Niet-westerse sterren flonkeren Eredienst voor het woord in Leiden Zekveld weg uit slangenkuil Concertgebouworkest Yibliek ongevoelig voor virtuoze Nits Ooit omstreden expositie over Olympiade geopend Cultuur&Kunst Snap! uit VS vrijdag in Leidse disco In Gasa fOENSDAG 27 MAART 1996 CHEF GERT VISSER. 071-5356441PLV -CHEF JAN RIJSDAM, 071-5356444 'rijs naar The Shooting Party iisterdaaa The Shooting Party krijgt de Annie M.G. Schmidt - irijs 1995 voor het lied Kaal. Staatssecretaris Nuis van Cultuur eikt de onderscheiding 31 maart uit tijdens het 9e Postbank i Geinkunst Festival in de Stadsschouwburg in Amsterdam. De aa irijs, die sinds 1991 wordt toegekend, bekroont jaarlijks het gp; nooiste lied, uitgevoerd in een Nederlands theater. ni |ap Jlijvend verbod op film Bandit Queen iew delhi Het hooggerechtshof in New Delhi houdt vast aan het erbod op de film Bandit Queen over een vrouw uit een lage aste die mannen uit de hoogste kaste vermoordt om wraak op en te nemen nadat ze verkracht en mishandeld is. De rechters loemden de film 'obsceen'. Het werk is gebaseerd op het leven an Phoolan Devi, die in 1981 berucht werd om haar wraakactie n het dorp Behmai in de deelstaat Uttar Pradesh, waar ze 18 nannen om het leven bracht. De film werd op 7 maart verboden loor een lagere rechtbank, die zei dat deze scenes bevat die ver- lederend zijn voor vrouwen. 1 Nieuwe voorzitter Film Festival lyRECHTMr A.F.J. Afman wordt de nieuwe voorzitter van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Hij volgt Rinus Haks op die va Ie functie vijf jaar heeft uitgeoefend. De zestiende editie van het 1< estival speelt zich af van 25 september tot en met 4 oktober. Ie amsterdam francoise ledeboer Een slangenkuil van verstoorde relaties met chef-dirigent Riccardo Chailly en zakelijk directeur Willem Wijnbergen. En een bestuur dat daarover pas de af gelopen zes weken een fundamentele discussie voerde. De verhoudingen waren toen al zo verstoord, dat er geen redden meer aan was. Dat ontluiste rende tableau schetste Jan Zekveld gis teren in een toelichting op zijn ont slagaanvraag als artistiek directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO). „Met Wijnbergen zijn er helaas van af het begin problemen geweest. Ik kreeg van hem te weinig steun bij het realiseren van mijn ambities. Er was nooit geld voor wat ik wilde", aldus Zekveld. „Dat leverde steeds grotere spanningen binnen het directieteam, met als gevolg dat ik de artistieke ver antwoordelijkheid niet langer kon dra gen." De artistiek leider trad in april 1993 bij het KCO in dienst als opvolger van wijlen Hein van Royen. De verhouding met Chailly ont spoorde volgens Zekveld in juni vorig jaar na twee jaren waarin hij met de chef-dirigent een 'spontane en creatie ve relatie' had: „Chailly heeft toen zeer tegen mijn zin en grote spijt de Zem- linksy-orkestraties van Jan van Vlijmen van het programma afgevoerd. De ver houding met een chef-dirigent is altijd al kwetsbaar en delicaat, maar vanaf dat moment is onze relatie helaas be koeld. Het bestuur heeft toen nog wel druk op hem uitgeoefend om het pro gramma niet te wijzigen, maar daar was hij niet toe bereid." Vermoedelijke aanleiding voor Chailly's stap was zijn conflict met Van Vlijmen over een cd-opname met diens voltooiing van werk van Escher. Dp componist en Holland Festival-di recteur vond deze opname artistiek beneden de maat, maar kreeg voor zijn klacht geen gehoor bij Chailly. Volgens Zekveld heeft hij vanaf jqni vorig jaar met een aantal bestuursle den over de problemen gepraat, maar bleef een fundamentele discussie uit tot na zijn vertrek zes weken geleden. Bij de presentatie van het nieuwe sei zoenprogramma half februari was hij al niet aanwezig, naar bestuursvoorzit ter W. Scherpenhuijsen Rom toen meedeelde vanwege ziekte. De voorzitter ontkende gisteren ove rigens dat het bestuur er niet alles aan gedaan heeft de verhoudingen te nor maliseren: „Vorig jaar hebben we al gesprekken gevoerd en Zekveld is toen met frisse moed weer aan het werk ge gaan. Pas recent diende zich deze nieuwe 'depressie' aan." Het KCO-bestuur gaat op zoek naar een interim-oplossing om in de leemte te voorzien en hoopt zo gauw mogelijk een opvolger voor Zekveld te vinden. Zekveld zelf heeft nog geen toekomst plannen: gisteren zei hij geen nieuwe muzikale fiinctie te ambiëren. Wereldmuziektheatei festival langs negen Nederlandse schouwburgen recensie brenda de bakker Nits. Gezien. 26/3, Leidse Schouw burg. t leek er even op dat het pu- iek mee zou gaan met de ar( eelse toon die Nits-zanger "°enk Hofstede aan het begin j fyi de avond zette, maar ken- ilijk stond de nogal stijve ^houwburg een losse sfeer in weg. Een enkel meeswin- ind hoofd in de rij vooraan is voor de pauze het enige le esteken in de goed gevulde lal. Dat de veelzijdige rijf- insformatie van Hollandse dem al sinds jaar en dag wars van elke trend in de popmu- ;k was ook dit keer duidelijk horen. Tijdens de show haai de band alles uit de kast wat luid kon geven. De golfplaten lisjes van het decor bleven et buiten schot, en ook de fel- fietsbel uit het op Queens bi- cle geïnspireerde 'Bike in iad' werd van stal gehaald om anior één van de aardige details zorgen waar de band bekend n staat. Details overigens waarvan de- oude rotten in het vak een O0lrtuoos staaltje lieten horen als 5g l< v was het kinderspel. Menig mu zikant kan daar een puntje aan zuigen. De ludieke associaties tussen ritmes en teksten van binnen en buiten de Europese muziek die elkaar in rap tempo afwisselden, leverden onmis kenbaar de ondertoon op die zo karakteristiek is voor de NITS. Op een enthousiast onthaal konden het unplugged duet van gitarist Martin Bakker en Henk Hofstede en Freek de Jonges vertaling van 'J.O.S. Days' reke nen, en op een schuchter 'Nog meer!' uit de zaal werd met het humoristisch uitgevoerde 'Ca- meleon' geantwoord. Na de pauze dreigde het vraag-en-antwoord-spel tussen muziek en publiek voor de tweede keer van de grond te ko men, maar het zou pas tot na de eerste toegift 'Nestio' duren, voordat de in de stoelen vastge plakte toeschouwers van zich zouden laten horen. De ooit Beatle-brave jongens hadden zichtbaar lol in hun spel, maar helaas bleef het publiek onge voelig voor de vonk. Misschien hadden de overwegend oudere popbezoekers zich daarvoor al veel te lang tevreden gesteld met hun uitzicht op 'The dutch mountains.' )e Amerikaanse dansformatie inap! komt naar Leiden. De jroep, bekend van de hits Eternity', 'The Power' en Mary had a little boy' treedt Tijdag 29 maart op in de Leid- .e discotheek In Casa. Kaarten 'oor het gisteren ingelaste concert zijn aan de zaal ver krijgbaar. Snap! werd in 1990 wereld beroemd met de single (I've got) The Power. De cd 'World Power' is in 1990 een van de bestverkochte platen. De laatste hit had Snap! eind vorig jaar met 'Etemity'. Sterdansers, vocalisten, ac teurs en musici uit Azië en Afrika trekken de komende maanden langs negen Ne derlandse en één Vlaamse schouwburg. In het We- reldmuziektheaterfestival geven ze tot begin juni in totaal vijftig voorstellingen van opera's uit Korea, West-Afrika, Taiwan en Ti bet en danstheater uit In dia, Indonesië en Japan. Het festival is de eerste grote presentatie van wat de niet-westerse wereld aan traditioneel muziek theater te bieden heeft. amsterdam francoise ledeboer Dankzij de boventiteling zal ook het verhaal van de voorstellin gen begrijpelijk zijn zodat het publiek meer wordt geboden dan mooie exotische plaatjes. „Wat er tot nu toe in Nederland aan niet-westers theater was te zien gebeurde op vrij beschei den schaal en voor een gespe cialiseerd publiek. Dit festival is bestemd voor een breed publiek en daarom organiseren we ook lezingen en een filmprogram ma. Een sponsor bekostigt de boventiteling", aldus artistiek leider Huib Haringhuizen. Samen met zakelijk leider Louis Helmer begon hij ruim twee jaar geleden met de orga nisatie. Ze gingen eerst praten met het Tropeninstituut en Het Muziektheater in Amsterdam en de schouwburgen van Maas tricht, Rotterdam en Groningen. Het enthousiasme was groot en de instellingen bleken bereid vooraf in het festival te investe ren. Daarna werden voldoende sponsorgelden en subsidies van onder meer de Nationale Co- missie voorlichting- en bewust wording Ontwikkelingssamen werking, het Prins Bernhard Fonds en het Fonds voor de Po diumkunsten binnengehaald. Het festival wordt vrijdag in Repetitie Opera in stationshal Den Haag CS den haag anp Het Centraal Station van Den Haag is zaterdag een beetje een concerthal. De Delftsche Opera Compagnie geeft er dan een repetitie van de ope ra Francois Guyon. Omdat het station van Delft te klein is, wijkt het gezelschap voor de repetitie uit naar de hal van Den Haag CS. De voorbijgangers kunnen vanaf 12.15 uur getuige zijn van een uitbundig tafereel in een Delftse herberg. De ope ra, geschreven ter gelegen heid van het 750-jarig be staan van de stad Delft, gaat over de laatste maanden van het leven van Willem van Oranje, gezien vanuit het perspectief van zijn moorde naar Balthazar Gerards. De opera gaat op 15 april in pre mière in Theater De Veste in Delft. Boekenzondag in Leiden op tweede Paasdag De Yalong Folk Art Troupe uit Tibet neemt deel aan het Wereldmuziektheaterfestival. FOTO GPD leiden de Doelen in Rotterdam ge opend met de wereldpremière van 'Ségou, de toorn van de wil dernis' door het Ensemble Ko- teba d'Abidjan uit West-Afrika. Het ensemble werd in 1974 op gericht door Souleymane Koly en bestaat uit 45 artiesten, mu sici, zangers en dansers uit Gui nee, Ivoorkust, Ghana, Mali en Senegal. De productie vertelt het ver haal van Kelefa, zoon van de lei der van het oude Bambara-rijk, In het door droogte en hongers nood geteisterde land breekt hij de afspraak om toch op dieren te jagen. Hij doodt zelfs het to- temdier van de familie en moet zijn verraad tenslotte met de dood bekopen. De favoriete voorstelling van Haringhuizen zelf wordt de Pansori-opera uit Korea, uitge voerd door de actrice/zangeres- /danseres Yun-Cho Park en de trommelspeler Yong-Bok Cho. In een prachtig kostuum brengt Yun-Cho Park het volksverhaal over twee geliefden die elkaar door misverstanden en intriges uit het oog verliezen en elkaar uiteindelijk onder gelukkiger omstandigheden terugvinden. Volgens Haringhuizen wordt het een emotionele en heftige voorstelling, met ritmisch inge wikkelde maar prachtige mu ziek. De artistiek leider wijst op de bijzonderheid dat de opera 'Prins Nhosang' wordt uitge voerd door Tibetanen die nog in Tibet zelf wonen en niet door vluchtelingen uit India. Derge lijke opera's vertellen meestal verhalen met een gelukkige af loop en dat zal ook dit keer het geval zijn. Volgens Haringhui zen dragen ze bovendien altijd een humoristisch karakter. Ver der prijst hij de voorstelling van 'Mahabharata/Hofdansen van de Kraton' door het Indonesi sche Ensemble van de Kraton Surakarta Hadiningrat aan. Het ensemble oogstte in 1994 al veel succes tijdens optredens in het Holland Festival, maar is vol gens Haringhuizen nog beter geworden. Als het festival een succes wordt, hopen Haringhuizen en Helmer er een traditie van te kunnen maken. Dat zal dan echter pas over een paar jaar zijn omdat de organisatie heel wat voeten in de aarde heeft. De voorstellingen uit West- Afrika, Indonesië, Korea, Tibet, Japan, India en Taiwan zijn in verschillende theaters te zien in Amsterdam, Antwerpen, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijme gen, Rotterdam en Utrecht. Meer informatie over het pro gramma van het Wereldmu ziektheaterfestival is verkrijg baar via tel. nr. 020-6650600 (en op Internet: http: //www.dataplace.nl/wmtf). 3ver de dorpen' van toneelgroep De Tijd in schouwburg den ron rughard yj aten we bewegen, zodat we ingzaam kunnen zijn. Lang- i amheid is het geheim,' zegt engel in 'Over de dorpen'. :t zou het artistieke credo van Tijd kunnen zijn. Personages gestolde poses eisen aan- icht voor hun stroom van ge- ichten. De wereld buiten gaat snel, lijkt De Tijd te zeggen, lister en ga weer denken. Wie en vastberaden is, bijt zich de tekst. De toeschouwer e dit niet kan opbrengen, ver at met een hoofd vol watten paal. Een man komt binnen. Gaat tten op een stoel, pakt het iek met familiefoto's op en adert. Het .geluid van een ondharmonica klinkt van ver. 'en later komt de muzikant nnen, een engel in pak. De ian, Gregor genaamd, glim- cht hem herkennend toe en irtelt over de brief die hij van jn jongere broer kreeg. Hun iders zijn overleden en hij, de bdste die wegtrok, erfde het 0 uis „en de grond. De broer aagt hem afstand te doen van 1 at hem toekomt, want hij oont er met zijn gezin. Met het dramatische gedicht 'ver de dorpen' sloot de Oos- 'nrijkse schrijver Peter Handke - i 1981 zijn serie van vier dra ma's 'Langzame terugkeer' af. i vier werken beschrijft hij, we- 'ldburger, de terugtocht naar jn geboortegrond. In 'Over de oipen' staat de herinnering en f4 e vervreemding bij aankomst mtraal. Handke verpakte zijn ervarin- 'n in lange monologen. Lucas andervost, artistiek leider en regisseur van de Vlaamse To- ges missen de dramatische neelgroep De Tijd, ontwaarde er kracht èn de helderheid van de de epische zangen van een he- werken van Euripides en Sop- dendaagse Griekse tragedie in. hocles. De structuur van Handkes ver- Als Gregor zijn broer, een ar- haal komt overeen, maar de al- beider, opzoekt en hem in de leenspraken van zijn persona- armen sluit, begroet deze hem met een ruim twintig minuten lange uiteenzetting van zijn le ven op hun geboortegrond en een terugblik op hun jeugd. Gregor luistert onbewogen, zoals ook zijn broer, die lijkt meegesleurd door zijn eigen woordenstroom, niet van zijn plaats komt. Kloostercel Toneelgroep de Tijd doet geen enkele poging de kijker te ver leiden. Bij Vandervost heeft the ater het karakter van een sacrale eredienst voor het woord. Alles concentreert zich op de taal. Handelingen en gebaren van de acteur zijn teruggebracht tot een minimum. In dit extreem li terair theater krijgen ze een bij na subversief karakter. Ook het decor is streng en leeg als een kloostercel. Een tekst moet een dergelijke aandacht kunnen verdragen. Bij vorige produkties van De Tijd, zoals 'De ondergang van de Ti tanic' en 'De Fantasten' van res pectievelijk Enzensberger en Musil was dat geen probleem. Handke slaagt er maar half in drie uur lang te boeien. En hoofdrolspeler Dirk Buyse heeft wel de presénce, maar niet de plagerige ironie die Vandervost als acteur zo dubbelzinnig en onweerstaanbaar maakte in 'De ondergang van de Titariic'. Voor de pauze verheerlijken, diverse personages de heilzame groene vlakte en verfoeien ze de moderniteit. Dat is al heel vaak pittiger en beeldender gedaan. Interessanter zijn de onderling strijdige terugblikken op de ge deelde jeugd. Als kinderen de den ze niet veel samen, maar het was goed te weten dat ze er allemaal waren, aldus Gregor. De broer doet echter uit de doe ken hoe Gregor hem en hun zus sarde en zijn macht misbruikte. Ook haalt hij vlammend uit naar de onderdrukkers van zijn klasse, waarvan zijn broer een vertegenwoordiger is: 'Niemand van jullie gedrags- en mening plunderaars ziet ons staan!' De oprukkende commercie wordt door Gregor fraai gehekeld in zijn tirade tegen de wens van zijn zus een eigen winkel te be ginnen. „Je krijgt een valse dans in de heupen, je hanteert voor in de zaak een vleitoon en ach terin een kazemètoon en je kij ken wordt taxeren", voorspelt hij. Na de pauze is het grasgroene tapijt verdwenen onder een he melsblauw, en valt er tussen het geneuzel over vroeger en de na tuur nog meer moois te ontdek ken. De kern is dat de mens een verlatene is en dat er niemand komt om zijn schuld te delgen. Hij is een slaaf, oriëntatie- en herinneringsloos en rinkelt m^t geld waar er niks te koop is. Troost bestaat niet. De engel, nu vleugelloos, behelpt zich met een keukentrapje voor een afsluitend pleidooi. Vergeet het gedoe over god en niet-god, luidt zijn gebod. De een duizelt je dood, de ander doodt de fan tasie. En zonder fantasie krijgt niets vorm. En daarmee kunnen we het doen, wat Handke en De Tijd betreft. 'Over de dorpen' van Peter Handke door toneelgroep De Tijd. Donderdag 28/3 te zien in de Leidse Schouwburg, aan vang 20.15 uur. amsterdam anp De Duitse ambassadeur Wil helm Haas heeft gisteren in het Gemeentearchief Amsterdam een reconstructie van de ten toonstelling De Olympiade On der Dictatuur (DOOD) uit 1936 geopend. De Duitse autoriteiten deden destijds alle moeite de presentatie te verbieden. Dat lukte niet, maar de politie haal de vlak voor de opening enkele kunstwerken weg. Ze zouden beledigend zijn voor het hoofd van een bevriende natie. Op de tentoonstelling was werk te zien van kunstenaars die door het nazi-regime waren uitgesloten van deelname aan de Berlijnse Kunstolympiade, een wedstrijd in de schone kun sten, waarbij kunstenaars ook medailles konden winnen. De Olympiade vormde een vast on derdeel van de Olympische Spe len. DOOD was een initatief van de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten (BKVK), een vereniging die in 1935 was opgericht als cultureel front tegen het fascis me. Sommige leden zaten ook In het Comité ter Bescherming van de Olympische Gedachte (BOG) dat de tentoonstelling mede organiseerde. DOOD was in de zomer te zien in het ge bouw De Geelvinck aan het Sin gel in Amsterdam. Een neer stortend vliegtuig verwoestte in de Tweede Wereldoorlog dit ge bouw. Op de reconstructie zijn ruim 150 werken te zien. Tekeningen, aquarellen, gouaches, schilde rijen, foto's en ook veel beeld houwwerk. Er zijn (en waren) opvallend weinig werken die naar de Olympische Spelen ver wezen. Een uitzondering daar op zijn de bronzen figuren van sporters, gemaakt door de uit WW-Band mag 'Mandela-hit' niet bewerken sittard gpd De populaire Limburgse kolderrock- en dialect pop-formatie WW-Band mag een van haar groot ste succesnummers. Vrie Zoepe, niet langer in het openbaar spelen. Ook de al gemaakte plaat opnamen van de song mogen niet worden uitge bracht. Het verbod op openbare uitvoering is uitge vaardigd door muziekuitgever Warner Basart. De 'banvloek' heeft er inmiddels al toe geleid dat Vrie Zbepe te elfder ure is geschrapt van het nieu we live-album van de WW-Band. De plaat is vori ge week verschenen onder de titel Veur Uch, Os- seköp. Vrie Zoepe - Sittards dialect voor 'gratis drin ken' - is een kolderieke bewerking van 'Free Leidse boekhandels en antiqua riaten organiseren op tweede Paasdag, 8 april, voor de rijfde keer een Boekenzondag. Thema van deze dag, waarop alle boek handels en antiquariaten zijn geopend, is 'Leidse drukkers, uitgevers en boekverkopers door de eeuwen heen'. De activiteiten van de Boe kenzondag lopen uiteen van boekdrukdemonstraties en boekrestauraties tot een anti quarenbeurs en een rondleiding door de stad langs historische plaatsen voor het boekenvak in Leiden. Bij Jeugdboekhandel Silvester is het drukken met een Degel-pers te zien, boekhandel Kooyker presenteert een nieuwe video met historische beelden over Leiden. Duitsland gevluchte joodse kunstenaar Isenstein. Ook is er, ne't als in 1936, een documentair gedeelte met in formatie over het maatschappe lijk en culturele leven onder het nazi-bewind. Speciaal voor de reconstructie werd een video gemaakt met vraaggesprekken met vrienden en familieleden van de kunstenaars. Ook komen enkele, hoogbejaarde, kunste naars aan het woord. Het Gemeentearchief kon de reconstructie maken dankzij vondsten in het politiearchief en het archief van het Kabinet van de Burgemeester van Am sterdam. Uit de documenten blijkt dat de Amsterdamse over heid de voorbereidingen voor DOOD op de voet volgde. Een Kunstolympiade in Am sterdam is van 27 maart tot en met 19 mei voor het publiek ge opend. Nelson Mandela', in 1984 een wereldhit van de Britse ska-formatie Special AKA. De auteursrech ten van het nummer zijn in handen van Wamer Basart. De wereldwijd opererende muziekuitgever heeft de Sittardse kolderrockers en hun platen baas Jos Laumen te verstaan gegeven dat de tekst van Vrie Zoepe strijdig is met de politieke en ideële 'lading' van het origineel. Met Free Nelson Mandela bracht Special AKA een ode aan de hui dige president van Zuid-Afrika. Het nummer vormde indertijd een muzikaal protest tegen Mandeia's langdurige gevangen schap als zwarte verzetsleider tegen het apart heidssysteem in zijn land. Een dranklied op de wijze van Free Nelson Mandela is in de ogen van de uitgever ongepast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 17