Leidsch Dagblad kamervragen over Afkoopsom NZH Overmorgen komt hij te voorschijn. Auto Marestad aas?» lders kandidaat oor Groningen Ham-kaasreepjes, en kokskneepjes. Nog geen onderhandelingen over belang Fokker Space 'Verhuizing van MEOB is onrendabel' Kraanwagen verstrikt in brug GOED NIEUWS gSDAG 19 MAART 1996 OPGERICHT 1 MAART 1860 Binnenland Nederlandse drugsbeleid wordt aangescherpt Buitenland Procedure voor g» echtscheiding Mandela 3 is begonnen •sta en Nyqvist kregen miljoenen mee bij vertrek HAAG/HAARLEM WIM BANK le( iA-Kamerlid Van Gijzel gaat minister Jorritsma van keer en waterstaat opheldering vragen over de gang zaken bij het Verenigd Streekvervoer Nederland >N). De voormalige algemeen directeur van streekver- irbedrijf NZH, jonkheer drs. André Testa, heeft na zijn dwongen vertrek in februari 1995 een afkoopsom van e miljoen gulden gekregen. A. Testa was vele jaren de hoogste baas bij het Haarlemse streekvervoerbedrijf NZH. Hij vormde de NZH om van een noodlijdende busmaatschappij tot het grootste streekvervoer bedrijf van Nederland. Met tal van vormen van vervoer wilde het concern een oplossing bie den voor de vervoersproblemen in de Randstad. Begin 1995 uitte Testa in een interview met deze krant kritiek op de centralistische wijze van besturen binnen het VSN. Hij wilde meer vrijheid voor de aangesloten bedrijven. Volgens hem kent een bedrijf als de NZH, werkend in de Randstad, andere problemen dan een ver- moest weg na een conflict de strategie binnen VSN. toenmalige VSN-topman lyqvist, die onlangs is opge- it, heeft een bedrag van twee joen gulden ontvangen, let NOS-televisieprogramma |VA onthulde gisteravond de lopsommen van beide top- j-<nnen uit het streekvervoer. politiek Den Haag is ge- rokken gereageerd omdat de 'rheid de enige aandeelhou- I is van streekvervoermaat- appij VSN en jaarlijks bijna miljard gulden aan subsidie raagt. d-minister Hans Alders dA) is een „heel zware kan- aat" voor de post van com- ssaris der koningin in Gro- ;gen. De PvdA-top in Den ag (onder wie premier Kok) de PvdA in Groningen zijn daar over eens. De vertrou- nscommissie in Groningen igert in te gaan op de kandi- uur van Alders. )e PvdA'er was minister van kshuisvesting, ruimtelijke or- iing en milieu in het kabinet bbers-Kok. In 1994 stapte hij over naar het Europese Milieu kantoor van de Verenigde Na ties UNEP in Genève, waar hij directeur is. Alders (43) zou de WD'er Vonhoff opvolgen die met pensioen gaat. Vorige week werd al bekend dat de landelijke top van de WD akkoord is gegaan met de benoeming van een PvdA'er in Groningen. Deze verandering van politieke kleur van het com missariaat in Groningen heeft alles te maken met de mogelijk heid dat de WD het ambt in Gelderland terug kan krijgen. Autoboulevard Leiderdorp per 100 gram eze week alleen bij Albert Heijn. ch Nieuw: ham en oude kaas In één reepje. Dat is lekker. En pittig En met deze reepjes kunt u eindeloos variëren. Zowel in salades, als in warme schotels. Om u op ideetjes te brengen krijgt u een recepten foldertje bij de ham-kaasreepjes cadeau* Nieuw: CM Ham-kaasreepjes, duobakje, ca. 200 gram, OQ per 100 gram A49 DM Ham 11591 of magere spekreepjes li-69), r\r\ duobakje. ca. 250gram, J yQ i Cultuur en Kunst Schrijfles Kristien Hemmerechts aan Leidse universiteit voerbedrijf in Drente of Gronin gen. Die uitspraken werden Testa uiteindelijk noodlottig. Eén van de commissarissen bij VSN is PvdA-Kamerlid en (duo-)voorzitter van die partij, Ruud Vreeman. Hij zei vanmor gen achter de gouden hand drukken te staan. Volgens hem is dat een logisch gevolg van de marktgerichte opstelling die men van het streekvervoer ver langt: „Je wilt mensen die risico nemen en dat risico komt dan onder meer tot uitdsrukking in afspraken die je maakt als ie mand het bedrijf moet verla ten." Zijn collega, het PvdA-kamer- lid R. van Gijzel noemde de gouden handdrukken buiten proportioneel. Hij gaat minister Jorritsma van verkeer en water staat om opheldering vragen omdat Nyqvist en Testa al een hoog inkomen hadden en het risico van ontslag gewoon in dat salaris was ingebouwd. Ruim 700 banen voor voormalig F okkerpersoneel AMSTERDAM WIM BAtJK Nog steeds bieden bedrijven uit de regio banen aan voor ex- werknemers van Fokker. Bij de arbeidsbureaus in Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam en bij de uitzendbureaus Start en Randstad zijn inmiddels zeven honderd banen beschikbaar. Ook vanmorgen kwamen er nog nieuwe aanmeldingen binnen. Een woordvoerster van het RBA noemt de reacties positief en hartverwarmend. Bij de ex-werknemers van Fokker kwamen gisteren ook de emoties los. In Amsterdam- Zuidoost ging bij de telefo nische helpdesk «Je hele dag de telefoon. „Mensen zijn in een gat gevallen", zo keek voormalig directeur personeelszaken J. Fousert terug. Hij noemde deze eerste werkdag na het faillisse ment de meest emotionele. Sommigen kwamen toch naar de hun vertrouwde plek, omdat er immers nog werk lag te wachten. Bij de helpdesk kwa men honderden telefoontjes binnen. „Vragen over waarom de één wel door mag gaan en de ander niet." Randon Bewakingsdienst in Hoofddorp onderhandelt met Fokker over de overname van meer dan twintig portiers en ander beveiligingspersoneel dat wordt getroffen door het faillis sement. Volgens Fokkerwerkne mers die voor banen bij Randon in aanmerking komen biedt het bedrijf een uurloon van 18,19 gulden en aan mensen met alle vereiste diploma's 18,29 gulden. Dat betekent een teruggang van circa duizend gulden. Vanaf morgen gaan ongeveer twintig consulenten oriënteren de gesprekken voeren met het ontslagen personeel. alphen aan den run Hulpeloos verstrikt in het bovenwerk van de Alphense hefbrug ligt een dertien ton zware kraan op zijn gat op het wegdek. De kraan belandde gisteren op de weg toen een 21 -jarige vracht wagenchauffeur de hoogte van zijn lading iets te laag inschatte. De giek van de kraanwagen nestelde zich in het bovenwerk van de brug en de wagen kwam voor het oog van de brugwachter roemloos tot stilstand. Als gevolg van de aanrijding, waaibij zich overigens geen persoonlijke ongelukken voordeden, was het verkeer over de brug de hele dag gestremd. De reparatie van de brug zal naar verwachting twee tot drie weken duren. Tot die tijd kan de hefbrug niet omhoog. Pagina 15: Beveiliging voor hefbrug. FOTO HIELCO KUIPERS leiden rudolf kleun Er hebben zich nog geen gega digden gemeld voor het vijftig procents-belang van de failliete vliegtuigfabriek Fokker in het Leidse ruimtevaartbedrijf Fok ker Space. Dat zegt een woord voerder van Fokker Space. Het gaat overigens goed met het Leidse bedrijf. Juist vandaag wordt een miljoenencontract getekend voor de bouw van een robotarm voor het ruimtesta tion Alpha. „Er wordt niet onderhandeld over overname", zegt de woord voerder. „Er heeft zich ook nog geen gegadigde bij de curatoren gemeld. Daarvoor is het ook te kort dag. Dat neemt niet weg dat er in de wandelgangen op merkingen worden gemaakt. Maar dat is iets anders dan seri euze belangstelling", zegt de woordvoerder. Hij reageert op de geruchten dat de Franse ondernemingen Matra Marconi en Aerospatiale belangstelling zouden hebben voor Fokker Space. Het Leidse bedrijf werkt met beide bedrij ven samen in verschillende ruimtevaartprogramma's. Ma- tra Marconi was in het verleden, bij de verzelfstandiging van het bedrijf, al eens gegadigde voor een belang in Fokker Space, maar haakte af. Uiteindelijk bleef de helft van de aandelen in handen van de vliegtuigfa briek en ging de andere helft naar Ultra Centrifuge Neder land (UCN). De curatoren in het faillisse ment van Fokker moeten de ko mende tijd besluiten wat met het belang in het ruimtevaart- bedrijf moet gebeuren. Er wordt ook rekening mee gehouden dat het pakket tijdelijk wordt gestald bij een bank of bij UCN. Dat laatste bedrijf heeft boven dien ook zeggenschap bij de verkoop in de vorm van een blokkaderecht. Pagina 12: 'Leidse' robotarm in ruimtestation Alpha LOSSE NUMMERS ƒ1,75 ZATERDAG ƒ1,95 s 'Zolang de voorraad! strekt Onderzoeksbureau ziet niets in vertrek naar Den Helder Verplaatsing van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) van Oegstgeest naar Den Helder is volgens het onafhan kelijke onderzoeksbureau Bakkenist Management Consultants onrendabel. Bakkenist heeft in opdracht van de dienst commissie van het MEOB becijferd dat de netto verhuiskosten ten minste 17,9 mil joen gulden bedragen. In het ongunstigste geval moet staatssecretaris Gmelich Meij- ling 40,8 miljoen op tafel leggen om de operatie rond te krijgen. Mocht «Je verplaatsing toch doorgaan, dan vallen ook de structurele kosten (veel) hoger uit dan Gmelich Meijling nu doet voorkomen, aldus Bakkenist. De onder zoekers zijn het niet eens met de staatsse cretaris als hij stelt dat het MEOB in Den Helder op jaarbasis 21 miljoen kan uitspa ren. „Die bezuiniging is op jaarbasis in elk geval 5,8 miljoen gulden minder", stellen de onderzoekers vast. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van het rapport gisteravond besloten uit stel te vragen van de discussie over het MEOB in de vaste kamercommissie voor defensie. In de loop van vandaag zou dui delijk worden of dat wordt ingewilligd. Voorzitter Albert Vink van de dienstcom missie zei vanmorgen blij te zijn met dat verzoek. „Aan de andere kant hebben we natuurlijk liever duidelijkheid." Als de dis cussie wordt uitgesteld, zal het MEOB- personeel de voor morgen geplande acties afblazen. Volgens de griffier van de Twee de Kamer gaat het overleg morgen overi gens gewoon door. Gmelich Meijling besloot in december tot de verplaatsing van het MEOB met het oog op de werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland. Ook verwacht hij een for se besparing te kunnen realiseren als het onderhoudsbedrijf vlakbij de belangrijkste klant (de marine) zit. Het personeel be strijdt dat laatste en ziet dat nu bevestigd door het onderzoeksbureau. Bakkenist raadt de staatssecretaris aan om eerst nog eens een diepgaand onder zoek in te stellen naar de nieuwbouw en de exploitatiekosten van gebouwen. Ver der zou ook meer duidelijkheid over de personeelsbesparingen de discussie ten goed komen, stelt het bureau. Succesformule Ajax staat op de tocht Feyenoord verliest recht op TV-beelden utrecht gpd Feyenoord mag de rechtstreek se TV-uitzendingen van zijn ei gen thuiswedstrijden niet zelf exploiteren. De president* van de Utrechtse rechtbank, mr. H. Hofhuis, heeft vanochtend bepaald dat die rechten voort aan bij de KNVB liggen, en dat de KNVB ze mag inbouwen in haar plannen per 1 augustus een eigen sportkanaal te begin nen. Feyenoord is daarmee de grote verliezer in het kort ge ding dat de club op 8 maart aanspande tegen de KNVB. De uitspraak betekent dat de KNVB voorlopig een belangrijke toet sing van de 'letter of intent' heeft doorstaan. Feyenoord is bijzonder teleurgesteld in de uitspraak en overweegt in hoger beroep te gaan en daarna even tueel een bodemprocedure in gang te zetten. Politie: Rechter laat kale kippen links liggen leiderdorp monica wesseung Criminelen kunnen maar het best met hun buit meteen flink de bloemetjes buiten zetten en hun geld erdoor jassen. Rech ters zien namelijk steeds vaker af van het opeisen van de winst en van, daardoor, armlastige criminelen. Dat constateert teamleider M. van Eijk van het kaalplukteam van de politie Hollands Midden. Hij noemt deze ontwikkeling 'een kwalijke zaak'. Sinds een aantal jaren kan de rechter het geld dat criminelen hebben verdiend, opeisen. Veel criminelen hebben echter, te gen de tijd dat ze tegen de lamp lopen, al een aardig deel van de buit opgemaakt. „Hoeft geen probleem te zijn, want de crimi neel kan ook gewoon zijn huis of andere wettige bezittingen ontnomen worden", constateert Van Eijk. De rechters in Nederland echter, zo stelt hij vast, maken er beleid van de criminelen van wie de buit niet meer makkelijk terug te vinden is, vrij te stellen van de 'plukze-wetgeving'. „Een armlastig crimineel kan moeilijk geld betalen aan de staat en die kun je dus maar het beste met rust laten, lijkt de rechterlijke macht te concluderen." Pagina 13: Kaalpukteam haalt drie miljoen terug Ontslag voor Theo de Jong tilburg gpd Willem li heeft vanochtend zijn trainer Theo de Jong op non-ac tief gezet. De Tilburgse eredivi sieclub en de trainer willen nog niet vertellen wat de reden daarvan is. Enkele weken gele den kwamen beide partijen overeen nog een jaar met elkaar verder te gaan. De Jong zegt ernstig teleurgesteld te zijn in de maatregel van het bestuur. Voorlopig leidt assistent-trainer Jimmy Calderwood de trainin gen. HET WOORD IS AAN Coco Chanel Stilten scheiden soms meer dan afstanden. perioden r met zón j 'J* 3710° 57110 "6712° 20% 60% 50% 20% 10% 20% Uitgebreid weeroverzicht op pagin VANDAAG 20 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie 17 6 Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving12 Randstad 14 Regio11,12,13,15 RTV/programma's9 Sport19 Strips Uitgaan .16 Vandaag een kortingsbon voor de toneelvoorstelling 'Ada Evert' van Bruun Kuijt en Wivineke van Groningen in de Leidse Schouwburg. VOETBAL OP TV 20.00-22.20 uur, Ned. 3, kwartfi- nale UEFA-cuptoernooi PSV-FC Barcelona, rechtstreeks. Brand in disco Filipijnen eist 150 doden MANILLA AFP-Rtr-EFE Bij een brand in een populaire discotheek in de Filipijnse stad Quezon City zijn gisteravond 150 doden gevallen. De brand weer zei dat de discotheek geen nooduitgang had, waardoor de gasten slechts door één smalle deur naar buiten konden. In de disco waren enkele honderden jongeren aanwezig, die het ein de van het schooljaar vierden. De meeste discogangers kwa men om het leven toen zij voor de uitgang onder de voet wer den gelopen. De burgemeester van Quezon City zei dat er in de puinhopen 149 stoffelijke over schotten werden gevonden, en dat er één pe'rsoon was overle den in een ziekenhuis. Tiental len mensen liepen verwonding gen op. Acht van hen zijn er slecht aan toe. Uit politie-onderzoek blijkt dat zich kort na middernacht een explosie voordeed vlakbij de plek van de discjockey, waar na het plafond in brand vloog. Er ontstond dikke rook en het licht viel uit. In paniek rende ie dereen naar de enige uitgang. Ooggetuigen vertelden dat het plafond op de gasten neerstort- NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat Is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. - (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per niaand automatisch (f. 31,30) Per kwartaal O acceptgiro (f. 91,20) O automatisch (f. 90,20) Deze bon in een envelop, zonder postzegel. Leidsch Dagblad. Abonnee-service. Antwoordnummer 10050,2300 VB Leiden OF BEL 071-51 28 030 "712141 "4001 14" maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1