Investeringen Derde Wereld naar record Economie Beurs Tokyo volg herstel op Wall Street |j in Nieuwe voorzitter MKB-Nederland Wijnolst verlaat de barricades üi i DINSDAG 12 MAART 1996 INSC ECONOMISCH KORT Ontwikkelingshulp zakt naar dieptepunt DEN OUDSTEN uit Woerden gaat 75 streekbussen bouwen voor de Palestijnen. De onder neming heeft hiertoe overeen stemming bereikt met de Union Federation of Bus Companies op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Naast het leveren van de bussen omvat de op dracht training en technische ondersteuning. De order heeft een omvang van 26 miljoen gul den. Ontwikkelingssamenwer king draagt hiervan 40 procent (10,4 miljoen) bij. DE AMERIKAANSE autofabri kant GM heeft elf fabrieken moeten sluiten omdat er vanuit de vestigingen waar remsyste- men worden gemaakt niets meer wordt aangevoerd. In die vestigingen wordt gestaakt we gens een conflict over veiligheid en behoud van banen. Onge veer 35.000 werknemers zitten nu thuis. CATHAY PACIFIC uit Hong- Kong heeft vorig jaar een netto winst behaald van ruim 625 miljoen tegen een winst van 501 miljoen gulden in 1994. De vliegmaatschappij haalde een omzet van 6,4 miljard. De ge middelde opbrengst per passa gier was groter, evenals de be zettingsgraad. Bovendien lette de maatschappij beter op de kosten. Het vrachtvervoer groei de met 18 procent tot 1,2 mil jard, ofwel een vijfde van de to tale omzet. SHELL NEDERLAND Chemie gaat op de Moerdijk een nieu we, tweede fabriek bouwen ter waarde van 20 miljoen gulden voor de productie van VeoVa. Dat is de handelsnaam van ver schillende producten die wor den gebruikt voor de vervaardi ging van polymeren en harsen. De nieuwe fabriek, die eind vol gend jaar af moet zijn, heeft een capaciteit van 10 kiloton. HOECHST HOLLAND heeft vo rig jaar minder winst gemaakt. Dat komt door het wegvallen van een aantal activiteiten door een reorganisatie binnen het Duitse moederconcern. Het re sultaat voor belasting ging om laag van 48 miljoen tot 23 mil joen en de nettowinst van 30 miljoen tot 11 miljoen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de chemiefa briek. De activiteiten die onder Hoechst Holland zijn blijven vallen, lieten al met al een iets beter resultaat zien. In de secto ren fosfor en harde foliën ging de winst aanzienlijk omhoog. Volgens directeur Van Neder- veen zijn de vooruitzichten voor Hoechst Holland in 1996 posi tief. DE PARTICIPATIEMAAT SCHAPPIJ Alpinvest heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 71 miljoen gulden tegen 50,4 miljoen in 1994. Alpinvest in vesteerde 130 miljoen in 24 nieuwe deelnemingen tegen 117 miljoen een jaar eerder. Het totaal aantal participaties be droeg eind vorig jaar 120 bij een totaal geïnvesteerd bedrag van 450 miljoen. Aan aandeelhou ders is 109 miljoen uitgekeerd. Alpinvest is een van de grootste participatiemaatschappijen in Nederland met een balanstotaal van bijna 700 miljoen gulden. Alpinvest heeft 70 aandeelhou ders, waaronder de Staat, ban ken, pensioenfondsen en verze keraars. De buitenlandse investeringen in de ontwikkelingslan den zijn in 1995 ondanks de problemen in Mexico met 13 procent gestegen tot een recordbedrag van negentig miljard dollar (bijna 150 miljard gulden). Maar de regio nale verschillen bleven groot. Vooral Oost-Azië trok veel geld aan, terwijl naar Afrika nog minder vloeide dan ooit. Ook bij ontwikkelingshulp hielden de rijke landen de hand op de knip voor dit 'verloren continent'. WASHINGTON AFP Uit de vandaag gepubliceerde jaarlijkse World Debt Tables van de Wereldbank blijkt dat de bui tenlandse investeringen in de ontwikkelingslanden de afgelo pen vijf jaar ruimschoots zijn verdrievoudigd en daarmee steeg tot 38 procent. Volgens de Wereldbank heb ben investeerders zich niet van de wijs laten brengen door de eind 1994 uitgebroken crisis rond de peso in Mexico. Vooral landen met een solide econo misch beleid konden blijven re kenen op een gestage groei van de geldstroom. Dat de recht streekse investeringen in de Derde Wereld blijven groeien, heeft verder te maken met de globalisering van de productie. Steeds meer bedrijven ver plaatsen productie van rijke landen naar ontwikkelingslan den om dichter bij afzetmarkten te zitten en de loonkosten te drukken. Ook de toenemende integratie van ontwikkelingslan den in de wereldhandel stimu leert de investeringen, aldus de bank. China kreeg vorig jaar verre weg de meeste investeringen: 38 miljard dollar ofwel 42 pro cent van het totaal voor de Der de Wereld. Maleisië was op rui me afstand tweede. In Zuid- Azië namen de buitenlandse in vesteringen toe met 65 procent, met een groei van 50 procent voor India. De investeringen in Oost-Europa en Centraal-Azië stegen met bijna 50 procent tot 12 miljard dollar. Het toch al magere aandeel van Afrika nam verder af. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara was er een forse vermindering van de investerin gen met een derde tot twee mil jard dollar. De ontwikkelingshulp stagneerde vorig jaar doordat regeringen voorrang bleven ge ven aan het saneren van hun begrotingen. De Wereldbank maakt zich daarover ernstige zorgen. In 1995 nam de ontwik kelingshulp van overheden af met 6 procent en bedroeg nog maar 0,29 procent van het geza menlijke bruto nationaal pro- dukt van de rijke landen, het laagste peil sinds 1973. De norm van de Verenigde Naties voor ontwikkelingshulp ligt op 0,7 procent. Slechts een handvol landen, waaronder Nederland, voldoet daaraan. WASHINGON-TOKYO ANP-KRF DELFT GPD-ANP De beoogde voorzitter van MKB-Neder land vindt het wel prettig als de winkels 's avonds en op zondag open zijn. Ver der heeft hij geen enkele binding met een politieke partij en hij zal ook niet zo vaak op de barricades staan. Prof. dr. ir. Niko Wijnolst neemt vanaf 24 juni de voorzittershamer over van MKB-Neder land, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. De huidige voorzitter Kamminga, voormalig WD-voorzitter, is meer het straatvechterstype, die met zijn tomelo ze inzet het MKB een volwaardige ge sprekspartner voor de politiek maakte. Wijnolst is niet zo'n barricademens. ,,De mensen moeten met de kracht van argu menten overtuigd worden. Het is be langrijk de dialoog op gang te houden", zo sprak de beoogde voorzitter bij zijn presentatie. Met Wijnolst presenteerde de sollica- tiecommissie van MKB-Nederland een verrassende kandidaat. „Het bestuur en de voorzitters van de branche-organisa ties reageerden in eerste instantie licht verbaasd op Wijnolst", wist Kamminga te melden, „maar na een half uurtje ken nis maken was die verrassing veranderd in enthousiasme en vertrouwen". Wijnolst, geboren in Roterdam, stu deerde aan de TU Delft, waar hij tot 1975 wetenschappelijk medewerker was. Daarna was hij in het kader van de ont wikkelingssamenwerking tot 1977 als hoofd planning in Kenia belast met aan leg van wegen. Vervolgens werkte hij tot 1982 als hoofd planning en ontwikkeling voor het Rotterdamse havenconcern Fumess. Van 1982 tot 1985 was hij werk zaam bij de Vulcan Industrial Service Group in Londen, een onderdeel van het industrieconcemThyssen- Bornemisza. In 1985 vestigde hij zich.in zijn ge boorteplaats als bedrijfsadviseur en sinds 1988 werkt hij 2,5 dagen per week als hoogleraar rederijkunde. Hij is com missaris bij zeven ondernemingen in de transport- en scheepvaartwereld. Wijnolst kwam niet zelf op het idee om te solliciteren naar de baan van Jan Kamminga. Een headhunter, ofwel pro fessioneel bemiddelingsbureau, bracht Wijnolst en een sollicitatiecommissie tot elkaar. Van 25 kandidaten bleef hij over als veruit de meest geschikte, aldus Kamminga. „In eerste instantie dacht ik: wat moet ik daar nou mee", aldus Wijnolst, „maar toen ik erover nadacht, werd de functie steeds aantrekkelijker". Wijnolst ziet als belangrijkste taak de verworvenheden die de laatste jaren zijn binnengehaald veilig te stellen. „De or ganisatie is helemaal gereorganiseerd. Opbouw en continuïteit zijn de sleutel woorden voor de toekomst. Dat past wel bij mij". Als wetenschapper en onderne mer ziet hij zichzelf als ideale kandidaat om de belangen van het MKB uit te dra gen. Daarbij zal de kracht van argumen ten het moeten winnen van de gespierde taal. „Ondernemers moeten zelf aange ven waarom hun bedrijven en sectoren van belang zijn. De dialoog met de poli tiek moet goed op gang gehouden wor den". De effectenbeurs van Tol heeft vandaag het voorbt van Wall Street gevolgd en voor een deel hersteld van flinke koersdalingen van voorgaande dag. De Nikkei N. dex met 153,98 punten 19.950,27. De stijging bedi 0,7 procent na een daling gi ren met 1,8 procent in na ging van de koersval in York van eind vorige week, sterdam had zich gisteren c het einde van de dag al groi deels hersteld van een tik bij begin van de handel 's morgi Vanmorgen begong de be vriendelijk. De AEX-indexi teerde vlak na de openings punten hoger op 511,24 Koopjesjagers deden giste goede zaken op Wall Street zorgden ervoor dat het vet van vrijdag, toen de Dow Jo 171 punten moest inleve voor een flink deel werd wej 23 werkt. Een kwartier voor s tingstijd stond de beursnu op 100 punten winst. Uitein lijk sloot de Dow Jones lit v'an punten of 2 procent hoger exact 5581. Voor handelaren was dui lijk dat de duikvlucht die de wyorkse beursindex vrij nam na gunstige werkgele^ heidscijfers overdreven nen was. Een handelaar zei dat jonge collega's een Pavlov-ri tie vertoonden toen daarop obligatiekoersen onderuit gen. De obligaties trokken gi ren weer aan. Dekkingsaan pen deden de rest. heet de linj BINNENLANDSEAANDELEN 24.20 24,30 geveke 40.50 41.50 nedcoogroep 2.55A 2.60 giessen-denrd 59,00 59,00 nedschroef Md 120.50 122.50 gcuda vuurvaste 119.00 119.80 newayselectr. 6.80 1 6.82 goudsmit 52.10 52,30 nkf holding 72.80 73.00 great west.res.E 0.18A 0.18A nkf Hold drv'% MEEST ACTIEVE FONDSEN 33,00 33.00A 425.004 425.00A 3,60e 3.60A 237.00A 237.00A 22,50 f 23.00 0.55A 0,55 17.50 17.50A 15,20 15.00 13,50 13.50 2630.00A 2630.00A 1510.00A 1510.00A 1470,00A 1485 00A 24.10 24.60e 69.00 69.70 66.40 f 67.50 97,00 97.00A 233.90A 233.90A 11.701 11.90 f 43.40 44.80 148.00 149.50 75.90A 77.40 20.50 20.70 39,20 39.60 102.00 60e 23.60 00 1 297,00 00A 286.00A 158,00 f 00A 22.00 149.00A 48,00 48.00A sligro beheer smit trafo c telegraaf c tulip computer unilever 6 prf umlever 7 pre M.90A 39.20 39.20 4,50e 4.55 233,00a 234.00A 8700.00 8800.00 102,00 102.00 1950.001 1970,00 25700,00 25700,00A 27300,00 27300,00A 64,60 65,00 28,50b 28,50e 4,30e 4,30e 600,00 a 600,00 a 120,10 120,10A 121,00 121,501 185.00A 185.00A 26,20 26,401 iv 28,00 28,10 1330.00A 1330.00A 61.50 61.50A 8380.00A 8380,00A 00A 62.00A 10A 92.10A 50A 106.50A 00A 1070.00A 40.00A 00A 00 104.10 70e 20,30 184,40 00A 178.00A 46.00A 40A 66.40A 80 35,70 N Ij vk op ho la Ik abn amro hold 80,30 05/03/96 53,40 24/03/95 77,00 77,50 77,80 77,00 77,70 75,80 03/01/96 42,80 23/03/95 70,40 71.10 71,20 70,20 71,20 72,00 08/03/96 50,20 13/03/95 71,60 72,90 73,60 72,50 73,60 akzo nobel 209,70 26/07/95 164,00 23/03/95 179,10 181,00 181,10 180,00 180,50 bols wes. c. 37,80 04/03/96 27,90 21/03/95 33,50 33,40 33,70 32,70 32,80 csm cert 78,80 16/02/96 63,70 24/03/95 75,90 76,90 76,90 75,70 76,70 dordtsche p. 254,00 14/02/96 192,90 16/03/95 238.50 240,40 240,50 238,80 238,80 157,60 23/02/96 116,50 02/11/95 152,30 153,00 153,80 152,50 153,80 elsevier 24,50 14/02/96 14,80 13/03/95 23,40 23,70 23,80 23,50 23,60 fortisamevcert. 114,50 22/01/96 70,80 16/03/95 108,00 108,90 108,90 107,80 108,70 getronics 112,00 05/03/96 60,90 03/04/95 108,40 109,50 110,20 109,00 109,40 'istbroc c 54,50 19/01/96 35,20 24/03/95 50,60 50,90 51,30 50,60 51,10 lagemeyer 103,80 04/03/96 62,25 20/04/95 101,00 102,00 102,00 101,30 101,80 heineken 321,50 29/02/96 197,52 13/03/95 317,00 319,10 319,50 318,00 319,50 lunter dgl 100,50 05/03/96 64,00 07/04/95 97,50 98,00 100,50 98,00 100,30 ng groep cert. 113,50 05/03/96 74,70 23/03/95 107,80 108,90 109,60 108,20 109,50 kon hoogovens c. 74,50 16/03/95 48,20 13/12/95 62,40 63,10 63,20 62,50 62,70 dm 60,80 21/07/95 42,30 23/03/95 54,80 55,00 55,50 55,00 55,50 ton. knp bt 54,50 24/07/95 37,90 23/11/95 45,60 46,00 46,10 45,70 45,80 kon. olie 244,40 14/02/96 180,60 16/03/95 226,30 228,20 228,20 226,30 227,00 67,80 08/03/96 52,70 28/03/95 65,30 66,00 66,30 65,50 65,80 ned lloyd 61,50 16/08/95 28,10 30/11/95 33,70 33,80 34,40 33,70 34,40 nutricia vbc. 154,80 08/03/96 87,50 23/03/95 148,20 149,30 150,80 149,00 150,80 océ vd gr. 135,60 08/03/96 74,50 13/04/95 130,90 133,50 134,00 132,50 133,50 pakhoed cert. 53,00 18/07/95 38,20 01/02/96 42,60 43,40 43,40 43,00 43,20 bgg p philips 83,90 13/07/95 50,20 24/03/95 64,90 65,80 65,90 65,10 65,70 xilygram 108,30 20/09/95 79,50 19/12/95 98,00 98,90 99,20 98,50 99,20 randstad holding 83,50 28/02/96 42,65 10/04/95 78,00 79,20 80,00 79,20 79,80 46,70 05/03/96 35,70 20/11/95 44,10 44,50 45,00 44,00 45,00 umleverc. 242,90 25/01/96 193,80 11/05/95 218,30 219.80 220,20 219.30 220,00 57,80 01/03/96 37,80 24/03/95 54,00 54,50 54,50 53,50 54,00 bsw p vendex int. 52,00 07/02/96 40,20 06/07/95 47,90 47,90 48,10 47,90 48,10 bsw p 28,90 05/03/96 16,29 18/04/95 27,10 27,20 27,40 27,20 27,40 d/fl c wolters-kluw. c 180,50 06/03/96 117,50 29/03/95 173,80 175.40 175,60 174,10 175,00 d/fl c d/fl c VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden dim C hj hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten Ij laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h dividend Ik laatste koers k gedaan er dividend A advieskoers 1 gedaan er bieden x dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug I OPTIEBEURS NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGEOBLIGATIES BUITENLANDSE AANDELEN ageert fisher ailieds'gnalind hitachiyen centocor Chevron Chrysler computer task gr 80.00A - 1055.00A 19,00 A 19.20A norsk hydro nkr perkms loodst 50A 37.00A 00A 43.00A 20A 10.20A STAATSLENINGEN hl 123'4 86-96 m 101/280-00 nl 101/486-96 M101/487-97 nl 91/4 9000 1119901-11-00 nt 9 90111-00 nl 9 90IV-00 n!9 911-11-01 nl 83/4 90-00 n| 83/4 9011-00 nl 83/4 911-11 nt 83/4 92-07 m 81/289-99 ri 81/2 91-01 HI81/2 911-11 nl 81/4 90-00 nl 81/4 921-02 nl 81/4 9211-02 nt 81/4 92-071-11 «181/4 92-071-11 nt 73/4 90-00 nl 73/495-05 nl 71/2 891-99 nl 71/2 8911-99 hl 71/2 93-23 nl 71/2 95-10 nl 71/4 89-99 nl 71/4 94-04 nl 7 891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 n!63/4 89-99 nl 63/4 95-05 nl 61/2 86-96 nl 61/2 88-96 nl 61/2 88-98 nl 61/289-99 nl 61/2 93-03 nl 63/8 87-97 nl 61/4 86-96 nl 61/4 86-96 nl 61/4 87-97 nl 61/4 87-02 nl 61/4 88-98 nl 61/4 9311-98 nl 6 88-96 ni 53/494p04 n!grb31/2d 105,65 106,85 105,35 106,00 106,00 106,00 104,80 103,35 102,10 105,25 105,25 101,45 100,25 101,30 104,50 .104,60 10180 104.20 100,60 101.08 102.30 102,40 102.90 103,92 100,44 105,30 nl beiert 31/4h 106,75 nl beiert 31/4v 105,12 nl beiert 3 l/4d 105,90 nlgrb3d 105,90 nlgrb21/2d 105,90 104,51 103,10 102,10 105,25 105,15 101,35 100,20 101,28 104,50 104,50 101,60 104,10 100,60 101.07 102,35 102,40 102,90 103,98 100,43 96,22 60.00 aab81/492 aab 75/8 9500 aab61/494 aab81/291 aab 71/2 89-99 aab 71/2 93-08 aab bb 71/2 94 aab 71/4 94-99 aab bb 71/4 94 aab 7 9402 aab aus.71/2 94a$ aab 63/4 9401 aab 53/4 93-98 aab 41/2 94-97 aegon 83/4 92-97 aegon 71/8 89 aegon 53/4 94-97 aegon 51/8 94-99 aegon 43/4 94-04 akzo nobel 7 95 akzo nobel 63/8 93 ashnag61/893 as dev bnk 61/4 96 baden-w.f. 65/8 95 beo abn am 81/8 96$ bq.aig83/8 92 bq nat paris 7 94 bayr hyp. 61/894 bayr.l giro61/495 bayr ver. 51/4 96 b nat par 83/8 92 bng 73/4 94-96 bng 71/2 94-00 bng 71/4 95-10 bng 7 93-03 bng 7 95-00 bng 63/4 93-08 bng 63/4 9505 bng 65/89301 bng61'2 86-11 bng 63/8 96-06 bng61'4 93-00 bng 695-00 bng 6 9501 bng 6 9502 bng 55/8 95-00 bng 51/2 951-11-99 bng 3 9601 bng 3 9601 bng 0 9305 bng 095-15 borsumy61/2 93 bührm-t.ant 83/4 crloc.fr. 53/496 clbn 71/89303 comm ov.73/4 941-11 comm.ov61/4 93 comm ov 61/8 95 denm61/8 93 deutsfm 53/4 96 dres bnk 63/4 93a dresfin 65/895 dresJin 51/295 dres fin 51/496 dsm 9 92-99 eurofima 77/8 94 eurohma 7 941-11 eurohma61/893 erb 87/8 9101 eib 71/2 94-01 sk2 7,28 108.00 5,60 107.80 A 7.22 93.70 A 6,21 111.80 A 5,46 106,95 7.23 103,10 A 6,73 105,50 5,53 106,40 A 6,21 105.45 6.31 104,60 A 8.73 97,50 6.05 103,90 A 4.63 102,85 - 100.85 A 104,46 4.77 105,60 3.92 102,30 A 4,88 101,30A - 154,00 6,99 101,00 A 6.71 99,00 A 6,46 98,80 A 6.78 97,20 A 5,78 104,00 A 8,00 101,10A 3.72 105.70 A 4,36 104.75 A 6,76 97,00 A 5,51 103,75 A 6,15 96,80 3,99 105,55 A 6.74 108,00 A 5,65 108.00 A 7,02 102.50A 6.33 104.20 A 5.53 105.90 A 6.93 99.50 A 6.74 100.80 A 5.80 104,00 A 6,57 101,20 A 6.74 98,00 A 5.54 102,90 A 5.34 103,20 A 5,91 101,20 A 5,99 100,50 A 5,31 101,50A 4,72 102.80 5,25 90.40 A 89.50 A 56,40 A 25,50 A 6.68 102,00 A 4,64 104.80 A 6,40 97,50 6.69 103,30 5,11 108,60* 4,31 104,30 A 5,84 102,00 4,42 104,00 A 6,25 97,80 6,75 100 70 A 6.49 102,20 5.42 101.60 6.07 97,25 A 5.07 110,25 A 6,73 108,10 6.08 105,00 A 6.37 99.30 6,10 113,70 A 6,03 107.50 A eib 65'8 93-03 eib 6 96-06 eib 5 94-99 en beh n 83/491 ford cred 63/8 95 gen.el cap7 95 gen el cap51/2 95 gen el.cap21/296 helaba 61/8 95-01 .adb 83/8 92-97 iadb 71/4 89-99 ibrd 63/4 86 ibrd 61/4 87-97 ibrd 75/8 92 ibrd 61/4 88 ikbd ib 73/4 95 ing bnk 91/8 92 ing bnk 85/8 92 ing bnk 81/4 92-97 ing bnk 71/8 94-04 ing bnk 7 89-99 ing bnk 7 93 ing bnk bb 61/2 87 ing bnk 61/2 88-98 ing bnk 61/4 96-03 mg bnk bb 51/2 94 mg bnk bb 5 94 ing verz 83/4 92 ing verz 61/4 95 kfwi„t f. 65/8 95a kredb i f 77/8 92 lans 73/4 95 meesp81/2 91-96 meesp 088-98 meesp 091-06 ngu 7 94-99 nib 9 92-97 nib 6 94-09 nib 53/4 93-99 nib 51/4 94-00 nib 5 96-01 nwt>75'889 nwb 71/893-03 mbo 57/8 93-03 oostenr 61/4 94 pakh 7 88-98 pr Ontario 73/4 94 pr quebec 73/4 92 ptt 73/4 90 rabo 71/2 941-11 rabo 67/8 94-99 rabo 63/8 95-01 rabo 61/4 931-11 rabo 61/8 93-01 rabo bbr 6 95-03 rabo 57/8 94-02 rabo 57/8 94-04 rabo 51/2 95-00 rabo 51/4 96-01 rabo 41/4 96-06 schiph 63/4 93 shvh 7.972-12 shv 93/8 90-1-11 snsgr 63/4 95-04 toyota 63/4 95 uml 61/2 94-04 verspbnk890 vsbgr 83/4 91 wsbgr 9 91-99 r*e 53/4 94-98 4,12 103,72 4,44 104,30 6,93 96.10 A 6,49 94,80 A 5,09 100,30 A - 104,60 A 6,83 96,90 A 6,44 102,00 A - 105,75 b 7,00 105,75 A - 100,70 A 3,99 92,60 A - 52,00 A 5,18 106,60 - 104,35 A 7,35 92 30 5,17 102,15 A 105,90 A 102,70 A 104,10A 101,50 A 95,00 A 101,60 109,50 101,45 104,80 101.50A 88,50 A 10100A 105,45 A 106,10 99 60 102,75 A 105,15 104.30A 103,60 112,00 A 109,70 105,90 A 102,50 105,00 99,00 103,35 103,60 95,25 A 94,00 99,75 104,40 A 95,90 A 101,00 A 105,50 A 104,75 100,50 92,80 51,00 105,70 A 104,05 89.00 101,90 100,00 A 97.00 106.90 A 103.60 96.70 87,30 100,70 105,00 A 105,40 A 103,10 107,00 104,80 102,30 A 103,80 100,80 98,30 99,30 omz vk Ik 57 1,90 2,00b 50 0,80 1,00 60 3,50 3,80 23 2,50 2,60 71 1,50 1,70 108 2,60 2,90 801 12,00 12,80 57 10,00 10,40 b 26 17,30 17,90b 40 12,00 12,40 104 2,30 1,60 63 2,60 2,50 28 0,60 0,80 23 2,80 4.00 b 50 5,00 b 6,00 80 2,50 3,50 100 1,40 2,30 b 33 26,50 28,00 24 4,70 5,10 32 2,40 3,00 b 20 6,20 7,50 20 4,00 a 4,00 20 9,00 b 10,00 40 2,10 1,40 35 4,10 5,00 42 3,10 3,80 20 0,80 0,40 20 2,50 a 1,50 100 1,60 1,50 54 0,70 0,50 33 0,30 0,20 24 1,80 2,00 26 1,00 1,00 210 0,80 0,50 135 2,40 2,80 28 1,40 1,70 60 6,20 a 6,30 55 0,70 0,75 20 8,20 8,20 35 3,20 3,50b 42 6,70 b 7,50 30 3,00 3.40 25 2,60 2.70b 41 29,50 30,50 25 0,50 a 0.30 20 10,00 9,50 25 1,70 1,90 29 0,90b 1,10 30 0,60 0,60 104 1,00 1,10 27 1,60 b 1,90 190 5,20 5,50 20 15,50 17,50 35 11,00 12,00 61 7,20 8,50b 179 4,10 4,50b 73 1,80b 2,lp 268 0,80 0,90 34 15,00 a 17,00b 139 12,50 13,50b 70 10,00 10,50 77 7,90 8,50 b 64 5,30 6,30 24 2,80 b 3,50 28 11,10 -12,70 58 9,50 10,50 99 7,90 8,50 110 5,30 b 6,60 b 136 0,70 0,20 137 0,90 0,40 23 1,40 0,50 80 2,20 1,00 a 57 11,00 8,00 45 6,00 4,40 a 64 7.80 5,80 a 31 9,70 7,80 a aug4 apr3 apr 1 apr 1 jull jul 1 jul 2 jul 2 jul 2 okt 2 apr 2 apr 2 apr 2 jul 2 00 103 4,00 a 3,80 41 1,80 b 2,50 65 0,80 20 3,00 20 5,00 50 14,00 a 20 3,60 33 1,30 35 3,20 b 51 1,00 26 2,10 50 0,80 a 20 3,50 50 6,50 128 2,50 20 2,00 23 0,60 00 87 4,90 338 2,20 154 1,00 20 9,00 25 5,50 00 49 4,00 00 66 2,60 160 28,50 25 25,30 a 50 2,20 a 22 1,60 46 3,00 40 1,80 a 40 2,50 23 6,00 a -60 1,70 217 1,30 36 1,90 48 11,80 20 2,80 21 2,20 137 2,60 50 1,60 50 2,60 110 7,30b 31 1,00 38 9.50 160 3,50 20 0,90 23 9,60 73 5,00 314 2,00 40 6,70 25 3,70 65 46,80 00 188 1,60 00 44 0,60 77 5,30 21 7,00 215 0,80 50 68 1,00 389 0,60 66 2,10 30 21,00 51 15,50 217 14,50 67 0,50 32 2,30 21 3,60 50 60 2,20 81 3,10 50 29 4,20 72 5,50a 21 9,00 34- 1,00 20 1,00 a bet CONTANT VREEMDGELD amerik.dollar belg.frank (100) canad.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) r. (100) ital.lire( 10.000) lap.yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) port.escudo(lOO) turTse^r^TlOO) zweedse kr. (100) zwits.fr. (100) 1,150 27,40 109,35 09,55 153,00 24.15 15,64 BELEGGINGSFONDSEN va e&l akt.beheer2 vae&l kapit markt va e&l portfolio 3 101,10 A 100,20 5,51 99,50 A 4,06 102,00 98,90 104,80 A - 117,75 6,14 112,60 A 6.51 100,80 A - 103.56 4,36 108,50 A 5.52 112.00 A 101,50 103,80 A 118,00 - 111.70 99,75 104,75 99,90 A 103.30 A 108,20 A 111,50 - 102.80 - bever holding biogrond belegg. capacity realty capital int.f. colon.growth sh cumpreferentf delta lloyddlr delta lloydinv delta lloyd mu delta lloyd rent dpamergrf.S 113,40 189,70 149,50 223,00 163,20 279.80A 266.00 525,00 108,90 56,20 1267.00A 84.10A 112.30A 109.20A 121.20A '129,90A 97.20A 87.30A 68,70 13,60 135.00A 21.50A 177,90 114,50 98,40 74,30 113,90 189,80 150,70 223,10 163,40 54,90 55.70A 53.00A 56.00A 5.00A 50.00A 58.00 282.20A 266,00 532.00 90.80A 29,70 57,50 98,70 110,50 56.20A 1267.00A 82.70A 111.20A 108.60A 121.20A 129,10A 96.70A 87.00A 68.80A 13.90A 11.00 A 1.20A eur .growth fund europ.dev.cap.crp far east sel.f. finlestoprgrf generale bnkaandf. generale bnk liq.grf generale bnkobl.dt. generate bnk obl.wf german city est gim global envf holl.oblig.fonds holl.pacifcf holl selectief holland eur.fund holland fund hooge huyshypf indon.cap.tundS mg bnk dutch fnd ingbnkgeidm Ids ing bnk glob fund ing bnk guldem fonds ingbnkoblig.fds ing br.k rentegr f ing bnk verre oosten int neth.enh sel.f. int.neth.selectf. intereff rentegr II intereffekt 500 is himalayan f. jade fonds japan convertible.!, lapan fundeert korea pacif tr labouchere rentegr 181.00A 114.50A 58.50A 45.90 f 84,00 68.40 leveraged cap 100,00 105,80 104,80A 129,20 23,90 58.00A 134.00A 119.00A 110,00 69.00A 107,50A 137,00 61,00 A 27.30A 00A 520,00A 18,90 85.50A 19,15 f 27.30A 89.00A 13.80A pays-basprop f pays-basprop f rente plus fund rgamericafund rgdivirentef. rgeurope fund rgflorentef rg hollands bezit rg nettorente f. rgobl mixfund rg pacific fund schrod.int prop. sci/tech.J small comp neth.f snsguldensdivt snsguldensgr f. snsnederl aandf snsobl.dividendf. 41,10 snsoOLgroeif. 110.00A suez growth fund suezliq.groeif. 83,10 tgoliehaven 88,00 tg petroleumhaven - tg rente groeif. 10.80A tokyopac.hold. 67,60 tolsteeg, beleggmii 368,50 f trans europef 80,80 transpacf. 57.10A uni-invest 61.30A unicodm 61.60A umfondsdm 59.30A vastned off/ind. 67.70A vastned retail 35,60 vhsonr.mij 4.80 vib vpv hollandhaven vsbaand fonds vsbliq.groeif. vsb mm fund vsb obi groeif vsb rente fonds wereldhave world prop f zom florida f zonnespectrum, het 21.00 A 170.00A 53.00A 63,40 52.50A 209,70 56.30A 35,30 44,20 f 57,60e 418,00 108,50e 291,00 41.60 35.00A 110,50 104,50 66,80 117.00A 105.70A 71,00 A 94,10e 65.00A 32.00A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 6