, willen ze Veron redden. Die kids kennen die schiedenis bijna net zo goed i ik. Dat is de nieuwe Veronici generatie. Daar ben ik zuinij op." Nu moeten ze alleen nog ga kijken. „Inderdaad. En na ee avond Veronica kunnen zeg Dit is wat ik van mijn omroe verwacht". 'Te land, ter zee in de lucht' kan nog wel 25 jaar mee gens begin jaren zeventig, nog goed te herinneren. Het tv-sei- zoen liep ten einde en de TROS- programmamakers dachten na over een invulling van het zo merseizoen. Normaal een perio de met vrijwel louter herhalin gen, maar, zegt Stokvis, „ik vond het maar vreemd al die herha lingen in de zomer. Net alsof je tegen de kijker zegt, dat er van de zomer geen tv is. Ik opperde om een zomerprogramma te maken. Joop Landré, toen de baas bij de TROS, zag dat wel zitten." Na een maandje brainstor men gingen er allerlei ideeën over tafel. Stokvis bleef stil tot iedereen zijn zegje had gedaan. „Ik stond toen bij de TROS be kend als de man van de rare, soms onhaalbare dingen. Ik stel de voor een toren in een haven te bouwen. Een toren van acht meter hoog, waar mensen in zelfgebouwde vliegtoestellen van af moesten springen. En dan moesten ze zo lang moge lijk in de lucht blijven. Na mijn voorstel bleef het stil, adembenemend stil. Landré vroeg of ik gek was geworden. Nee, zei ik, ik heb het zelfs al uitgeprobeerd. Wijlen Lou van Rees, later juryvoorzitter, had bovendien iets dergelijks in Amerika gezien. Een toren van acht meter hoog was net goed. Van Rees zei: Bij een toren van tien meter vallen ze te pletter en bij een toren van zeven meter is er geen reet aan. Landré wist niet goed wat hij er mee aan moest. 'Joh, wat kan het nou kosten. Laten we het ge woon doen', zei ik. En daarna werd het voorstel aangenomen. 'Vlieg er eens uit' was geboren. Maar toen moest ik nog een ha venlocatie zoeken. dAt werd Enkhuizen. En ik moest een pre sentator hebben, iemand om wie je kon lachen. Dat werd Wil lem van Kooten, alias Joost den Draaijer. Hij lag in een deuk toen hij mijn voorstel hoorde, maar deed meteen mee." Stuntmannen „Voor de eerste Vlieg er eens uit hadden we maar drie deelne mers. Niet genoeg, dus ik heb toen wat stuntmannen van Hammie de Beukelaer gechar terd. En met zeven, acht optre dende artiesten zaten de vijftig minuten vol. Onze allereerste deelnemer was een Haagse ambtenaar. Toen hij eenmaal boven was, durfde hij niet meer naar beneden", zegt Stokvis. Vlieg er eens uit was een groot succes. Vrijwel iedereen keek naar het programma. „Een jaar later hadden we honderden aanmeldingen. Mensen kwa men aan de start met échte ont werpen: helikopters, raketten, zelfgebouwde delta-wings. Jaren zijn we in Enkhuizen gebleven. Er kwamen andere onderdelen en onder de naam Te land, ter zee in de lucht zijn we toen het land ingegaan. Zo is het uit gegroeid tot wat het nu is. Maar ik heb me nooit gereali seerd dat het programma zo'n succes zou hebben, en dat vele jaren achtereen. Het is in al die jaren mee-ontwikkeld. Elk sei zoen maakt een spel plaats voor een nieuw. Het programma ver verst zich steeds. Vroeger had den we deelnemers met bana nen, klompen en molens. Nu zijn het allerlei geavanceerde machines. Helemaal van deze tijd. Maar wat niet veranderd is, is dat iedereen op de plons of de klap zit te wachten. Het is net slapstick. Sommigen bereiden zich heel goed voor en doen se rieuze pogingen om de finish te halen. Voor anderen gaat het om de lol. Ze halen de finish niet, maar kunnen wel de origi neelste deelnemer zijn." Rene Stokvis kan er zo nog een kwart eeuw aan vast plakken. „Er komt nooit een einde aan. Het kan nog genadeloos een tijdje doorgaan; dat zie je ook aan de kijkcijfers." Spreekstalmeester Na Willem van Kooten werden Wim Bosboom, Koen Verhoef, faap Jongbloed, Tom Mulder, Ferry Maat, André van Duin en Ron Brandsteder presentator. In 1984 trad de huidige spreekstal meester Jack van Gelder aan. Met zijn twaalf jaar is hij het langst aan het programma ver Het werd ooit verzonnen om de zomer door te komen. Inmid dels is het al een kwart eeuw een groot kijkcijfersucces: Te land, ter zee in de lucht. Miljoenen mensen hebben zich vermaakt met het TROS-programma, dat ooit bedacht werd door de Baamse producent René Stok vis. Onlangs begonnen de opna men van een nieuwe reeks in pretpark Walibi in Biddinghui zen, dit jaar de vaste Te land, ter zee in de lucht-locatie. Dit seizoen telt de spectacu laire TROS-serie acht onderde len. Nieuw is Lol aan de katrol. De nieuwe afleveringen zijn overigens pas vanaf vrijdag 2 augustus te zien, maar lachen om de fratsen in 'Te land' kan al eerder. Vorige maand is de TROS begonnen met een herha ling van de serie van 1995. Op vrijdag 26 juli is er de special 25 jaar Te land, ter zee in de lucht. Tijd voor producent Stok vis om even terug te blikken op een kwart eeuw tv-historie. Hij weet zich het moment, er-' Sommigen komen voor de lol, anderen willen per se de top halen. bonden. Stokvis noemt de presentatie van Van Duin een hoogte punt. „Hij is fantas tisch om mee te werken, een echte gabber. Maar toen hij ermee ophield, heeft het programa daar niet onder te lijden gehad. De for mule is zó sterk, dat het programma een wisseling van de presentator makke lijk overleeft. Dat Aiidré van Duin destijds het pro gramma is gaan presenteren, berust eigenlijk op toeval. Hij had die zomer nog tijd en het leek hem wel leuk. In zijn dubbelrol van presentator com mentator kon hij er op los improviseren. Maar na drie jaar was het gedaan. An- dré wist niet meer wat hij moest doen om zichzelf te overtreffen. Hij zat vast." Praten met Stokvis betekent anekdotes ophalen. Aan het achteruitrijden of de caravan race bijvoorbeeld. Dat eerste onderdeel zou op het Zand- voortse circuit afgewerkt wor den. Een bezoekje aan het cir cuit leerde Stokvis dat de pu blieke belangstelling wel eens zou kunnen tegenvallen. „We waren volle havens ge wend. Ik kreeg slapeloze nach ten van het idee, dat er maar een paar honderd bezoekers zouden zien. Die zouden niet terug te vinden zijn, zo uitge strekt is het daar. André van Duin maakte toen een promo tiefilmpje, waarin hij iedereen opriep te komen. Nou, dat ge beurde ook. Op de dag waren er 40.000 man. Een groot pro bleem, een chaos. Het was zo druk de files stonden tot aan Badhoevedorp dat de deelne mers niet eens het circuit kon den bereiken. Er waren maar een paar agen 'Rij'm erin!' was jarenlang een succesvol onderdeel van de Ter Land-cyclus. ten. Op zo veel belangstelling hadden we ook nooit gerekend. Het publiek wilde het circuit op, Van Duin aanraken. Het werd een bijna Heizel-achtig tafereel; het publiek dreigde elkaar plat te lopen. We hebben het evene ment toen tijdelijk stilgelegd. Onder de deelnemers het wa ren er 600 zat een autocross vereniging met allemaal van die brede boys. Die heb ik toen maar te hulp geroepen. Het wa ren 150 man, dus binnen de kortste keren stond het publiek weer achter de hekken en kon den we verder." Caravans „Heel Nederland sprak c programma. Bij de stond een keer een man met een gloednieuwe caravan. Hele maal bepakt en bezakt, want na de race zou hij mét caravan op vakantie gaan. Ik heb hem nog gewaarschuwd dat zijn kapot zou gaan. Hij moest van niets weten. Ik heb hem nog ge smeekt, maar het hielp niet. Kort na de start was zijn caravan al naar de kloten. De potjes en pannetjes lagen overal ver spreid. De caravanrace is kort voor de start ook eens op last van een agent uitgesteld. Bleek dat er een gestolen caravan tus sen stond. Moest alles weer aan de kant om die er tussen uit te halen." Na Nederland raakten Enge land, Noorwegen, Japan, Spanje en Portugal in de ban van Te land, ter zee in de lucht, en vanaf volgend seizoen ook Bel gië. „In Noorwegen is het mate loos populair. Daar doen ze het in een stadion. Mijn droom is dat Te land... ooit uitgroeit tot een 'Spel zonder grenzen'. Ik roep het al jaren, maar het ge beurt maar niét. En toch heeft het de potentie." Rene Stokvis: „Landré vroeg gek geworden was."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 12